Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1896. Woensdag 18 Juli 1883 23e Ja&rgang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIfiN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dlt bind vcrschljnt Diusdng- en Vrljdagavond bij den nitgerer J. K. ft. D H O W T te Ter Neuzen. I?olitieli Overzioht. De Minister-president van het Engelsche Lager- huis heeft mededeelingen betreifende gebeurtenissen op Madagascar gedaan, die van zeer ernstigen aard zijn. Zij luiden, dat de Fransche vlootvoogd den Engelschen consul te Tamatave liet weten, dat hij de stad binnen 24 uren moest verlaten: maar de consul stierf nog voordat die termijn verstreken was. De Fransche vlootvoogd noodigde toen de Engelschen uit, de begrafenis bij te wonen. In talrijken getale verschenen zij bij de teraardebe- stelling. Ook vele Engelsche officieren en matro- zen van het oorlogschip Dryad en verscheidene Fransche officieren waren bij de begrafenis. De Fransche vlootvoogd heeft daarop de gemeenschap tusschen het Engelsche oorlogschip en den vasten wal afgesneden. Aan den Engelschen kapitein werd alleen vergund, mondeling tegen dezen maat- regel te protesteeren. De vlaggen van alle buiten- landsche consulaten te Tamatave werden door de Franschen ingehaald. Behalve de secretaris van het Engelsche consulaat is de Engelsche zendeling Shaw gevangen genomen, laatstgenoemde vermoe- delijk onder beschuldiging dat hij briefwisseling onderhield met den vijand. Gladstone zeide ten slotte dat hij, deze pijnlijke gebeurtenissen mede- deelende, op dit oogenblik slechts kon verklaren, dat de regeering vollediger inlichtingen aangaande een en ander afwachtte, ook van de zijde der Fransche regeering, gelijk Engeland reeds aan Frank- rijk te kennen heeft gegeven, en die Engeland, onder gelijke omstandigheden, zich verplicht zou gerekend hebben zelf ook te geven. De tijdingen omtrent den toestand van den graaf van Chambord luiden zoo ongunstig mogelijk. De patient gaat steeds achteruit, heeft sedert Vrijdag- ochtend 1 uur de oogen niet geopend en verschei dene flauwten gehad, zoodat men reeds algemeen de hoop opgegeven heeft, dat de ziekte nog een gunstigen keer zal nemen. De monarchale partijen in Frankrijk zitten intusschen in de grootste span ning en zijn het nog volstrekt niet eens over het- geen er na zijn dood zal behooren te geschieden. De legitimisten meenen, dat de Graaf van Parijs door een manifest duidelijk moet verklaren, dat luj de erfenis van Henri Y aanvaardt. De Graaf van Parijs zou echter niet gaarne uit Frankrijk verban- nen worden en denkt zich voorloopig daarom zeer kalm te houden. Yooral de Hertog van Aumale, die Grevy wel gaarne als president der republiek zou opvolgen, wil van geen oppositie weten. De echte legitimisten zijn over deze flauwhartigheid zeer verbitterd en zouden het liefst naar een nieu- wen pretendent omzien. De verzoening tusschen de beide deelen der monarchale partij, de witte en de driekleurige vlag, schijnt dus nog alles behalve zeker te zijn. Maandag zullen in de Kamer de ontwerpovereenkomsten met de spoorweg-maatschap- FEUILLETQ N. Onaangename oogenblikken. 't Was Januari. Naar het scheen, vonden de Goden, dat het mengsel van modder en sneeuw op de straten nog niet dik genoeg lag, want hoewel men met moeite vooruitkwam en tot over de enkels er inzakte, ging een fellen noordwesten wind aanhoudend voort nieuwe massa's sneeuw op de oude te stapelen. Een enkele maal, ja, dan was er een zoogenaamd droog buitje; maar dan kreeg men toch nog ge noeg afval van boomen en daken om er zoo wit uit te zien als een koksknecht. Onder zulk aangenaam weer zat ik op mijn kast mijn sigaar te rooken'k zat te mijmeren 'k dachtmisschien aan mijn zuster of aan mijn mama j neen, dat zoo direct niet, maar toch aan een vriendin van mijn zuster 'tis dan een verduivelde, lieve meid ook; een snoepertje maar laat ik daarover zwijgen. Hoe lang ik zoo zat te peinzen, weet ik niet meer; dit herinner ik mij echter nog, dat ik zeer onaangenaam gewekt werd door een pijnlijk gevoel aan mijn middelvinger, veroorzaakt door het vuur van mijn sigaar. 'k Wilde een ander opsteken, maar zoowel mijn kistjes als mijn koker waren leeg. Dit zoo gewoon verschijnsel bracht mij evenwel in een alleronaangenaamste stemming. pijen aan de orde worden gesteld. Het besluit daartoe werd voorafgegaan door langdurige en dik- wijls vrij onstuimige discussien, daar vele republi- keinsche leden de behandeling wenschten uit te stellen en de commissie, die de ontwerpen had onderzocht, daarop ook nog al aandrong. De Regee ring betoogde echter, dat het dan niet mogelijk zijn zou de begrooting voor buitengewone uitgaven vast te stellen en verklaarde dat Frankrijk's crediet gevaar liep, als de zaak niet tot een einde kwam. Zaterdag, den nationalen feestdag, heeft te Parijs, op het plein van Chateau d'Eau, de onthulling van het standbeeld der republiek plaats. Onder de op dezen dag geridderden is ook eene vrouw, die eene belooning ontvangt voor uitstekende diensten, door haar voor ruim twaalf jaren bewezen. Die dame is Mevrouw Frary-Gross. Geen vreem- delinge in de geneeskunde, was zij gedurende al den tijd van het beleg van Parijs werkzaam in eene ambulance. De hulp, die zij daar in hare onvermoeide werkzaamheid en met hare kennis van de geneeskunde versterkt heeft, is een lauwer om hare slapen. De onderhandelingen tusschen Duitschland en Spanje over een nieuw handelsverdrag schijnen nu toch tot een goed einde geleid te hebben. Een depeche uit Berlijn meldt, dat het verdrag aldaar onderteekend is. Ook met Turkije zal Duitschland een nieuw tractaat gaan sluiten. De Kamer van koophandel te Frankfort heeft aan den Rijkskanse- lier een adres tegen de beperking van het post- verkeer op Zondag ingediend. Tal van andere Kamers hebben zich bij dit adres aangesloten. In China heeft men het, naar bericht van den consul te Tietsin, eindelijk zoover gebracht, dat men er een spoorweg rijk is. Uitgestrekt is de baan nog niet, die door den vuurwagen bereden wordt en voor openbaar verkeer is hij nog niet opengesteld, maar hij bestaat er toch. Het is eene baan, die dient om de steenkool van de onlangs ontdekte mijn te Kaiping, bij Peking, te vervoeren, twee uur en 10 min. ver, naar het naastbij gelegen kanaal, waarlangs zij in schepen wordt vervoerd. Uit Transvaal komt het opzienbarend bericht dat Dr. Jorissen, Procureur-Generaal der Trans- vaalsche Republiek, summier en eenstemmig door den Yolksraad uit zijn ambt is ontzet. Daily News beweert, dat dit ontslag alleen gegeven is, omdat die betrekking behoort vervuld te worden door een meester in de rechten, wat de beer Jorissen niet is. Door Ged. Staten van Zeeland is tot adjunct- commies le kl. bij de tweede afdeeling ter provin- ciale griffie benoemd de heer D. Stigter. 'k Had immers pas voor acht dagen mijn duiten gekregen en die waren niet alleen reeds, op, maar een massa beertjes waren nog onbetaald; alleen eenige groote schreeuwers waren gestild, en die andere kerelsnu ja, laat ze nog maar wat wachten; wat kan 'tmij schelen! Maar toch, het was te bar geweest in den laat- sten tijd. Veertig gulden per maand van papa bij mijn tractement, 'tis toch genoeg dunkt me, en nu heb ik al om honderd pop moeten vragen om alles te stillen. Nog nooit in mijn leven was het mij zoo beklemd om 't harte geweest, als toen ik dat rekest bij mijn ouden heer indiende, en 'tberoerste was, dat de man maar niet van zich liet hooren. Zoo zat ik reeds eenige dagen in spanning, en nog kwam er niets. Honderd pop, is dat zooveel? vraagt ge; voor U misschien niet, maar voor mijin October pas aangekomen, veertien dagen terug na het kerst- verlof, zeventien jaar oud, en dan in stilte nog een extra-muntje van mama gekregen; dan is honderd gulden schuld veel, enormveel. Doch ik kon ten minste nog op straat loopen, want ik had nog 97 centen in mijn zak. En bovendien, 'k moest immers van avond op een aardig soireetje; weg dus met die nare gedachten. Jawelop een soireetjeen wat meer zegt, bij geen kleintjes ook, op de Keizersgracht. Een vriend van papa (hij schaakt 's Zaterdags avond altijd met hem) heeft me daar gerecommandeerd; 'kheb De volgende studenten der politechnische school zijn tot hun practische vorming gedurende de zomermaanden door den Minister van Water- staat H. en N. als buitengewoon opzichter aange- steld, te weten: J. J. de Muijnck, bij de werken tot verbetering van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen; A. M. Peman Kakebeeke, bij die van het kanaal door Zuid-Beveland H. van Gorsel, bij die van het kanaal door Walcheren J. M. C. baron Quarles de Charles, bij het doen van waarnemingen op de Zeeuwsche stroomen. Het gerechtshof te Arnhem heeft rechtsin- gang verleend tegen de vrouw van den landbouwer R. S. te Ambt-IIardenberg, verdacht van moedwil- lige brandstichting in het door haar bewoonde huis in Mei jl. De Redactie van de //Gemeentestem" is van oordeel omtrent de verkiezing voor de Eerste Kamer in de Staten van Utrecht, dat de heer Yan Heemstra onbevoegd was mede te stemmen. Ter toepassing van art. 46 gem. wet, waarmede art. 73 prov. wet volkomen gelijkluidend is, is zegt zij meer- malen beslist, dat eene lierstemming eene zaak is, die den daarin betrokken candidaten persoonlijk aan- gaat. De Staten hadden dus den heer v. H. niet tot medestemmen moeten toelaten. Nu zij dit wel deden, is het te verwachten dat de gekozene door de Eerste Kamer niet zal worden toegelaten, daar de onbevoegdelijk uitgebrachte stem stellig op den uitslag der verkiezing van invloed heeft kunnen zijn. De heer Van Aylva van Pallandt zal naar het U. D. verneemt de benoeming tot lid der Eerste Kamer niet aannemen. De bekende Fransche luchtreiziger, de heer Lhoste, die Zaterdag te 7,25 te Calais opsteeg met het doel het kanaal over te steken en eene reis naar Engaland te maken, kwam dien dag om- streeks 11 uren op de spoorbaan tusschen Middel- burg en Arnemuiden neder. Na zijn intrek in het hotel de Nieuwe Doelen te Middelburg te hebben genomen, vertrok de luchtreiziger naar Parijs terug. Ofschoon dit de vijfde mislukte opstijging van den heer Lhoste is, verklaarde hij zich daardoor niet te laten ontmoedi- gen. Spoedig, zoo deelde hij mede, zou hij op- nieuw eene luchtreis ondemomen. Naar wij vernemen, zal vermoedelijk heden of morgen de salonboot ,/Luctor et Emergo, op de Kon. Maatschappij „de Schelde" te Ylissingen gebouwd voor rekening van den heer G. Alberts Lz. te Middelburg te water worden gelaten. Het net en doelmatig ingericht vaartuig isbestemdtot uitbreiding van den stoom-bargedienst tusschen Middelburg en Ylissingen. Welke drukte de tentoonstelling aan velen er een deftige visite afgestoken, en ziet, daar kreeg ik verleden week een gedrukte invitatie voor van avond. Dat belooft dus veelmaartwee kwartjes voor de meid zal dunkt mij, toch wel genoeg zijn. Enfin, laat ik voorvast me maar gaan optuigen. ,,'t Is zonde van dat mooie pakje, en die sabel zal immers verroestenzou mama zeggen, en 't goede mensch zou gelijk hebben. Want wat men mij ook zou kunnen verwijten, mijn uniform was mooi. Aan mijn oppasser had ik dan ook last gegeven, er eens flink zijn best op te doen, en hij had zich zorgvuldig van zijn taak gekwetengeen stofje was er op te ontdekken en mijn knoopen glinsterden als goud. 'k Had er zelf mee te doen, dat ik door zoo'n weer moest, maar er zat niets anders op. Een rijtuig nemen, ja, dat kon ik wel, en 'k zou het misschien wel kunnen beeren ook, maar de fooi voor den koetsierdat ging toch niet en iemand, die zulk een kranig uniform aanhad, kon toch niet minder geven dan een kwartje. Ja waar- achtig, zoover was 't met mij gekomen, dat ik daar tegen opzag. Half acht was het reeds, en nog hield het niet op met sneeuwen, 'k moest er dus wel inhaastig kronkelde ik mij tusschen de vele parapluies door, nu eens een stomp gevende aan iemand, die mij in den weg liep, dan weder een ander vervloekende, die zoo lomp was mij vol te spatten. Hoe haastig ik ook liep, op den Yijgendam moest inoge verschaffen, met de werkzaamheden, inzonder- heid in de bouwvakken, is het te Amsterdam slapper dan eenig ander jaar. Timmerlieden, metselaars, schilders en behangers worden nu reeds bij tien- taflen door de patroons afgedankt. Een treurig vooruitzicht, nu voor honderden, weldra voor dui- zenden. Als de tentoonstelling gesloten wordt, is het winterseizoen ingevallen en kunnen talrijk velen zich alzoo voorbereiden op werkeloosheid, tot het voorjaar van 1884. Prof. R., uit Leiden, onlangs in consult geroepen op het kasteel der familie Van Heeckeren (iwickel, bij Delden), rekende voor 2 bezoeken f 10,000. Dezelfde hoogleeraar moet den Prins Von ied voor een paar consulten bij de ziekte van zijn kind, dat gestorven is, 15,000 in rekening gebracht hebben. De opbrengst van 's rijks middelen over de maand Juni jl. bedroeg 7,947,194,76 tegen f 7,860,898,96 over Juni van het vorig jaar. Over de zes eerste maanden van het jaar bedroeg de opbrengst/49,227,294,16 tegen/48,983,753,23 over hetzelfde tijdvak van 1882. Er is alle kans, zoo meldt men, dat de commissie tot grondwetsherziening nog dit jaar met haar rapport gereed zal komen. Het moet er echter verre van af zijndat de commissie fen van zin is, zoodat het algemeene rapport in gezelschap van een aantal afzonderlijke advie- zen zal komen. Het moet in de bedoeling van den Minister Heemskerk liggen reeds in het eerstvolgende zittingjaar voorstellen tot grond wetsherziening te doen. De aarde is ongeveer door 1000 millioen menschen bevolkt. Als men den gemiddelden leeftijd van een mensch op 33 jaar stelt, dan sterven alzoo jaarlijks 30 millioen menschen, dat is per dag ruim 82 duizend, elk uur drie duizend en elke minuut 57. Sedert de geboorte van Christus zijn ongeveer 53 menschengeslachten elkander opgevolgd. Wat al veranderingen hebben die geslachten tot stand gebrachtOp3125sterf- gevalien komt fen mensch voor van honderd jaar of daarboven. Het grootste aantal sterfgevallen valt in het voorjaar. Te Zutfen zal op 20 Augustus en volgende dagen het examen plaats hebben voor hen, die dingen naar de betreKking van commies bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnsen, waarvoor zich nu reeds ruim 350 personen hebben aangemeld. De commissie, door den Minister van financien benoemd, bestaat uit de navolgende hoofd- ambtenaren: lid en voorzitter Jhr. S. J. Kraijen- hoff, prov. inspecteur in Gelderland; leden de heeren W. H. Houwing, controleur der directe belastingen te Amsterdam, en C. L. Blaauboer, controleur te Sneek. ik toch eens een kijkje nemen aan een allerliefst juffertje, dat, terwijl ze alle mogelijke moeite deed om haar mooi japonnetje schoon te houden, geheel vergat dat ze daardoor iets veel mooiers aan de blikken der voorbijgangers ten beste gaf. Terwijl ze voorttrippelde, zag men een paar nette laarsjes haar heerlijk gevormde beenen omsluiten. In stomme bewondering stond ik haar na te staren, toen op eens een ruwe schok mij bijna deed omvalleneen zwaarlijvig heer was tegen me aan- geloopen en wat erger, wat verschrikkelijker was, mijn nieuwe pet lag naast me in den modder. W oedend raapte ik haar op en ik zou bepaald den schuldige zoo niet doorstoken hebben, toch te lijf zijn gegaan, indien hij niet in de drukte verdwe- nen was. 't Schreien stond me nader dan't lachen doch er was niets aan te doen en schier troosteloos vervolgde ik mijn weg. Op de Leliegracht gekomen, was ik reeds tamelijk opgeruimd, er zoo goed te zijn afgekomen, wat den sneeuwregen betreftmijn bournous had ik reeds ontknoopt om die eens af te schudden, toen ik op eens het geschreeuw hoorde,/Jongens, die pilvdor ik goed zag, wat er gaande was, schenen er eenige kogels door de lucht te fluiten, en werd ik in de borst getroffen door een pseudo sneeuwbal. Een blik was voldoende, om mij te doen inzien, dat mijn jas naar de maan waseen scbitterende ster van modder en sneeuw prijkte er op als het legioen van eer. TER UU/EVSIIIi; (01RAVT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1