Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1892. Woensdag 4 Juli 1883. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. a <$$3 ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind vcrflchijnt Dlnadag- en Vrijdagavoud hlj den ultgever J. K. G. II II N T te Ter Neuzen. JPolitieli Overzicht. A1 de plagen schijnen te gelijkertijd over Egypte te moeten komen. Oorlog, pest, hongersnood, staatkundige vervolging met //la morte sans phrase" in 't verschiet, van de mannen, die met Arabi de volkszaak hebben gediend, tegenover de partij van den Khedive, door Engelsch geweld gesteund, al die ellende, met den aankleve van dien,. is thans te aanschouwen in het land der pyramiden, de oorspronkelijke bakermat der hedendaagsche Euro- peesche beschaving, waaraan wij alle denkbeelden over kunst en wetenschap, waarop wij tot den huidigen dag teren, ontleend hebben en waarvoor de puinhoopen van Memphis en Thebe getuigen. Zoo blijkt dan de verschijuing der cholera in Egypte een feit te wezen. Niet alleen kwamen er ver- scheidene gevallen in Damiate en Mansurah voor, ook te Ismaila, te Tantah en te Port-Said aan 't Suez-kanaal vertooude de gevreesde ziekte zich in al hare verschrikkelijkheid. Men zoekt'naar de redenen, daar de cholera tot nog toe nooit in Egypte zelf ontstond, doch steeds van elders der- waarts werd overgebracht. Te Londen is men van oordeel, dat de oorzaak gezocht moet worden in plaatselijke toestanden; de visschen in de meren van Damiate voeden zich met de lijken van aan ziekten gestorven runderen, die de bevolking daarin werpt, omdat de ftegeering van het begraven be- lasting heft. Deze visch, gevangen en in de zon gedroogd, maakt het voornaamste voedsel der lagere standen uit en zou nu ook de ziekte hebben doen ontstaan. In Opper-Egypte of Soudan blijft de Madhi of valsche profeet steeds stand houden. Voor eenigen tijd werd in den Egyptischen Ministerraad besloten, nieuwe troepen naar Soudan te zenden om den Engelschen Generaal Hicks, die op het papier den Madhi reeds herhaaldelijk heeft ver- slagen, in Augustus aanvallend te laten optreden. Thans zijn genoemde Generaal en twee andere Engelsche officieren naar Khartoum teruggekeerd en terwijl gemeld wordt, dat de inboorlingstammen rustig waren en tot ouderwerping overgingen, wordt er bijgevoegd dat vijf bataillons onmiddelijk naar Acarabina zullen worden gezonden om de troepen onder Hicks te helpen in het herstellen van de orde te Kordofan. Engeland ontvangt een geduchte les juist in datzelfde Egypte, waar men zoo zege- vierend de //muiters" is gaan verslaan, om zelf nummer een te worden. Het draagt de verantwoordelijkheid voor een Regeering en een gezag, die het zelf niet uitoefent en waarop het blijkbaar ook niet den gewenschten invloed kan uitoefenen. Zoo is Lord Dufferin in 't Nijldal gegaan om daar ter plaatse de noodige //h'er- vormingen" te bestudeeren. De uitkomst is wanhopig. In zijn verslag doet hij welstaans- halve allerlei voorslagen, maar laat tusschen de FEUILLETON. 13) ERNESTINE QUESNOT. DE GOUDEN LEEUW. Marie de Champrenault logeerde in de kamer met twee bedden, het puikjuweel van den Gouden Leeuw. Nu zij alleen was, weende de ongelukkige vrouw om liaar hand. Haar vertrouwen op Dubos was tot dien dag onveranderd gebleven. De tijd had haar verwachtingen niet kunnen dooden, maar het juist voorgevallene, dat haar het karakter van dat mensch in al zijn kleuren toonde, had de schillen van haar oogen doen vallen en had haar tevens in diepe neerslachtiglieid gedompeld. Zij wist nietdat Dubos van moord was beschuldigd. Zij was radeloos uit de gelagkamer gevlucht, toen Urbanus zijn wanhopig hulpmiddel waagde. Maria had alleen begrepen, dat haar jonge be- schermer alle middelen, zelfs geweld, zou gebrui- ken, opdat haar gerechtigheid zou geworden. Nu eerst gaf zich Marie, misschien voor de eerste maal, rekenschap van de gevoelens van Urbanus; zij herinnerde zich eenige omstandig- heden, welke haar aanhoudende zorg haar vroeger over het hoofd had doen zien. En thans kon zij zich gemakkelijk verklaren, waarom de jonkman steeds zoo treurig was, waarom hij zoo verlegen werd, zoodra hij alleen bij haar was, waarom hij regels duidelijk zien, dat de edele Lord inlijving het best zou vinden. Lord Dufferin, zegt een Engelsch blad, vertelt ons ronduit, dat wij, tot loon voor onze overwinningen, voor het bloed en geld, geoft'erd om Arabi te onttronen, nu de aan- gename taak mogen aanvaarden, den belangwekken- den Khedive Tewfik te bakeren, met grondwetpap te voeren en als hij tot een volwassen heerscher is gegroeid, met onze denkbeelden gesterkt, mogen we heengaan. En dat voor iemand als Tewfik, pie de laatste man is, voor wie Engelsche sol- daten hadden moeten worden uitgezonden en des- noods sterven. Het werk om Egypte in orde te brengen geeft heel weinig hoop de heerlijkheid, indertijd voorgespiegeld en waarmede men zoo mild was, ooit te aanschouwen. Uit Frankrijk wordt gemeld, dat de brief, dien de Paus aan den President der Republiek heeft geschreven, wegens het vertrouwelijk karakter, dat hij draagt, niet openbaar zal gemaakt worden en dat de Regeering als zoodanig er ook niet op kon antwoorden. De brief is vertaald, in den Minister raad voorgelezen. Hij beslaat niet minder dan dertien bladzijden, groot formaat. Grevy zal echter persoonlijk antwoorden en zich zooveel mogelijk houden aan den door den Paus zelf gekozen vorm. Volgens verschillende berichten wordt de tijding uit Shanghai aangaande eene schikking tusschen Frankrijk eu China over de Tongkinkwestie ten stelligste door den Chineeschen gezant, Tseng, te Londen tegengesproken. Uit Rusland wordt gemeld, dat de Keizer eu Keizerin weer te St. Petersburg zijn. Ambtshalve is door de Russische Regeering medegedeeld, dat de in 1879 begonnen onderhandelingen tusschen de Grieksche Kerk en den Ileiligen Stoel zijn afge- loopen. De Russische bladen maken melding van de gevangenneming van een tweeden Oostenrijk- schen, vermoedelijk geheimen agent, die zich met terreinverkenning bezig hield in Polen. Voor eenige dagen is een dergelijk persoon in Duitsch- land gevat en wel een grijsaard van 70 jaar, de bekende Poolsche dichter Kraszewski. Een en ander moet in verband staan met een uitgebreid komplot, dat niets minder zou beoogen dan het herstel van het oude koninkrijk Polen. Uit Duitschland wordt gemeld, dat omtrent de laatste nota van kardinaal Jacobini, pauselijk staats- secretaris, aan Bismarck niets met zekerheid bekend is. Slechts zooveel blijkt uit hetgeen daarvan uit- gelekt is, dat de Paus, zelfs binnen de grenzen dier wet de verplichting tot aangifte nog weigert te erkennen. Ondanks de tegemoetkomingen van de zijde der Pruisische regeering is derhalve de vrede met de Kerk nog verre. Dit is overigens door menigeen voor en tijdens de discussie over de wet reeds voorspeld. steeds zoo lief en goed was voor haar dochtertje. Urbanus beminde haar. En toch had hij straks tegen Dubos gezegd//Gij zult niet vertrekken Hij toonde grenzelooze toewijding. Marie voelde tranen in haar bogen komen. z/Goede, dierbare Urbanus!" mompelde zij. Daarna vroeg zij zich af„Welk loon kan ik hem schenken voor zijn reine genegenheid, voor zijn edelmoedige zelfverloochening P O! als ik hem eens in eens gelukkig en rijk kon maken! Kon ik ua mijn dood maar zulk een vader aan mijn kind laten!" Na het vertrek van de diligence waren alle be- woners van den Gouden Leeuw gaan slapen. Marie waakte echter niet alleen. In de gelagkamer zat Clemens Donceau bij het haast uitgedoofd haardvuur neergehurkt. Nu en dan ging hij de tafels rond, waarbij hij de ledige glazen nauwkeurig nazag. Tien malen had hij zich reeds kunnen overtui- gen, dat er geen druppel drank meer in was. En toch begon hij telkens weer, door een on- weerstaanbaar instinct gedreven. Daarna keerde hij weer terug naar het vuur, terwijl hij zonder- linge klachten uitte. z/De oude Montreuil gaf mij wel te drinken," zeide hij. ,/Ik heb slecht gehandeld, slecht gelian- deld, slecht gehandeld Ik moet dorst lijden, nu de oude Montreuil dood is Eensklaps viel hij op zijn lianden neder; hij De St.—Ct. bevat de statuten van de uaamlooze vennootschap //De Zeeuwsche Oesterput" te Bergen op Zoom. Het kapitaal der vennootschap, die zich ten doel stelt exploitatie van oesterbanken, teelt van oes- ters en het verkoopen van gewonnen oesters, be- staat uit f 250,000 waarvan f 120,000 geplaatst en gestort. Z. K. H. de Graaf van Vlaanderen, die van den aanvang af zijn bizondere belangstelling in de Koloniale tentoonstelling te Amsterdam aan den dag legde, zal haar een bezoek brengen op 5 dezer. Men meldt aan la Meuse, dat II. M. onze Koningin binnenkort een bezoek zal brengen aan de Belgische Koninklijke familie. Het stoomschip ,/Batavia," dat Zaterdageen proefreis maakte van Vlissingen tot in zee en terug, heeft uitmuntend volda'an. Het schip is dadelijk naar Rotterdam gestoomd en zal 21 Juli de eerste reis naar Indie aan vaarden. In Duitschland heeft men een navolgens- waardigen maatregel genomen ten opzichte van het reizen per spoor. Het doel is om door dien maatregel aan minder met geld en goed bedeelde personen de gelegenheid te gunnen om zich naar plaatsen te begeven, waar kranken genezing of leniging der ziekten kunnen erlangen. De maatregel strekt zich uit over alien, die badplaatsen moeten bezoeken en door de over- heid als onvermogend worden erkend. Het zelfde voorrecht kunnen ook genieten blin- den en hunne geleiders die hunne aanverwanten willen bezoeken. Ook doofstommen, die zich naar plaatsen willen begeven, waar een leeraar voor doofstommen optreedt. Al deze personen wordt vergunning gegeven om voor het derde van den prijs in de 3de klasse wagens zich te laten vervoeren. Op last van den Minister van Oorlog is bij elk regiment infanterie eene commissie benoemd, om den Minister te adviseeren omtrent de voor- waarden, waarop miliciens zouden kunnen worden bevorderd tot tweeden luitenant. De bedoeling des Ministers is om uit de verschillende meeningen een besluit te kunnen trekken. Bij het regiment grenadiers en jagers bestaat deze commissie uit de kapiteins Clockener Brous- son en Verspijck en den eersten luitenant Brandt. De raad der gemeente Zutphen heeft in beginsel aangenomen, dat ook zedelijke lichamen in de plaatselijke directe belasting moeten bijdra- gen. Is dit niet iets nieuws op het gebied der rekte zijn hals uit; hij staroogde met schitte- rende blikken. Als men de richting van zijn blik volgde, kon men in de schaduw een voorwerp, zien schitteren op de plaats, waar juffrouw Durrand, demeeste- resse van den Gouden Leeuw, gewoonlijk zat. De idioot bleef lang zoo zitten. Zijn ledematen krompen ineen en hij hield zijn adem in, als ware hij een jachthond, die vreest dat hij zijn buit zal verschrikken. Daarna begon hij zacht te kruipen, tot hij het voorwerp kon grijpen. Toen barstte hij los in buitengewone vreugde. //Het is het sleutertje!" riep hij. /Clemens heeft het sleutertje! Hij zal drinken! Alles op- drinken De deur van de kamer met de twee bedden zat maar op de klink. De idioot maakte de deur open, en hij trad binnen. Maria lag reeds te bed, en zij sliep reeds half. Haar licht had zij nog niet uitgedaan. Toen de jonge vrouw dien man met het akelige gezicht zag, ontsnapte haar bijna een angstkreet. Clemens hief zijn hand op. De ra- delooze vrouw bleef zwijgen. Zij volgde al de bewegingen van den idioot met een schuwen blik. De idioot bleef niet stilstaan, maar ging haar voorbij. Hij stak den sleutel in het slot van een kastuit welke hij achtereenvolgens drie flesschen haalde, welke hij naast elkander op den vloer zette. De eerste kurk werd afgetrokken. De hals van de flesch werd krampachtig in den belastingen ,J Is het beginsel uitvoerbaar, dan breekt er voor menige gemeente een zonnestraaltje door donkere wolken. De Min. van Waterstaat enz., brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de eerste helft van Augustus e. k., ter benoeming van Rijks-opzichters van den waterstaat 4e k!., een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben. Belang hebbenden vinden nadere bizonderheden in de Staats-Ct. No. 152. In een buitengewoon politieblad verzoekt de officier van justitie te Amsterdam opsporing en aanhouding van Johannes Hendrik Franciscus Koevoets, geboren te Dordrecht, oud 31 jaren, handel gedreven hebbende onder de firma Schluter Co., laastelijk gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,67 meter, haar en wenkbrauwen douker- blond, knevel donkerblond en gevuld, kleur bleek, neus groot, rug hoog; vermoedelijke kleeding: donker bukskin fantasiekostuum en grijze fan- tasiehoed. Hij wordt verdacht van bedriegelijke oplichting. Het hof te 's Hertogenbosch heeft de Venloosche bankiers Jean Wolters tot 2 jaren en Jacques Wolters tot 1 jaar celstraf en geldboeten veroordeeld. - De Schied. Ct. verneemt, dat de rechtbank te Rotterdam tegen Mr. A K. J. van der Drift, lid van den gemeenteraad van Schiedam, rechts- ingang heeft verleend, als verdacht van in zake den- aankoop van de plaat in de Maas door die gemeente een telegram valschelijk met den naam Van Velzen te hebben onderteekend. Door het gerechtshof te 's Hage is de bekende moordenaar Koning uit Gorinehem, wegens moedwilligen manslag, gevolgd door eCuvoudigen dieistal, tot 20 jaar tuchtkuisstraf veroordeeld. Koning is tegen dit vonnis in beroep gegaan. Niet alleen is door Jaantje Struik en Consen- heim appel aangeteekend tegen hunne veroordeeling, ook het O. M. is in hooger beroep gegaan wegens de vrijspraak van Gerrit Struik, Antonie lloentink, Van der Heem en Jools, die gisteren nog niet op vrije waren voeten gesteld en hangende het geding in voorloopige heciitenis kunnen worden gehouden. De Vereeniging voor Gereform. Schoolonder- wijs zal op Woensdag 15 Aug. a. s. haar 14c'e algemeene vergadering te 'silage houden. Er zullen een twintigtal voorstellen en vragen worden behandeld. Rotterdam plaatste op de agendaa. Het liooldbestunr wendde pogingen aan, om, ten behoeve van onze aankomende onderwijzers, zoo spoedig mogelijk een volledig stel leerboeken te bezorgen; b. Art. 4 van het Alg. Regl. worde in dien zin gewijzigd, dat voortaan alle leden van het hoofdbestuur lid der Chr. Geret. kerk moeten mond des idioots gebracht. Hij dronk, haalde adem en dronk nogmaals; hij dronk alles op tot den laatsten druppel. Het was brandewijn. Hij stond op en hij stootte de ledige flesschen met zijn voet terug. Zijn gelaat was geheel ver- anderd; in zijn blik lag woest bewustzijn. //Dat smaakte goed," zeide hij, terwijl hij zich uitstrekte. Marie durfde zich niet bewegen. Clemens scheen haar tegenwoordigheid vergeten te zijn. Hij ging langzaam naar het venster. De groote menigte alkohol, die hij had ingezwolgen, werkte buitengewoon op zijn slaperige natuur; hij ge- voelde zich nu sterk, hij kon nu denken. Als een ander zulk een massa brandewijn zou ingezwolgen hebben, dan zou deze stomdronken geworden zijn, en het misschien met den dood bekocht hebben; aan den idioot gaf de massa drank leven en stout- moedigheid. En dewijl dat, wat hij nog verstandigs bezat, verward en beperkt, maar ook verkeerd was, zoo was ook de eerste geda?hte van zijn plotseling verlichten geest misdadig. Hij herinnerde zich eensklaps de gebeurtenissen van den vorigen avond. z/In de gevangenis!" mompelde hij. //Diemijn- heer zit voor mij in de gevangenisHij zal zeggen, dat hij het niet gedaan heeft. Hij is rijk en hem zal men gelooven. En mij zal men voor de rechtbank brengen." Die gedachte deed hem huiveren. Wij weten TER 1EUZEN8CHE (01114\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1