Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 1880. Woensdag 23 Mei 1883. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERT ENIIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel raeer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. l)it folad verwchijnt binsd.ii> eu Vrijdngavoud blj dew nitgevcr J. K. ft. D II U IV T tc Ter Neazen. BURGEMEESTER en WETIIOU- DERS van TER NEUZEN zu'len op Vrijdag, 25 IIei 1883, des voormiddags elfuren, op het gemeenteraadhuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, AANBESTEDEN Het herstellen van een gedeelte hou- ten beschoeiing en een gemetselden trap bij de gemeentehaven aldaar. De betrekkelijke voorwaardeu liggen, van af Woensdag a. s., ter inzage op de gemeente-secretarie, waar tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. Aanwijzing zal worden gedaan op Dinsdug, 22 dezer. Ter gemeentesecretarie is op den dag voor en verder tot het oogenblik der besteding eene geslo- tene bus geplaatst, tot het ontvaugen der inschrij- vingsbiljetten. Ter Neuzen, 12 Mei 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Jr*olitiek: Overzicht. In weerwil der schijnbare kalmte, die op het staatkundig en maatschappelijk tooneel in de laatste dagen heerscht, ontbreekt het niet aan roering in de vergaderzalen der volksvertegenwoordigingen van verscheidene landen, en ontwaart men bijna overal verschijnselen van een beweging onder de volkeren, die duiden op belangrijke veranderingen en gewichtige gebeurtenissen. Het is de kalmte, die den storm vooraf gaathet is het onbepaalde en onbestemde voorgevoel dat de menigte beheerscht en zich uit, als de openbare meening begint te erkenuen dat het door haar voorbereide keerpunt in 't leven der volkeren aangebroken is. In Italie bespeurt men dan ook nog altijd de nawerking van de terechtstelling van Oberdank, den man van den bommen-aanslag te Triest. De beweging die daardoor onder de Italianen tegen Oostenrijk is ontstaan, heeft zich reeds op beden- kelijke wijze in den laatsten tijd herhaaldelijk geuit, en is thans ook doorgedrongen tot de kamer der volksvertegenwoordiging. Reeds voor acht dagen werd de Minister Depretis door een lid ondervraagd over het gedrag der regeering bij de jongste be- toogen der Iridenten, de aanhangers der staafkun- dige partij, die Oberdank afvaardigde naar Triest, om op den Keizer van Oostenrijk een aanslag te plegen. De Minister verklaarde toen, dat hij niet aannam dat sommige betoogen niet onvoorbereid en gewettigd zijn en hij daarom besloten was de openbare rust te handhaven, terwijl hij onder vrijheid de naleviug der wetten verstond. In Engeland schijnt de volksvertegenwoordiging FEU ILL ETON. 2) ERNESTINE QUESNOT. DE GOUDEN LEEUW. Daarom zag mijnheer Quesnot hem nu ook met blijkbare voldoening naderen. De conducteur stond even stil, terwijl hij naar het kasteel keek. Ein- delijk zeide hij: #Hij was inderdaad burgemeester van Saint-You." #Is hij dan misschien afgezet?" vroeg Quesnot. ffMen heeft hem vermoord." z/Och, kom! Die goede Montreuil, vermoord? Dat is onmogelijk!" Dubos luisterde niet meer; hij sloeg toornige blikken op het voertuig, hij bromde op de paarden en hij verwenschte den heuvel. Zeer spijtig mom- pelde hij//Nooit, nooit zullen wij ze inhalen 1" z/Toch welmijn waarde heer, toch wel," antwoordde Quesnot bedaard. ,/Voor zijn zij, maar zij hebben geen geldToch niet." Nu voegde hij er bij, terwijl hij den conducteur aansprakWel mijn waarde heer, vertel ons die geschiedenis eens in al zijn kleuren." En hij uaderde den conducteur, terwijl hij uiterst tevreden zijn handen wreef. Urban us liet zich niet lang vragen. Met korte woorden verhaalde hij den dood van den burge meester van Saint-You. Mijnheer De Montreuil genoot de algemeene achtinghij was zoo weldadig tot werkeloosheid te zijn gedoemd. De tegenwoor- dige regeering, die de erfenis van Beaconsfield overnam, heeft sedert haar laatste nederlagen de ondervinding opgedaan, dat de meerderheid, die haar aanvankelijk steunde, meer en meer afdwaalt. De Iersche kwestie, de Zuid-Afrikaansche staat- kunde met Cetawayo en de Transvaal en last not least de Egyptische kwestie hebben niet die uit- komsten opgeleverd welke men verwachtte. Alles duidt aan, dat de dagen der regeering van Gladstone, den held van Midlothian, getekl zijn en dat zijn tegenstander Salisbury, de ijverige volgeling van Beaconsfield, hem zal opvolgen. In Duitschland heeft de Rijksdag zijn zittingen tot 22 dezer verdaagd. Voorloopig is er geen sprake van ontbinding, al leed de regeering ook een nieuwe nederlaag door de verwerping der voor- gestelde verhooging der rechten op het hout. In de commissie, in wier handen de begrooting voor 1884/85 is gesteld, was het voorstel gedaan om de behandeling er van tot het najaar uit te stel- len, wat echter verworpeu werd. Dientengevolge zal het ouderzoek 22 dezer bij de hervatting der werkzaamheden terstond aanvangen, waarmede aan 'sKeizers verlangen wordt voldaan. In Frankrijk zijn in de kamer met groote meer derheid de gelden toegestaan voor den tocht naar Tongkin, nadat de regeering de kwestie uitvoerig had toegelicht en verklaard, dat hij geen aanlei- ding geven zou tot een oorlog met China, dat trouwens volstrekt geen militaire mogendheid is. Thans is de Madagaskar-kwestie aan de orde. Het Fransche smaldeel, dat naar de wateren van Ma- dagaskar is afgevaardigd en zich naar de Gomoren in de onmiddelijke nabijheid van dat deel van Madagaskar, waar Frankrijk het oog op heeft, in Y kanaal van Mozambique, heeft teruggetrokkeu, vermoedelijk om de versterking uit het vaderland af te wachten alvorens den krijgstocht tegen de eilanders te beginnen, heeft zijn tijd goed besteed. De Sultan dier eilanden heeft namelijk uit eigen beweging aan Fraukrijk het beschermheerschap over den Archipel aangeboden. Fraukrijk wedijvert om Y zeerst met Engeland, om de overzeesche be- zittingen uit te breiden. Inmiddels wordt uit Madagaskar door een berichtgever gemeld, dat de krijg elk oogenblik kan uitbreken, maar dat de Franschen den hardnekkigsten tegenstand van de inboorlingen te verwachten hebben. Allen wape- nen zich tegen den vreemdeling, daarbij alle partij - twisten vergeteud. Koningin Ranavalo beschikt thans over 20,000 geoefende troepen, gedeeltelijk met achterladers gewapend en bovendienover 50,000 speermanuen of lanciers, zijnde ongeregelde bereden troepen met speeren gewapend. Uit de Transvaal wordt gemeld, dat de nieuwe president, Paul Kruger, den volksraad geopend heeft met een redevoering, waarin hij de meening en nuttig, als iemand kan wezen, die honderd duizend francs per jaar te verteren heeft, wanneer hij tevens edelmoedig en goed is, en toch had men hem op helderlichten dag, aan het einde van zijn eigen laan vermoord. De moordenaar was aan alle nasporingen nog ontsnapt. z/Onbegrijpelijkriep Quesnot met zijn gewonen glimlach. //Ten minste zeer ongelukkig," zeide de conducteur droogjes. z/Zegt gij dat tegen mij, waarde mijnheer? Ik, die nu tegen u spreek, ik was jaren lang de boezemvriend van dien ougelukkigen mijnheer Mon treuil. Zijn zaken ken ik evengoed als mijn eigen zaken. Wanneer is die misdaad gepleegd?" z/Voor een dag of tien." //OngelooflijkEn dat ik hier nu juist toevallig voorbij moet om te vernemen". z/Vooruit 1 of wilt gij hier misschien vast groeien?" riep Dubos eensklaps. Hij wist niet, waar hij het moest zoeken, nu men zoo langzaam vorderde met de reis. //Mijn waarde heer," zei Quesnot vroolijk, //voor mij is het nog naarder dap voor u. Maar men behoeft inderdaad geen wijsgeer te zijn om te weten, dat wij in elk geval nog eer aan den voet van den heuvel zullen wezen dan de diligence." De conducteur liep weer vooruit en dacht z/Wie moet van dien man erven? Met hettiende uitsprak, dat de tijd gekomen was om onderhan- delingen met Engeland aan te knoopen over de wijziging der overeenkomst in 1881, teueinde elke betrekking met Engeland te verbreken en tot vol- komen zelfstandigheid te komen. In Zoeloeland heerscht volkomen regeeringsloosheid. Cetawayo zal zijn pas verkregen rijk verliezen. Hij leed gevoelige nederlagen. Bij de Basutos is ook weder oorlog uitgebroken. Z. M. de Koning heeft aanvaard het bescherm heerschap van de Internationale landbouwtentoou- stelling, in 1884 te Amsterdam te houden. In den ziektetoestand van Prinses Marianne is eenige verbetering waartenemen. De nacht was rustig. De Eerste Kamer is bijeengeroepen tegen Maandag 4 Juni 's avonds 8 uren. Het plan tot droogmaking van de Zuiderzee wordt in de afdeelingen ontvangen op een wijze, die voor het daartoe strekkend wetsontwerp van den heer Buma niet veel heil doet verwachten. Men achtte een nieuw onderzoek naar de moge- lijkheid der droogmaking even vruchteloos als kostbaar, daar reeds herhaaldelijk ernstige beden- kingen tegen het plan waren ingebracht. Te Goes had Donderdag de feestelijke inwijding der herbouwde stoommeelfabriek van de firma Wed. Kakebeeke plaats. Tot het einde van het vorig jaar werkte deze fabriek op de gewone wijze met steenen; de nu ingewijde werkt met walzen. Naar men zegt, is deze fabriek de eerste in ons land, op die wijze tot malen ingericht. Bij enkele besturen van gemeenten met 10000 zielen en daarbeneden schijnt verkeerde toepassing van art. 2 der drankwet te hebben plaats gehad, in den zin dat ook voor gedeelten van 250 zielen licensien zijn verleend. Ged. Staten onzer provincie hebben daarover eene circulaire uitgevaardigd. Volgens de duidelijke bewoordingen van gemeld artikel mag slechts op elke voile 250 zielen bevolking eene gelegenheid tot drankverkoop bestaan, zoodat dit getal niet in aanmerking mag komen, wanneer daaraan ook b. v. maar een ziel ontbreekt. Vrijdagavond heeft te Vlissingen aan boord van het stoomschip //Prinses Marie" van de Maat- schappij //Zeeland" de beproeving plaats gehad van de electrische verlichting, welke door de firma Willem Smit Co. te Slikkerveer ep dit stoom schip wordt aangebracht. De proef, waarbij de directie en de commissa- rissen tegenwoordig waren, bepaalde zich tot de beide booglampen, die bestemd zijn om bij het deel van zijn fortuin zou ik in de wereld weer een passende plaats kunnen krijgen, zou ik den mij opgelegden plicht zonder vermoeienis kunnen vervullen." ffZijn zoon zal nu stellig alles wel te Parijs gaau opmaken vroeg Quesnot, zoodra hij den conducteur weer had ingehaald. z/Zijn zoon?" herhaalde de conducteur vragend, z/Ja, Antonius Montreuil, zijn eenige zoon, een flinke, vroolijke jongen." z/Die is al zes weken lang dood." Quesnot stond eensklaps stil en hij vroeg, terwijl hij Urbanus bij den arm greep: ,/Weet gij dat wel zeker?" z/Dat gezin is nu geheel uitgestorven," luidde het antwoord. De oud—notaris werd peinzend; zijn blik werd eensklaps somber. Nu zoudeu zij, die hem goed kenden, geraden hebben, dat hij inwendig erg blij was, want mijn heer Quesnot, die overigens een best mensch was, had tijdens zijn twintigjarig notariaat meenen te ontdekken, dat het gelaat den mensch gegeven was voor het verbergeu van zijn gedachten. En dientengevolge handelde hij ook. //Honderd duizend francs jaarlijksch inkomen!" dacht hij. //En alles van goede, mooie landerijen. Ik heb de huurcedullen immers alien moeten opmaken." Juist hoorde men plotseling achter zich, op den laden en lossen dienst te doen. De proef had het beste succes en bleek van groot nut te zullen zijn, terwijl deze aan het voorgenomen plan vooraf- gaat om de geheele stoomboot door 80 gloeilampen van een dergelijke verlichting te voorzien, waardoor het comfort voor de reizigers zeer zal worden verhoogd. Ongetwijfeld zal aan een spoedige uitvoering van het voornerneu gevolg worden gegeven om de overige mailbooten op dezelfde wijze te ver- lichten. De booglampen kunnen echter niet voor sein- lichten gebezigd worden. De Minister van Binnenl. Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in den loop der maand Juli a. s. te Amsterdam gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen der examens ter verkrijging van een getuigschrift als vroedvouw. Zij, die tot die examens wenschen te worden toegelaten, worden uitgenoodigd daarvan v<5or 30 Juni e. k. schriftelijk opgave te doen aan den in spect. voor het geneesk. Staatstoez. voor de prov. Noord—Holland, Dr. J. Penn te Amsterdam, en bij het verzoek om toelating een extract uit de registers van den burg, stand over te leggen, waaruit blijkt, dat zij den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en het bewijs dat zij als leerlingen—vroedvrouw bij een geneeskundigen in- specteur zijn ingeschreven, en minstens tien ge wone verlossingen in tegenwoordigheid van een bevoegd verloskundige hier te lande hebben verricht. De Hooge Raad heeft bij een jl. Vrijdag gewe- zen arrest verworpen het cassatieberoep van mej. Dr. A. H. Jacobs, ingesteld tegen een vonnis der Amsterdamsche rechtbank, betrekkelijk hare niet- ontvankelijkverklaring in haar verzoek om op de kiezerslijsten te worden geplaatst. Blijkens het verslag van den hoofdingenieur voor het stoomwezen over 1882 bedroeg het aan- tal stoomketels op 31 December 1882 hier te lande in gebruik, 6706, geplaats in 3318 fabrieken en stoomgemalen, 998 zeestoomschepen en rivier- stoombooten, 963 locomobielen en werk—loeomo- tieven en 112 stoomtram-locomotieven. De stoom ketels der locomotieven bij den spoorwegdienst en die bij het Departement van Marine zijn in deze opgaaf niet begrepen. Onze landgenoot de ingenieur Dirks is te Rio de Janeiro met veel luister ontvangen. De club van Ingenieurs had eene commissie benoemd om hem alle beleefdheden te bewijzen. Langs de voornaamste openbare werven werd hij rond- geleid, waarna hem een dejeuner werd aangeboden. 's Avonds bood men hem een diner aan. HH. MM. de Koning—Groothertog en de Koningin—Groothertogin hebben gisteren middag ten 2 ure hun plechtigen intocht gehouden binnen top van den heuvel geraas. Een postkoets had juist bet hoogste punt bereikt en reed nu pijlsnel de helling af. Dubos naderde Quesnot en boog zich naar diens oor. //Zoo reizen zij misschien!" zeide hij bitter. z/God geve hetIk meen, dat het best z<5o zou kunnen wezen, antwoordde Quesnot onver- schillig. Dubos haalde zijn schouders op, terwijl hij zijn reisgenoot stil een niet zeer vleiend scheldwoord gunde. De postkoets naderde. De rnaan schoot haar stralen op de gezichten van onze drie voet- gangers en liet het gedeelte van de koets, dat de reizigers zien konden, in de schaduw. Toen de postkoets hen voorbij rolde, stak iemand juist zijn hoofd, dat echter pijlsnel weer werd teruggetrokkeu, uit het raampje. z/Hebt gij niets gezien?" riep Dubos. //Honderd duizend francs inkomen!" herhaalde Quesnot. Deze gedachte scheen hem thans uit- sluitend bezig te houden. //Honderd duizend francs inkomenAlles aan en in vaste goederen I" vDat volk is gekriep de conducteur. //Kijk, nu drijven zij hun paarden naar de gevaarlijkste plek van den heuvel!" De postkoets werd inderdaad eensklaps zoo hard voortgedreven, als het vierspan maar kon loopen. Springeud kraakte zij op de puntige steenen van de helling. Dubos keek ze ua met zonderlinge TER NEIIZENSCHE COURANT ami. i.n M—a—wa

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1