Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1897. Zaterdag 21 Juli 1883. 23e Jaargang. Binnenland. 2) Onaangename oogenblikken. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32|. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind verNcliijnt Uinsdaj- en Vrijdngavond bij den uilgcver J. K. G. I> II O IV T te Ter Neuzen. JPolitiels Overzicht. Over het geschil tusschen Frankrijk en China over Tongkiu zijn geene nadere bizonderheden bekend geworden. Alleen vermeldt een bericht uit Hongkong dat 3000 Chineesche soldaten uit Canton vertrokken zijn naar de grenzen van Tongkin, terwijl uit Saigon ook volledige berichten zijn ontvangen over het gevecht te Hanoi op 19 Mei, waarbij behalve de bevelhebber Riviere 10 officieren en 70 man buiten gevecht werden gesteld. Het hoofd van Riviere werd op een piek gestoken en als een zegeteeken door de Anamieten rond- gedragen. Verder wordt nog gemeld, dat Japan het voorstel van Frankrijk, om een verbond tegen China te sluiten, verworpen heeft. Uit Madagas- kar worden eerstdaags berichten, verwacht die ophelderingen kunnen geven omtrent het gebeurde met den Eugelschen consul te Tamatave. De Fransche bladen blijven volhouden, dat het door de Engelsche Regeering ontvangen bericht over- dreven zijn moet, en admiraal Pierre een zoo kalm en bezadigd man is, dat er hoogstens van een misverstand sprake zal kunnen wezen. In de Kamer van afgevaardigden heeft de Minister Challemel, in antwoord op eene vraag betreffeude Tamatave, gezegd dat de Fransche gezant te Lon- den den 10 dezer aan de Fransche Regeering bericht heeft gegeven dat er twee Engelschen te Tamatave in hecbtenis waren genomen, onder be- schuldiging van verstandhouding met de Hovas. In het laatste bericht van den admiraal Pierre wordt van dit feit echter geen melding gemaakt, zoodat de juistheid er van nog niet is vastgesteld. In noodige gevallen, verzekerde de Minister, zal de regeering niet aarzelen, de vereischte maat- regelen te nemen in overeenstemming met de rechtvaardigheid en met het belang des lands. Uit Engeland wordt ook gemeld, dat in het Lagerhuis door den Minister Fitzmaurice is gezegd, dat de Engelsche regeering geen nadere berichten aangaande Madagaskar ontvangen heeft. Deze zaak en de overeenkomst met De Lesseps omtrent het maken van een tweede Suezkanaal heeft de betrek- kingen tusschen Engeland en Frankrijk merkelijk bekoeld. De Engelsche handelskringen hebben zich bijna eenstemmig tegen deze overeenkomst verklaard, omdat zij, noch uit een staatkundig, noch uit een haudelsoogpunt, Engeland's eischen bevredigt en zeer waarschijnlijk zal het getrolfen vergelijk dan ook door de volksvertegenwoordiging niet worden goedgekeurd. Het huidige standpunt schijnt te wezen, dat de Engelsche regeering te Parijs een wijziging tracht te verkrijgen in de gemaakte voorwaarden, maar volgens alle berichten heeft De Lesseps daar geen ooren naar. Uit Duitschland wordt gemeld, dat de Duitsche Keizer als Koning van Pruisen 11 dezer FBUILLETON. (Slot.) Nog een stille hoop had ik, dat de oudejonge- juffrouw den boel door elkander zou smijten, doch de oude heer ontnam mij mijne illusien. „Onze boekhoudew zou zeggen, vijf- twee en veewtig- half, mijnheew." Yijf gulden, twee en vecrtig en een halve cent betalen en ik had maar 7 2 centen in mijn zak Godwat had ik het landde tranen schoten me in de oogen en bevende deed ik wanhopige po- gingen om mijn portemonnaie te vindenik zeide echter, dat ik ze verloren had. Ik voelde, dat ik een kleur kreeg en de meid, die ik gezoend en een kwartje gegeven had, en die dus wist, dat ik ouwaarheid sprak, kwam juist waarschuwen, dat het souper klaar was. Ik dacht aan mijn mama. Ze moest me ge- hoord, gezien hebben; bittere tranen zou ze hebben gestort om haar slechten zoon. Dat ik blij was, dat ik weg kon, behoef ik u niet vertellen. De laatste geluiden, die ik hoorde, waren het rammelen van mijn twee kwartjes; een beminnelijk„dankje mijnheer;" en het allerlaatste uit een vigelante een diepe basstem„Bonsoiw, mijnheewHet is me zeew aangenaam geweest u geweucontweerd te hebben." Die beroerde kerel had zeven gulden, zooveel de wet geteekend heeft, waarbij de verplichte aangifte voor sommige klassen van geestelijken in Prnisen opgeheven wordt. Met deze tegemoetkoming aan Rome is de vrede echter nog verre, zoodat het Journal de Rome zelfs gelooft, dat de aanstaande afweziglieid met groot verlof van den Pruisischen gezant Schlosser te Rome, het karakter van een afscbeid zou kunnen aannemen. Bismarck is in- tusschen erg ongesteld, zoodat hij zelfs zijne gewone werkzaamheden moet nalaten. Uit Rusland komen weder berichten over reis- plannen van den Keizer en de Keizerin. Intus- schen is de Russische Minister-voorzitter Bunge op reis gegaan naar Ems tot het gebruik der baden. Daar Bunge even knap is in geldzaken als in staatkunde, hooren wij spoedig van geruchten over het aangaan van een nieuwe leening of het sluiten van verbonden in verband met het bestaande drie- voudig verbond. In Egypte breidt zich de cholera onrustbarend uit. Zij is thans ook te Cairo uitgebroken en zelfs hebben zich onder de Engelsche troepen gevallen voorgedaan. In het Engelsche Lagerhuis werd door de Regeering dit bericht bevestigd en medegedeeld dat ingeval van nood de troepen Cairo zullen ver- laten om in de woestijn een kamp te betrekken. De Egyptische regeering heeft echter Engelands hulp tegen de cholera geweigerd. Toch berichtte de Engelsche zaakgelastigde Malet in Egypte, dat ervaren geneesheeren naar de besmette plaatsen zijn verzonden. Uit de Transvaal wordt gemeld, dat de president Kruger in October naar Europa komt om de onder- handelingen met Engeland te voeren over een wijziging in de bestaande overeenkomst en te trach- ten in Nederland een leening te sluiten. Met een en ander heette dr. Jorissen belast te zijn, wiens onverwacht ontslag als procureur-generaal in Trans vaal algemeen groot opzien heeft gebaard. In Zoeloeland wordt schijnbaar met afwisselend geluk gestreden tusschen Cetewayo en zijn mededinger Oham. Althans de berichten over behaalde over- winningen en geleden nederlagen van weerszijden luiden zeer tegenstrijdig. H. K. H. Prinses Hendrik heeft den heer S. Brouwer Jr., gezagvoerder van het stoomschip Prins Hendrik, der maatschappij Zeeland, een prachtige gouden doekspeld, bezet met diamanten en andere kostbare steenen, ten geschenke gegeven, als aandenken aan den overtocht, dien H. K. H. eenigen tijd geleden met genoemd stoomschip naar Engeland maakte. Door den Minister van Waterstaat is aan den heer S. Hamelink, directeur der Nederlandsche gewonnen. Woedend, bijna stampvoetende van spijt, bekommerde ik me niet om het weer en wandelde treurig naar mijn kast terug. Dat ik slecht sliep, spreekt wel van zelf. Telkens, als ik op het punt had gestaan rustig door te slapen, was ik door het een of ander droombeeld wakker geschrikt. Kaarten, sneeuw- ballen, oude jongejuffrouwen en viesjes zweefden me verward door het brein; ze gingen onderling vechten; 't was een vreeselijk rumoer; niemand kon de zaak in orde brengen; ten slotte kwam mijn partner van den vorigen avond, de oude heer en verslond in een oogenblik alles. Eindelijk was ik rustig ingeslapen. i/'t Is zeven uur, uwees kachel staat al gloeiend," doet me weer op eens ontwaken't is Piet, mijn oppasser, die doorloopende last had me op dat uur uit mijn mandje te lialen, behalve op Zaterdag en Zondag. ,/Wat weer is het." ,/t Kan niet slechter, meneer; 't is nou een sneeuwstorm." //Dan vervloek ik het ooklaat de hortus naar de maan loopen." „Nou, meneer, ik heb u geroepen; als uwees 't mij maar niet kwalijk neemt." //Hou je snater, Piet, en laat mij slapen." Een minuut later heeft Morpheus mij weer te pakken, ditmaal heb ik een alleraangenaamste droom. Ik zie de vrieudin van mijn zuster in een heerlijk ochtendgewaad; haar blonde, golvende lokken slinge. tramwegmaatschappij te Utrecht, tot wederopzeggens, vergunning verleend tot den aanleg en het gebruik van eene electrische geleiding tusschen de stations der maatschappij te Harlingen, Arum, Witmarsum, Bolsward en Sneek, en tusschen hare stations te Joure, Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beester- zwaag en Drachten. Men schrijft uit Ylissingen. Woensdagnacht werd door zwaar stormweder het alhier op de reede liggend Spaansch barkschip „Familia", van Ant- werpen naar Havanna bestemd met een lading stukgoederen, van zijne ankers geslagen en tegen den dijk van Borssele gedreven. De Belgische sleepbooten Amerika, Washington en President Kind vertrokken onmiddelijkterassistentieen slaagde er in het schip vlot te sleepen en hier in de haven te brengen. De hier thuisbehoorende Hollandsche loodsscliooner no. 3, schipper Balje, is in het Engelsch kanaal door het stoomschip „Hollandia" aangevaren. De schooner zonk onmiddelijk; het volk had juist tijd over te springen op het stoomschip dat hen medenam naar Rotterdam, waarheen het bevracht was. Oorzaak der aanvaring nog onbekend. In de vergadering van den geneeskundigen raad van Groningen en Friesland, te Groningen gehouden, is o. a. het vraagstuk der zoogenaamde overlading der hersenen van leerlingen uit onze dagen ter sprake gebracht. Dit punt lokte nogal lange discussien uit, ook vooral betreffende de vroeger ingezonden rapporten van rectoren, directeurs enz. van scholen. Ten slotte werden er eenige voorstellen dienaangaande in stemming gebracht en daarbij werd een voorstel van den voorzitter (den heer Dr. Ali Cohen) om het onderzoek voort te zetten, en wel omtrent den invloed, dien het onderwijs heeft op het ge- zicht, het gehoor en den ruggegraat, met groote meerderheid van stemmen aangenomen, alsmede een voorstel om de z. g. paedagogische zijde van de quaestie in verband met het verkeerd zitten, te lang zitten enz. niet uit te sluiten. De Koning der Belgen zal, volgens een bericht uit Brussel, heden te Spa het ontbijt gebruiken bij den Koning der Nederlanden en na afloop daar- van herwaarts terugkeeren. Door ruim 90 fabrikanten in wollen goederen te Tilburg is aan Z. M. den Koning een adres gezonden, waarin zij verzoeken „tot eene rationeele herziening van ons tarief van invoerrechten over te gaan." „Zij wenschen geen vrijhandel, geene protectie, maar dat op den voet der gelijkheid het Nederlandsche tarief meer in overeenstemming moge gebracht worden met de invoerrechten van deons omringende rijken." Ter waarschuwing voor anderen maakt men melding van eene nieuwe plakzegel-geschiedenis. Iemand te Sneek had een debiteur, wien hij her- ren in een behoorlijke wanorde om haar rozenwagen en haar blanke hals. Zij zit te borduren of zoo iets. Neen, bij betere inzage legt zij de laatste hand aan een paar smaakvolle pantoffels. Wie zou de gelukkige, aanstaande bezitter zijn? Eensklaps verdwijnt zij, doch bijna op hetzelfde oogenblik komt zij terug in een keurig toilet; haar lokken zijn tot krullen verzameld. Met haar rose japonnetje, dat haar heerlijke vormen zoo bekoorlijk doet uitkomen, ziet ze er uit om te stelen, als een engeltje. Haar tred is zoo licht, dat haar voetje den grond niet schijnt te raken; ze zweeft als 't ware. Jezusze komt op mij af; ze blijft voor mij staan. Ze heeft waar- achtig de pantoffels in de handmisschien zijn ze wel voor mij jawel, hoor maar,/lieve vriend, wil je mij wel het genoegen aandoen dit souvenirtje van mij te accept z/MeneerMeneer Weg is ze, weg dat heerlijke tooneel. z/Wat moet je nu weer? lamme vent!" z/Meneer, ik kan het waarachtig niet helpen." z/Wat donderis er dan gebeurd spreek toch?" Ja, ziet u, meneer, met het goed, weet u; maar u neemt het mij toch niet kwalijk?" Nijdig sprong ik op en vroeg, of hij mij voor den gek stond te houden. Eindelijk kwam het er uit. //k Was wat haastig, meneer; ziet u, want ik moet nog naar juffrouw haaldelijk om betaling eener schuld had aangemaand, eindelijk gerechtelijk tot betaling genoodzaakt. Yu kwam de debiteur met een deel der som bij den schuldeischer. Deze was niet tehuiszijne vrouw nam't geld in ontvangst en gaf eene quitantie met plakzegel, waarover zij de handteekening schreef. Zij wist echter niet, dat op het plakzegel ook de datum moest staan en zoo kwam de quitantie in handen van den advocaat van den debiteur. De advocaat ging naar den ontvanger der registratie en de Sneeker burger moest f 25 boete betalen De domme agitatie ter bevordering van de onbelemmerde werking der pokziekte begint zeer ernstige verhoudingen aan te nemen; te Oud- Beijerland heeft n.l. het gezin, waarin een poklijder was gestorven, zich met geweld tegen de ontsmet- ting van wege de politie verzet. De wet behield natuurlijk de overhand, maar de ongelukkige slacht- offers van domme dweepzucht en opruiing moeten het gelag betalen proces-verbaal is opgemaakt en straf volgt dus. Met 7 tegen 5 stemmen is door den raad van Zutphen het besluit genomen, dat zedelijke lichamen, die een eigen vast inkomen hebben, voortaan ook in de gemeente-belastingen behooren bij te dragen. Societeiten zullen dus vrij zijn, terwijl weeshuizen, kloosters en andere gestichten aan de heffing van belasting zullen onderworpen worden. TER YEUZEY, 30 Juli 1883. Z. M. heeft benoemd tot kantonrechter-plaats- vervanger in het kanton Oostburg, J. G. Gerritsen, burgemeester van Breskens, Nieuwvliet en Groede, wonende te Groede. Yan de 252 kiezers voor leden van denge- meenteraad alhier hadden 220 hun wit- enblauw stembiljet ingeleverd. De opening van de witte briefjes gaf de volgende uitkomstonwaarde 1 biljet, volstrekte meerder heid 110. Gekozen werden de aftredende leden C. van der Hooft met 179, P. Moes met 174 en Jac. de Feijter met 173 stemmen. Yoor het aftredend lid J. de Smidt, die verzocht had niet meer in aanmerking te komen, moet eene herstemming op Dinsdag 31 dezer plaats hebben tusschen de heeren J. A. Tazelaar, die 102 en H. C. E. van IJsel- steijn, die 101 stemmen bekwam. Op den heer G. Wieland waren nog 11 stemmen uitgebracht, terwijl de overige op verschillende personen waren verdeeld. De blauwe stembriefjes, ter vervanging van den heer J. Donze, die bedankt had eneerstin 1885 moest aftreden, waren uitgebracht als volgt: onwaarde 3, volstrekte meerderheid 109 stemmen. Gekozen werd de heer M. Schuijlenburg met ,/Ga dan toch door, wat kan 't mij schelen, wat jij moest." z/Uwees laarzen waren al boven en nu bracht ik nog uwees bovenkleeren de trap op en ziet u, toen bleef uwees bournous aan de kram van het trektouw haken en nu is die een beetje gescheurd." ,/Stomme eend! Ellendeling! Laat zien! En waarlijk, die bournous, waar ik altijd zoo netjes op was geweest, had een groote winkelhaak in den rug. Ziedende van toorn, sprong ik mijn bed uit; 'k werd handgemeen met mijn oppasser, en, dank zij zijne bedeesheid, smeet ik hem de deur uit. 'k Wierp mij in mijn luie stoel'k had nergens trek in; mijn ontbijt liet ik onaangeroerd'khad wel willen rooken, maar sigaren had ik juist niet; 'k herinnerde mij alles van den vorigen avond enfin, ik had stierlijk het land. Ik zette mij er wat over heen en zat ongevcer ten elf uur te ontbijten, toen er geklopt werd en mijne juffrouw mij kwam zeggen, dat mijnheer die en die, handelaar in wijnen h comptant, er was. z/'k Ben niet te huis, Zeg maar, dat ik uit de stad ben." Maar jawel, de onbeschaamde kerel was mijn juffrouw op de voet gevolgd. Een type van een ploert trad binneneen pels- muts op en een pool aanverbeeld jeeen pool, een studenten—kleedingstuk. Onder die muts zag men een keurige nette coiffure, een onberispelijke scheidingvan achteren, etc. ect. TEl IEIIZENSCHE (OlIIWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1