Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1882. Woensdag 30 Mei 1883. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. m M ADVERT ENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden uaar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Wit blad vcrftcliijnt Uinsdai- en Vrijtingavoud folj deu uMgcvcr Jl. H. C. O H O HI T te Ter Neuzeu. JRolitieli Overzictit. T)e kroning van den Keizer van Rusland is 27 dezer zonder stoornis afgeloopen. Deze tijding zal overal en vooral in het groote Russische rijk met een gevoel van verademing zijn vernomen. Uitvoerige telegrammen deelen de bizonderheden der plechtigheid mede. Zij Vermelden ook, dat het officieuse Journal de St. Petersbourg aan de heugelijke gebeurtenis een artikel wijdt, waarin men de bevestiging kan vinden van de verwachting, dat het autocratisch systeem, in tegenstelling van de tot liberaler opvatting overhellende politiek des vorigen Keizers zal worden gehandhaafd. De ontwikkelde klasse der Russische bevolking, een in getal zeer onbeduidende minderheid, is bitter teleurgesteld geworden en alle misbruiken van een wanbestuur, dat de kracht van het onmetelijke rijk verteert, worden bestendigd. Van de hervormingen, wier noodzakelijkheid door de regeering zelve niet kon worden geloochend, zal vooreerst niets komen en dit maakt, dat de vredesverzekeringen, door den Czaar in een brief aan zijnen Minister van Buitenlandsche Zaken uit- gesproken, hoogsteus als een uiting van zijne goede bedoelingen kunnen worden opgevat. De traditio- neele aanspraken op de heerschappij over zuid- oostelijk Europa zijn bij de kroning niet verloochend. De vorsten der Balkan-staten figureerden daarbij als vazallen van den Czaar, die niet alleen als de heerscher over Rusland, maar als het hoofd van alle Grieksch-orthodoxe volken is opgetreden. Hoe vredelievend nu ook de bedoelingen van den Keizer mogen zijn, de geschiedenis van Rus land leert, dat zij machteloos zijn, als in het bin- nenland het beginsel der autocratie dreigt te wan- kelen. Dan wordt de afleiding van een buiteuland- schen oorlog de eenige redding in den uood. Het manifest des Keizers is wel geschikt om indruk te maken, maar of deze indruk lang zal duren, is een andere vraag. De kwijtschelding van oninbare belastingen verbetert den toestnnd der boeren niet veel. De begenadiging der zonder vorm van proces naar Siberie gebannen is een edele en rechtvaardige daad, maar zij en alle andere Russen blijven aan dezelfde willekeur ook in 't vervolg blootgesteld en de amnestie voor de deel- nemers aan den laatsten Poolschen opstand, die twintig jaren geleden werd onderdrukt, is, volgens een vroeger telegram, verleend onder voorwaarden, die haar voor vele ballingen onaannemelijk zullen maken. In Spanje wordt dezer dagen een tweekonings- feest gevierd. De Koning en de Koningin van Portugal zijn voor acht dageu de gasten van Koning Alfonso. Zij beantwoorden met dit bezoek datgene, wat Koning Alfonso bun twee jaar geleden in hun koninkrijk bracht. Reeds wordt door de dagbladen het denkbeeld geopperd, dat Spanje en Portugal FEUILLETQN. 4) ERNESTINE QUESNOT. DE GOUDEN LEEUW. Men kan dan ook denken, dat die kostbare kamer dan ook veel bijdroeg tot den goeden naam van den Gouden Leeuw. Men gaf ze dan ook niet aan den eersten den besten. Toen de jonge adeldorst zijn begeerte had kenbaar gemaakt, naar een afzonderlijk vertrek, staarde hem de kasteleines verachtelijk aan, en zij antwoordde eigenlijk niet, toen zij binnensmonds mompelde//Een landlooper, zou ik durven weddenMarietje," zeide zij daarna hardop tegen de dienstmeid, ,/laat de voor- deur maar ver open; onmiddelijk zal de diligence hier zijn." Bij deze woorden maakte de gezellin van den adelborst een angstig gebaar. Hij ging echter op slag naar de kasteleines, en hij zeide//Juffrouw, ik heb u een kamer alleen gevraagd, en ik moet ze dadelijk hebben." //Onmogelijk," antwoordde de kasteleines, terwijl zij hem de rug toekeerde. ,/Laat je paspoorten, als je blief eens kijken, jonkheer, riep nu een basstem op eenigen afstand. Een brigadier van de gendarme zat in een don- keren hoek van de herberg bij een pint appelwijn. De adelborst toonde zijn paspoort. lerwijl de brigadier het papier omhoog en dichter zonder hunne zelfstandigheid te verliezen een Iberi- schen bond vormen, waarvan beide Koningen om de beurt voorzitter zouden zijn. Men zou op deze wijze de republikeinsche strooming, die zich in beide rijken sterk begint te openbaren, willen bezweren. De Fransche vloot der Indische Zee heeft eenige posten der Hovas bezet, die zij met miskenning van Frankrijks rechten op het gebied van Sakalava (een deel van Madagaskar) hadden gevestigd. Tevens is de douanepost van Majunga bezet, die den weg opent naar Tamatava, de hoofdstad van Madagaskar. Ook op Afrika's westkust aan den Senegal zijn de Franschen aan het vechten. Zij hebben alle vijan- delijke aanvallen tot voorbij Bamakon op den lin- keroever van den Niger afgeslagen. Intusschen is met de inscheping der troepen voor den tocht naar Tongkin een begin gemaakt en zijn door den Senaat de daarvoor aangevraagde gelden ingewil- ligd. De Anamitische gezanten te Peking hebben dringend China's bijstand tegen de Franschen in- geroepen. Volgeus sominige berichten is er reeds een Chineesch legerkorps van 50000 man met geweren en kanonnen van het nieuwste maaksel naar A nam vertrokken. Te Parijs schat men de krachten van China gering, en de loop, dien de zaken tot nog toe nemen, rechtvaardigt de houding der Fransche regeering wel. Door Gedep. Staten van Zeeland is de heer H. L. Dormaar, adj.—commies le klasse ter pro- viuciale griffie van Zeeland, in plaats van wijlen zijn vader, den heer W. A. Dormaar Hz. tot commies chef der tweede afdeeling van die griffie benoemd. De gemeenteraad van Vlissingen heeft be- sloten het badhuis aldaar voor de gemeente aan te koopen voor eene som van f 9115, benevens /1100 voor de roerende goederen. De gemeente treedt den 1 Jan. 1886 in het gebruik er van. Te Goes waar tot nog toe des Zondags vijf postbestellingen plaats hadden, zullen voortaan op dien dag slechts drie maal brieven besteld worden. Dit is een gevolg van een door 375 personen iugediend verzoekschrift, aan den Minister van Waterstaat. Naar men verneemt, heeft het uitvoerend comite der Amsterdamsche tentoonstelling order gegeven, dat na deze week geene goederen meer op het terrein der tentoonstelling zullen worden aangcbracht langs de spoorwegen, die dan zoo spoedig mogelijk bedekt of opgebroken moeten worden, zoodat ze voor het verkeer niet langer belemmerend zijn. De dan nog aan te voeren goede ren zullen alleen met gewone sleepwagens binnen- gebracht mogen worden. Die goederen, meest nog bij de lamp hield, gleed er zacht een hand tusschen hem en de tafel. Die hand greep het voile glas. dat even verdween, en onmiddelijk weer ledig op de plaats werd gezet. //Rogier de Lislemer, adelborst eerste klasse," spelde de brigadier. z/Goed. En de juffrouw?" //Mijn zuster," zei Rogier. //Hum!" bromde de gendarme. //Dat lijkt mij niet pluis. Doch ik wil nu maar eens buiten den regel gaan, omdat ik een broeder heb, die ook matroos is Het is in orde, officier Men hoorde buiten een onduidelijk geraas. Ro gier begreep onmiddelijk, wat het moest beduiden. De diligence naderde. Hij schoof de kasteleines een gouden Napoleon in de hand en tevens her- haalde hij zijn vraag. Dezen keer kreeg hij geen weigering. //Juffrouw," zeide hij, terwijl hij den drempel van de beroemde kamer overschreed, #mijn tegen- woordigheid moet voor alien een gelieim blijven. Volstrekt zwijgen zij u aanbevolen." z/Het is een Prins," dacht de kasteleines. //De brigadier heeft voor hem aangeslagen. Een ver- momde Prins met zijne dameIn den Gouden Leeuw //Wat duivel, wie heeft er mijn glas leeg ge- dronken?" riep de brigadier nu juist. „Ik durf wedden, dat die lamme Clemens Domeau weer hier of daar onder een tafel zit." machinerieen, zijn alleen te verwachten voor de Fransche afdeeling, behoudens enkele kleine na- zendingen voor de andere afdeelingen. Onder al het nieuws, wat nog dagelijks de Amsterdamsche tentoonstelling komt verrijken behoort eene R. K. kapel, die in de nabijheid van het persgebouw wordt opgericht. Het gebouwtje, in oud—Hollandschen stijl, wordt gezet door den Utrechtschen architect den heer A. Tepe en zal eene collectieve inzending bevatten van kerkversierselen. Beeldhouwwerk van den heer Mengelberg; gebrande glazen van den heer Geuertegels uit de fabriek van den heer Schilder- mans; gesmeed ijzerwerk van den heer Kniep; kerkbanken van den heer Van Kent en gedreven zilver- en koperwerk van den heer Brom, zullen dit aardige kerkje vullen. Gedurende April jl. is bij de rijks-post- spaarbank ingelegd 196,785,73, terugbetaald f 143,869,42, alzoo meer ingelegd dan terug betaald f 52,916,31. De som der inlagen op 30 April jl. bedroeg f 2,376,286,32. In den loop der maand werden 1800 nieuwe spaarbankboekjes uitgegeven; 510 boekjes werden geheel afbetaald, zoodat aan het eind der maand 55,056 boekjes in omloop waren. De berichten uit Atjeh zijn wederom treu- rig. Thans wordt in een correspondentie aan het Handelsblad uitvoerig verliaald, hoe een colonne van meer dan duizend man, welke met artillerie den 10 April 11. was uitgerukt tot het tuchtigen der benden van Panglima Nja Blintang, Toekoe Ketjik Insan en Toekoe Nja Hoesin, zonder eenig resultaat van beteekenis bereikt te hebben, door den vijand wederom tot aan de versterkte linien werd ,/thuisgebracht." Na eerst eenige stellingen genomen te hebben, zonder dat men kans zag de vijanden zelve te achterhalen, namen de onzen den terugtocht aan, voortdurend beschoten en op de hielen gevolgd door de Atchineezen, die meu, zooals het heette, gestagen had. Gelijk elke ex- peditie, welke in den laatsten tijd ondernomen werd, kostte ook deze weder betrekkelijk zware offers aan dooden en gewonden. De werkstaking aan de Konink. fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam die verleden week grooter uitbreiding kreeg, doordien bij de duizend man van de werf zich de achthon- derd der overige werkplaatsen voegden, is geeindigd. Vrijdagmorgen is het grootste gedeelte weder aan het werk gegaan, doch 150 ketelmakers weigeren nog aan te vangen zonder loonsverhooging van 2 cents per uur. Een sterke politiemacht is om en bij de fabriek. Men hoorde eene vrouw van een der weigerende werklieden zeggen: ,/Mensch 'tis toch wat, je hebt geen lust om wat te doen, en de werklieden moesten zich schamen, want toen Hij boog zich voorover en hij sloeg in den duis- teren rond met de schede van zijn sabel. Nu werd er dof geknor hoorbaar en aan den andereu kant van de tafel verhief zich een lang, wanstaltig, uitgemergeld lichaam met een idioten hoofd. Het was Clemens Domeau. Hij ging zitten en hij staarde den brigadier smeekend aan en onderdanig. Deze schonk zich weer een flinken teug in en vroeg nogmaals //Wie heeft er mijn glas leegge- dronken Werktuigelijk stak Clemens zijn hand vooruit; zijn doffe oogen werden eensklaps door vurige be geerte fonkelend. De waardin was iumiddels gena- derd. Zij sloeg hem met teeder medelijden gade. z/Hij zal geen woord spreken, mijnheer Gerard," zeide zij. „De arme jongen is onnoozel, hoewel hij mijn neef is. Maar niemand hoorde hem ooit liegen. Ga slapen, Clemens," ging zij met zachte stem voort, //ga slapen, vriendlief." De brigadier stiet zijn glas met de hand weg. Clemens greep het en ledigde het in een teug. Daarna maakte hij een hoofdkussen van zijn over- eengeslageu armen en hij viel in slaap. z/Arme drommel," zei de gendarme. ,/Hij is voor u een zware last, juffrouw Durand." De waardin schudde ernstig haar hoofd en zeide//Clemens is eens een tijd lang weg geweest. Niemand heeft ooit geweten, waar hij toen ge weest is. Maar toen kwam er ook geen volk in den Gouden Leeuw. Toen Clemens terugkeerde, het van de winter stil was hebben de heeren hen toch aan het werk gehouden, en nu er veel werk is, gooien ze den boel in de war." Door een aantal banketbakkers in den lande, die ,/vergunning" hebben tot den verkoop van sterken drank in het klein, is een adres gericht tot den Minister van Justitie en door twee hunner in audientie aan Z.Exc. overhandigd. In gemeld adres zetten zij de bezwaren uiteen, tegen art. 28 der wet van 28 Juni 1881, in verband met art. 3 no. 8 dier wet, waarbij wordt bepaalddat na 1 Mei 1884 geen sterke drank in het klein meer verkocht zal mogen worden in een lokaliteit, waarin een andere winkelnering wordt uitgeoefend. Zij beroepen zich daarbij op de strekking der wet, welke h. i. het verbod, waartegen adressanten op- komen, niet vordert en de toepassing op de winkels van banketbakkers en confiseurs zelfs geacht mag worden lijnrecht in strijd te zijn met de bedoeling van de wet, weshalve adressanten meenen, dat verandering in de hierboven bedoelde wetsbepaling zeer wenschelijk zou zijn. De belcende stoomboot Louise, kapt. Bur- meister, die thans te Lubeck in lossing ligt, zal in dezen zomer weder de de poging wagen, om de Karische Zee in het belang van den handel te bevaren. De sedert 30 jaren in de IJszee bevaren kastelein Dallman zal deze keer het beheer voeren over de Louise, teneinde uit te zien naar het verblijf van de Dymphna en de Varna en eventueel de beman- ning van de Varna naar eene Europeesche haven te brengen, ingeval het schip zelf daartoe niet in staat moet zijn. Het voornemen is, in het begin van Juli de Louise te doen vertrekken. Men schrijft uit WissekerkeGelukkig voor den werkenden stand op ons eiland bestaat het vooruitzicht van groote werk*en, die in dezen zomer aan de Noordkust van Noord-Bevelaud moeten plaats hebben. Zoowel aan den Noord-Oostkant als aan de Noord-Westzijde zullen weldra de werkzaamheden van verdediging tegen de zee aanvangen. Aan den polder Nieuw Noord-Beveland vooral zal veel te doen vallen met aarde- en meest zink- werken. Ter uitvoering daarvan is reeds een leening gesloten van f 50,000. Aan den polder Nieuw Noord-Beveland, waar mede zink- en kiel- werk zal plaats hebben, is reeds aangenomen voor f 10,000. Summa summarumcirca f 100,000 moeten weder worden besteed om de zee te beteu- gelen in den lust ons schoon eiland te verslin- deu; en deze tonne gouds gaat weer de diepte in zonder dat er voor 't grootste deel ooit een menschelijk oog iets meer van aanschouwen zal. Het Groothertogdom Luxemburg heeft veel reden, om zich gelukkig te rekenen met het bezoek van zijn Groothertog, doch in 'tbizonder ook de kwamen de reizigers ook weer Mijnheer Gerard, God geve, dat Clemens nog maar lang hier mag blijven." Die Clemens Domeau was voor de bewouers van den Gouden Leeuw het voorwerp van een aan- houdende, maar geenszins belangelooze genegenheid. Zijn tegenwoordigheid beschouwde men als een waarborg voor geluk. Niemand plaagde of dwars- boomde hem ooit. Men vleide en men prees hem. De bezoekers van den Gouden Leeuw zeiden alleen, omdat zij het aanhoudend .hoorden zeggen, dat Clemens een pareltje van een idioot was. Stom was hij niet, maar hij sprak zoo weinig, dat velen in Beliesme nooit den klank van zijn stem gehoord hadden. Daarom kon juffrouw Durand, de waardin ook terecht zeggen, dat Clemens nooit loog. Clemens was inderdaad een arm schepsel en be- klagenswaardig, omdat Gods hand hem zulk een elleudig leven had geschonken, maar hij was tevens een sleclit, een gevaarlijk schepsel. Zij, die zijn lusteloos en dom gelaat aandachtig wilden gade- slaan, zouden verbaasd gestaan hebben, omdat zijn oog, dat gewoonlijk dof was, eensklaps en als ter sluiks soms van wreedheid vurig gloeide. Dan kreeg zijn geheel gelaat een buitengewoon sluwe uitdrukking. Doch dat duurde maar een enkel oogenblik, terwijl hij een arglistigen, wantrouwen- den blik in het rond sloeg, waarna zijn trekken weer strak werden. Omdat er in Beliesme echter geen nauwlettende TER \EI ZIVS (III. 101RWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1