Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1894. Woensdag 11 Juli 1883. 23e Jaargang. VERKIEZ1NG. Hendrik Wolfert, Jacobus Dieleman Jz.? Binnenland. Buitenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind verschljnt Diusdag- cu Vrljdagavond bij deu uilgcvcr J. K, D II O IV T te Tep Neuzen. Burgemeester en Wethouders van H O E K xnaken bekend dat de inlevering van stembriefjes, ter verkiezing van twee leden van den gemeenteraad voor de vervulling der plaatsen van de heeren le Wethouder, en die met September a. s. aan de beurt van aftre- ding zijn, zal plaats liebben op llinsduic, 17 dezer, van '8 morgens 9 tot 's namiddags 5 uren, op het gemeentehuis. Hoek, 7 Juli 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. IPolitieli Overziclit. De berichten omtrent het verloop der ziekte van den graaf De Chambord luiden zeer verschillend. Te Parijs was verleden week vrij algemeen het ge- rucht verspreid, dat hij reeds dood was, maar het overlijden nog geheim werd gehouden om den graaf van Parijs gelegenheid te geven naar Frohsdorf te gaan, opdat voor het oog der wereld de opvolger van Hendrik V een soort van officieele sanctie verkreeg. Dat gerucht is niet bevestigd, maar toch bestaat er blijkbaar niet veel hoop. Omtrent den gang der onderhandelingen met China wordt niets gemeld. Onder den indruk der ziekte van den graaf De Chambord en de choleraberichten, schijnt de regeering in te zien, dat onder de tegenwoordige omstandigheden een oorlog met China onvergeeflijk zou zijn en zoekt zij naar middelen om zich met eer uit de zaak terug te trekken. Is dit werkelijk het geval, dan zal China wel zoo wijs wezen, om voor den dreigenden vijand een gouden brug te bouwen. Het besluit van de Engelsche regeering om de annexatie van Nieuw-Guinea door Queensland als niet geschied te beschouwen, veroorzaakt in deze Australische kolonie nog al ontevredenheid. De wenk, dat men met meer gezag zou kunnen op- treden als ook de naburige kolonien zich daarbij aansloten, schijnt echter niet verloren te zullen gaan. Te Melbourne werd het parlement der Victoria-kolonie geopend en de gouverneur, de markies van Nor man by, hield bij die gelegenheid een redevoering, waarin hij wees op de wenschelijk- heid van samenwerking van alle Engelsche kolonien n het vijfde werelddeel, om vereenigd aan te drin- gen op annexatie der voornaamste eilanden-groepen in de Zuidzee of ten minste op een Britsch protec- toraat over deze gewesten. Met belangstelling volgen velen dezen loop van zaken, omdat daaruit gewichtige gevolgen voor Engeland en Engeland's kolonien kunnen voortvloeien. In het Hoogerhuis is het wetsontwerp tot bescherming van jonge meisjes bij derde lezing aangenomen. In het Lagerhuis werd medegedeeld, dat bij het bombarde- ment van Tamatave en Majunka, op Madagaskar. door Britsche onderdanen geen verlies aan menschen- levens, maar wel aan eigendom is geleden. Zoo noodig zal het Engelsche schip Briton van Zanzibar naar Madagaskar gaan, om voor Engeland's be- langen te waken. De Minister van Binnenlandsche zaken in Rus- land heeft, wegens de cholera epidemie, als maat- regelen tegen eventueele besmetting der Zuidelijke Russische gouvernementen bevolen dat van alle sche pen, afkomstig uit Egypte en andere havens aan de Middellandsche Zee, welke in de havens der Zwarte Zee binnenloopen en wegens de Aziatische cholera vuile passen hebben, de zich daarop bevindende personen en goederen onderworpen zijn aan eene zevendaagsche quarantaine. De afgifte van passen aan Russische onderdanen van Mahomedaanschen godsdienst ten behoeve van pelgrimstochten naar Mekka is geschorst. Aan de stoombooten met arrestanten naar Oost-Siberie is het verboden Egvp- tische havens, waar de cholera heerscht, aan te doen. Pakketbootendie in eene regelmatige stoomvaartverbinding tusschen de havens der Zwarte Zee, Konstantinopel en Egypte varen, moeten ge- durende de epidemie scheepsdocters aan boord hebben. De cholera-berichten uit Egypte luiden intusschen steeds ongunstiger. Te Damiate overleden in drie dagen tijds 350 personen, te Mansurah 140, te Samanoud 30 en te Shirbine 10. Reeds 1200 personen vielen in Egypte als slachtoffers dezer vreeselijke ziekte en nog steeds neemt de epidemie toe. Allerwege worden in Europa voorzorgsmaat- regelen genomen om verspreiding te voorkomen. Te Alexandria zal een hospitaal voor cholera-lijders, een ambulance- en een medische dienst worden ingesteld. De stemming daar ter plaatse is veel verbeterd, sinds er zich geen nieuwe gevallen hebben voorgedaan. De Reiehsanzeiger publiceert de verordening van den Minister van Koophandel, betreffende het toe- zicht der gezondheids-politie op in de Pruisisclie havens binnenloopende schepen. Aan eene quaran taine van zes dagen worden onderworpen alle schepen uit havens van Turkije, de Turksche eilanden, Klein-Azie, Syrie, de Afrikaansche noordkust beoos- ten Algiers, de Roode Zee, of de Afrikaansche westkust van Kaapstad tot Gibraltar. Ook die schepen, welke afkomstig zijn uit eene haven waar pest, cholera of gele koorts voorkwamenof die op de reis met zoodanige schepen in aanraking kwamen of, eindelijk, aan boord van welke ziekte- gevallen voorkwamen, die voor pest, cholera of gele koorts werden aangezien. Het voorstel tot herziening der Grondwet is door de Belgische Kamer met 116 tegen 11 stemmen verworpen. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid in den Raad van State, Mr. J. P. J. A. graaf van Zuylen van Nyevelt, thans buitengewoon gezant en ge- volmachtigd Minister aan het Hof van Oostenrijk- Hongarije. Z. M. de Koning heeft den wensch kenbaar gemaakt door tussclienkomst van den Minister van Waterstaat, van de Commissarissen des Konings in de provincien eene opgaaf te ontvangen van de waarde per hektare van vlasland en van den ge- middelden prijs der opbrengst van het vlas in de provincien. De oud-Minister, de heer Modderman, is te Wiesbaden tweemaal met goed gevolg geopereerd. Yoor het oogenblik was er geen gevaar, doch de toestand uiterst zwak. Mr. Crouckewit, rechter-commissaris te Rotter dam heeft ter zake van het proces der millioenen- juffirouw belangrijke cadeaux uitgereikt aan den inspecteur van politie Yerschoor en de agenten Randsen en Kuipers, wegens hun dienstijver in het opsporen van de gestolen diamanten ten nadeele van den heer Bosch. Gisteren had tusschen West-Sou burg en Ylissingen de aangekondigd provinciale schietwed- strijd voor schutterijen, scherpschutterskorpsen en schietvereenigingen plaats. Ongeveer 120 personen uit Middelburg, Ylis singen, Zierikzee, Goes, Veere en Hontenisse na- men aan den wedstrijd deel. Het terrein had ge- heel en al het voorkomen van een kamp. Ge- durende het schieten woei er een stevige bries uit het westen en de lucht was beurtelings helder en betrokken. Uit Ylissingen meldt men, dat de proeftocht der mailboot Willem Prins van Oranje, voor de Maatschappij Zeeland gebouwd, uitstekend is ge- slaagd. Bij 36 omwentelingen in de minuut werd een vaart geloopen van 18 knoopen. Het schip stuurde uitstekend en voldeed in alle opzichten. Aan de gasten werd a/b een lunch aangeboden, waar een dronk op de gezondheid van Z. K. H. Alexander, Prins van Oranje, ingesteld en voorts op den bloei en het succes der Maatschappij Zeeland gedronken werd. Het schip zal gevoerd worden door kapitein P. Joha. Nooit nog merkt de N. R. Ct. op is aan een eruptie van de Aziatische cholera algemeen zooveei oplettendheid en zorg gewijd als aan die der ziekte in Egypte. In dat opzicht zijn wij sedert de jongste bezoeking in Europa in gelukkige en hooge mate vooruitgegaan. Het gelukkig resul- taat, dat de krachtige bestrijding van de pest bij Astrakan voor een paar jaren heeft gehad, heeft gewis veel bijgedragen tot het oogenblikkelijk nemen van de noodige beveiligingsmaatregelen tegen de cholera. Men behoeft zich dus niet overdreven beangst te maken voor Europa, te minder nu de inval alleen over zee dreigt en afweer dus minder moeielijk is. Te Utrecbt is tot lid van Gedeputeerde Staten gekozen Mr. W. H. de Beaufort, oud-lid der Tweede Kamer, voor het kiesdistrict Tiel. De vacature was ontstaan door de niet-herkiezing tot lid der Staten van Mr. J. Cock Blomhoff, die tot de anti-revolutionaire partij behoort. TER NEUZEN, 10 Juli 1883. De opening der jacht op waterwild, zijnde: eenden, duikers, waterhoenders, watersnippen, schrie- ken, kemphanen, strandloopers, wulpen en plevieren, in deze provincie is bepaald op Maandag 23 Juli a. s. De heer G. E. K. A. Roskott, predikant bij de hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Am- bacht, heeft voor de toezegging van beroep naar die gemeente te Axel bedankt. Hulst, 9 Juli. Zaterdag middag barstte een geweldig onweder boven deze gemeente los. Een bliksemstraal, onmiddelijk gevolgd door een knette- renden slag, sloeg in de woning van den heer Wilking, manufacturier alhier. Door een zolderraampje binnengekomen, viel de bliksem op een stuk baai, dat deerlijk gehavend werdvan daar heeft hij zich een weg gebaand door den zolder, en is waarschijnlijk door een schoorsteen in den winkel op de aldaar aan den zolder bevestigde gasleiding terechtgekomen, die geheel is gesmolten. Het gas, dat nog in depijp was, werd aangestoken. Gelukkig was de gas- meter afgesloten. De bliksem is vervolgens langs den muur, waar twee gaatjes zichtbaar zijn, in den grond gegaan, zonder verder ongelukken te veroorzaken. Hontenisse, 9 Juli. De bier in den gemeen teraad aftredende leden zijn de heeren P. A. Adri- aansens, P. A. Joossen en J. van Bekkum. De heer J. M. Conradi, predikant bij de her vormde gemeente alhier, heeft een beroep naar die gemeente te Nisse, klasse Goes, ontvangen. RECHTSZAKEN. Arrondissenients-reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 10 Juli de volgende vonnissen uitgesproken P. v. B., oud 63 j., werkman te Westdorpe, is wegens eenvoudige diefstal vrijgesproken. J. F. Loud 16 j., arbeider te St. Jansteen, is wegens diefstal in dienstbaarheid veroord. tot 1 maand cellulaire gevangenisstraf. B. v. K., oud 47 j., kleermaker te Ter Neuzen, is wegens misbruik van vertrouwen veroord. tot 2 maanden cell, gevang., f 12,50 boete of 2 dagen cell, gevang. P. v. d. W., oud 46 jwerkman te Ter Neuzen, is wegens overtreding der drankwet en laster veroord. tot eene boete van f 3 en een van f 16 of I en 5 dagen gevang. Er dreigt een algemeene werkstaking uit te breken onder de werklieden in de ijzerfabrieken en mijuen in het industrieel district van Staffordshire. De oorzaak is een vermindering van arbeidsloon in sommige werkplaatsen. Tot dusver hebben reeds 10000 arbeiders het werk gestaakt. Zij nemen over 't algemeen een dreigende houding aan en reeds hebben wanordelijkheden plaats gehad. De gebouwen van de groote gieterij London works" te Oldbury werden voor een groot deel verwoest en de eigenaar en diens zoon zijn mishandeld. Een buitengewone politie—macht is op het terrein en patrouilleerd dag en nacht. Mr. Peter Pence, de eigenaar der groote aluinwerken te Pendleton bij Manchester, het grootste etablissement van dien aard in de wereld is dezer dagen overleden. Pence was te Perth, geboren en hield zich als koopmansbediende in zijn ledige uren met de studie van de scheikunde bezig. Een uitvinding, die hij deed het winnen van de aluin—aarde uit de graaf—massa van de mijnwerken werd voor hem de aan- leiding om zich als practisch chemicus te vestigen. Zijn succes in de nijverheid was groot en niet alleen verwierf hij zich den bijnaam van den z/aluinkoning," maar, wat meer zegt, ook vorste- lijke rijkdommen waren zijn deel. In Noord-Amerika begint men thans licht- torens in de steden te bouwen, teneinde ze door middel van electrisch licht in plaats van gaslantaarns te verlichten. Steden, wier zielental niet hooger klimt dan 10 a 12000, hebben dergelijke inrich- ting. In dergelijke kleine steden bezigt men een viertal krachtige lampen, die op lichttorens zijn aangebracht ter hoogte van 45 a 50 meter; er worden echter gebruikt die hooger zijn dan 5 0 meter. Te Elgin, in den Staat Illinois, is een groote ijzergieterij die zich bizonder toelegt op het ver- vaardigen van dergelijke torens van verschillende af meting. Zij bestaan uit drie zuilen, door middel van een sierlijk ijzeren netwerk verbonden. Het stellen van dergelijken lichttoren kan binnen zeer korten tijd geschieden, want het gewicht daarvan klimt niet hooger dan 3500 kilogram. Het stedelijk bestuur van Rock Island heeft een overeenkomst gesloten met de Brush Company, voor den duur van vijf jaren. De maatschappij levert twintig krachtige lampen, die op tien ijzeren torens zullen worden g: plaatst. Daarvoor betaalt de stedelijke kas jaarlijks 7200 doll, of f 18000. Uit Kopenhagen wordt gemeld: Een Deen Jens Nielsen genaamd, die verleden week vijf pachthoeven niet ver van deze stad in brand heeft gestoken, legde de bekentenis af, dat hij in Fe- bruari 1881 den vreeselijken brand in de Victoria— dokken te Louden veroorzaakt had. Zijn eenige beweegreden was geweest, in de verwarring wat te kunnen stelen. Hij had intusschen niets anders dan eenige vrouwenkleereu kunnen wegnemen. Twee dagen later stak hij een pakhuis dicht bij London-bridge in brand. In den namiddag van dien dag werd hij gearresteerd, niet als brandstichter, maar wegens diefstal. De politie-rechter in Bow- street veroordeelde hem tot twee maanden gevangenis straf. Sedert op vrije voeten gekomen, heeft hij nog heel wat branden gesticbt en zijn die euvel- daden nu eindelijk te Kopenbagen aan 't licht gekomen. De vorige week bedroeg te Rotterdam het aan- tal der aangegeven aangetasten door pokken 30 en dat der aan die ziekte overledenen 4. Te Bergen op Zoom is een naamlooze vennootschap opgericht: „de Zeeuwsche Oesterput." Haarkapi- taal is bepaald op f 250,000, waarvan f 120,000 geplaatst en gestort zijn. In de gem. Nieuwer- Amstel (Tentoonstellingsterrein) is een Atjeher ge boren. Bij het over den weg loopen te Gouda is een jongentje van 9 jaar door een sneltrein overreden. Het kind was onmiddelijk dood. Een dronken vader te Meppel wilde dezer dagen zijn zoontje vermoordengelukkig wisten de buren hem tegen te houden, tot de politie hem kwam arresteeren. Een landbouwer uit Boerhaar is onder de gemeente Wijhe in een weiland door een stier aangevallen en dermate gestooten, dat de man in bedenkelijken toestand verkeert. Een 60jarig huwelijk te beleven is niet alledaagsch. De in armoedige omstandigheden verkeerende Mari- nus van Gessel en Adrians de Zeeuw te Ovezand hebben zoo iets mogen herdenken, en wel feestelijk, door daartoe van verschillende kanten in de gele genheid te zijn gesteld. 5 Juli werd te Karlsbad een standbeeld van Gothe onthuld, bij welke ge legenheid Heinrich Laube als feestredenaar optrad. Tusschen Valenciennes en Rijssel heeft een spoorwegongeluk plaats gehad, waardoor een beambte werd gedood en verscheidene reizigers zwaar gekwetst zijn geworden. Te Marseille hebben 350 Itali- aansche werklieden in de verschillende oliefabrieken TER SE11ZE1VSCHE (III RUT. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1