Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1898. Woensdag 25 Juli 1883 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgiii f 1,40. Yoor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0 40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind verscliijut Ulnsdaj- en Vrijdagnvoud bij den uitgcver J. K. G. D D O N T te Ter Neuzen. JPolitieb: Overzicht. Indien de Beurs de spiegel is van den staat- kundigen toestand, zoo sckrijft een Engelsche berichtgever, dan laat die toestand op 't oogenblik veel te wenschen over. De voornaamste fondsen zijn gedaald en blijven flauw op de flauwe koersen. Vreemde staatspapieren zijn het zwakst. Er is iets in de lucht rondom, dat de Beurs drukt. De beursman ziet luttel troostrijks om zich heen. Uit Egyptenieuwe cholera-berichtenen dan de spanning tusschen Frankrijk en Eugeland wegens het gebeurde te Tamatave in Madagaskar en de beweging tegen de overeeukomst met de Suez- kanaalmaatschappij. Dit alles zou elke Beurs kunnen schokken. Toch zijn het slechts zwarte stippen aan den gezichteinder, die wel eens meer zijn waargenomen, zonder dat daaruit donderwolken zijn ontstaan, want hoewel de ondernemingen, die de verschillende mogendheden in vreemde landen op touw hebben gezet uit zelfbehoud en om voor overbevolking en overproductie in liun eigen rijkeu een uitweg te vinden en die in dit tijdperk van onze eeuw vooral aan de orde zijn, wel te eeniger tijd tot een ernstige botsiug aanleiding kunnen geven, zoo is het toch hoogst waarschijnlijk, dat beide gebeurtenissen op een sisser zullen uitloopen, nu het werkelijk blijkt, dat de geheele beweging tusschen beide landen veel van een storm in een glas water heeft. Uit Madagaskar zijn toch zoowel te Parijs als te Londen nadere berichten ontvangen, waarin uitvoerig melding wordt gemaakt van de inneming van Tamatave, doch die geen woord zeggen tot bevestiging van het bericht, door Gladstone aan het Lagerhuis medegedeeld, dat de Fransche opper- bevelhebber Engelsche overheden zou hebben mis- handeld ot beleedigd. Het schijnt, dat admiraal Pierre de regelen, die bij zulke gevallen steeds voorkomen en onvermijdelijk schijnen te zijn bij oorlogstoestanden, in alle opzichten hecft gevolgd en Engeland geen reden tot klagen heeft. Ook de beweging tegen het Suez-kanaalontwerp komt een weinig tot bedaren en hier en daar werden zelfs bijeenkomsten gehouden tot ondersteuning der Engelsche regeeringsplannen. Turkije heeft intusschen ook verzet aangeteekend tegen de gemaakte overeeukomst, omdat volgens den Sultan zonder hem geen wijzigingen of ver- anderingen in de aan De Lesseps verleende ver- gunning kan gemaakt worden. Door den Engelschen Minister Fitsmaurice is dit in het Lagerhuis be- vestigd, onder mededeeling, dat geene regeering na het sluiten der overeenkomst van zich heeft laten liooren. Ongelukkig voor den Sultan wordt sedert lang van zijn rechten en aanspraken buiten Kon- stantinopel geen kennis meer genomen. Met de geldzaken moet het anders in Turkije gunstiger staan dan vroeger. De belastingen, door en voor FEUILLETON. TWINTIG M IZEM) GULDEN. Govert Bogers was een eenvoudige klerk met duizend gulden traktement. Buiten die duizend gulden kreeg liij van zijn schoonvader per jaar nog twee houderd gulden, zoodat liij eigenlijk twaalf honderd gulden traktement had. Dat was nu waar- lijk niet te veel, want zijn lieve Marie had hem juist zijn tweede kind gesclionken. Het eerste was een meisje, maar nummer twee was een jongen, die ten gevolge van de teederheid zijner liefdevolle moeder en van de verschoonbare ijdelheid van Bogers naar des vaders naam ook Govert gedoopt werd. Bogers zou nu uiterst gelukkig geweest zijn, als hem zijn gering inkomen maar geen zorg had gegeven. Doch zorg en kommer waren bij hem maar voorbijgaande, want als hij zijn innig beminde vrouw dan aankeek, zeide hij gewoonlijk glimlachend „Gij zult nog wat zuiniger rnoeten wezen en ik wat vlijtiger en dan zullen wij nog wel kunnen rondkomea. En daarenboven hebben wij, als wij de zaak op den keper beschouwen, alles, wat wij noodig hebben. Wij ontberen niets. W ij hebben een goede woning, s middags goed eten en ruim vuur en licht. En verleden jaar zijn wij zelfs tweemaal in de opera geweest. Niet waar, Marie //Zeker antwoordde de gelukkige vrouw dan glimlachend, terwijl zij een zoen op het voorhoofd van den braven klerk drukte. de schuldeischers van den Staat beheerd, beginnen steeds ruimer te vloeiendoor Duitsche geldmannen wordt een regeling gereed gemaakt van alle be- staande schulden en in afwachting van een ontwerp om alle schulden tot den saam te voegen, wordt met de mogendheden druk onderhandeld over de overneming van een gedeelte der schuld door de landen, die krachtens het verdrag van Berlijn een gedeelte van het Turksche rijk zich toeeigenden. Van meer belang en ernstiger in zijn gevolgen dan de verwachte verwikkelingen over Madagas kar en de Suezkanaal-kwestie, is het gevaar, dat Europa dreigt uit Egypte, waar de geesel der pest, de ijzingwekkende cholera morbus, zich meer en meer uitbreidt en zelfs over de wateren der Middellandsche zee de poorten van Europa nadert, want Daily News ontving uit Marseille de tijding, dat zij zich heeft vertoond op de Balearische eilanden en dat verscheidene gezinnen van de hoofdstad Palma, naar Spanje de vlucht nemen. Dien ten gevolge heeft de Spaansche Minis ter der geldmiddelen dan ook reeds een millioen pesetas aangevraagd om alle mogelijke maatregelen van voorzorg te doen nemen. Overigens heeft het besluit der Spaansche Eegeering om alle uit Engeland komende schepen aan een quarantaine van drie dagen te onderwerpen, omdat dit land zelf geen quarantaine-maatregelen tegen de cholera neemt, te Londen nog al opzien gebaard. Enge- lands gezant te Madrid, Sir Bobert Morier, heeft last gekregen er nadrukkelijk tegen te protesteeren en het kabinet Sagasta nit te noodigen om tot onmiddelijke opheffing over te gaan. Het schijnt echter, dat Spanje daar nog niet toe bereid is en de belangen der openbare gezondheid hooger stelt dan die van den Engelschen handel. Uit Egypte zelf heeft ook een dergelijke uit- tocht naar Europa plaats. De stoombooten hebben geen ruimte genoeg om aan alle aanvragen te vol- doen en men is al gelukkig, als men verscheidene dagen voor het vertrek der boot een plaats op het dek machtig kan worden. Daarenboven hebben verscheidene booten de vaart op Alexandria ge- staakt. De Engelsche bezettingstroepen hebben Kairo ook reeds verlaten en hebben een kamp betrok- ken bij Heolum in de woestijn in 't gezicht der eeuwenoude pyramiden. De sterfgevallen nemen vooral toe in de plaatsen in zuidelijke richting naar de Nijl-gewesten, (men zal zich herinneren dat ook in Europa de besmetting den loop der groote ri- vieren gewoonlijk volgde,) terwijl zij in de plaatsen zooals Damiate en Mansoerah langzaam beginnen te verminderen, wat echter gedeeltelijk toe te schrijven is aan de in aantal zeer verminderde be- volking, want in de weinige dagen die vooraf- gingen hebben er niet minder dan 3000 sterfge vallen plaats gehad. De drievoudige afsluitings- lijn van soldaten om de besmette plaatsen, om De kleine Govert was al twee maanden oud, toen zijn moeder op een herfstmorgen bleeker dan ge woonlijk opstond. Zij gevoelde zich eenigszins onpasselijk, maar wilde dit voor haar man, van wien zij zeer veel hield, verbergen. Maar deze zeide //Marie, ge zijt niet wel. Te vergeefs zet gij er u tegen inik zie het aan uw oogen." Hij nam zijn zilveren horloge, keek er op en ging voort //Het gaat naar negenen. Ik moet nu naar mijn kautoor, maar stellig haal ik nog onzen dokter. Praat maar niet tegen. Geen woord meer, bid ik u. Dokter Bus was, zooals gij weet, mijn school- kameraad, en is tegenover ons nog altijd uiterst voorkomend. Hij zal onmiddelijk hier zijn. Uw voorhoofd is nog al niet warm. Des te beter. Maar ik zal Bus toch sturen." Govert trok zijn jas aan en nadat hij zijn vrouw en zijn kinderen gezoend had, verliet hij snel zijn woning. De tranen kwamen Marie in de oogen, toen zij hem nafluisterde //hoe goed is hij toch Govert was mooi noch leelijk, maar hij had een eerlijk, trouw gezicht, dat iedereen onmiddelijk voor hem innam. Zijn gelaat was ook inderdaad de spiegel van zijn ziel. Hij was tamelijk geleerd, verstond zijn werk goed en leefde hoogst fatsoenlijk. In zijn plicht vond hij genot en met geestkracht worstelde hij tegen de kleine rampen des levens. Nu was zijn Marie in het geheel nog niet ziek, maar hij had het haar toch wijs gemaakt en nu liep hij snel naar den dokter. Hij koos den naasten den gevreesden vijand tegen te houden, heeft dus tot niets geleid, zoodat men dan ook besloten heeft deze op te heifen. Tot het mislukken van dezen maatregel heeft de Egyptische regeering zelf zeker het meest medegewerkt door Enge- lands hulp tegen de cholera onder allerlei uit- vluchten te weigeren. Z. M. heeft benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw V. C. Dijckmeester, kommandant der brandweer, en P. W. Steenkamp, commissaris van politie, beiden te Amsterdam. Deze benoeming moet van regeeringswege een blijk van waardeering zijn voor de hulp, die door de Amsterdamsche brandweer is verleend bij den hevigen brand, die onlangs op 's lands werf te Amsterdam heeft gewoed. De gemeenteraad van Middelburg heeft af- wijzend beschikt op een verzoek van den bizonderen kerkeraad der Ned. Herv. gemeente, om, met het oog op de ergerlijke en onzedelijke tooneelen die de kermis oplevert, de zedelijke en financieele schade die ze der gemeente toebrengt en aangezien de jaarmarkt in den tegenwoordigen tijd geen recht van bestaan meer heeft, de kermis af te schaffen. De gemeenteraad van Ylissingen heeft het badhuis met toebehooren aangekocht voor de som van f 11,000. Het plein, dat door het wegbreken der kazerne no. 1 aan het einde der Walstraat zal worden ver- kregen, is Elisabeth Wolffsplein gedoopt. De monumentale fontein, die ter eere van de bekende schrijfster Elisabeth Wolff, geboren Bekker, zal worden opgericht zal daar worden geplaatst. Voortaan kunnen ook aaugeteekende brieven, brieven met een aangegeven geldswaarde 600 niet te boven gaande en gewoue en telegrafische postwissels per expresse worden besteld, terwijl het expresseloon van pakketten bestemd voor personen, wonende binnen den rechtstreekschen bestellings- kring van een postkantoor, dat tot dusver 25 cent bedroeg, gelijk gesteld is met dat voor brieven en verdere stukken en derhalve 15 cent bedraagt. Het expresseloon voor bestelling buiten den recht streekschen bestellingskring van een postkantoor, zoowel voor pakketten als voor brieven en verdere stukken, is bepaald op 25 cent voor elken afstand van 2,5 K. M. uur gaans) of gedeelte daarvan. Veergelden en andere dergelijke onkosten zijn natuurlijk hieronder niet begrepen. Door den Minister van Justitie zijn bij cir culate, met de gemeentebesturen waargevangenissen zijn, de noodige voorzorgsmaatregelen genomen bij het eventueel uitbreken van cholera, tot het ver- plegen van gevangenen voor Bijks rekening in de stedelijke hospitalen of ziekenhuizen. weg, een nauw zijstraatje door. Maar eensklaps bleef hij staan, want met zijn voet stiet hij ergens tegen, zoodat hij bijna struikelde. Hij keek naar den grond. Een groote, bruine portefeuille lag voor hem, half open, juist zoo als zij gevallen kon zijn, toen zij verloren werd. Bogers keek onwille- keurig rond, of er ook iemand op hem lette. Nie- mand kon hem zien. Hij nam de portefeuille op en wilde haar onbeziens in zijn jaszak steken. Maar daarvoor was zij te groot en hij schoof haar in een anderen zak, waarna hij zijn weg voortzette, terwijl hij dacht>/Ik zou toch wel eens willen weten, wat ik nu in mijn zak heb. Zeker eenige waardelooze notities van een makelaar, den loop van vrachtprijzen, aanteekeningen over de handelsbeurs en meer zulke nietsbeduidende dingen. Die make- laars slepen immers altijd veel nutteloos papier mede om maar een deftige portefeuille te kunnen toonen. Maar,, zou de portefeuille wel van een makelaar zijn Tevens voelde hij er met zijn vingers in, hoewel hij haar in den zak liet. ,/Fijn papier! en niet weinig. Heel, heel fijn papier. Zeker, minnebrievenEen verliefde klerk heeft stellig die portefeuille verloren. Maar het is toch minder zacht en bros als postpapier. Wel als het eens bankpapier was nu, nudandan." Bogers hield even op met denken en gingdaarna bijna toornig voort//Dan breng ik de portefeuille naar het politiebureau." Maar toch was er in zijn hoofd iets, dat hem Te Haarlem dreigt aan een groot gedeelte der arbeidende volksklasse een gevoelige sla<* te w orden toegebracht. De bekende oude katoenfabrie- ken en bleekerijen aan den Zijlweg zullen, zoo deelt men mede, binnenkort door den eigenaar, den beer 1 revinaire, opgeheven worden, waardoor een 200tal werklieden met hunne gezinnen zonder werk geraken. Omtrent het ongeval, dat in de vorige week aan het station Leiden plaats heeft gehad, wordt nader gemeld. De wisselwachter Poelman werd door den trein, welke om 10,16 van den Haag daar aankomt, overredenernstig verwond aan het liootd, met gebroken been en inwendig zwaar ge- kneusd, werd hij naar het academisch ziekenhuis vervoerd. Het onheil is als volgt ontstaan. Poel man bevond zich aan den goederentrein, welke van Amsterdam aankwam, tegelijkertijd dat de trein van het Bijnspoor binnenkwam en op hetzelfde oogenblik ook eerstgenoemde trein. Hij wilde overloopen naar het Bijnspoor doch bemerkte niet, dat de Haagsche trein in aantocht was; hij werd door den buffer van achteren gegrepen en neder- geworpen, vlak voor de voeten van den stations- chef. Deze kon niet meer dan een schreeuw geven aan den machinist om te stoppen. De geheele trein ging dan ook op twee rijtuigen na over den ongelukkige heen, die om vier uren aan de gevolgen is overleden, nalatende eene weduwe met vijf kinderen. Het was voor den stationschef, den heer Caron een vreeselijk gezicht, den man eenige malen onder de machine te zien rondwentelen, zonder iets te kunnen uitrichten, voor de trein stil stond. De Minister van oorlog heeft zich bereid betoond de dienstdoende schutterijen te bewa- penen met geweren klein kaliber, onder de na- volgende voorwaarden: lo. dat de geweren af- zonderlijk worden geregeld in geschikte daartoe ingerichte lokalen2o. dat da geweren voor elke oefening worden in ontvangst genomen en na elke oefening worden ingeleverd, in tegenwoordigheid van een of meer daartoe door den commandant aan te wijzen officieren3o. dat door de gemeente besturen met het onderhoud dier geweren in de sub 1 bedoelde lokalen worde belast personeel van voldoende sterkte en dat de vereischte geschiktheid bezit voor zijne taak; 4o. dat tot die lokalen toe- gang worde verleend aan de officieren, die daartoe door den Minister worden aangewezen, tot het houden eener inspectie over gezegde lokalen en over de ge weren, en 5o. dat de geweren, die in lokalen onbruikbaar of in kerstellenden toestand worden bevonden, door nieuwe worden vervangen of worden hersteld ten koste der gemeente. Men schrijft uit Gouda, dd. 20 Juli: De vertooning der passie-spelen door het gezelschap uit Beieren onder leiding van den heer Schneider, toefluisterde, dat hij de portefeuille waarschijnlijk zou houden. //Het komt er maar op aan, wie ze verloren heeft. Dat kan ik wel te weten komen. En daarenboven weet ik nog niet eens, wat ik eigenlijk in mijn zak heb. In elk geval zal ik als een eerlijk man handelen." Zoo denkend kwam Bogers bij de woning van den dokter. Deze was echter niet te huis. Govert gaf zijn kaartje af, schreet er op, dat zijn vrouw gevaarlijk ziek was en dat de dokter zoodra mogelijk moest komen. Daarna ging hij niet naar zijn kautoor, maar naar een eenzame wandelplaats, omdat hem de portefeuille als een gloeiende kool op het hart lag. „Ilet zou inderdaad wat moois wezen, als er ten slotte in de portefeuille maar een rommelzoodje slechte verzen of stukken waren, waarmede aankomende genien redacties plegen te kwellen. Maar schrijvers en dichters hebben zulke dikkeportefeuilles niet. Een fourier kan haar ook verloren hebben en dan zit er de heele menage in. Dat zou nog mooier zijnOndertusschen was hij op de wandelplaats gekomen. Hij ging op een bank zitten en dacht verder //Ik zal maar eens kijken, wat er in zit. Dat mag een ander ook wel zien Daarbij blijf ik toch eerlijk man En misschien is er geen geld in Nu, en al is er geld in, dan zou dat nog niemand erg geven, wantbij voorbeeld, ik kan georven hebben." Daarna nam hij de portefeuille uit zijn zak en keek er in. Zijne oogen werden daarbij aanhoudend TER RIEUZEMSCHE (0UH\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1