AANBESTED1NG. AAN BESTedTnT 11 lit-ttfBtWSS ZOMERMANTELS, DRAINEERBVIZEN B oiiw- en Wetland DowlaM, Weiland ea Water, Eenen netten Inboedel, Openbare Verkooping. WIN K.ELHU1S. Hoocje ZljdenFantasie- Siroohoeden. TWEE WOONHUIZEN EN ERVEN en S ROOMOEDEN. Gemeente-vroedvrouw. Graanbreker DENOTE LONDON Rotterdam mBT1T VflT1„ Amsterdamen NEW-IBRK BERGPLANTEN-OLIE. Openbare Verkooping BOUWLAND EN VISSCHERIJ, 3 *3 33 D? TWEE ONDERWIJZERESSEN, Uit de hand te koop: (leen grijs liaar meer!!! Hit de hand te Koop: O r V A N G E lf: Fabriek van verbeterde VERAA'DERIAG M WO* WGKELIJKSCUE MAILOIENST OUD-CARTHAGENA'S STOOM BOOTD1 EN ST OP DE WESTER-SCHELDE. O N D E R W IJ S. Uit de hand te Koop: Het DERRIEVELD Fantasie-, hoogeZijden bekwame DIENSTMEID C L I N G E. Be Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hnlst, zai ten verzoeke van de erven van wijlen den Heer J. F. YERCAUTEREN, krachtens rech- terlijke machtiging, in het openbaar presenteeren te verkoopen, de volgende onroerende goederen, waarvan het vruchtgebruik werd genoten door nu wijlen den heer E. F. BRASSEL, te weten Eerste Koo p. 3 hektaren 1 are 80 centiaren gelegen in den 16den gang van den polder de Clinge, gemeente Clinge, kadastraal bekend sectie A nos. 375, 376 en 377. Palende ten noorden aan de landen van wijlen Mej. de weduwe Steenput, te Hulst, en Mej. Jean- nette Framboise Marie van Ylierberghe, te Lokeren, ten oosten den Clingepolder, ten zuiden Y. de Puijsseleir en anderen, ten westen de waterstraat. Polderlasten f 5,7 3$ Grondlasten 13,05 Samen 18,784 Tweede Koo p. Ongeveer 2 hektaren 36 aren 77 centiaren gelegen in den polder Nieuw Kieldrecht, ge meente Clinge, bij het kadaster bekeud in sectie B nos. 221 en 222 en deel van 219. Palende ten noorden en ten zuiden aan de kleine kreek van Kieldrecht, ten oosten aan de landen van de kinderen weduwe J. F. Yer- cauteren te Clinge, ten westen aan die van Isabella Jacoba Ramont en anderen te Sint Gilles. Polderlasten f 5,444 Grondlasten 16,934 Samen f 22,38 Derde en laatste Koop. 4 hektaren 71 aren 80 centiaren gelegen in den 5den gang van den polder Groot Kieldrecht, gemeente Clinge, kadastraal bekend sectie E nos. 128 en 129. Palende ten noor den aan de landen van Mevrouw F. M. Gh. de Jonghe d'Ardoije echtgenoote van den heer S. d'Olmeu de Poederle te Brussel, oost F. van den Bergh te Meerdonck en Ch. de Maere te Gent, zuid F. Smet te Sint Nicolaas, west mevr. Van Deinse te Hulst c. s. Polderlasten f 11,32 Grondlasten 25,03 Samen f 36,354 Zijnde thans nog in gebruik alskoop 1 bij de wed. Vossaert, koop 2 bij P. J. van Poele en de wed. J. F. Veecacteren en koop 8 bij Vitalis de Puijsseleir, alien te Clinge. INSTEL op Maaiulag den 11 Jnni 1883, VERBLIJF 18 telkens des namiddags om 2 ure, in de herberg z/het Bonte Hert" bewoond door den heer F. M. Brand, te Hulst. PREMIE van INSTEL 4 pCt. GELAG pCt. De kadastrale plans en eigendomsbewijzen liggen ter inzage ten kantore van gemelden Notaris. TER NEUZEN. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal, ten verzoeke van de erven de heer A. LA- MAITRE en Mejufl'rouw N. BAKKER, in leven echtelieden te Ter Neuzen, op Woensdag den 13 Juni 1883, des namiddags ten 1 ure, ten liunnen sterfhuize, in de lange Noordstraat, te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen bestaande hoofdzakelijk in 1 eiken Kabinet, 1 dito Bureau, 1 mahonie- houten Secretaire en 1 dito Chiffonniere, 2 Kastjes, 1 Friesche Hang- klok, 6 Tafels, rond en vierkant, 4 pluimen Bedden met toebehooren, Stoelen en Glaswerk, Geleierd, 4 Kachels, Spiegels, Karpetten, Gordijnen, eenig Tuingerief en meer andere Goederen. nuiere, Koopen tot en met f 3,kontant. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Nenzen, zal ten verzoeke van den heer II. ONGHENA, te Zuiddorpe, op Zaterdag den 16 Juni 1883, des •namiddags ten 3 ure, in het openbaar verkoopen 4 hektaren GRAS van kunstweide, in koo pen en de toemaat, alles wassende op zijne landen in den Nieuwenpolder, gemeente Axel, nabij de Drie Schouwengemeente Axel alwaar te vergaderen. Het Bestuur van den KOUDENPOLDER, zal op Vrijdag den 15 Juni 1883, des namiddags ten 2 ure, in het logement 's Lands Welvaren, bij P. Bareman te Hoek, in het openbaar AANBESTEDEN: Het maken en vernieuwen van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooi- ingswerken aan de waterkeering van dien polder met het het onder- houd daarvan tot 1 Januari 1884. Bestek en voorwaarden liggen van heden af ter inzage ten kantore van den Ontvanger-Griffier, alwaar ze in afschrift te bekomen zijn tegen be- taling van 50 cents, terwijl de aanwijs zal ge- schieden daags voor de bestediug. Het Bestuur voornoemd, J. VAN WTJCK, Dijkgraaf. C. J. A. FERCKEN, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van het waterschap STOPPELDIJK c. a., zal op Maaiulag, 18 Juni 1883, des voormiddags te 114 uur, in //de Koning van Engeland" te Hulst, in het openbaar HERBESTEDEN: Het bouwen van een Wachtsluis tusschen de bestaande sluizen te Campen, gemeente Stoppeldijk. Inlichtingen worden verstrekt door den Ingenieur W. DE MAN, te Ter Neuzen. Bestekken zijn te bekomen bij den boekhandelaar J. K. G. DHONT, te Ter Neuzen, tegen- betaling van f 0,50, franco per post f 0,55. Het Bestuur van den KLEINE STELLE polder zal op Ilinsdag den 26 Juni 1883, des namiddags ten 3 ure, A A NBESTEDEJN: Het vernieuwen en het onderboud tot 30 April 1884, van de werken aan den polder De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, volgens 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing bij den Ontvanger- Griffier te Hoofdplaat, en is op franco aanvrage tegen betaling van 0,50, bij den Ontvanger- Griffier verkrijgbaar. Aanwijzing zal geschieden den 19 Juni des voor middags van 9 tot 10 ure. Philippine, den 6 Juni 1883. Het Bestuur voornoemd, Y. N. YOERMAN, Dijkgraaf. J. J. PATEER, Ontvanger-Griffier, Te ZAAMSLAG kunnen geplaatst worden uitsluitend voor het onderwijs in de nuttige hand- werken voor meisjes1 aan de openbare scholen in het dorp en in den Groote Huissenspolder op eene jaarwedde van f 150,en 1 aan de school te Othene op eene jaarwedde van f 60, Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot 1 Juli e. k. bij den Burgemeester der gemeente. EEN ZEER NET EN STERK Te bevragen bij den uitgever dezer Courant. te Pauluspolder van G. C. SCHUERMAN, te Hulst, zal van Ilinsdag 12 Juni tot Vrijdag 15 Juni en voorts alle weken 4 dagen geopend zijn aan f 2,25 den hoop. zoo goed als nieuw, tegen zeer billijken prijs. Te bevragen aan het Bureau dezer Courant. TEE NEUZEN, bericht dat hij de nog voorhanden van nu af tot beduidend verlaagde prijzen zal BERICHT TEVENS DE ONTVANGST DER NIEUWSTE MODELLEN waarvan een te Driewegen, gemeente Ter Neuzen, en een in de gemeente Axel. Te bevragen bij PIETER YERPOORTEN, te Hoek. eene groote sorteering LAATSTE MODEL Ter Neuzen. Adr. II. DONZE—POTHOVEN. TE TER NEUZEN wordt gevraagd eene jaarwedde f 200, Zich aantemelden bij den Burgemeester. Het BESTUUR van de Afdeeling hruiningen der Maatschappij tot be- vordering van Landbouw en Yeeteelt in Zeeland maakt bekend, dat de heer C. E. MASSEE te Goes voor de Tentoonstelling te Kruiningen op den 21 Juni a. s., nog beschikbaar beeft gesteld, een prijs van 10,voor den besten (haver-, boonen-, erwten-, gerstbreker) bij een landbouwer in gebruik (dus niet nieuw). TE YLISSINGEN wordt in een klein gezin eene gevraagd.^ Adres F. H. SCHIFFER, boekhande laar te Vlissingen. „Z00MVLIET" te W0UW. YERKRIJGBAAR aan bovengenoemde fabriek, DRAINEER-, DAM-, SCHOORSTEEX-, CIRCULATIE- en ELLEBMOGBIIZEX tegen concurreerende prijzen. Voor goede kwaliteit en duurzaamheid wordt ingestaan. Prijsopgave en inlichtingen te bekomen bij den eigenaar G. G. A. VERDl SSEN of bij den agent P. VAN MIEGHEM, te Hontenisse. Het kabinet van M. H. YAN STRATUM, gehreveteerd tandmeester, is verplaatst van de Katlielijnevest, 4, .naar de WAPPERSLEI, 12, tegenover het panorama Yerlat, tusschen de Tuiniers- plaats en de Ooststatie, nabij de De Keyserlei, te Antwerpen. Dagelijks te konsulteeren over alle tandheelkundige operaties en het plaatsen van kunsttanden en gebitten, naar het nieuwste en schoonste systeem, zonder haken of veeren en naar verkiezing zonder plaat, met 20 jaren waarborg. doet het grijze baar bin- nen enkele dagen verdwij- nen, maakt het haar glans- rijk en zacht; belet het uitvallen van en geeft groeikracbt aan de jeug- dige haren. TTTTT, Prijs,/ 1,50 per flacoii bij: JULES BAVIERE te Ter Neuzen; E. A. KRUIJSSE te Axel; L. .I.BEVIN te IJzendijke en A. MOER- DIJK te Zuiddorpe. mcl de snelvarende, uilslekend voor ingericlile Stoooischepen der iera NEDERLANDSGH AMERIKAANSCHE ST00MVAART-MAATSCHAPPIJ. Eerst volgende Afvnaricn. Yan ROTTERDAM: 16 Juni Stoomscbip W. A. SCHOLTEN. 30 ROTTERDAM. 14 Juli P. CALAND. 28 MAASDAM. Yan AMSTERDAM 23 Juni Stoomscbip LEERDAM. 7 Juli ZAANDAM. 21 AMSTERDAM. 4 Aug. SCHIEDAM. Biljetten naar New-York en alle plaatsen der Vereenigde Staten worden tot billijke prijzen afge- geven door de Generaal-Agenten voor Zeeland, DE BRUIJNE Co., Middelburg, en door de Agenten J. WISKERKE, Ter Neuzen. M. DE JONGE, Zaamslag. W. J. VAN DOESELAAR, Axel. A. DE GROOTE, Groede. G. CONTANT, Schoondijke. J. DE PUYT, Breskens. J. L. HEMMEKAM, IJzendijke. J. F. CAUWELS, Aardeburg. Benevens door de Heeren PRINS ZWA- NENBURG en hunne Agenten. Ieder, die een fraai hoofd met haar hebben wil, make gebruik van deze olie. Zij gaat het uitvallen der liaren tegen, versterkt de haarwortels en bevor- dert de groei der nieuw uitkomende baren. Prijs 60 ct. per flacon. Hoofddepot te Delft bij A. BREETVELT Az., die dit artikel o. a. verkrijgbaar beeft gesteld bij G-. W. HOUTZAGER, Ter Ueuz9n. UREN VAN VERTREK gedurende de maanden JUNI, JULI en AUGUSTUS 1883. Daireliik« I Van ^bssingen naar Breskens vm. 6,— nm. *1,—, 3,30 en 6, J Breskens naar Vlissingen Zou uoodig zal ile stooniboot tot uiterlijk 2 ten 12,37 moet iiankonieii. 6,30 1,30, 4,— 6,30 uur wachteu op den treiu welke Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen Zoudag, DinsdagRondcrdag en Vrijdag. vm. n 7,30 nm. 8, 3- 3,30 MaandagWocnsdag en Zaterdag. 3, 3,30 6,vm. 10,30 6,30 11,— vm. 7,30 nm. h 8, v 10,30 h n if 6,midd. 12,— 6,30 nm. 12,30 ZOXDAGS worden retourkaarten afgegeven alleen geldig voor dieu dag VAN EENE PARTIJ TE TE TUSSCHEN DIRECT, M 1} van Dal en, Tholen. Wed. A. van Fraaijenhoven, Zaumslag. J. Smits, Zierikzee. F, J. M. Bevin Jr.UzeiitUjke P. de Witte JansseKy Hulst. J. Br. van BrabandBrouwjrs- haven. W. Fay ginger AuerMiddtlburg D. Hi!demists. Goes W u aaaax.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 4