Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1877. Zc'iterdag 12 Mei 1883. 23e Jaargang. Binnenland. R ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f J,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind verttcliljnt Diiisdag- en Vrijdagavoud bij deu uligcvcr J. K. G. D II O N T te Ter Neuzen. Politiek Overzicht. De aanstaande kroning van den Keizer van Rusland brengt de geheele wereld in rep en roer en houdt de gemoederen overal in niet geringe mate in spanning. Dagelijks verneemt men nieuwe bizonderheden aangaande deze ongewone plechtig- beid, die met ongekende Oostersche pracbt zal gevierd worden. Het Keizerlijke paviljoen op bet Sokolniki-veld te Moskou, waar de hooge adel het Keizerlijk echtpaar ontvangen zal, nadert zijn voltooiing. Het bestaat uit een groote ronde zaal, welks binnenwanden met reusachtige spiegels bedekt zijn en dat door eenen grooten koepel overdekt is, van welks spits de Keizerlijke vaan zal waaien. Tusschen de spiegels worden de wapens van alle Russische gewesten geplaatst. De voor den Keizer bestemde troon is een model van pracbt en kunstige bewerkingde kegelvormig oploopende troonhemel, gedekt door den rijksadelaar, rust op vier reus achtige eikenhouten palen, waarin volgens oud- Russischen stijl kunstig snijwerk is aangebracbt. De plechtige afkondigiug der kroning zal op de pleinen van Moskou gedurende de laatste drie dagen vdor de plechtigbeid met groot ceremonieel plaats hebben. In Frankrijk wordt het gedrag van den hertog De Broglie zeer gelaakt wegens zijne in den Se- naat aan den Minister gedane vragen ten aanzien van bet drievoudig verbond. De hertog, zegt de Temps, heeft niet geaarzeld de regeering zijns lands moeilijkheden op den hals te balen. Hij heeft met voorbedachten rade en met een verfijning van kwade bedoelingen gehandeld. Hij heeft alle middelen van zijn spitsvondigen geest te hulp geroepen, om zijn tegenstander in de onmogelijk- heid te stellen te antwoorden, hierbij vergetende, dat die tegenstander de regeering zijns lands is, die niet alleen ten aanhoore van den Senaat, maar ook van de betrokken regeeringen zou spreken, die ieder van 's Ministers woorden zouden opvan- gen en wegen. Hij wist, dat de Minister of zwijgen zou en daarin lag de erkenning opge- sloten, dat de toestand te gevaarlijk was om te bespreken of opbelderingen zou geven en dan meende men dat bij gedrongen zou zijn men boopte het althans te erkennen, dat Frankrijk vereenzaamd is. Te vergeefs zoeken wij verschoo- ning voor het gedrag des hertogs, schrijft het blad. Hoe wij de bewoordingen zijner vragen wenden of keeren, hoe wij ons verdiepen in de beweegredenen, die er toe geleid hebben, wij vin- den niets anders dan de behoefte om de repu- bliek in opspraak te brengen, die niet in den smaak van den spreker valt en er zich niet om bekreunende, dat acliter die regeering Frankrijk staat. Ook andere bladen hadden besprekingen over het drievoudig verbond, maar uit alles blijkt, dat men vergeet, dat de vereenzaming van Frankrijk voorbijgaand en een uitvloeisel is van den laatsten FEUILL Ei T O N." 2) OP DEN PEREBOOM. ,/Schurk, als gij niet naar beneden komt, gooi ik je nog met onrijpe peren dood." Tevens plukte zij de naastbijzijnde peer af en wierp die naar Heens. //He, versta ik u goed, wilt gij een paar peren hebben? Die geef ik u gaarne, maar pas op, dat gij ze goed vangt en dat gij er niet bij valt." Dat zeide hij en hij wierp haar tevens een massa peren toe; rijp en onrijp, zaeht en hard, juist zooals hij ze vangen en grijpen kon, en het was natuurlijk zijn schuld niet, dat er veel op haar hoofd vielen en haar hoed deukten of haar magere schouders en haar stijven nek onzacht troffen. Waarom ving zij z'ook niet beter? De vrouwen kunnen soms veel gal kwijt raken en Eulalia maakte daarop geen uitzondering. Maar een berg kan wel geslecht worden en een meer kan wel leeg loopen. Toen haar uitgesproken besluit, dat zij wilde scheiden, zonder gevolg als haar laatste kruit verschoten was, begon zij lang- zamerhand te begrijpen, dat zij haar strijd in een slcclit gekozen stelling voerde en toen zelfs een van de peren te dicht bij haar langen, mageren neus kwam, vond zij het geraden haar ongedekte stelling te verlaten en te retireeren. Heens was een goed man. Met innig genoegen zag bij, dat het onweer uitgeraasd had en hij daclxt: oorlog en dat de voordeelen, die men van het drievoudig verbond verwacht, mannetjes in de maan, niet te verwezelijken herschenschimmen zijn. Men vreest Frankrijk en zij, die het vreezen nemen voorzorgsmaatregelen. Niet tegen de republiek, maar tegen de overwonnelingen, tegen de beroof- den heeft Bismarck zijne voorzorgen genomen en daarvoor moet Italie dienst doen. In Duitschland zal het werkelijk tot een botsing komen tusschen Bismarck en den Rijksdag. Behalve dat de commissie uit den Rijksdag voor Bismarcks ontwerp der verzekering van werklieden tegen ongevallen eenstemmig heeft besloten tot verwerping der bepalingen van liet ontwerp, betreffende de samenstelling der verzekering en de rijksbijdrage ad 25 pet. der verzekerde som, waardoor's Keizers boodschap nutteloos wordt, heeft de Rijksdag ook de behandeling van de begrooting voor 1884/85 onmogelijk gemaakt. Zaterdag ontbraken er zoo- veel leden, dat de vergadering geen voortgang kon hebben en tot Maandag werd verdaagd. In weer- wil daarvan hadden de Ministers toch de begroo ting aan de orde gesteld. Maandag nu heeft Eugen Richter in een welsprekende rede het staatsrech- terlijk absolutisme der Ministers van Oorlog en Binnenlandsche Zaken zoodanig aan de kaak gesteld, dat met overgroote meerderheid van stemmen de begrooting naqr een commissie is verwezen, dewijl alle degelijke inlichtingen en toelichtingen ten eenen- male ontbreken. Of Bismarck's aangeziehtspijn nu ook zal overgaan. Men kan al te overmoedig zijn in zijne berekeningen en te groote verachting koesteren voor het individu ^mensch." In Engeland heeft de regeering een nederlaag geleden in de eedskwestie en is Bradlaugh, de afgevaardigde van Northampton, die de eedsaflegging weigert, omdat hij verklaard heeft aan geen persoon- lijken God te gelooven, de held van den dag. In een zeer welsprekende rede heeft hij zijn zaak voor de bar van het Lagerhuis verdedigd en, hoewel door Gladstone ondersteund, werd zijn ver- zoek tot toelating afgewezen. In Egypte wordt het oude klucht-treurspel door Engeland voortgezet en steeds met goed gevolg. Om alle kwade indrukken te vermijden heeft Lord Dufferin, de Engelsche gezant, voor zijn vertrek naar Konstantinopel een open brief aan deu Minister Cheriff-pacha gezonden en er op gewezen, dat Egypte thans eene nieuwe toekomst te gemoet gaat. Cheriff-pacha heeft natuurlijk zijnerzijds den gezant openlijk zijn dank betuigd. Er is dus geen windje aan de lucht. Men meldt, dat toen Z. M. de Koning, on- langs te Amsterdam zeide, bedacht te zijn op het openen van nieuwe bronnen van welvaart voor de Een vluchtenden vijand moet men gouden bruggen bouwen. Daarom riep hij haar toe: //Ik zie, lieve Eulalia, dat gij nu uit wilt gaan. Ik dank u duizendmaal voor uw lief bezoek. Wees nu maar voorzichtig, dat gij goed beneden komt." Zij stoud even stil, wierp hem een woedenden blik toe en riep, terwijl zij met den spitsen parasol naar hem stiet: ,/Kon ik je maar dood steken als een giftige pad, leelijke sluipert." ,/Ja, sluipen moet gij," riep hij vermanend //en u vol- strekt niet overhaasten." Zij zette nu haar terugtocht voort. Maar bij een boom gaat het gemakkelijker en minder gevaarlijk omhoog dan omlaag, vooral wanneer men beide handen niet vrij heeft en daarenboven nog haast blind van kwaad- heid is. Zij zou beter gedaan hebben, als zij den lastigen parasol op het zachte gras had laten vallen, maar neeneen dapper soldaat werpt zelfs vluchtend zijn wapens niet weg en de parasol was in haar hand een lans. Heens zag van zijn verheven stand- punt de vele bezwaren, waarmede zijne echtgenoot te kampen had, maar hij kon haar niet helpen. Zijn hart bloedde stellig, want Heens was een goed man; maar het moet bepaald inwendig gebloed hebben, want uitwendig zag men geen enkel drup- peltje. Hij sloot werktuigelijk zijn oogen, omdat hij den nood van zijn vrouw niet langer kon aan zien. Want nu eens scheen zij haar evenwicht te verliezen en te vallen, dan weer spartelde zij hoofdstad, Z. M. het oog had op een plan om te Amsterdam een West-Indiselie Handelmaatschappij tot stand te breugen. De heer II. A. Benier, scheepsmakelaar te Vlissingen, is benoemd tot consulair agent van Rusland, in de plaats van wijlen zijn vader; tevens is hem machtiging verleend om daarbij zijn be- trekking van consulair agent van Belgie te blijven waarnemen. Over het dienstjaar 1882 zal door de Konink- lijke maatschappij „de Schelde" te Vlissingen een dividend worden uitgekeerd van 6 percent. De Tweede Kamer heeft jl. Woensdag hare werkzaamheden hervat. Al de Ministers waren tegenwoordig. De heer Heemskerk stelde het nieuwe Ministerie aan de Kamer voor als extra-parlementair, doch lang geen anti-parlementair Ministerie, dat welwillende medewerking verwacht bij de behar- tiging van 's landszaken. De kiesrecht—ontwer- pen zijn ingetrokken als zijnde het noch voegzaam noch nuttig deze te behandelen met het oog op de periodieke verkiezingen. De belangrijke kiesrechtsvraag vordert echter oplossing door onderzoek eener staatscommissie voor de grondwetsherziening, die tot het noodzake- lijke beperkt doch ook andere hoofdstukken der grondwet zal raken. Hangende dat onderzoek moe- ten eenige onderwerpen rusten, echter niet de aan- hangige financieele ontwerpen noch die tot invoering van het strafwetboek. De toestand der financien eischt de voile aandacht. Eene dringende regeerings- taak is het te arbeiden aan het herstel van het evenwicht der staatsbegrooting. Daarna zal de Regeering streven door zelfbeper- king in de uitgaven en desnoods versterking der middelen. Natuurlijk moet de uitzetting der uit gaven in Indie worden getemperd. De Regeering dringt aan op de behandeling van vele onderwer pen van administratieven aard. Het politiek debat, naar aanleiding van het re- geeringsprogramma werd onmiddelijk gisteren aan- gevangen. De politieke gebeurtenissen der laatste maanden werden door de meeste sprekers geheel of goeddeels ter zijde gesteld. De noodzakelijkheid van de optreding van het Kabinet—Heemskerk werd erkend, hoewel de heer Rutgers en ook de heer Schaepman, doelende op den heer Tak, meende dat geen voldoende pogingen tot een liberale for- matie waren ingesteld. De heer Keuchenius be- toogde daaromtrent, dat de heer Mirandolle tot een Kabinetsforinatie moest geroepen zijn. De heer Rutgers zeide echter, dat hij de optreding van een Kabinet der rechterzijde natuurlijk achtte, doch de heer Schaepman namens de katholieken en de heer Keuchenius, aanvaardden voor zich dien naam niet en verklaarden, dat zij geen steun konden schenken aan de beginselen van dit Ka binet meer speciaal konden zij niet met de grond- met haar voeten, zoekend naar een tak, waarop zij vasten voet kon krijgen; dan weer warde haar hoed met de vele strikken en linten of haar parasol in de takken. Intusschen zou zij toch gelukkig beneden gekomen zijn, want zij kon klimmen als een kat, als zij maar geen sleep gehad en als de ladder maar vaster gestaan had. Zij had de bovenste sport van de ladder gelukkig bereikt en zij zocht juist met oogen en voeten naar de tweede sport, toen zij merkte, dat haar kleed achter vast zat. Nog toornig, draaide zij snel haar bovenlijf rond om haar kleed los te maken, maar zij ging zoo wild te werk, dat de ladder van den boom af begon te schuiven. Nu draaide zij zich weer om en zij zocht den ladder met de voeten vast te houden en weer goed te zettenmaar zij deed alles te onbesuisd. De ladder schoof steeds meer ter zijde en viel eindelijk op den grond. Zij zelf echter hing zonder steunpunt voor haar sparteleude voeten als een vliegenden draak tusschen hemel en aarde, terwijl zij haar liukerhand krampachtig om een tak sloeg. In het eerst was zij sprakeloos van angst en schrik, maar weldra werd haar tong weer vrij. Zij riep: „Hulp! hulp! hulp! man, zie je mijn gevaarlijken toestand niet? Wil je mij dan vermoorden Zet den ladder weer goed of ik ben verloren, als ik val. Ik kan mij niet meer vast- houden en ik heb niets meer ouder mijn voeten." Heens was een goed man. Snel boog hij de takken wetsherziening meegaan, als niet de kwestie van het onderwijs daarbij werd opgelost in hun geest. Ten aanzien der grondwetsherziening vreesde de heer Rutgers dat zij op de lange baan zou worden geschoven, en de heer De Jong, hoewel zich ver- heugende in de optreding van een homogeen Kabinet, achtte zich bezwaard over de plannen tot nietver- sterking der middelen, terwijl vooral wat de koloniale betrof, de heeren Rutgers en Van der Hoeven zich bezorgd maakten. De Minister Heemskerk tegen den aanval van den heer Van der Hoeven opkomende, verklaarde dat het Kabinet homogeen is, zooals blijkt uit de ontwikkelde beginselen en dat de antecedeuten van den Minister van Kolonien hem waarborgden, dat deze aan een volledige kennis van Indie, een hart paart voor de inlanders, welks belangen moeten vooropstaan. De heer Heemskerk het finautieele punt nader toelichtende, verzocht overigens de Kamer om de formuleering der wetsontwerpen af te wachten. Het debat is daarop gesloten. De Kamer is daarop tot Dinsdagmiddag uiteen- gegaan. M oensdag jl. is bij de Tweede Kamer inge- komen de nominatie voor den Hoogen Raad (vaca- ture Schuurman). Zij bestaat uitJhr. De Jonge, president der rechtbank te 's Hage; Van Blom, idem te Heerenveen; Baron Van Ittersum, vice- president der rechtbank te UtrechtTriebels, presi dent der rechtbank te ArnhemVan Hettinga lromp, advocaat te Leeuwarden; en Roest, officier van justitie te Rotterdam. Naar wij met leedwezen vememen luiden de jongste berichten nopens den gezondheidstoestand van H. K. H. Prinses Marianne ongunstiger. De krachten der Hooge lijderes nemen af. De Great Eastern Railway Company laat elken rijdag— en Zaterdagavond een afzonderlijke trein rijden en stoomboot varen, om Engelschen in de gelegenheid te stellen den Zondag op de Amsterdamsche tentoonstelling door te brengen. Hare twee fraaie booten Lady Tyler en Claud Hamilton vertrekken 's avonds van Harwich, zoodra de trein uit Liverpoolstreet—station te Londen, welke om 7,50 vertrekt, is aangekomen. De passagiers zijn dan den volgenden ochtend in Amsterdam, en 's Maandagmiddags van daar ver- trekkende, zijn ze Dinsdagmorgen om tien minuten voor zeven uur weer in Londen. Tot dusver zijn er op de terreinen der Tentoonstelling te Amsterdam reeds vier gelegen- heden waar men ten tweeden male entree moet betalennl. in het gebouw der Surinaamsche inboorlingen, in de Retrospectieve tentoonstelling, in de Camera obscura en in de iurichting voor de vauditions musicales telephoniques"; deze laatste komt deze week gereed. Bovendien zal men ook uiteen en toen hij den ellendigen toestand van zijn vrouw zag, riep hij: //Ho, dat is een mooi grapje Houd u nog maar eventjes vast. Dadelijk ben ik beneden en dan schuif ik u den ladder onder de voetenAls een goed klimmer dacht hij ook zonder ladder wel beneden te zullen komen. Onderweg fluisterde hem de duivel wel in: //Laat haar zelf maar zien, hoe zij weer beneden komtwant zij is toch maar in den boom geklommen om u het leven zuur te maken;" want al van ouden datum worden architecten door den duivel bekoord, zooals de sage van menige kathedraal meldtmaar zij namen hem altijd beet en draaiden hem een neus. Geen oogenblik gaf Heens aan die influiste- ring gehoor, maar toch wilde hij haar, zoodra hij beneden zou zijn, eens geducht de les lezen. z/Zie, vrouwtje," wilde hij zeggen, ,/ZOO moet het alle oude drakeu gaan. Gij hebt nu juist uw loon voor uw eeuwigdurende plagerij met uw mis- plaatste jaloerschheid. En bedenk, dat mijn geduld nu ten einde is." Maar hoe menige schoone redevoering met heerlijke woorden en mooie zinnen is reeds bedacht, maar nooit gesproken geworden. Heens was een goed man; toen hij eindelijk be neden was, zeide hij zacht en medelijdend//Och, wat zijt gij toch weer on voorzichtig geweest, lieve Eulalia, wat hebt gij al mijn vermaningen in den wind geslagen." (Slot volgt.) TER C0I1RAST

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1