L r T Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1888. Woensdag 20 Juni 1883. 23e Jaargang. BEKEHDMAKIHG. BEKENDMAKING. Binnenland. *p»- k V5.V JPq I V ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit bind verschijnt Dinsdag- en Vrljdagavoud blj den ultgcver J. K. G. D U O N T te Tee Neuzen. Bnrgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat op Maandag den 25 Juni a. s., des 's morgens ten 10 ure, ten Raadhuize ZITTING zal worden gehouden tot het afgeven der bewijzen van toelating van Kinderen van 6 tot beneden 13 jaren, op de opeubare school. Axel, den 20 Juni 1883. F. OOSTERBurgemeester. J. v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. De Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, maken bekend 1®. dat de gewone jaarlijksche PAARDEN- en VEEMARK.T alhier, zal worden gehouden op Dinsdag den 3den Jnli 1883, aanvangende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namid- dags te 3 uren. Van wege de gemeente worden, te dier gelegen- heid uitgeloofd elf verschillende premien, naar welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal Paarden en Vee, die te dezer zake in het vorig jaar zijn bekroond, alsmede voor de Paarden en het Vee, wegens welke alhier, reeds vroeger eene premie is toegekend, en voor de Paarden en het Vee, na 11 uren wordeude aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden gedurende don tijd der Paarden- en Vee- markt toegelaten. 2°. dat de KEIUIIS of JAARMARKT in deze gemeente zal plaats hebben op Diusdag den 3den Juli 1883 tot en met llonderdag den 5den dier inanud. Zaamslag, den 8 Juni 1883. De Burgemeester en Wethouders voornoemd L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. Politiek Overzicht. Hoewel men alle hoop heeft, dat de goede ver- standhouding tusschen Frankrijk en China bewaard zal kunnen blijven, brengt de mogelijkheid van een oorlog tusschen beide landen de gemoederen buiten Frankrijk schier nog meer in beweging dan in het land zelf. De Londensche verzekerings- maatschappijen verlangen reeds een buitengewone premie voor de schepen en booten, die naar China bestemd zijn; men vreest vooral voor toeneming van zeeroof in de Chineesche wateren, zelfs al komt het niet rechtstreeks tot een oorlog. De Tongkin- FEUILLETON. 9) ERNESTINE QUESN0T. DE GOUDEN LEEUW. Eindelijk riep hij uit: „Met dertig duizend francs konden wij dat altemaal bezitten!" Hij wist, dat die somma in de secretaire van den overledene lag. Marie had hem niet eens gehoord. //Maar ik bezit niets, niets ter wereld!" ging Dubos als moedeloos voort. //Mag ik mijn ellende op uw schouders laten drukken, Marie? Neen, die gedachte zij verre mijIk ga weg, in verre landen de somma zoeken, welke zich in mijn handen vertienvoudigen zoude, als ik ze heden bezat Marie had haar droeve zorg afgeschud en vroeg hWeg? Om geld te zoeken? Hoeveel geld?" En toen Dubos haar had geantwoord, rees zij op. De secretaire werd geopend en geledigd. z/Ik heb buiten u niemand meer op aarde," zeide zei. #Ge zijt mijn voogd en mijn echtgenoot. z/Neem, wat gij noodig hebt." Dubos stak de dertig bankbiljetten in zijn zak en legde de hand op zijn hart, alsof hij geen woorden kon yinden, die krachtig genoeg waren voor de betuiging van zijn dankbaarheid. Eindelijk ging hij heen met de belofte, dat hij weldra zou terugkomen sche smokkelaars en roovers, die onder den naam van de //zwarte vlaggen" hun bedrijf uitoefenen, zijn in de eerste plaats de vijanden, waarmede de Fransclien te doen hebben. Onder deze lieden vindt men niet weinig Europeanen, ook Franschen, na- tuurlijk niet tot de bloem der beschaving behoorende, maar alien even doortastend en ondernemend. Uit Rusland wordt gemeld, dat de Czaar ver- lichting van straf heeft gegeven aan de nihilisten, die onlangs ter dood en tot dwangarbeid veroor- deeld zijn geworden. Door den Minister Giers is een schrijven aan Ruslands vertegenwoordigers in het buitenland gezonden, waarin de Keizer hen beveelt, den Vorsten en hoofden van den Staat, bij wie zij gevestigd zijn, 's Keizers dank te be- tuigen voor de belangstelling door het zenden van bizondere gezantschappen bij gelegenheid van de kroningsfeesten. Het Russische volk, met zijn vorst zoowel geestelijk als wereldlijk onafscheidelijk ver- bonden, is ten hoogste verblijd over deze zijnen Vorst betoonde bewijzen van achting. Steunende op 's volks gevoelen, beschouwt de Keizer die als een nieuw onderpand voor eendracht en vrede, welks handhaving met eigen vredelievende voornemens des Keizers overeenstemt. Men berekent, dat de kwijt- schelding van achterstallige belastingen, die bij het kroningsmanifest verleend is, de schatkist op 48 mil- lioen roebels zal te staan koinen. Zulke kwijtschel- dingen bij heugelijke gelegenbeden komen in Rus land dikwijls voor, doch worden door velen als een misbruik beschouwd, daar er vooraf te veel op gerekend wordt. De maatregel dat het hoofdgeld voor de laagste klasse der boerenbevolking geheel afgeschaft en voor de overige klassen evenredig verininderd wordt, vindt algemeen grooten bijval. Het hoofdgeld, dat door de hoogere standen niet betaald wordt, was naast de lijfeigenschap een der grootste bezwaren, waarmede de mindere stand in Rusland te kampen heeft. In Duitschland is alles ten genoegen van Bis marck en den Keizer afgeloopen. De begrooting is, zooals Richter reeds voorzag, zonder eenige tegen- kanting aangenomen en reeds werd de Rijksdag met een Keizerlijke boodschap gesloten. Toch moet Bismarck zeer getroffen zijn door het terug- trekken van den staatsman Benningsen, want zoo dom is hij ook niet, dat hij niet zou begrijpen, dat nu het schipperen en schikken ook uit is en de partijen scherp tegenover elkander gaan staan. Er is geen middelpartij meer. Van het in 1848 opgericht gebouw vallen telkens meer steenen af. Het is bijna onkenbaar, zoo bouwvallig is het, en toch als het geheel invalt, kan het zijn afbrekers nog wel eens verpletteren. Uit Engeland wordt de afloop bericht van het geding in zake het dynainiet—komplot Whitehead c. s. Tengevolge der verklaringen van een der ondergeschikte deelnemers, die als kroongetuige Dit alles bekende Maria nu. Mevrouw Delaunay troostte haar zonder eenig verwijt, omdat zij, door haar ondervinding geleid, Dubos zeer juist naar waarde schatte, als een allergemeensten misdadiger. Het arme kind was veroordeeld. Het huis, in hetwelk het gezin zijn woning had opgeslagen, was te klein, zoodat men er in niets geheim kon houden. Urbanus kwam alles te weten. Het werkte buitengewoon op den jonkman. Hij had nog steeds, hoewel hij geraden had, welke plannen de ouders reeds lang hadden gekoesterd, voor Maria broederlijke genegenheid gevoeld. Nu zij de zijne niet meer kon worden, veranderde zijn neiging eensklaps; zij werd ridderlijke toewijding. Zijn hartstocht was even kuisch als zijn hart en geheel vrij van alle eigenbelang. Hij zwoer, dat hij zijn leven zou wijden aan deze zuster uit zijn jeugd; haar ongeluk begreep hij volledig. Hij wenschte vurig, dat hij den lafhartige nog eens zou mogen ontmoeten, die de heiligste geloften had geschonden, die van zijn beloften zelfs een dievensleutel had gemaakt voor het bestelen van een wezen, aan welke hij haar erfgoed bij het doodsbed van haar vader had ontroofd. z/Deze man," dacht. hij, //zal zijn misdaad, wat het mij ook moge kosten, moeten vergoeden. En Maria's kind zal dan nog een vader hebben." Hij bedacht niet, dat zulk een ellendeling, die alleen machtig is in het kwaad, niets vermag voor deszelfs vergoedinghij zag niet in, dat Maria, als optrad, om zich ten koste der anderen te redden, zijn vier der beschuldigden tot levenslangen dwang arbeid veroordeeld. Uit Turkije wordt bericht, dat in de staatkunde van den Sultan ten opzichte van Rusland een gunstige verandering schijnt te komen. De Turk- sche regeering wil in den steun van deze mogend- heid een waarborg vinden voor hare Aziatische gewesten. Van haar kant heeft de regeering te St. Petersburg de stellige verzekering doen geven te Konstantinopel van haar oprecht verlangen om aan Armenie de rust te hergeven Een en ander moet een gevolg zijn van het feit dat Server- pacha, die den Sultan bij de kroning te Moskou vertegenwoordigde, aan den Czaar heeft voorgesteld om met de Russische regeering, buiten Engeland om, over de in Armenie in te voeren hervormingen te onderhandelen. Want sedert lord Dufferin den Grooten Heer heeft durven onderhouden over de noodzakelijkheid van hervormingen in Armenie, koestert deze een hevigen wrok tegen al wat Engelsch is, doch daar men zich wel wacht om dit op de Engelschen te wreken, zoekt men bij iedereen steun, die men vermoeden kan met Engeland niet bevriend te zijn. De berichten uit Albanie blijven schaars en onvolledig en stellen ons nog niet in staat om een juiste voorstelling te maken van wat er tusschen de Albaneesche stammen en de Turk- sche troepen voorvalt. Dit is zeker, er wordt voortdurend gevochten. De Turksche bevelhebber schijnt van plan te zijn om krachtig op te treden en heeft de dorpen der in de bergen toevende stammen in brand doen steken. Intusschen zijn vijftien nieuwe bataljons op weg om de beweging te onderdrukken, die ontstaan is wegens verzet tegen het afstaan van grondgebied aan Montenegro. Volgens Duitsche officieren in Turkselien dienst moet de inrichting van het Turksche leger thans van dien aard zijn, dat zij voor die van geen anderen staat behoeft onder te doen. Ook over de geldmiddelen zijn gunstige berichten ontvangen dan men wel van Turkije gewoon is. Volgens het verslag door de Europeesche commissie opge- maakt over de schuld van verleden jaar, is de uitslag bevredigend en zijn de inkomsten vermeerderd. De Eerste Kamer beeft gisteren een adres van rouwbeklag vastgesteld wegens den dood van Prinses Marianne. Nadat de voorzitter herinnerd had aan de milddadigheid der Prinses, aan haar bevordering van nuttige instellingen en dat zij de laatst over- geblevene was van de vroegere Oranje-generatie, is het adres aangenomen, waarin de Kamer den Koning condoleert met den dood zijner beminde tante, die door Nederland diep betreurd wordt, daar zij gedurende geheel haar leven metterdaad zij met den booswicht trouwde, zich nog dieper in de schande zou dompelen. Terwijl hij op de volvoering van zijn plannen wachtte, werkte zij dag en nacht voor alien. Maar de komst van het kind verbrak het evenwichtde zieke Marie kon niet meer werken en het gezin leerde armoede kennen. Het hart van Lrbanus was edel, zijn karakter was buitengewoon zacht. De eenigste fout, die men in hem kon ontdekken, was zijn schuwe, ontembare trotschheid. Zijn toewijding, die met de liinderpalen aangroeide, worstelde weldra met zijn hoogmoed, die het onderspit moest delven. Eens ging hij zeer vroeg uit; zijn wangwasbleek en zijn vermoeide oogen gloeiden, alsof hij den geheelen nacht geweend had. Snel doorliep hij het Marais en hij bleef op den drempel van een prachtig hotel staan. Toen hij wilde aanschellen, deinsde hij terug en hij mompelde//GehoorzamenAan anderen mijn wil, mijn leven verkoopen!" Hij deed, alsof hij teruggaan wilde, maar de gedachte aan zijn moeder en aan Marie deed hem blijven. Wij zullen niet zeggen, welke betrekking hij aannam. Sommigen zouden zijn handelwijs dwaas vinden. Toewijding is voor velen onwaarschijnlijk- heid; voor anderen is zij een ouderwetsch gevoel, dat zij moeilijk kunnen begrijpen, dat zij niet willen bewonderen. Maria en mevrouw Delauna hebben nooit geweten, hoever de toewijding van getoond heeft het volk lief te hebben en aan het Vaderland gehecht te zijn. De Miu. van Kolonien deelde de ontvangst mede van het volgende telegram van den Gouv.— Gen. van Indie: ;/Buitenzorg, 18 Juni. De toe- stand te Atjeh is verbeterd. Groot-Atjeh is na- genoeg geheel gezuiverd van benden, die echter nog op de grenzen bijeen zijn." De Kamer is gescheiden. De Rijksmiddelen hebben in de afgeloopen maand Mei opgebracht: 8,776,754,72 tegen /8,545,417,98 in Mei 1882,dusmeer /231,336,74. De opbrengst der vijf eerste maanden van dit jaar beloopt 41,280,099,40 tegen 41,122,854,27$ m gelijk tijdvak van 1882, dus meer 157,245,12 J 5/12 deel der raming bedraagt 43,299,655,95. Men schrijft uit Amsterdam van gisteren Kras is gereed. Dat wil zeggen7 0 kamers staan al weer meer open tot ontvangst van het reizend publiek. Och, zegt het voort! Laat men weten, laathet vooral ver doordringen over de grenzen, dat er geen sprake is van woningnood. De hotels zelfs, die niet verbouwd en vergroot zijn, hebben nog logies te kust en te keur, tegen het gewone tarief. Protesteeren we tegen het vreemdelingen-bureau, dat door zijne tarifeering van kamers tot 9 daags, alleen voor nachtverblijf en ontbijt, den schrik heeft gejaagd in en buiten het land. Vol- komen begrijpelijk, dat men liever eenige malen eene retourkaart voor een dag neemt met het spoor, of wie te ver af woont eenvoudig van het plan afziet om Amsterdam en de tentoonstelling tebe- zoeken, dan zijne nachtrust zoo duur te koopen als de marktschreeuwers wel deden gelooven. Neen, op de fraaiste gedeelten der stad hebben de best ingerichte hotels nog plaats in overvloed en de table d'hote, ondanks haar wel toebereid gerecht, wacht hare gasten. De vergunningen, door B. en W. van Amster dam in 1882 verleend tot verkoop van sterken drank in het klein, ten getale van 1786, hebben voor de gemeentekas eene bate van f 72,900 op- geleverd. Bij de daartoe gedane 1815 schattingen werd de huurwaarde van 809 perceelen beneden 100 gesteld, bij 632 van 100 tot 200, bij slechts 7 van f 700 tot f 2000. Door het Gerechtshof te's Hertogenbosch is de vorige week behandeld de zaak van Jean en Jacques Wolters, de twee bekende bankiers te Yenloo, beschuldigd van bankbreuk, misbruik van vertrouwen in vereeniging gepleegd en voor den le besch. het verduisteren van gelden. Er is o. a. gebleken dat het passief bedraagt f 2,198,421,26| en het vermoedelijke actief f 531,017,81, derhalve een tekort van f 1,667,403,45^. Alhetgemelde over dit kassiersfaillissement, was, volgens het Urbanus ging. Zij kregen ten minste brood. Een jaar vlood henen, dat als tien lange jaren op het hoofd van Urbanus woog. Na verloop van dien tijd kreeg God mededoogen met zijn stom lijden. Men wilde hem conducteur maken. Dal was zeker geen betrekking, welke de knappe jonk man, de zoon van een hoofdofficier, een jong mensch, die zich door zijn opvoeding en door zijn ontwikke- ling onderscheidde, vroeger voor zich had gedroomd, maar hij sloeg toch gretig toe. De herinnering aan het verledene deed hem het tegenwoordige dragelijk vinden. Marie wachtte nog altijd; zij wanhoopte niet. Onophoudelijk kwelde haar maar een gedachte. Zij meende//Omdat hij niet terug- komt, moet hij dood zijn." Dan weende zij, dan bad zij God, in wien zij steeds vertrouwen bleef stellen, voor Dubos. De tijd bracht geen verandering in den toestand van onze drie personen. Urbanus vervulde zijn harden plicht zonder klagen. Als hij van zijn reizen terug kwam, sleet hij eenige uren bij Marie en bij zijn moeder. Dat was een geringe vergoeding voor de bittere ge- dachten, die hem aanhoudend kwelden, zoodra hij alleen was. Urbanus had in zijn eigen hart leeren lezen. Hij beminde Marie en hij wist, dat de jonge vrouw, die slechts voor haar herinneringen leefde, haar leven, haar leed en haar verwachtingen op een ander bouwde. Hij was voor haar maar een weldoener; de dankbaarheid alleen moest zijn i' k f t TK. tek ui/Yvsriit; <«uitvr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1