Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1885. Zaterdag 9 Juni 1883. 23e Jaargang. Binnenland. Kanaal van Ter Neuzen naar Gent. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Pranco per post: Voor Nederland _/T,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad verschijnt Ulugdas> en Vrijdiagavoud folj deu uitgrver Jl. Ii. G. DHOIVT te Ter Neazeu. De Cominissaris des Koniugs in Zeeland, maakt bekend dat op 12, 13, 14, 15 en 16 Juni iiunstaaiide het bovenpand van het Kanaal tusscheu SAS VAN GENT en GENT 0,45 M. beneden kanaalpeil zal worden afgelateil en het beneden- pand tusschen SAS VAN GENT en TER NEUZEN 0,15 M. zal worden opgezet. Middelburg, 1 Juni 1883. De Cominissaris des Konings voornoemd, v. KARNEBEEK. JPolitieli Overzicht. De leer van „hebben" en //krijgen" en van z/nemen" en //houden" houdt nog voortdurend de gemoederen in beweging. Voor eenigen tijd werd de aandacht reeds gevestigd op de handelwijze der Engelschen, die zich op 3 kilometer van Ceuta, op Marokkaansch gebied hebben gevestigd, met machtiging van den Sultan, om mijnen te ont- ginnen. Natuurlijk hebben de Engelschen van die machtiging een ruim gebruik gemaakt en te Tanger zelfs batterijen opgeworpen. De Spanjaarden, die echter reeds meermalen ondervonden, dat Engeland zich overal, als een wig in een nauw zichtbare spleet, langzamerhand een breeden toegang weet te openen, zullen op hun beurt een tocht naar Marokko ondernemen. Reeds zijn 1000 personen daarheen vertrokken met het doel om nieuwe handelsbetrekkingen te openen en natuurlijk tevens een weinig op de Engelschen te passen, want het is Spanje's streven steeds geweest om te verhin- deren, dat Engeland daar een tweede Gibraltar vestigeterwijl het zelf ver reikende plannen koestert om Marokko te eeniger tijd in te lijven, en zoodoende in het land der toekomst, Afrika, vasten voet te verkrijgen. Ook in Zuid-Afrika heeft Engeland nog geen plan de Boeren de vrije hand te laten, nu de ontdekking van rijke goud- velden in de Transvaal, die zelfs in dit opzicht California en Australia verre moeten overtreffen, de Boeren-republiek weer tot een zeer begeerlijk goed heeft gemaakt. In Duitschland is in den Rijksdag bij derde lezing de wet op de bedrijven aangenomen met 160 tegen 127 stemmen. Het was een zuivere partijstemming, geene uit overtuiging. Hierinede is men in Duitschland tot de tijdeu der gilden teruggekeerd en is alles aan de almacht en wille- keur der „Polizei" onderworpen. Maar het is goed, dat men op dien weg voortholt en niet wandelt. Thans is het wetsontwerp betrelfende de werklieden-verzekering ter zake van ongelukken aan de beurt, maar intusschen is de tweede FEUILLBTON. 6) ERNESTINE QUESNOT. DE GOUDEN LEEUW. De gendarme herkende mijnheer Quesnot, en verklaarde zich nu tevreden. Maar Dubos wachtte nog nieuwe kwelling. Toen hij weer ging zitten als een man wiens gewicht miskend is geworden, ging de conducteur met groote stappen de kamer door. Deze tikte hem op den arm, en zeide //Een woordje, als het u belieft." //Wat nu weer?" schreeuwde Dubos. z/Geen drukte! Volg mij," zei de jonkman. Het voorhoofd van Urbanus was gefronst; zijn oog verried, dat hij zijn toorn nauwelijks kon bedwingen. Dubos stond op en volgde. De dame had haar sluier opgeslagen. Zij was een zeer schoone vrouw, die ongeveer zesentwintig jaar oud kon wezen. Toen Dubos op het voetspoor van den conducteur naderde, schoten haar oogen eensklaps vol tranen. z/Zijt gij het dus vroeg zij. Dubos week achteruit, en werkte met zijn lorg- net, omdat hij zijn ontroering wilde verbergen. z/Maria," stamelde hij, ,/ik verwachtte niet Het doet mij genoegen" De conducteur was als derde man gebleven en zeide nu: w Mijnheer" lezing begonnen der begrooting voor 1884/85, zoodat 's Keizers wensch nog in vervulling treedt. Naar vele berichten te oordeelen, neemt de span ning in en buiten den Rijksdag en de verbittering tegen de regeering bij de meerderheid echter eer toe dan af. Bij Bismarck is een Ministerraad gehcuden. Men verwacht wijziging in den kerke- lijk-staatku ndigen toestand. Het lezen van de mis en het bedienen der sacramenten zullen vrij worden gelaten, maar daarentegen zal van de be- noeming der geestelijken aan de regeering kennis moeten worden gegeven. In Italie verklaarde de Minister-Voorzitter De- pretis in de Kamer van afgevaardigden, dat de nieuwe Ministers de staatkunde van de vorige zullen voortzetten. Waarom zijn de vorige dan door hem gewipt Hij hoopte dat de Kamer voort zou gaan met hun haar stem te geven. Door geheel Italie is met groote plechtigheid de eerste gedenkdag van Garibaldi's dood gevierd. In Erankrijk zijn door den Minister en den Senaat geruststellende verzekeringen gegeven om- trent den tocht naar Tongkin en de betrekkingen met China. Uit Madagaskar komen voor de Fransche wapeneu gunstige tijdingen. De Hovas hebben het betwiste grondgebied ontruimd, nadat de Fransche vloot eenige havens had beschoten en met troepen bezet. Uit Turkije wordt gemeld, dat naar aanleiding van het hernieuwd aandringen van Engeland bij den Sultan, om uitgebreide hervormingen in Ar menia in te voeren, een Turksche commissie zoo spoedig mogelijk een ontwerp heeft uitgewerkt, waarbij Arinenie een gewestelijke vertegenwoordi- ging zou krijgen, op den voet zooals die reeds sinds jaren op Kreta bestaat. Van verschillende zijdeu wordt echter bericht, dat Engeland daar- mede niet tevreden zou zijn en voor dat land een uitgebreide zelfstandigheid eischt, niet ongelijk aan die, welke thans Oost—Rumelie Jiezit. De vrees dat Rusland zich als beschermer van Armenie mocht opwerpeu is oorzaak, dat Engeland thans met zooveel nadruk op het invoeren van hervor mingen aandringt. De Sultan heeft geweigerd den Egyptischen gezant Kadry—Bey te ontvangen. Bizonderheden nog onbekend. Uit Amerika komen berichten over werkstakingen, alsmede over buiten werk stellen van arbeiders om tot eene verlaging van het loon te dwingen. Te Milwaukee is een groote fabriek gesloten en te Chicago verwacht men de sluiting van alle fabrieken. is, aan Onze Regeering heeft, zooals bekend AOj CVCHU het bestuur der tentoonstelling te Amsterdam ver- lol gegeven tot het houden eener loterij van zes millioen loten a 50 cent. De Fransche Minister Jouw ken ik niet, jouw," zei Dubos trotsch. Laat ons gerust en alleen." De jonge vrouw maakte een smeekend gebaar. Urbanus ging onmiddelijk been, maar hij bleef den aanstaanden schoonzoon van mijnheer Quesnot in het oog houden, zoodat hem geen enkele beweging van deze ontsnapte. Niemand hoorde iets van dat, wat Dubos en de dame verhandelden. De jonge vrouw sprak zacht en afgebroken, terwijl zij haar kind nu en dan aan heur hart drukte. Dubos schudde zijn hoofd, speelde met zijn lorg- net, en keek aanhoudend naar mijnheer Quesnot. Klaarblijkelijk snakte hij weer naar een vrij oogen- blik. Urbanus sidderde in zijn hoek van woede. De overige reizigers werden ongeduldig en vroegen waarom de diligence nog niet wegreed. Buiten werd nu geraas gehoord. Dubos sloeg snel een blik door het raam, en hij zag een karretje snel wegrijden. Juffrouw Durand naderde hem met een heel ver- trouwelijk gezicht, en zeide: ,,Zij hebben door het sleutelgat iemand gezien, die hun niet leek. Mijn man rijdt de arme bloeden nu weg met zijn kanetje." z/Vooruit riep Dubos, terwijl hij naar mijnheer Quesnot ijlde. ,/Zij ontsnappen ons 1" Urbanus hield hem tegen, en greep hem stevig bij den arm. Hij zeide: //Gij zult niet vertrekken!" van Binnenlandsche zaken heeft nu op aandraug der Fransche commissie het plaatsen van twee millioen dier loten in Frankrijk toegestaan. Daartegenover heeft het bestuur der tentoonstelling, of de commissie van aankoop, zich verbonden uit de voorwerpen, tentoongesteld in de Fransche afdeeling, voor zeker cijfer, hoogstens voor een millioen, aan te koopen. Zooals men weet, zijn tegenwoordig papieren spoor weg wielen, meubeleu en huisraad niets vreernds, Wij konden dezer dagen zelfs berichten dat de Amerikanen thans papieren rails vervaardigden. Hoe zij daarbij te werk gaan, meldt in 't kort het Tijdschrift van Nijverheid. Het papier wordt ook hier weder onder een zeer grooten druk tot een massa gebracht die zoo hard is, dat zij als hout met de bij I moet bewerkt worden. De daarvau bewerkte spoorstaven hebben het voordeel. dat zij zeer licht zijn, dat zij door temperatuurs- verandering zeer weinig lengteveraudering onder- gaau, zoodat zij zonder speling aaneensluitend en daardoor vaster kunnen gelegd worden. Zij zijn breeder dan de gewone. Ook hier zal de praktijk uitspraak moeten doen. Voortaan zullen geen commiezen—verificateurs, voor zoover zij niet ouder zijn dan 55 jaren, ter benoeming tot ontvanger worden voorgedragen dan nadat de sollicitant gedurende minstens een jaar een ontvangkantoor der 9e klasse heeft waar- genomen en daarbij heeft getooud de voor die be- trekking vereischte geschiktheid te bezitten. De //schrikkelijke gebeurtenis" te Dordrecht, die de Standaard bij den naderenden verkiezings- dag zoo goed te pas kwam, en „om wrake schreeuwt tegen de dwingelandij van het liberalisme," komt hierop neer1°. Er zijn 68 personen gevaccineerd, van welke er een aan typhus, een jongen uit St. Jansteen, overleden is, zonder eenig verband met de vaccine. 2°. Vijf van de gevaccineerden zijn aangetast door Erysipelas (roos), doch zonder be- kende oorzaak. Hiermede komen geheel overeen de inlichtingen, die de Dordtsche Ct. over dit geval ontving van den eerstaanwezenden officier van gezondheid, den lieer N. Rutgers. Uit dat schrijven blijkt, dat niet 95 man maar 68 miliciens zijn gerevaccineerd, en dat niet 17 gevallen van febris typhoidea zich hebben voorgedaan, maar slechts een geval; de overige patienten, ten getale van vijf, lijden aan andere aandoeningen. Ook van de benoeming eener commissie van drie geneeskundigen, om de koepokstof te onderzoeken, is niets bekend. TER NEUZEN, 8 Juni. Door de commissie der Christelijke school alhiei is tot tweede hulponderwijzer benoemd", de heer H. II. Dieperink Langereis, vroeger hoofdonder- wijzer aan de gemeenteschool te Bodegraven, thans evangelist te Stad aan 't Haringvliet. z/Laat mij losbrulde Dubos verwoed. Urbanus bracht hem weer naar Maria, die zat te weenen. //Ik zeg je, dat ik jouw niet ken!" herhaalde Dubos. „Met welk recht houdt ge mij terug!" z/Ik zal mij wel bekend maken," zei de conduc teur bedaard. z/Ik heet Urbanus de Lounog. Mijn vader, die in 's Keizers dienst gestorven is, was de vriend van mijnheer de Champenault. Die namen zijn voor u een verklaring waard, mijnheer Dubos En ik zeg u, dat gij niet zult vertrekken." z/Laat hem maar gaan," zei Maria verachtelijk, hoewel zij zeer treurig was. Dit tooneel speelde niet onder de oogen van een talrijk gezelschap. De zaal was ruim en het ge raas, dat de reizigers, die steeds ongeduldiger werden, maakten, overstemde de woorden van onze drie sprekers voldoende. Dubos werd al minder driest. Hij was bang voor den jonkman, wiens gelaat schrikwekkender werd, naarmate deze meer moeite had met de inhouding van zijn toorn. z/En zij draven weg," dacht Dubos verwoed ven met hen draaft de bruidschat weg van driemaal honderd duizend francs." z/De conducteur De conducteur en vooruit riepen nu al de reizigers. Dubos kreeg nu weer moed, terwijl Urbanus daarentegen bleek werd. Zijn geringe betrekking diende hem voor de vervulling van twee heilige Den 6 dezer heeft alhier door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen de aanbesteding plaats gehad vanhet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1884, van de aarde—kram—rijs— en steenglooiingwerken, het maken van werken tot dijksVerbetering enz.waarvan de raming bedroeg 29,293,53£. Onder nadere goedkeuring van Gedep. Staten is het werk gegund aan den minste inschrijver den heer D. Tholens, te Hoek, voor 28,699. Nog waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de heerenC. van der Hooft, Ter Neuzen, 31000; L. Koole, Ter Neuzen, f 31000; J. Leijs, Nieuwe- dorp, f 30800J. de Jonge, Biezelinge, f 30370 G. Daane Bolier, Sliedrecht, 30280; A. van Popering, Bruinisse, f 30216; P. A. van de Velde, Ter Neuzen, 29900H. Klaassen, Zaam- s^a?/ f 29625 en JTollenaar, Ter Neuzen, f 29600. Gisteren heeft aan het gebouw van het Pro- vinciaal Bestuur te Middelburg de aanbesteding plaats gehad vanHet bouwen van eene ijzeren draaibrug met vast gedeelte, over het zijkanaal beoosten Sas van Gent, in den weg naar Westdorpe. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren F. R. L. Willems, te Selzaete, voor 77,200; J. Yerkuyl Quakkelaar, te Vlissingen, voor76,600; C. Poiry Simon freres, te Antwerpen, voor f 76,351; H. F. Wiegerink, te Groenlo, en N. van Haaren, te Geertruidenberg, voor f 73,927. De raming bedroeg 62,500. Axel, 6 Juni. De uitslag der verkiezing voor twee leden van den gemeenteraad alhier, ter ver vulling van de vacatures De Smidt en Oggel, is als volgt Ingeleverd 169 witte en 169 blauwe briefjes. Blanco 1 wit en 2 blauwe briefjes. Volstrekte meerderheid: wit 85, blauw 84. Op het witte brief je verkreeg de heer C. N. Jansen van Rosen- daal 72 en de heer P. Koster 61 stemmen. Tus schen deze heeren moet dus eene herstemming plaats hebben. Op het blauwe briefje verkreeg de heer E. Ver- helst 55 en de heer Jan Wolfert 38 stemmen. Tusschen deze heeren moet alzoo eveneens eene herstemming plaats hebben. Be overige stemmen op de witte en blauwe briefjes liepen over verschillende personen. De herstemming zal plaats hebben op Dinsdag 19 Juni a. s. De heer A. v. O. Kruijsse werd gisteren in de vergadering van ingelanden van den Coegors- polder benoemd tot ontvanger—griffier van dien polder. Als eene bizonderheid wordt ons medegedeeld, dat bij den landbouwer Dirk Dekker, onder de gemeente Zaamslag, de vorige week een zwaan 4 jongen heeft uitgebroed. plichten. Hij moest gehoorzamen. Maar hij had nu een man gevonden, dien hij al jaren lang zocht, een man, met wien hij een vreeselijke rekening moest afsluiten. Die man zou nu met hem in de diligence stijgen en elke voetstap, dien zij aldus samen zouden afleggen, zou het uur van herstel verder op de lange baan schuiven, want het betrof Maria, en deze bleef te Bellesme, het doel van haar reis. Het bloed kookte in de aderen van Urbanus; zijn blik viel bij toeval op Maria, die moedeloos haar dochtertje omhelsde; hij greep de hand van Dubos. ,/Bhjf, blijf, ik smeek het u," zeide hij. z/Neen," zei Dubos vastberaden, omdat het al gemeen geroep hem weer moed had geschonken. De reizigers waren opgestaan en keken op een afstand naar dezen woordenstrijd. Eenigen ver- zochten den gendarme, of hij zijn plicht wilde doen. Er moest een besluit genomen worden. Urbanus sloeg zich eensklaps voor het hoofd en hij mom- pelde//Ellendeling, blijven zult gij En hij sleepte Dubos, dien hij bij de kraag vatte, de kamer in. Hij zeide//Brigadier, neem dien man gevangen." Mijnheer Quesnot spitste zijn ooren, maar bleef wijselijk op een afstand. De gendarme verroerde zich niet. z/Verstaat ge mij niet?" riep Urbanus nu luid. Waarom gevangen vroeg de gendarme Deciaara. (Wordt vervolgd.) TER NEIIZEISCHE (OIRWT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1