Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Sas tan Gent laap lea Beieta vet Eeie Andalosiscle Vertellim. No. 1902. Woensdag 8 Augustus 1883. 23e Jaargang. BEKENDMAKING. VEROORDEELD. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Kit bind vcrschijjut ttiniHlng- en Vrijdngavond blj den uitgevcr Jl. K. G. H O N T te Ter Aeuzcn. Voor de herstelling van de brug op den West- beer, zal de gemeenscbap over die brug voor voer- tuigen en vee moeten worden gestremd van 3 tot en met 23 September a. s., gedurende welken tijd die gemeenschap zal kunnen gescbieden door de poort van Ter Neuzen, 4 Augustus 1883. Burgemeester en Wetbouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris, f*olitiel£ Overzicht. De gebeurtenissen der laatste dagen kebben weder doen zien, dat geheimzinnige macbten in en op de aarde voortdurend werkzaam zijn om alle mensclielijke berekeningen in duigen te werpen. Alles woelt en werkt steeds, zoowel de natuur- krachten in de aarde en in den dampkring als de alles bebeerschende hartstocbten in het mensche- lijk leven, zoodat kalinte, oppervlakkig beschouwd, slechts schijnbaar is en beweging en beroeriug, goed bezien, werkelijk den toestand van bet zijn aangeven. In het Lagerhuis is het voorstel van Sir Stafford Northcote verworpen en de bijvoeging van bet lid Norwood aangenomen dat Engeland zich in de Suez-kanaal-kwestie zijn vrijheid van handelen voorbehouden moet. Voorloopig is er dus wapen- stilstand, hoewel de Eransche en Engelsche bladen de bespreking der zaak, in verband met bet ge- vallen besluit, op een vrij scherpe wijze voort- zetten. De verdere besprekingen in 't Lagerhuis staan alle met Egypte in verband, die ecbter alleen belangrijk zijn voor de Britten zelf. In Frankrijk heeft de Kamer, na verwerping van verschillende onbeduidende voorstellen tot wijziging, de overeenkomst met de spoorweg-maat- scbappijen met groote meerderheid aangenomen. Daarop ging de Kamer met verlof uiteen. Ook de Senaat heeft de zaken, door de Kamer aange nomen, afgehandeld en is daarop uiteengegaan. Schijnbaar heerscht er dus overal kalmte. De onderhandelingen over Tongkiu worden te Parijs voortgezet tusschen den Minister van Buiten- landscbe zaken en den Chineeschen gezant, markies Tseng. De Minister dringt vooral aan op het terugtrekken der Chineesche troepen, die naar de grenzen van Tongkiu gezonden zijn, of wil minstens de formeele verzekering hebben, dat de Fransche troepen geen Chineesche strijdkrachten tegenover zich zullen vinden. De heer Tseng heeft ver- zekerd, dat er geen Chineesche troepen op bedoelde grenzen zijn; maar hij aarzelde om de gevraagde FEUILLETQN. I. c/VeroordeeldMaria, onbevlekte Maagd, hij is onschuldig gilde het meisje en klampte zich met geweld aan den arm der oude dienstbode, die haar de scbrikkelijke tijding had medegedeeld. Bedaard, bedaard," herhaalde deze, ,/er is geen tijd te ver- liezen, wij moeten aan wal, hoort gij Mistress Arrowsmith niet, die daar roept Het oogenblik was werkelijk niet geschikt voor lange ophelderin- gen. Alles aan boord van het schip rende in vroolijke haast en bonte mengeling door elkaar, gelijk gewoonlijk bij het oogenblik der landing. Nauwelijks had //de Malaga," een stoomschip van de Londensche reederij Hall, in de haven van Gibral tar het anker laten vallen, of men zag uit eene met acht riemen voorziene roeiboot verscheidene officieren, gevolgd door de oude, aan boord klau- teren. Na een vroolijk en luidruchtig heen en weer groeten van de nieuw-aangekomenen en de passagiers, stormde men naar de booten, terwijl bij tusschen- poozen het doffe gebulder van het geschut uit de stad, over het water dreunde. //lloort gij die kanonschoten, Miss Arrowsmith," vroeg een knap en krachtig artillerie—officier half verzekering te geven en heeft naar Peking getele- grafeerd om te weten of hij haar kan geven. Ten opzichte van wijziging van het tractaat van 1874, tusschen Frankrijk en Anam gesloten, zou de gezant vragen, dat het nieuwe tractaat aan het oordeel van China onderworpen zou worden of dat China deel zou nemen aan de onderhande lingen en discussien over dit tractaat. Kortom, de onderhandelingen zijn nog niet ver gevorderd, maar schijuen in verzoenenden geest te worden voortgezet. Uit Duitschland wordt bericht, dat de Keizers van Duitschland en Oostenrijk elkaiider zullen ont- moeten en dat Bismarck naar Kissingen is ver- trokken voor zijne gezondheid en om zoo noodig bij de hand te zijn. Uit Egypte zijn de berichten over de cholera meer geruststellend. Nu de kerkelijke feesten geeindigd zijn, willen de Muzelmansche ingezetenen naar gewoonte de graven bezoeken. Troepen bij de kerkhoven geplaatst zullen echter de menschen beletten daar te komen. Uit Zuid-Amerika komen eindelijk over den toestand in Peru verblijdende. berichten. Het schijnt thans werkelijk vrede te worden. De Chilenen heb ben het gansche Noorden ontruimd, en de President van Noord-Peru, Iglesias, ziet zijn aanhang met den dag wassen. Zelfs wordt beweerd, dat Arequipa, de zetel van zijn tegenstander Montero, zich voor hem zou verklaren, als het niet met geweld in bedwang werd gehouden. Voor Chili komt na den strijd met den buitenlandschen vijand die met den binnenlandschen, namelijk tegen de aanmati- gingen der clericale partij. De President beval in zijn boodschap aan het Congres de volledige schei- ding van Kerk en Staat aan, om aan de voort- durende oneenigheden tusschen beide machten een eind te maken, en verder de invoering van het burgerlijk huwelijk en den burgerlijken stand. Het personenverkeer over de route Vlissin- genQueenboroLonden v. v. blijft voortdurend toenemen. Vooral van en naar Noord-Duitscli- land maken vele reizigers van dezen weg gebruik. In Juli bedroeg het aantal der met de stoom- schepen van de Maatschappij Zeeland vervoerde passagiers: van Vlissingen naar Queenboro 3851, van Queenboro naar Vlissingen 4461 samen 8312, of 458 meer dan in dezelfde maand van het vorig jaar. Als be wij s hoezeer deze route boven andere door het reizend publiek wordt verkozen, moge dienen, dat, terwijl de Great Eastern Company, die reeds sedert 1863 bestaat, in het afgeloopen jaar langs twee lijuen (HarwichRotterdam en Harwich Antwerpen) ruim 80,000 reizigers vervoerde, de luid aan eene jonge dame, die, hare ouders vol- gende, de trap naderde. //Wei, waarom niet, Mister Ridgley" hernam het meisje glimlachend, terwijl zij met een gracieuse beweging van het hoofd, de donkere haarlokken van heur rooskleurig gelaat verwijderde. //Of meent gij wellicht, dat ik door het geruisch van Londen hardhoorig ben geworden z/Deze saluutschoten zijn ter eere van u," be- tuigde de jonge man. Miss Arrowsmith, de koningin van mijn hart, wilde ik even als de koningin van Engeland met een en twintig kanon schoten laten begroeten. De kolonel wilde zulks beletten, maar de kanonnen donderen toch." //Het ware beter geweest, dat ik mij met meer ernst daartegen had verzet," zei een voor hem opwande- lend bejaarde heer, aan wiens deftigestevige gestalte, kortgeknipte, grijze haren en knevel, men bij den eersteu oogopslag den krijgsman herkende, ofschoon hij burgerkleeding droeg, //het is volstrekt niet in orde, en kan ons beiden onaangenaamheden berokkenen. Mijne dochter Florry is geenszins eene priuses." //Ik vond het toch zeer lief van Majoor Ridgley" bemerkte de nog jeugdige en forsche echtgenoote van den kolonel. Hare dochter zei niets, doch een lichte druk van hare hand, die hij in de zijne hield, om haar bij het liorten van het dobberende vaartuig het evenwicht niet te doen verliezen, gaf den jongen man te verstaan, dat zij hem deze attentie geenszins euvel duidde. Welke achttieujarige schoone zoude niet eene ijdele zelf- Maatschappij Zeeland in acht jaren het aantal harer passagiers zoodanig zag klimmen, dat het over 1882 meer dan 70,000 bedroeg, over haar eenige lijn "V lissingenQueenboro. In de eerste zeven maanden van 1883 bedroeg het aantal vervoerde passagiers weder ruim 2000 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1882. Van de 19 sollicitanten naar de betrekking van dijkbaas bij't calamiteuse waterschap Leendert- Abraham, zijn tegen 15 Aug. een zestal opgeroepen tot nader onderzoek van liuune theoretiscke en practische bekwaamheden. H. K. II. Maria Theresia, Aartshertogin van Oostenrijk heeft verleden Donderdag met haar dochter, Prinses Margaretha van Oostenrijk, en gravin Stolberg zu Stolberg, op een pink den nacht op de Noordzee doorgebracht om visch te zien vangen. De Prinsessen verdroegen de beweging der schuit bizonder wel en woonden met groote belangstelling het uitwerpen en inhalen van de netten bij. Niemand, die ooit op een pink me- deging, zal H. K. H. den lof onthouden, dat zij zich inoedig weet te behelpen met weinig comfort en allerlei bezwareu licht telt, want een pink houdt er geen kajuit op na. De platboomsche pinken zijn nog even primitief als voor honderd jaren geleden. Dezen nachtelijken tocht over de zomerzee aan boord van een eenvoudige Hollandsche pink zal de moedige Aartshertogin zeker niet spoedig ver- geten. Als een midsummernight's dream zal ze zich dien herinneren. Binnen kort zal Delft een nieuwe fabriek rijker worden. Onder den naam van Nederlandsche Oliefabriek wordt een maatschappij opgericht, die een fabriek zal stichten tot het vervaardigen van olie, voornamelijk uit zg. arachide-of grondnoten, een tak van nijverheid, die vooral in Frankrijk met voordeel gedreven wordt. Een kapitaal van f 500,000 is, gedeeltelijk in Frankrijk en gedeel telijk in Nederland, bijeengebracht. Zoodra de plannen gereed zijn, zal met den bouw een aan- vang worden gemaakt, zoodat zij in het voorjaar van 1884 in werking zal komen. Zaterdag 11. zijn te Archangel de eerste be richten in dit jaar van Nova—Zembla ontvangen, die ditmaal met bizondere belangstelling werden tegemoet gezien, met het oog op de wetenschap- pelijke expeditie, die, onder leiding van den lui- tenant Andrejeff, het meteorologische station te Karmakoeli, op de westkust van het Zuidereiland, bezet houdt. Volgens een telegram aan de Peters- burgsche Nowosti, kwam namelijk 28 Juli te Solombali, de voorhaven van Archangel, met de stoomboot Tsisjoff het hoofd der politie Robusch van iSl ova—Zembla terug. Volgens zijne mededee- ling hadden de leden der Pool—expeditie den winter voldoening ondervinden, als men haar als eene koningin ontving lleb maar geen zorg, kouonel," riep de jonge officier vroolijk, ,/ik zou dengenen wel eens wdllen zien, die papa Arrowsmith zou durven aanklagen, en lord Napier van Magdala zal er ons geen hard woord over zeggen. Wat meer is, ik heb niet eens rechtstreeks bevel gegeven om te vuren. Zoodra //de Malaga'" in zicht was, zei ik tot mijne blauwrokken ////Daar komt de familie van onzen kolonel op ons aandobberen geen grooter pret dan wanneer onze nieuwe Armstrongs de gamalin van papa Arrowsmith en onze kleine Florry met een en twintig salvo's verwelkomden, evenals de vorstin van Wales."" Mijne blauwrokken dacliten er over als ik, en nu schieten zij er dapper op los. Mocht men hun echter daarover ondervragen, dan zullen zij zich wel verontschuldigen met te zeggen, dat de kanonnen vanzelf zijn afgevuurd, uit louter pleizier, wijl vrouw en kind van onzen ouden kolo nel weer gezond en wel op onze oude rots zijn teruggekeerd." Intusschen werden al de booten gevuld, en door de heeren geholpen, stegen de dames in eene derzelve. Hier juist miste de echt genoote van den kolonel hare dienstmeid, en zij riep overluid „Rosario! Waar dan toch blijft Rosano De geroepene, gansch bleek, haastte zich met wankelende schreden, en daalde, na nog eenige doozen naar beneden geworpen te hebben, gevolgd door de oude vrouw, in de boot, en roeide spoedig aan wal. tamelijk voorspoedig doorgebracht, met uitzondering van den matroos Tiskoff, die doodgevroren was. Nadere bizonderheden kunnen nu weldra tegemoet gezien worden. 1 let was Zondag te Amsterdam overal over- vol. Op de tentoonstelling waren bij dag en bij avond te zamen ongeveer 22,000 betalende bezoe- kers, welk getal door een drukker avondbezoek bij mooi weder veel grooter zou zijn geweest. Nu gmgen de vreemdelingen naar de lokalen in de stad, waar een dichte menigte zich bevond. In de schouwburgen werden recetten gemaakt gelijkstaande aan die der beste winteravonden. Bij Kras, in het 1 anopticum, in de Port van Cleve enz. waren voor elke beschikbare plaats honderden kandidaten. Mid- dulerwijl regende 't //mot," maar toch waren de straten zoo levendig alsof de maan aan den onbe- wolkten hemel stond. Alles toont dat we in 't hartje van den tentoon- stellingstijd zijn, en dat een beetje meer of minder mooi weer er weinig toe doet, wanneer er inder- daad iets schoons te zien is. Donderdagavond is H. M. de Koningin, namens ingezetenen van Wageningen aangeboden, een pracht—album met photographien, voorstellen- de gezichten op en in Wageningen en omstreken. Het album is ontworpen en uitgevoerd in de fabriek van de heeren VanKempen te Voorschoten. Het heeft een oppervlakte van 40 bij 50 centi meter, is gebonden in donkerrood fluweel en smaak- vol met zilver gemonteerd; aan de voorzijde vindt men het naamcijfer der Koningin in blauw email door fijn geciseleerde genien met de Koningskroon gekroond. Boven de medaillons bevinden zich keurig bewerkte lauwertakken. Aan de onderzijde is een rijk georneerd schild met het jaartal 1883 in blauw email aangebracht. De opdracht op het titelblad luidt als volgt: z/Aan H. M. de Koningin wordt dit bewijs van hulde eerbiedig aangeboden door de ingezete nen van Wageningen bij haar eerste verblijf binnen die gemeente Augustus 1883." Het album is besloten in een fraai j uchtlederen dtui. In de Rijks-postspaarbank is van 21 tot 31 Juli jl. meer ingelegd dan terugbetaald 50,551,43. Na aftrek van de terugbetalingen bedroegen de inlagen op 31 Juli 2,691,014,64. De officier van justitie te Assen waarschuwt in het l'olitieblad voor L. van Gastel, Crispijn- laan 45 Rotterdam, zich voordoende als handelaar in boter, kaas, tabak, sigaren en koloniale waren. an Gastel koopt alles, wat bij advertentie ter overname wordt aangeboden, doch betaalt niets, terwijl, daar hij op gestoffeerde kamers woont en het gekochte dadelijk van de hand wordt gedaan, op hem geen verhaal is. V oor hen verhief zich uit de golven der zee de machtige rots van Gibraltar. Zij leek wel in haar grilligen vorm een lange, uitgestrekte, liggende Sphynx te wezen. De zon strooide haar zacht goud over de terrasvormig opklimmende Engelsche huizen, met hunne gele gevels, roode daken en donkere vensterramen, alsmede oveT de daarboven zich verheffende groenachtige, en op sommige plaatsen van bloeiende amandelboomen rood schitterende rots, die ter reehter en ter linkerzijde wit, loodrecht in de golven nederdaalt. Dat zij aan de noordzijde met het vaste land samenhangt, kan men van zee uit niet bespeuren. Het gansche vertoont het beeld van een schoon op zich zelf voltooid en afgeschei- den landschap. Zoodra de aangekomenen het vaste land betraden, stapten zij, na door de wacht op militaire wijze te zijn begroet, door de massieve witte poort, en de kolonel met zijne familie verliet de drukke hoofd- straat. Hij sloeg links af, volgde verscheidene smalle steegjes en kwam langs eene menigte steenen trap- pen aan een vriendelijk huis, van' welks vensters en groot met oleanders, platanen en laurierboomen versierd terras, men een prachtig uitzicht had over de stad en de golf van Gibraltar. Werwaarts de Eugelschman zich moge begeven, overal neemthij zijn comfort met zich. Weldra bevond de familie zich in de keurige theekamer, welke vloer met een even fijn, wollen tapijt bedekt was, en welker ven sters zoo hermetisch sloteu, als hadde men zich hier TER NEIIZENSCHE HUH IVI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1