Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1884. AAKBBSTEBIM STHAATVERLICHTiNG. Hoensdag fi Juni 1883. 23e Jaargang. Kanaal van Ter Neuzen naar Gent. feuilleton. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Franco per post Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden pnjs. De Commissaris des Konings in Zeeland, maakt bekend dat op 12, 13, 14, 15 en 10 Juni aaustaande bet bovenpand van het Kanaal tusschen SAS VAN GENT en GENT 0,45 M, beneden kanaalpeil zal worden afgelateu en het beneden- pand tusschen SAS VAN GENT en TER NEUZEN 0,15 M. zal worden opgezet. Middelburg, 1 Juni 1883. De Commissaris des Konings voornoemd, v. KARNEBEEK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Diusdag, 10 Juni a. s., des morgens te 11 uren, in het gemeenteraad- huis aldaar, in het openbaar, bij enkele insclirijving, A A NBE8TEDEN: De levering van petroleum en hetgeen verder noodig is voor de straat- verlichting, gedurende 1888/84. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook den dag vdor en tot het oogenblik van de besteding eene verzegelde bus is geplaatst, tot het ontvangen der inschrijvingsbiljetten. Ter Neuzen, 2 Juni 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. .HC bind verwcliljnt Vrlj^nvond bij j, k. H O T te Ter Aeuzen. P*olitieli Overzicht. ffHet hemd is nader dan de rok" is ontegen- zeggelijk een spreekwoord, dat vaak misbruikt wordt, en zulks niet alleen in het land waar het werd uitgevonden. Onze overzeesche buren, de Britten, passen het althans op het staatkundig tooneel toe in den geest van hun Every man for himself Ieder voor zich, soms met een toelich- ting, die wij hier weglaten. 't Ware echter voor hen en de wereld zeer wenschelijk, dat ze het in den anderen, juisten zin leerden opvatten, te weten in dien van //ieder vege voor ziju eigen dour" en wat er verder volgt. Daarop is ongelukkig nog niet eenige kans. Wei werden in den laatsten tijd herhaaldelijk stemmen gehoord, die meenden, dat Engeland het met zijn burden of empire: 5) ERNESTINE QUESNOT. DE GOUDEN LEEUW. Die man heeft nog iets in zijn lioofd, wat ik onmogehjk kan raden," dacht Dubos. ,/Gisteren praatte hij toch heel anders. En ik heb hem toch geen oogenblik alleen gelaten. Wat kan er toch ge eurd zijn Ik zal u maar moeten nemen, zooals gij zijt mijn waarde," ging hij luid voort. ,/Van daag zal ik uw rol maar eens spelen." Hij ging naar de waardin en Quesnot nam aan een tafel plaats. /,1k zou wel eens willen weten Het zou mij veel waard zijn," mompelde hij, „als ik te weten konde komen, of er een testament is. Die Dubos is een zeer lief mensch en een goede partij, maar, verduiveld als er geen testament zou we- zen Dubos was nu bij de waardin. Hij deed haar eerst eenige onbeduidende vragen. Daarna gin? hi] recht op zijn doel af en hij vroeg haar of alle gasten van den Gouden Leeuw thans inde <mla»- kamer vereenigd waren. Juffrouw Durand zette onmiddelijk haar gelaat in een ernstige, bescheiden plooi, wat nog veel meer zeide, dan het uitvoe- ngst antwoord. "Dc kan het u niet zeggen, mijnheer," antwoordde zij eindehjk. ,/En voor al het goud van de wereld zou ik het u nog niet zeggen." zijn drukkenden last aan rijksgebied een vierde der aarde voorloopig kon stellen. Die zoo spraken geloofden, dat men vooralsnog binnenslands zooveel en velerlei, vooral nu de Eenians zich weren gelijk ze doen, nu dynamiet, aanslagen en beroeririg aan de orde van den dag zijn, de politie versterkf, het leger ter bewaking te hulp geroepen wordt dat men er zich vooreerst mee kon tevreden houden. oorloopig zijn echter degenen, die zoo spraken en nog zoo spreken, in de minder- heid gebleyen, en er is groote kans dat zij er in zullen blijven nu de verdeeling der aarde weder m vollen gang is, en Engeland, geprikkeld door (le handelingen van Erankrijk in Oost en West, als gold het een wedstrijd wie den ander voor wezen, een vlieg afvangen zal, de lianden gaat uitsteken over Hit gebied en gindsche streek, roepende: //Mijn!" Groot-Brittanjedat in de laatste jaren zijn ontzaggelijk buitenlandsch gebied met ettelijke gewesten nog heeft vergroot, Cyprus kochtAfrika s westelijke kustlanden inpalmde, zich in Egypte de oppermacht verzekerde en in Cost en West groote eilanden in bezit nam, moet toch eens verlegen gaan zitten met den aanvaarden last en geleerd hebben door de ondervonden moeite in Zuid—Afrika, Afghanistan en hoe ver men den sleep voorts verlengen wilZoo meenen enkele echte vaderlanders, en wijzen er op hoe Rome juist begon te vervallen, toen het door de veel- heid der wingewesten een niet meer te overzien of te regeeren rijk was, al heeft Engeland thans ook den stoom en de telegraaf in zijn voordeel. John Bright vergeleek reeds jaren geleden het ugelsche vo'k met Issa-Schar uit de schrift //een sterk gebeende ezel nederleggende tusschen twee pakken, doelende op het taai geduld, waarmee Engelschen zich veel en velerlei in het land ge- troosten. Het is natuurlijk grootsch, te kunnen roemen op een gebied waarin de zon niet onder- gaat. Maar men heeft er al heel weinig genot van, even als wijlen Karel V, die dat ook zeggen kon en het belasting betalende volk kan met lecht vragen, wat genot of voordeel het brengt, wat de netto waarde van dit alles voor Engeland is. Doeh al deze redeneeringen van het niet staat- kundige Engeland, tegenover het hooge en hoog- vliegende staatkundige, vereerders van lord Beacons- ield en Salisbury, navolgers van Gladstone, zijn te vergeefsch. De jougste dagen hebben doen zien, dat ver boven angstyalligheid en enghartige be- schouwingen verheven, Engeland, opgewekt door de ondernemingen van Frankrijk in Madagaskar in iongkin, zijn plan getrouw blijft en besloten leeft de inlijving van nieuw Guinea door Queens- laud niet goed te keuren, maar het groote eiland zell op te slokken. Al vast is in Louden een vereemging gevormd om de delfstofschatten van ,/Engelands nieuwe bezitting" te ontginnen en zal weldra een mijnkundige er been vertrekken. Engeland wacht intusschen nieuwen tegenspoed en juist in datzelfde Egypte, waar men zoo zege- vierend de ,/muiters" is" gaan verslaan, om zelf nummer een te worden. Een bericht uit Ka'iro spreekt althans van een algemeene ontstel- tenis, op het bekend worden dat daar op groote schaal een ongeteekend schrijven verspreid is, waarbij kenuis wordt gegeven van het bestaan van een algemeen vaderlandsch verbond tot verjaging van alle vreemdelingen. In Frankrijk blijft de hoofdkwestie de tocht naar '1 ougkin. Op nieuw zijn weder twee duizend man troepen ingescheept. In beurskringen ziet men de toekomst donker in en is men overtuigd dat, hoedanig de zaak ook moge afloopen, deze enorm veel geld zal kosten. Te Parijs waren allerlei ongunstige berichten in omloop over Tongkin. Er zou een slachting zijn aangericht onder de k ransche bezetting van Hanoi. Een en ander is echter door de regeering tegengesproken. In Duitschlaud is de wet op de verplichte deel- neming der arbeiders aan de ziekenfondsen door den Rijksdag aangenomen. Thans is de bedrijven- wet in behandeling. Uit Berlijn werd bericht dat er ernstige onderhandelingen werden gevoerd om Turkije in het drievoudig verbond op te nemen. Opmerkelijk zijn hiermede in ver band de berichten over 1 urkije uit de Engelsche bladen en uit het 1 ransche blad le Temps, dat Rusland plannen zou hebben om Armeuie in te lijven. Uit Rusland komen tegenstrijdige berichten. lerw ijl de telegraaf alles, wat op de kroniugsfees- ten betrekking heeft, rooskleurig voorstelt en de teesten te Moskou oualgebroken worden voortgezet, ontvangt de Koln. Ztg., die overal haar eigen be- trouwbare berichtgevers heeft, een bericht uit St 1 etersburg dat daar bij de feesten grove wanorde- lijkheden hebben plaats gehad. Dientengevolge zijn door de politie alle verdere kroningsfeesten daar verboden. De geheele militaire macht was op de been om de orde te handhaven. '/T)an llet zeker een groot geheim, mijn lieve junrouw. De waardin staarde hem aan en zag, dat hij een hand in zijn zak stak. fliTracht mij maar niet te verleiden," sprak zij weer,/het zou u toch niet baten. Ik heb plechtig beloofd, dat ik zou zwijgen."" z/Het is zeer mooi, dat gij uw woord houdt, mijn lieve juffrouw," zei Dubos, terwijl hij het goud- stuk, dat hij als lokvogel had getoond, weer in zijn zak liet glijden. //Ik wilde u ook geenszins vragen, of zij hier waren, maar wel of hun val len ook bezeerd kon hebben. Vooral de jonge (lame //Ik merk wel, dat gij op de hoogte zijt," viel lem de waardin in de rede. ,/Het is een mooi paartje. Mij dacht, dat de jonge dame niets mankeerde en den jongeu heer ook niet. Kent gij ze misschien?" Zacht wat!" zei Dubos. //Als gij goed wilt handelen, moet gij alles maar goed geheim houden." -"'J ging nu weer naast mijnheer Quesnot zitten, die ernstig scheen te peinzen. //Zij zijn hier," lluisterde hij den oud—notaris in het oor. Deze luisterde echter niet. Hij zat glimlachend ^J11 handen te wrijven, een zeker teeken, dat hij m de klem zat. Eensklaps liet hij zijn hoofd hangen en hij mompelde: //Het middel heb ik ge- vonden. Saint-You is maar op een uurtje afstands." z/En wat moet gij te Saint-You doen?" vroeg Op den 3 dezer is te Hannover op 53jarigen leettijd, aan de gevolgen van eene nierziekte, overleden, de heer J. P. Nonhebel Jz., predikant bij de Hervormde gemeente te Dordrecht en van 1862 tot 1881 predikant bij die gemeente te Middelburg. Het dividend van de Nieuwe Afrikaansche tlandelsvennootschap is op 7J pCt. of 11 25 per aandeel bepaald. Het totale winstcijfer der exploitatie van het vorige jaar is f 244 087 69 geweest. Uit liet verslag der directie bleek, dat de Congo- xwestie der yennootschap groote moeielijkheden berokkendedankbaar werd echter erkend, dat ons ministene steeds een bereidwillig oor verleende en op verschillende wijzen toonde het gewicht der zaak van .N eilerland^s handel, scheepvaart en nijverheid te beseffen. Ook had men tegen grootere con- currentie aan de kust, voornamelijk van Belgische zijde, te stnjden. Aan boord van het stoomschip Prinses Marie, der stoomvaartmaatschappij Zeeland, werd Vrijdas- avond de geheele thans voltooide electrische ver- lichting ontstoken, vervaardigd door de firma W. il Co., te Slikkerveer. Behalve de twee groote booglampen, die het geheele schip boven dek alsmede den ponton verlichtten, werden 80 owan—gloeilampen ontstoken, verdeeld over de salons, k^'uiten en hutten benevens de machine- kamer. Het geheel maakte een prachtig effect en blijkens telegram van Queensboro heeft er gedin-ende de geheele zeereis geen enkele stoornis plaats gehad. De aangevraagde //vergunning" tot verkoop van sterken drank ten dienste van het societeits- lokaal m het nieuwe concertgebouw Thalia te Bergen op Zoom is geweigerd. Er bestaan indie gemeenten reeds 138 ,/vergunningen," terwijl er in het geheel slechts 36 mogen zijn. De gemeenteraad aldaar heeft besioten tot het maken van eene groote sluis, in verbinding met de nieuwe haven, tot beteren toevoer van zout water naar de oesterputten in den Stadspolder. groote Zangersfeest, in Augustus vanwege het Nation. Zangersbond te Rotterdam te houden zal vermoedelijk uitgesteld worden wegens het heerschen der pokken aldaar. Men hoopt, dat het hoofdbestuur goed zal vinden het feest daar in het volgende jaar te doen plaats hebben. Om diezelide reden moet, naar men verneemt, het voornemen bestaan ook de kermis dit jaar niet te doen doorgaan. n""6^, te 's Bosctl heeft den burgemeester van Houthem tot f 50 boete veroordeeld, omdat ij, op 30 pas afstand een haas neerschietende, een njks—veldwachter, die, in nagenoeg gelijko nchting, 7 pas van het haas afstond, meteen een oog mtschoot. De rijks-veldwachter kan nu verder eene actie tot schadevergoeding instellen. De commissie voor de stichting van een herinnenngsteeken op 't graf van 28 der omge- komenen met den monitor „Adder" heeft besloten dat de onthullmg van dat grafteeken zal plaats hebben op den eersten verjaardag dier ramp, 5 Juli a. s. Het hardsteenen grafteeken zal de namen be- vatten van alien, die bij de ramp van de //Adder" zijn omgekomen. Dubos eensklaps. Mijnheer Quesnot staarde hem verbaasd aan en antwoordde doodeenvoudig,/Hebt gij daar al gezeten, toen ik over Saint-You sprak O, mijn waarde heer, te Saint-You zou ik mijn landelijke genoegens weer kunnen smaken. Mijnheer Quesnot," riep Dubos, ,/gij houdt iets voor mij geheimEen vader kan aan zulke metigheden met denken, als de toekomst van zijn kind op het spel staat." //Zoo erg is het naar mijn inzien geenszins, mijn waarde heer. Het jonge mensch heeft goede bedoelingen en hij is zoo heel kwaad nog niet waarhjk nog zoo heel kwaad niet." z/Maar hij is arm." ,/Dat is veel een ernstig bezwaar, maar geen overkomelijk beletsel. Want kijk eens, als mijn dochter hem bemint „Zeer goedriep Dubos. //Maar wat doen wij dan in Bretagne?" //Gij redeneert te vlu</ mijn waarde heer. Ik meen, dat ik u reeds ge- zegd heb dat uw nasponngen mij zeer aangenaam waren. Als wij ze zouden weervinden." z/Ze zijn al weergevonden zTn'^"11'11^6'1' Z6°t 26 weeroev0n(len Men gewende zich uiterst moeilijk aan de juiste verklanng van de gelaatsuitdrukking van den oud- notaris. Zijn gelaat was aanhoudend in weerspraak met zijn gedachten, zoodat men de uitdrukking van zijn gelaat juist omgekeerd moest opvatten. De laatste woorden had hij vlug uitgesproken, ter wijl hij Dubos een lief knipoogje gunde. Deze wees met een zegevierenden blik naar de gesloten deur van de kamer met twee bedden. Hij zeide z/Daar zijn zij." n En ik weet nog niet eens, of er een testament is, dacht mijnheer Quesnot. ,/Die Montreuil was zoon rare snaak. Hij had er gemakkelijk e'en kunnen maken." z/Wat moet er gedaan worden?" vroeg Dubos. Mijnheer Quesnot aarzelde. Voor hij echter een antwoord gereed had, was de brigadier op^e- staan en hij begon de reizigers om hun papieren te vragen. Allen waren goed voorzien, behalve Dubos, die in zijn ongeduld niet eens bedacht had aan welke formaliteiten er voldaan moest worden. De gendarme was beleefd en een flinke ventmaar Dubos zette een groote keel op omdat hij meende, dat hij door onbeschoftheid in- druk zou kunnen maken. Doch de gendarme bleet aan houden. z/Ik reis met den ge wezen notaris van Saint-You zei de Parijzenaar eindelijk. /,En als dat niet oldoeude is, dan heet ik Dubos, gewezen leveran- cier van het Keizerlijk leger/^ Hij dezen naam hoorde men een gesmoorden kreet in den lioek van de zaal, waar de gesluierde dame plaats had genomen. Niemand sloeg er acht op, ol het moest de conducteur zijn, die onmiddelijk naar dien kant ijlde. (Wordt vervolgd.) TER 1EUZENSCHE 01 111 IT ZIJU

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1