Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1903. Zaterdag 11 Augustus 1883. 23e Jaargang. AANKOJSPIPING. de legger met de kaart Eene Anialnsische Tertelling. Binnenland. VEROORDEELD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit bind versclilint Dlnsdng- cn Vrljditgnvond bij den uitgcvcr J. K. G. B H O M T te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen sollicitanten op voor de opengevallen betrekking van der openbare school in de kom der Gemeente. De daaraan verbonden inkomsten zullen, be- houdens nadere goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van Zeeland, bestaan uit eene jaarwedde van 1400,en het genot van vrije woning, of eene vergoeding voor huishuur ten bedrage van f 200,in het jaar. Het onderwijs aan de voormelde school zal om- vatten de vakken, geuoemd onder litt8 a—k, 1, m, n, o, p en q van art. 2 der wet. Stukken franco in te zenden aan den Burge meester vdor den len September e. k. De getuigschriften, bedoeld onder litt. b van art. 27 der wet, behooren aan te sluiten minstens tot den len Augustus jl. Het bezit van acten of aanteekeningen voor de beginselen der Fransclie taal en der wiskunde zal tot aanbeveling strekken. Ter Neuzen, den 9 Augustus 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der geraeeente PHILIPPINE brengen ter kennis van belang- hebbeuden, dat overeenkomstig 1 van art. 14, van het reglement op de WEGKA en VOETPADEJf in Zeeland, Provinciaalblad No. 85 van 1881, gedurende een maand, en wel van 9 Augustus 1883 tot en met 9 September 1883 dagelijks op de werkuren, ten gemeentehuize voor een ieder kosteloos ter inzage ligt, in zijn geheel; alsmede dat binnen dien termijn schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Raad. Philippine, den 8 Augustus 1883, Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. B. D'HOOGE, Burgemeester. L. N. STUB BESecretaris a. i. JPolitielc Overzicht. *Eii zij draait toch Dit woord wordt tot op den huidigen dag nog steeds bewaarheid in de staatkundige wereld. In het aan afwisseling zoo rijke Spanje op 't gebied van opstanden, heeft thans weder een opstootje plaats gehad te Badajoz, 2) FEUILLETON. L Slechts een enkelen keer, nadat zij meer dan een half uur geklouterd had, hield zij niet ver van liaar doel, gansch uitgeput zijnde, stil. Onwille- keurig vielen hare blikken op eenige rotsblokjes, die met eene menigte slakkenliuisjes versierd waren. Er was geen leven meer in te bespeureu. De slak- ken hadden met de uiterste inspanning barer krachten, zich tot op het hoogste voor haar bereikbare punt voortgesleept, om daar haar nauw merkbaar bestaan te eindigen. Deze door de zon gebleekte huisjes kroonden nu zeer bevallig de toppen der steenen. Het arme meisje staarde bijna met welgevallen op deze kleine grafplaatsen. In grooten angst en har- teleed heeft de aanblik van dood en rust iets sym- patetisch, iets verzoenends. Vandaar viel haar oog op het diep beneden liggendkerkhof der menschen; doch met al zijne prachtige marmeren monumen- ten, was dit voor haar als een ijzingwekkend contrast. Daar, zes voet diep in den grond, waren der verrotting prijs gegeven schepsels, die eens gevoelden en beminden, en bier op de vooruitste- kende toppen der rotsblokken, nam de westenwind vriendelijk en spelend al de atomen, die eens leven een plaatsje aan de grenzen van Portugal. Yolgens de dagbladen hebben 1100 soldaten en burgers daar de republiek uitgeroepen, de gendarmerie en de tolbeambten ontwapend, die zich niet bij hen wilden aansluiten, en, zoo men meent, de over- heidspersonen gevangen genomen. Zij hieven de kreten aanLeve de Republiek met de grondwet van 1869! Leve Zorilla! Door de Regeering zijn echter dadelijk maatregelen genomen en 2000 man uitgezonden om hen te vervolgen, terwijl de Minister-voorzitter, Sagasta, uit Madrid naar het tooneel des opstands is vertrokken en generaal Blanco benoemd heeft tot bevelhebber van het leger in de provincie Estramadura, die in staat van beleg is gesteld. Deze maatregelen schijnen wonderen te hebben gedaan, want reeds bij aankomst van de voorhoede der tcgen de opstandelingen uitge zonden troepen hebben zij hunne stellingen ont- ruimd en zich teruggetrokken naar de Portugeesche grens, zoodat reeds een nader bericht kan melden, dat de opstand te Badajoz geheel gedempt is en de opstandelingen deels in hechtenis genomen en deels naar Portugal zijn gevlucht. In Frankrijk is nauwelijks de volksvertegenwoor- diging huiswaarts gegaan, of er komen weder on- gunstige berichten uit China. De vredesonderhan- delingen zijn gestaakt volgens een bericht uit Hongkon. In het noorden is men algemeen van gevoelen, dat de Fransche Regeering een aanvallende staatkunde op het oog heeft en dat een vreedzame oplossing onmogelijk is geworden. De Chineezen houden zich overtuigd, dat de Franschen de aan- hechting van Tougkin zullen doorzetten en lokken daarom oneenigheid uit. Dit is dus geheel wat auders dan een verzoenende gezindheid van de Chineesche Regeering, waarvan onlangs te Parijs de verzekcring werd gegeven, zoodat de 35000 man, in de buurt van Anam op de been gebracht, wel degelijk als een bedreiging tegen Frankrijk kunnen gelden. Na de overwinning, voor eenige dagen behaald bij een uitval uit Hanoi, waardoor de dood van den vlootvoogd Riviere „schitterend ge- wroken" werd en waarbij kolonel Badens zeven kanonnen nam, die het merk der EDgelsche marine dragen, en 1000 vijanden in het zand liet bijten, is door den Franschen bevelhebber in Tongkin een schrijven tot de Anamieten gericlit, waarin verklaard wordt, dat Frankrijk niet van plan is, het land in te lijven, doch slechts de orde er wenscht te herstellen, alles in navolging van wat Engeland in Egypte deed en nog doet. Uit Oostenrijk wordt gemeld, dat de begrooting voor oorlog over het dienstjaar 1884 gereed is. Zij is weder niet minder dan die van het loopende jaar en zal nog een verhooging moeten oudergaan ten behoeve van vestingwerken in Zevenbergen, tegenover Rumenie. Er komt weder roering op het Balkan—schiereiland. ademden, uit de sierlijke omhulsels weg, en voerde ze weder liefderijk binnen den eeuwigen cirkelgang der natuur terug. Rosario trok haar wijden rooden halsdoek wat vaster aan en eenige minuten later stond zij op het hoogste punt der rots, een bergrug van circa tien voet breedte. Zij stond daar met het gezicht naar het zuiden gericht. Ydor zich had zij Afrika, rechts de golf van Gibraltar, links de Middellandsche zee en achter zich Spanje. Voor het prachtige en indrukwekkend uitzicht van deze vrije hoogte kon men zich ge- makkelijk een uur klauterens getroosten. Ongeveer honderd schreden achter haar viel de door een fort afgesloten rotswand loodrecht in de diepte. Deze met schietgaten en kanonnen voorziene wand blikte dreigend op "de Andalusische heuvels, de, witte dorp- jes en blauwe bergen aan de overzijde. Aan hare rechterzijde, waar zij naar boven was geklommen omgordde Gibraltar, met zijne spitse, bruine gevel- daken, groene vensterblinden, enkele tuinen en excercitie-pleinen cn zijne imposante vestingwallen aan de zeezijde den berg een half uur ver, tot aan zijne uiterste spits. Op het excercitie-plein, bij de haven, kon zij roode, zich bewegende lijnen onder- scheiden, Engelsche infanterie, en in de onmidde- lijke nabijheid, groote en kleine donkere punten, die langzaam been en weer kropen de groote waren wagens en paarden, de kleine verspreide meuschen, die, gebukt door de dagelijksche zorgen, nauwelijks eenen blik naar dit vrije standpunt richten. Het Uit Turkije wordt gemeld, dat de Sultan zich gekrenkt heeft betoond, omdat men hem niet in het drievoudig verbond gekend heeft en wil daar om de staatkunde van Turkije voor de Turk en" weder op den voorgrond stellen- Zijn eersten Minister, Said-pacha, is er echter tegen en nu heeft de Sultan dezeu post aan anderen aangeboden, die er echter voor bedankten. Uit Rusland wordt gemeld, dat in den Finschen zeeboezem, van Peterhof uit, groote ,/zeeslagen" worden gehouden. Keizer Alexander woont deze bij. De oefeningen leveren vrij wat moeilijkheden op voor de gewone scheepvaart, die vaak gestremd wordt en de hulp der loodsbooten mist, wanneer deze de oorlogschepen moeten helpen. De Keizerin ontvangt terzelfder tijd op Peterhof vrome onder- danen, die van bedevaarten terugkomen en reli- quien uit de heilige plaatsen medebrengen. In verschillende berichten wordt overigens een zeer treurig tafereel opgehangen van de Russische maat- schappelijke toestanden. Een der berichtgevers eindigt zijne geschiedenis van schandalen en on- mensclielijkheden in de hoogste kringen der Rus sische maatschappij, als volgtTerwijl dergelijke kuiperijen door de aanhangers der oud-Russische partij worden afgespeeld in de Russische Regeerings- kringen, staat de bevolking op de rand van hon- gersnood. De cholera aan den eenen kant, mislukte oogst en bankroeten aan den anderen; tekorten in de staatskas en in de rekening der individuen Misdaden en misbruiken elken dag In Engeland is in het Lagerhuis de duur der bezetting van Egypte door Engelsche troepen ter sprake gekomen. Een lid was voor spoedige ont- ruiming en herinnerde de Regeering aan hare verbindtenissen te dezer zake tegenover de volks- vertegenwoordiging en de buitenlandscho mogend- heden. De Minister kon niet ja en niet neen zeggen en gebruikte daarom vele woorden om niets te zeggen. De mogendheden, zeide Gladstone, zijn met de inzichten der Regeering bekend en zullen zich niet verzetten tegen Engeland's pogingen tot regeling der Egyptische aangelegenheden, want z/het doel is niet slechts de verzekering van rust en orde voor het tegenwoordige, maar ook het afwenden van gevaar voor de toekomst?" HH. MM. de Koning en Koningin met het Prinsesje maken dagelijks rijtoeren door Renkum en Heelsum en keeren meestal over het fraai ge- legen landgoed den Keienberg naar Oranje-Nassau- Oord terug. De Koning heeft ook de groote stoompapier- fabriek van de heeren Pannekoek Co. te Heelsum bezocht. Z. M. liet zich tot in de kleinste bizonder- heden voorlichten en bezichtigde met de meeste lustige fluiten en tromraelen van een door de stad trekkend regiment kon zij daarboven duidelijk hoo- ren, alsmede, ofschoon iets meer verward, de wel- komstkreten der matrozen aan den oever der zee. Deze, waarop honderden van booten, zeil- en stoom- schepen kruisen, vormt bier de schoone, veilige, meer dan halfronde golf van Gibraltar. Twee mijlen verder daar tegenover ligt Algeciras, terwijl de heuvelige oever nog verder in den Oceaan vooruit- steekt en Tarifa, de op eenige uren daar achter gelegen zuidelijkste landspits van Europa, voor het oog verbergt. Doch dit alles werd door het meisje niet opge- merkt. Zij schrok slechts even, en werd bijna duizelig toen zij aan hare linkerzijde naar beneden keek. Onwillekeurig trad zij een stap rechts, want zoo haar voet uitgleed, dan stortte zij langs de loodrechte, steile oostelijke rotswand duizend twee honderd voet diep in zee. Op de donkergroene baren meende zij een enkel oogenblik een brui- nen meikever te zien zwemmen, want de boot, die daar voer, had volkomen dezelfde kleur, den vorm en de grootte van dit insectzelfs meende zij in do beweging der roeiriemen het wriemelen zijner pooten te kunnen onderscheiden. De onafzienbare gladde blauwe waterspiegel der Middellandsche zee levert daar een onvergetelijk en tevens onbeschrijfelijk uitzicht op. Het laatste wat over hare blauwe baren nog duidelijk kan onderscheiden worden, zijn de witglansende toppen der Sierra Nevada in Spanje. belangstelling de verschillende soorteu papier, de machinerien en de droogkamers. Ruim een uur heeft Z. M. in die inrichting doorgebracht. De Koning deed zijn ingenomenheid blijken met't geen hij op dit bezoek zag, door de heeren Pannekoek Co. tot hofleveranciers te benoemen, met het recht om het Koninklijk wapen te voeren. In de jl. Woensdag gehouden openbare ver- gadering van den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, is ingekomen het Kon. besluit in zake het beroep van den gemeenteraad van IJzendijke, tegen een resolutie van Gedep. Staten van Zeeland, waarbij goedkeuring is onthouden aan een raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening. Met handhaving van de aangevallen resolutie wordt het beroep ongegrond verklaard. Zoodra mogelijk, zoo deelt de regeering in een versing aan de Kamer mede, zal het besluit verschijnen, waarbij de oude centen buiten omloop worden gesteld. Zij hebben, nu dan toch eindelijk het doodvonnis aan hen voltrokken zal worden, waarlijk geen reden te klagen over gebrek aan lankmoedigheid bij de achtereenvolgende regee- ringen. Onder behandeling van Dr. Mezger te Am sterdam beviudt zich momenteel een zekere 25ja- rige luitenant der infanterie Luske, die te Atjeh 3 kogelwonden en 23 klewaughouwen ontvangeu heeft. Omtrent dezen zwaar yerminkten man worden de volgende bizonderheden medegedeeld Nu ongeveer een 6 a 8 tal maanden geleden rukte eene vrij sterke patroille van uit Toengkoep tegen de Atjehsche kwaadwilligeu op (stijle Pruys van der Iloeven), welke patrouille dusdanig met den vijand (stijle Tobias) slaags geraakte, dat zij, deerlijk gehavend, spoedig weder in de benting terug was. ,/De luitenant Luske en zoo veel soldaten," zoo luidde het rapport van de terugkeerenden, waren gesneuveld, en de lijken hadden zij niet kunnen medevoeren. Eene nieuwe patrouille toog daarop naar het gevechtsterrein, om de lijken op te halen en ziedie patrouille vindt o. a., naast het lijk van den door hem verslagen Atjeher, den luitenant Luske, geheel bewusteloos door bloedverlies, doch nochtans ademende. In de benting gebracht, verklaarde de officier van gezondheid Kuhr, dat Luske, janog leefde, maar hoogstwaarscliijnlijk den avond niet meer halen zoude. Zijn lichaam was nl. zoo getjingtjangd (gehakt) dat een ieder er zich over verbaasde, dat een mensch met zooveel wonden, waaronder 3 kogel- schoten, nog leven kon. De luitenant Luske haalde tot een ieders ver- wondering intusscheu niet alleen den avond van De angstvolle blikken der jonge Spaansche volg- den de richting van den berg, die een half uur verder in de Punta de Europa uitloopt en verder over zee naar het zwarte vastland van Afrika. Daar ligt Ceuta op eene zelfde rots als aan deze zijde, die zoo ver in zee vooruitsteekt, dat ze van het vaste land scliijnt afgescheiden te zijn. Deze twee kolos- sale rotsblokken zijn door de goden van de Griek- sche fabelleer, als twee machtige zuilen aan de uiteinden der beide werelddeelen geworpen, ter waarschuwing van de vermetele zeevaarders, opdat zij niet verder zouden zeilen en het niet wagen zouden de lachende oevers van het vroolijke Grieksche en Italiaansche meer te verlaten om zich op de gevaarvolle en onbekende vlakten der eindelooze wereldzee te begeven. Edoch de trotsche Spanjaard heeft met deze waarschuwing gespotde zuilen heeft hij in zijn wapen geplaatst en er de uittartende spreuk ^Plus ultra" (nog verder) er om heen ge- slingerd. Rechts van Ceuta, op het gebied van Marokko, dreigen hooge donkere bergen, links echter langs de kust naar de oostzijde, ziet het oog aau- vallige blauwe lijnen, die thans in Januari slechts door eenen met sneeuw bedekten bergkam onder- broken zijn. Deze blauwe lijnen sliugeren zich in de richting van Tunis en Algiers voort, worden telkens minder duidelijk, totdat zij eindelijk met den azuren hemel samensmelten. Van dit onmetelijk en grootsch panorama, dat ieder kommerlooze toeschouwer met verbazing en TER HTZIVSIIIK <0111 VI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1