Onpveer 3 Hani KLAVER, Kiezers voor fle Tweefle Katner in let lai ran AM Mr. W. J. Snouck Ilurgronje, boofdkiesdistrict GOES. W. J. VAN GORKOM, Mr. P. 0. 'T HOOFT. Mr. W. J. SNOUCK HURGRONJE, te 's Gravenhage, s GRAVEN HAGE. Openbare Verpachting Openbare Verkooping. Mr. P. C. t Hooft, Kiezers! Mr. Picter Cornelis t Hooft. Centrale Liberale Kiesvereeniging Aftredend lid. De ondergeteekenden, alien Kiezers in het Kiesdistrict Middelburg, kennis genomen hebbende van de candidatuur des heeren hem aangeboden door de Kiesvereeniging PIicht en Recht" te I lissingenen door hem aan- genomen, verklaren bij deze zich met die candidatuur te vereenigen, en mitsdien hunne stem bij de verkiezing van een Lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal^ op den 12eu Juni aanstaandete zullen uitbrengen op gemelden heer Kerk- en Armengoederen te ZUIDDORPE en KOEWACHT, door Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen. Yoor die te Zuiddorpe op Donderdag' den 14 Juni 1883, des morgens ten 10 ure, bij Desire Moerdijk, te Zuiddorpe en voor die te Koewacht ten zelfden dage, des namiddags ten 2 ure bij Eduard de Vleeschouwer, op het Zand te Koe wacht zijnde bij uitgezette biljetten in het breede omschreven en voorts alle nadere inlichtingen te bekomen bij gezegden Notaris en den heer H. ONGHENA, te Zuiddorpe. Mr. J. 1*. Dronkers, Notaris te Ter Nenzeii, zal ten verzoeke van de benificiaire erfgenameu van den heer A. TAELMAN, op Maandag den 11 Juni 1883, des voormiddags te 11 uren precies, te Philippine, in het openbaar verkoopen wassende op landen van genoemden erflater, te Philippine, in de Verdronkenen St. Pie- terspolder. Met den meesten aandrang raden wij u aau om Dinsdag den 12 Juni ter stembus te gaan en met. ons te stemmen op den heer aftredend lid, die in Walcheren en in het 4e district door de Anti-revolutionaire en Roomsch Katholieke kies- vereenigingen opnieuw eandidaat is gesteld. Vele kiezers van Axel. Wilt ge een man, die den naam des Heeren beleidt, die de beginselen van het Christelijk his- torisch staatsrecht, geworteld in het woord Gods, met veel bekwaamheid in's lands vergaderzaal ver- dedigt, kiest dan met ons op Dinsdag 12 Juni den heer Aftredend lid. Ter Neuzen, 8 Juni 1883. EENIGE KIEZERS. De ondergeteekenden zijn voornemens bij de aanstaande ver- kiezing voor een Lid der Tweede Kamerop den 12^en Juni a. s. hunne stem uit te brengen op den heer en bevelen dien heer bij hunne medekiezers aan. Dr. P. D. BUIJZE. A. BOLIER. Adr. H. DONZE. C. VAN DIJK. A. C. N. GRENU. G. W. HOUTZAGER. Mr. E. A. E. VAN DER KEMP. J. LEUNIS Cz. J. NOEST. M. SCHDIJLENBURG. J. DE SMIDT-POTIIOYEN. J. STURM. A. THOLENS. R. WALRAVEN. J. L. YAN IJSSELSTEIJN. H. C. E. YAN IJSSELSTEIJN. IN HET Door deze Kiesvereeniging is gekozen tot Candidaat voor het Lidmaat- schap der Tweede Kamer van de Staten-Generaal en wordt mitsdien den Kiezers dringend aanbevolen de Heer Schoolopziener in het district Goes. Het Afdeelingsbestuur te Hulst, Mr. F. WALTER, Yoorzitter. Mr. J. G. YAN DEINSE, Secretaris. De Zeeuwsche anti-revolutionaire Kiesvereeniging „LUCTOBi ET EMERGO" beveelt voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het Hoofd-kiesdistrict Middelburg dringend aan Alle kiezers, die met ons van meening zijn, dat neutraliteit op godsdienstig en zedelijk gebied den bloei en de welvaart van ons vaderland niet verhoogen kan, kunnen van deze meening getuigenis afleggen op a. s. Dinsdag, door hun stem op bovengenoemd aftredend lid uit te brengen. Het Bestuur der Kiesvereeniging A. LITTOOY, Middelburg. W. J. J. KOOLE, Middelburg. W. J. DE RIJCKE, Middelburg. M. DE JONGE Jz., Goes. Jhr. J. L. DE JONGE, Zierikzee. Dr. C. C. SCHOT, Tholen. B. DE DIE, Oostburg. Middelburg, Juni 1883. G. O. ALTOREFER. W. ALTOREFER. J. C. ALTORFEER. J. P. BOUDEWIJNSE. M. YAN BOYEN. H. BOASSON. Dr. J. P. BERDENIS VAN BERLEKOM. J. P. BODDAERT Jr. J. C. YAN DEN BROECKE. J. E. FAK BROUWER Mz. J. EAK BROUWER Mz. D. A. BERDENIS VAN BERLEKOM. BUTEUX. BORSIUS. M. H. BOASSON. Ph. BOUDEWIJNSE. DIRK L. BROEDER. E. H. BOASSON. L. J. BOURICIUS. H. L. BOOGAERT Gz. Mr. Ph. YAN DEN BROECKE. Dr. J. J. COUVflE. D. A. DRONKERS. J. C. M. DHONT. W. DEKKERS. R. C. ENGELBERTS. W. P. ENGELBERTS. F. ERMERINS. H. A. EMANUEL. J. A. EREDERIKS. K. S. EREDERIKS. EARO. J. P. EOKKER. E. EOKKER. Mr. P. J. YAN DER EEEN. W. H. GRAYESTEIN. C. GERNLER. W. A. YAN HOEK. R. J. P. HEERbLDT. P. J. IIUIJER. W. E. HENDRIKSE. J. J. HENDRIKSE. L. E. HENDRIKSE. G. YAN HENNEKELER. A. W. SNOUCK HURGRONJE. D. C. YAN DER IIARST. J. F. M. YAN DER HELL. C. A. HACKENBERG. A. M. YAN IIEUVEN. L. HILDERNISSE. A. P. SNOUCK HURGRONJE. N. J. C. SNOUCK HURGRONJE. H. J. HACKENBERG. J. J. VAN DER HARST Lz. D. DE JAGER Jr. M. C. JERAS. L. VAN BENTHEM JUTTING. L. S. YAN BENTHEM JUTTING. G. JERAS. JERAS. D. G. KRoBER Jr. KRUSEMAN. JAC. DE KANTER. M. KRUIJSSE. E. J. W. KOCH. K. J. KUILER. D. LAKO. N. C. LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM. J. YAN DER LEIJfh P. M. DE LIGNY. JOHANNES LUTEIJN. E. G. DE LEEEDE. K. MEERTENS Jr. P. MEERTENS. J. M. YAN DER MINNE. J. D. NOSKE. J. D. OERLEMANS. pickT. H. P. YAN DE REE. L. RIPPING. M. C. ROEST. D. P. RINDERS. JOH. VAN RANDWIJK. J. J. I. SPRENGER. J. L. STADES. E. G. SPRENGER. G. N. DE STOPPELAAR. J. YAN SLUIJS. W. J. SPRENGER. J. P. SIMONS. G. SMIT SIBINGA. F. D. SPRENGER. D. G. YAN TEIJLINGEN. ADRIAAN TAK. HENRI TAK. C. J. J. A. VAN TEIJLINGEN. Ws. VAN UIJE J.Jz. YERSCHOOR YAN NISSE. J. YERMEULEN. B. A. VERHEIJ. L. VOGEL Jr. YOEGLER. J. T. YAN DER WEELE. J. C. DE WAAL. L. L. WOUTERSEN. W. J. WENDEL. J. C. WORRELL. J. J. WORRELL. S. DOBBELAER DE WIND. G. J. WILL. A. J. DE WILDE. Dr. SIBMACHER ZIJNEN. VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 3