Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Eene Anialnsische Yertellim. No. 1904. Woensdag 15 Augustus 1883. 23e Jaargang. VEROORDEELD. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVEBTENTlEN: Yanltot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit blad verschljut Uinsdac- co Vrijdagavoud bij den uitgcver J. li. G. II HOST te Ter Neuzen. Polities Overzicht. Terwijl na bet bekend worden van het opstootje te Badajoz in Spanje alle berichten luidden, dat bet gedaan was met de oproerige beweging en volgens veler meening in menig kluchtspel de zaken nog minder spoedig bun beslag krijgen, dan bier bet geval scheen geweest te zijn, zoo moet toch volgens latere berichten de zaak niet zoo onbeteekenend zijn als zij eerst werd voorgesteld. Zoowel in Badajoz als in andere steden zijn opnieuw regimenten in opstand gekomen en in den omtrek van Barcelona zijn zelfs gewapende benden arbeiders verschenen, die oproerige kreten aanhieveu. Het beet nu wel weder, dat deze uiteengingen toen de Koninklijke troepen kwamen en dat de opstande- lingen in bet gebergte zijn gevlucbt, achtervolgd door troepen, die op hen afgezonden zijn, maar bet vermoeden ligt nu voor de hand, dat de be richten omtrent bet in onderwerping komen van oproerige soldaten en het herstellen der orde onder alle voorbehoud aangenomen moeten worden. Dat de regeering den toestand als hoogst ernstig be- schouwt, blijkt overigens uit bet besluit door den Koning geteekend, waarbij alle grondwettige waar- borgen in het ganscbe land gescborst worden, en waarbij den ministers volmacbt wordt gegeven om overal waar zij bet raadzaam oordeelen den staat van beleg af te kondigen. Uit Fraukrijk komen geen gunstige berichten over de ondernomen krijgstochten naar Tongkin en Madagaskar. Men scbijnt den vijand te licht te hebben geschat, en er zullen nieuwe bezendingen troepen noodig zijn om de zaken tot een goed einde te brengen. Dientengevolge moet de Fransche Minister van marine en kolonien, de beer Charles Brun, zijn ontslag gevraagd hebben en zal bij vervangen worden door admiraal Peyron. In Engeland heeft het jaarlijksch feestmaal in het Mansion-House (stadhuis) weder plaats gebad. Als gewoonlijk waren alle Ministers tegenwoordig en voerde de eerste Minister het woord over de staatkundige vraagstukken van den dag. Gladstone had het nog eens over de ontruiming van Egypte door de Engelsche troepen en zeide, dat al de Ministers hopen op eene spoedige voltooiing van het hervormingswerk in Egypte. De Begeering vreesde echter dat overijling dit werk bederven zou. Zoodra de taak vervuld is, zullen de Britsche troepen uit het land verdwijnen. Gladstone wilde hier blijkbaar zijne in het Lagerhuis gehouden dubbelzinnige toespraak over dit onderwerp ver- beteren. Het staat echter vooreerst vast, dat de verwachting van zijn mede-Minister, Lord Har- tington, omtrent een spoedige ontruiming, niet zal verwezenlijkt worden. Gladstone had daarvan gezegd dat eene verwachting geen toezegging was. Beloften werden meer dan eens niet gehouden. Hoeveel te eer kunnen dan verwachtingen bedrogen FEUILLETON. 3) il In hare veronderstelling had zij zich niet be drogen haar beminde, voor wiens redding zij zoo innig gesmeekt en gebeden had, bevond zich werke- lijk op het zwarte stoomschip, dat Afrika's kust naderde. Twee uren geleden had „de Maria" van Cadix, een oude wrakke schroefboot, het eenige verkeermiddel tusschen Europa en Ceuta, de haven van Algeciras verlaten. Het schip was vol passa- giers, die sinds verscheidene dagen in de hotels van Algeciras waren samengestroomdwant de wrakke stoomkast had de loffelijke gewoonte om bij het geringste stormachtig weer de overvaart uit te stellen. Men had elk der passagiers de ver- plichting opgelegd zijne papieren aan den Gober- nador van Algeciras te toonen, alvorens schriftelijk verlof voor de overvaart werd verleend. Deze beperking van de individueele vrijheid, die men anders in gansch Spanje nergens aantreft, is nood- zakelijk, om volkomen zekerheid te hebben, dat geen der gevangenen van Ceuta ooit zal beproeven te ontvluchten. De stoomboot had drie zeilen geheschen, om door de hulp van den zachten westenwind wat uitkomen Er hebben onvoorziene gebeurtenissen plaats gehad. De cholera heeft alle berekeningen in de war gebracht. De heffing der belastingen gaat dientengevolge zeer langzaam en slecht. Een sterker en duurzamer bewind moet in het Nijl- delta worden gevestigd ter vervanging der Begee ring die ophield te bestaan, voor en aleer de troepen kunnen vertrekken. Deze verklaring heeft veel teleurstelling verwekt en doet velen zeggen, heden is het de cholera die dienst doet om de lang- durige bezetting in Egypte te verbloemen, morgen zal het weder wat anders wezen. De Begeering zou beter doen eenvoudig te zeggenwe zullen ad callendas graecas uit Egypte vertrekken; dat is onze tijdrekening. Zoo is de opvatting van de Echo, die steeds tegen den Egyptischen veldtocht uitgevaren heeft, en ontkent dat deze eenig heil, eenige baat heeft aangebracht. Over Egypte wordt intusschen in het Engelsch Lagerhuis dagelijks gesproken. Gladstone deelde daar in de laatste zitting nog mede dat de Egyp- tische Begeeringeen belasting op den vreemdeling zou leggen. Hij wist nog niet hoe de rnogend- heden over dit plan dachten. Voor de inrichting der rechtsspraak over vreemdelingen was nog geen plan gereed. De rechtbank der gezworenen te Liverpool heeft de vijf Ieren, die dynamiet ver- vaardigden om de openbare gebouwen in de lucht te laten springen, schuldig verklaard aan land- verraad en hen veroordeeld tot levenslangen dwang- arbeid. Met de Iersche verklikkers zit de Begee ring verlegen. Hun leven is nergens veilig. Pas met de stoomboot Pathan van Plymouth te Adelaide in Australia aangekomen, heeft men ze niet aan wal durven laten gaan, daar dit de zekerste manier was om hen alle vier ter dood te veroordeelen. Zij zijn thans van de Pathan aan boord van het pantserschip Nelson overgebracht, tot dat de Begee ring over hen beschikt zal hebben. Een ander verklikker in het Fenikspark-geding, Mottley, is te Philadelphia op geheimzinnige manier vermoord. Ziedaar dus twee verklikkers, reeds door dezelfde geheimzinnige hand gedood! Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Zuidzande Jlir. Mr. Yan Doom, burgemeester van Cadzand; tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Sluispolder J. Zandee. De nieuwe stoombarge ,/Luctor etEmergo," gebouwd voor rekening der firma Alberts Co., te Middelburg, bij de Koninklijke Maatschappij ffDe Schelde," is gisteren middag met goed gevolg te water gelaten. Het scheepje ziet er keuriguit en komt over 14 dagen in de vaart. Het dezer dagen in verschillende bladenge- sneller te varen of beter gezegd, om van de ma chines wat minder inspanning te vorderen. Maar de wind blies zoo zacht, dat de zeilen er nauwe- lijks gevoelig voor waren en de vloot van zeil- schepen, die sinds eene week en langer in de golf van Gibraltar op dezen wind hadden moeten wachten en nu eindelijk hunne reis in de Middellandsche zee hadden kunnen voortzetten, schenen niet voor- uit te komen, want zij waren bijna alle nog in zicht. Opvallend waren bij deze bijna totale windstilte, de geweldige baren van den overigens gladden zeespiegel. Meu noemt ze grondbaren, wijl zij niet door den wind veroorzaakt worden, maar van den bodem der zee komen. Daar de Atlanti- sche Oceaan zes uren lang, gedurende den vloed zijne buitengewone watermassa's door de vele mijlen breede en vele duizenden voet diepe zee- engte naar binnen drijft en gedurende de zes volgende uren insgelijks uit de Middellandsche zee weer terug ontvangt, veroorzaakt het samen- treffen van deze onberekenbaar groote watermassa's in den regel zeer hooge baren. Gansch rustig is echter de zeespiegel in de zeeengte nooit. De golven, welke ,/de Maria" moest, doorklieven onder- scheidden zich slechts voor den uiterlijken blik van die, welken door een geweldigon storm ver oorzaakt worden; zij brachten geen schuim voort, haar rug was niet eens door den wind gebroken, hij scheen met olie overgoten te zijn. De kracht der baren was er niet te geriuger om; nu eens melde bericht, dat Z. M. de Koning de aanstaande manoeuvres in Noord—Brabant zou bijwonen en bij die gelegenlieid tijdelijk zijn verblijf te Oos- terhout vestigen, mag, zooals nader wordt gemeld, minstens voorbarig genoemd worden. Bij demili- taire autoriteiten te Breda is althans tot dusver niets officieel daaromtrent bekend. Het verblijf van de Koninklijke familie op Oranje Nassau-Oord moet zeer naar haar genoegen zijn. Voor het Prinsesje wordt alles gedaan om het haar zoo aangenaam mogelijk te maken, en wel door de kleine zooveel mogelijk vrij te laten. Het bevallige kind loopt en stoeit met haar Konink lijke ouders in het park, welke laatsten zich door geen nieuwsgierige blikken laten storen in hun oudervreugde. Dan weer ziet men de kleine Prinses geheel alleen, onder toezicht van een be- diende, met haar lievelingspop onder den arm of aan een handdie pop is er dan ook een om een kinderliart te stelen't is een groote grenadier, die zich ondanks 's Konings uniform, welke hij draagt, moet laten sollen en ringelooren door zijn kleine gebiedster, van tijd tot tijd ook in ongenade valt en dan, tegen een boom geleund of in het gras geworpen, wachten moet tot zijn kleine meesteres genoeg gespeeld heeft met haar jonge geit of met de konijnen, die vrij in het gras rondhuppelen en door haar met peentjes en loof worden gevoed. Als de Prinses in 't park is, kan men er zeker van zijn overal, verscholen zooveel mogelijk om de kleine niet te storen, toe- schouwers te zien staan, die het bevallige spel van het gelukkige Koningskind gadeslaan. De Minister vau Waterstaat heeft aan de Commissarissen des Konings de volgende aan- schrijving gericht: Op grond van door hen gedane waarnemingen en onderzoekingen hebben de inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht de aandacht gevestigd op het gevaar van overbrenging of verbreiding van besmettelijke ziekten door de lompenmagazijnen en het vervoer van lompen. Naar aanleiding daarvan werd aan de vergade- ring van geneeskundige inspecteurs gevraagd, welke voorwaarden naar haar oordeel aan de krachtens de wet van 2 Juni 1875 (Stbl. no. 95) te verleenen vergunningen tot het oprichten van bewaarplaatsen van lompen moeten worden verbonden, om het terecht gevreesde gevaar zooveel mogelijk te voor- komen. Op die vraag heeft de vergadering in haar des- wege uitgebracht verslag o. a. medegedeeld, dat het naar haar oordeel wenschelijk ware1. dat het aanleggen van bewaarplaatsen, van lompen in den regel slechts plaats hebbe buiten de bebouwde kom der gemeente, of wel op plaatsen door den betrokken inspecteur van het geneeskundig staats- rustte het schip op den rug eener reusachtige golf in evenwicht en gleed dan met den voorsteven naar de dieptedan eens legde het zich op bak- boordzijde, om onmiddelijk daarna weer door een tegenovergestelden stoot op de stuurboordzijde ge worpen te worden, zoodat alleen de geoefende matrozen het evenwicht niet verloren. Wat de uitwerking van dit heen- en weerschommelen, op al de passagiers zoowel mannen, vrouwen als kinde- ren, welke niet gewoon zijn op zee te reizen, moest uitoefenen, kan men zich licht voorstellen. Daar men met den besten wil der wereld in dezen physieken en moreelen toestand, die men in het dagelijksch leven met den naam zeeziekte bestem- pelt, geen poezie vinden kan, oordeelen wij het passender daarover niet verder uit te weiden. De passagiers, welke aan de zeereizen gewoon waren, zaten in de groote kajuit bij den boegvan het stoomschip en waren in een levendig gesprek gewikkeld; zij bekommerden zich geenszins over het lijden hunner natuurgenooien. Het onderwerp van hun gesprek scheen een jonge Andaluzier te zijn, die op het midden van het schip, naast de openstaande deur der kajuit vlak bij het luchtgat der in werking zijnde machine zat. Ofschoon in zittende houding, kon meu dadelijk bespeuren, dat het een jongmensch was van slanke, hoog opge- schoten gestaltemet een open, bruinachtig gezicht, zwarte levendige oogen, zacht gebogen adelaars- ueus, fijne lippen, door een zwaren, donkeren knevel toezicht goed te keuren2. dat het vervoer van lompen niet anders plaats hebbe, dan in goed gesloten, met een vochtig zeil gedekte zakken. In het belang van de openbare gezondheid kan het nuttig zijn de gemeentebesturen, door wie krachtens art. 1, in verband met art 2, der boven- genoemde wet, de bedoelde vergunningen worden verleend, op deze wenken van het geneeskundig staatstoezicht te wijzen. Een voorstel van 12 leden uit de classi* Goes en van de classis Bommel, om den studen- ten van de vrije universiteit op Gereformeerden grondslag dezelfde rechten toe te kennen als aan die der universiteitenis door de Synode van de Ned. Herv. Kerk met 15 tegen 2 stemmen verworpen. De nestor der notarissen in Noord-Brabant, de heer W. Huysmans te Eindhoven, die wegens zijn hoog gevorderden leeftijd (82 jaren) dezer dagen zijn eervol ontslag aan Z. M. gevraagd en verkregen heeft, bekleedde die eervolle betrekking ruim 49 jaren met goed gevolg. Zijne loopbaan als candidaat begon in 1823, toen hij elf jaren later als notaris benoemd werd. In de jl. Zaterdag te Amsterdam gehouden vergadering van de Utrechtsche heeren, die mid- delen wenschen te beramen ter opsporing van de Yarna, deelde de heer Volck mede, dat te Ham- merfest een stoomer tot charteren gereed ligt, voor 200,000 kronen, behalve een waarborgsom van 150,000 kr. voor het geval het schip verging. Vrijdag was met de Ministers van Marine en Waterstaat gecoufereerd en in een daarna gehouden Ministerraad was besloten het charteren van een schip gemakkelijk te makendoch daarvoor moest de toestemming der Kamers volgen. Voor het oogenblik was echter geen geld beschikbaar. ,/Wat moet nu gedaan worden?" vroeg de heer Volck. ,/De tijd dringt." Alvorens verschillende voor stellen werden besproken, waarvan vele onuitvoer- baar bleken, werd den Utrechtschen heeren ver- weten, dat zij zoo laat met voorstellen kwamen, aangezien voor 20 Augustus, een schip zee moest kiezen. Na langdurige bespreking werd een com- missie benoemd met recht van assumtie, die heden nog zou overleggen, opdat morgen aan Nederland kon gezegd worden: „Dat moet gedaan worden, help onsBedoelde commissie bestaat uit kolonel Janssen, kapitein ter zee De Bruijne, luitenantter zee Broekman, Jules van Hasselt, Kraaienhof en Kranz. Staande de vergadering, werd voor f 3000 aan bijdragen geteekend en verklaarde de heer De Bruijne zich bereidals kommandant van een stoomer de opsporing te leiden. Door den hoofdcommies De Backere te Nij- megen en eenige andere commiezen van 's Bijks overschaduwd en gitzwart hoofdhaar, dat, als het wollige haar des negers, gekruld was. Zijne klee- ding was half burgerlijk, half uniform; zijne broek en vest waren die van een Spaanschen grensbe- waker, waarover hij de zwarte, korte Andalusische jas droeg; een bruine Andalusische vilten hoed bedekte het steeds op eenen schouder leunende hoofd, terwijl, zonderling genoeg, een bonte doek om zijnen hals geslingerd was. Een zware, ijzeren ketting daalde van af zijne lendenen tot aan zijne voetenkels, welke daardoor aan elkaar bevestigd waren; de banden waren met handboeien samen verbonden. Twee Guardias Civiles, in hunne sier- lijke uniform, zaten ter weerszijde van hem en hielden in hunne, met witte handschoenen bedekte lianden hunne geweren tusschen de kuieen overeind. Een derde boog zich over de leuning van het schip, terwijl een vierde, een Sargento, tegen den deurstijl der kajuit leunde. ,/Gij zult er mij nooit of nimmer van over- tuigen," zeide een der binnen gezeten jongelieden, een officier in burgerkleeding, die met twee ins gelijks als burger gekleede kameraden, welke na verstreken verloftijd naar hun regiment terugkeerden, ,/wie eens dood is, blijft dood en is nooit weer schadelijk voor de maatschappij. Stopt gij een misdadiger in de gevangenis, dan moet gij hem, voor het gunstige- geval, zijn leven lang onder- houdeu, dat is, een of twee arme drommels, in 't een of ander afgelegen dorp, moeten in het zweet TER NEUZEIMSCIIE HHIIVVI V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1