Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1871. Zaterdag 21 April 1883. 23e Jaargang. WEGEN ENVOETPAOEN LiSS er en Raart Binnenland. Openbare Aanbesteding. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f I,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelasfrs, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind verschijnt Diusdag- en Vpijdngavoud bij den uitgcver J. K. G. n II O AI T te Ter Nenzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennisdat de van de wegen en voetpaden in die gemeente, opgemaakt ingevolge art. 12 van het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, (Provin- ciaalblad 85 van 1881), van 23 dezer tot en met 22 Mei aanstaande kosteloos voor een ieder ter inzage zal liggen en geraadpleegd kan worden ten gemeente- huize op elken werkdag, van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uren, terwijl, gednrende voorschreven termijn, bij den gemeenteraad be- zwaren tegen den ligger of de kaart kunnen worden ingebracht. Ter Neuzen, 20 April 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Op Domlenlag den 10 Mei 1883, des voormid dags ten 9 uur, zal, van wege het GEMEEN- TEBESTUUR van HULST, in de groote benedenzaal van het raadhuis aldaar, bij enkele inschrijving, door inlevering van biljetten tijdens de besteding, worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van: Het veranderen van het gebouw met aanhoorigheden der openbare gemeenteschool. Verdeeld in zeven nfzoiiderlijhe perceelen. Bestek, voorwaarden en plan hiervan zullen ter inzage van gegadigden op de gemeente-secretarie liggen tot daags voor den dag der aanbesteding. De aanwijzing der werken zal door den aange- wezen deskundige geschieden den 30 April e. k., des voormiddags om 9£ uur. Hulst, den 9 April 1883. Burgemeester en Wethouders, CHs. PIERSSENS, Burgemeester. J. ROTTIER, Secretaris. JPolitieb Overzicht. Men noemt Bismarck wel eens de reus van Varzin, maar men kan wel een reus heeten als men, door de hoogste macht gesteund, naar willekeur die macht gebruikt om elk recht op zelfstandige vrij- heid te onderdrukken. Gelukkig dan ook, dat er nog dwergen zijn, die een reus aan durven en daarbij onmiskenbare blijken geven van grooten zedelijken moed. Tot een en ander gaf de maat- FBUILLETON. 6) I>E MiltKIEZIA D'AUItEKOWE. - Deze woorden zeggende, wendde Raoul, met de hand wuivend als ten afscheid, zich langzaam naar het klooster toe. Zijne inoeder was wanhopig. Zij vliegt als eene krankzinnige op haren zoon toe, en als in het besef dat hare licliaamskrachten alleen te kort zullen schieten, roept zij om hulp tot Suzanne, tot Suzanne, die nederzat en weende. Op den schrillen kreet van Mevrouw d'Aurebonne vermandde Suze zich en zeide: #Ach mijnheer Raoul, wat hebben wij u toch gedaan, om ons zoo smartelijk te bedroeven?" Die smeekende blik van Suzanne, die stem trillende van eene kuische, ingehouden liefde, een marmerblok zou er door bewogen zijn ge worden. Raoul was overwonnen. z/Nu, als gij het dan beiden wilt," zeide hij. wMaar dan spoedig weg! Als ik langer hier bleef, zou de verzoeking terugkomen." De Markiezin liet het zich geen tweemaal zeggen. Men vertrok haastig. Onder het opstijgen drukte Mevr. d'Aurebonne Suze de hand en fluisterde haar toe: wlleb dank, lieve dochter Raoul reed weder voorop. Maar hij galopeerde zoo gezwind den gevaarlijken weg af als wilde hij zich wreken, dat hij had toegegeven. Nieuwe angsten voor het moederhart. Toen zij haren zoon in gestrekten draf zag vluchten, zag verdwijnen schappelijke staatkundige toestand van Duitschland in den laatsten tijd herhaaldelijk aanleiding en zoo is thans weder in den Duitschen Rijksdag een Kei- zerlijke boodschap ingekomen, in denzelfden geest gesteld als die, waarmede Bismarck twee jaar gele- den zijn maatschappelijk staatkundige wetsontwerpen inleidde. De Keizer verklaart thans op nieuw grooten prijs te stellen op het tot stand kornen dier wet- ten hij acht het, vooral met het oog op zijn hoogen leeftijd, zijn plicht te blijven streven naar bevor- dering van het welzijn der arbeiders en de verbete- ring van hun toestand, natuurlijk altijd met de huismiddeltjes van Bismarck. In dien geest is reeds verkregen de vrijstelling van de beide laagste klassen der inkomsten-belasting in Pruisen. Aan den Rijksdag is een op grond der vroegere behan- deling omgewerkt ontwerp ingediend, betreffende de verzekering van arbeiders tegen onder den arbeid beloopen ongevallen, aangevuld door een ontwerp op het bestuur en het beheer der ziekenkassen. Met groote voldoening heeft hij dan ook de behan- deling van't laatstgenoemd ontwerp gevolgd, zoodat de afdoening niet twijfelachtig meer schijnt. Meer bezorgdheid baart hem eclitcr de veel gewichtiger voordracht der verzekering tegen ougelukken. Blijft deze thans onafgedaan, dan verdwijnt ook de hoop, dat in de volgende zitting een daarbij aanslui- teude voordracht nopens de verzorging van ouden en gebrekkigen wet zal worden, indien althans in de winterzitting de begrooting voor 188485 den tijd van den Rijksdag zal in beslag nemen. Der- halve heeft de Keizer aan den Bondsraad voorge- steld die begrooting reeds thans bij den Rijksdag in te dienen. Is deze afgedaan, dan zal in de winterzitting tijd beschikbaar zijn om de wetten te behandelen noodzakelijk voor de maatschappelijke hervormingen. Het is te begrijpen, dat de inhoud van deze boodschap, die door Bismarck mede onder- teekend is, in dekringen der volksvertegenwoordiging het ontwerp van den dag is en vrij wat opzien baart. Zij is voor alle partijen een verrassing geweest en heeft ook het volk diep getroffen. Hoewel ieder erkennen zal, dat de Keizer met de beste bedoe- lingen aldus spreekt, zoo geeft toch de wetenschap, dat bovenvermelde voorstellen de lievelingsplannen van Bismarck zijn, aanleiding tot het vermoeden dat de vermelding van 's Keizers hoogen leeftijd ook beduiden kan, dat de Rijkskanselier bij den toekomstigen Keizer op minder steun zou kunnen rekenen, voor wat hij wil. In Oostenrijk heeft de politie te Praag een geheime socialisten—vergadering overvallen, aldaar geschriften, wapenen en krijgstuig gevonden en vijf personen in hechtenis genomen. In Frankrijk heeft de Ministerraad zich vereenigd met den tekst van een wetsontwerp betreffende het uiten van oproerige kreten en het doen van be- toogingen aan den openbaren weg. Het bevat in den hollen weg, langs den huiveringwekkenden afgrond, toen gaf zij insgelijks haar paard een hevigen karwatsslag en zoo pijlsnel was de afdaling, dat zij binnen tien minuten Raoul had ingehaald aan het einde van den bergpas, daar, waar de heuveleu beginnen. Hoe aangenaam was Mevrouw d'Aurebonne verrast, toen zij bij adem komende, Suze aan hare zijde zag. IV. Het was vrij laat, toen zij dien dag te huis kwamen. Aan de gloeiende aangezichten, de ver- warde kapsels, aan de onrust en opgewondenheid van Mevrouw d'Aurebonne en Suze kon dokter Assandri gemakkelijk bemerken, dat er iets met Raoul was voorgevallen, waarin Suzanne betrokken was geweest. Daarbij was Suze de laatste maanden veel veranderd. Hadden vroeger de gezondheids- rozen onafgebroken hare waugen gekleurd, die bios had langzamerhand plaats gemaakt voor matte bleekheid. Zelfs waren hare wangen eenigszins ingevallen. Deed vroeger hare stem de wanden van het witte huisje trillen van leeuwerikkenblijd- schap en nachtegaalsweemoed, het orgeltje in hare keel was verstomd. Er was geen twijfel aan: zij leed, omdat zij beminde. Had hij het niet van den beginne af voorzien en gevreesd: wat hem genezen zou, zou haar krank maken? Maar ge lukkig, dat hij het nu nog zag: hij was nu ge- waarschuwd. De Markiezin mocht hare vermetelheid verdrijven uit liefde tot haren eenigen zoon, hij slechts twee artikelen en zal terstond na de opening der Kamerzitting worden ingediend. De regeering heeft om de indiening te bespoedigen er van af- gezien het ontwerp aan het onderzoek van den Raad van State te onderwerpen. Uit Rusland worden de geruchten dat de kroning van den Czaar opnieuw zou uitgesteld zijn, door de te St. Petersburg gevestigde berichtgevers be- paald tegengesproken. De kroning zal in Mei plaats hebben en vermoedelijk wel Zondag 22 Mei (3 Juni, volgens den nieuwen stijl). Men voor- spelt voile vergeving voor alle drukpersovertredingen, zoodat de Golos dan ook weder verschijnen kan. Volgens de Neue freie Presse zullen de feesten te St. Petersburg echter eerst in 't najaar plaats hebben; het Keizerspaar zou zich met een gedeelte van zijn Vorstelijke gasten onmiddellijk na de kroning eenigen tijd naar Zarskoje Selo terugtrekken. Men kon zich overigens omtrent dit onderwerp op de tegenstrijdigste berichten voorbereid houdeu, want in een vorig bericht wordt gemeld, dat de feesten te Peterhof en niet te St. Petersburg zouden worden gegeven, omdat het hof onmiddelijk na de kroning zich weder derwaarts begeven zou. Uit Zwitserland meldt men, dat de bondsregeering besloten heeft zich bij de kroning van den Czaar niet te doen vertegenwoordigen. Naar uit 's Gravenhage bericht wordt, zou de voordracht tot samenstelling van het kabinet, door den heer Heemskerk gevormd, aan Z. M. den Koning zijn aangeboden. Z. M. heeft boven de Rijks-vergoeding van 30 pCt., bedoeld bij art. 45 der wet van 17 Aug. 1878, regelende het L. O., een subsidie verleend aan de gemeenten: Clinge f 1922, Koewacht f 1900, Waarde f 400, Westdorpe f 600, West- kapelle f 1260. Jannetje Struik, de zoogenaamde ,/rnillioenen- juffrouw," haar broeder G. Struik, benevens A. Hoetink, J. II. van Zutphen, J. J. Jools, Th. N. van der Heem en E. D. Consenheim zijn door de arrondissements—rechtbank te Rotterdam verwezen naar de correctioneele terechtzitting, met last dat al de beklaagden in hechtenis zullen blijven. Naar aanleiding van een bij een gemeente voorkomend geval, dat onder de voor vernietiging bestemde papieren belangrijke archiefstukken zijn gevonden, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken verzocht, de gemeentebesturen te doen aau- schrijven geen oude archieven der gemeenten te vernietigen dan na vooraf den archivaris in de provincie daar over te hebben geraadpleegd. In het diamanten-paviljoen der tentoonstelling zou niet minder blijk van fermheid geven in zijne teederheid voor zijne eenige dochter. Tegen Raoul behoefde hij intusschen geene maatregelen te nemen. Was hij vroeger min of meer afgemeten geweest tegenover Suze, van nu af scheen hij gansch geen acht meer op haar te slaan. Hij was beleefd jegens haar, maar koel; in plaats van haar te zoeken, meed hij haar klaarblijkelijk. Van de gemeenschappelijke wandelritjes wilde hij voortaan niet meer weten. Eene enkele maal bleef hij den heelen dag thuis. Maar doorgaans ging hij voor dag en dauw alleen uit rijden, zonder dat iemand wist waarheen. Nu eens keerde hij omstreeks deD middag terug, dan weder bleef hij uit tot den avond. Afgemat, met zweet bedekt, kwam hij dan terug en gaf zijn schuimbekkend paard met koele onverschilligheid aan den stalknecht over. Hij scheen den geheelen dag aan den stuk door, gereden te hebben. Eens dat Raoul weer des morgens vroeg Alraanare verlaten had, zat men hem tegen het vallen van den avond in de huis- kamer van den dokter met ongeduld te wachten. Wel was men zijne afzwervingen gewoon, maar ditmaal was de lucht den heelen namiddagbetrokken geweest; doukere wolken pakten zich samen: er was zwaar weer op handen. De visschers waren met liunne schuiten binnengeloopen, reeds kliefden vuurstralen het luchtruim en onder het ratelen van hevige donderslagen waren de wolken losge- barsten. Een half uur lang hield de regen aan, te Amsterdam worden de edele steenen niet zooals dit gewoonlijk geschiedt, op zwarte bakjes los door elkander liggend tentoongesteld. Voor elke inzen ding van de 52 exposanten is een figuur bedacht, waarin de steenen worden geschiktzoo b. v. het A msterdamsche wapen, een waaier, een pauw enz. In de Fransche afdeeling stellen de beroemde Parijsche juweliers Sandoz en Boucheron hunne kostbaarheden ten toon. Onder begunstiging van het langdurig droog lenteweder is de waterstand op Tholen tot beneden het zomerpeil gedaald. Terwijl in andere jaren om dezen tijd nog uitgestrekt.e blokken bouw— en weiland door den vloed zijn overstroomd, ligt thans alles bloot. De akkers kunnen bezaaid worden en de frisch groene weiden wachten op het vee. Na de voltooiing der voor dezen zomer ontworpen suatiewerken, die wederom aan vele handen arbeid zullen verschaffen, mag ons afwaterings—svsteem als een der beste van geheel Zeeland beschouwd worden. Op de internationale tentoonstelling van de ,/Societe Royale d'Agriculture et de Botanique" te Gent, welke jl. Zondag geopend is, heeft de firma gebroeders Bijvoet, van Overveen, de beide eerste prijzen behaald, voor bloeiende hyacinthen uitgeloofd, zijnde eene gouden medaille ter waarde van 200 frank en eene gouden medaille ter waarde van 100 frank. Bovendien is aan hunne inzending toegekend eene extra gouden //medaille d'honneur," uitgeloofd door de Nederlandsche Tuinbouw—Ver- eeniging te Gent, voor de inzending uit Neder land, die het meest tot de opluistering der tentoon stelling heeft bijgedragen. Gelijk men weet, heeft op de vorige internationale tentoonstelling Gent den In en Haarlem slechts den 2n prijs behaald; thans spannen de Haarlemsche hyacinthen de kroon. De heer Jac. Jurrissen te Naarden is op de Berlijnsche bloemen-tentoonstelling bekroond met de Staatsmedaille voor zijne verzameling coniferen. Deze bekroning is eene der hoogste onderschei- dingeu, die zeker zal bijdragen om den goeden naam der Nederlandsche kweekkunst bij onze oostelijke naburen te verhoogen. Volgens mannen van het vak is in de nieuwe leening het minst ingeschreven voor rekening van Nederland; ongeveer 48 van de 748 millioen; al het overige is door het buitenland gevraagd, en wel ongeveer 500 millioen door Duitschland. Het doel zal echter wel zijnspeculatie, om het meeren- deel allengs met winst weder over te doen aan vaste houders in Nederland. Een voorbeeld ter navolging. Eenige jaren geleden werd te Wijhe een fonds opgericht, ten doel hebbende den werkman bij ziekte een week- geld te verzekeren. Ieder lid betaalt daarvoor eene geringe wekelijksche contributie. De vereeniging zoo hevig, zoo onstuimig, dat men aan eene wolk- breuk ging denkentoen een der bedienden Suzanne kwam berichtendat de Gapeaux buiten hare oevers was getreden. De Gapeaux was een dier snelle bergstroomen, die in den zomer wel eens geheel droog zijn, maar die in 'tvoor- en najaar met eene snelheid, waarvan wij ons geen denkbeeld kunnen vormen, overvloeien. //De Gapeaux buiten hare oeversEn gewoonlijk strekt Raoul zijne wandelingen veel verder uit. Hij zal niet thuis kunnen komen!" Deze en nog angstiger over- leggingen waren op het gelaat van Suzanne te lezen. Dokter Assandri zat zwijgend neer bij de vrouwen en ving elk zielebeeld van Suze van liare fletsen wangen van hare bestorven lippen op. Toen men eindelijk Raoul in de verte zag naderen, vloog zij naar het venster: haar hart klopte hoorbaar. En toen de schoone jongen in de armen zijner moeder lag, overtoog een vuurroode bios Suzes koonen. Het volgende oogenblik verbleekte zij en zeeg uitgeput achterover in haren zetel. Dokter Assandri naderde nu Mevr. d'Aurebonne en vroeg haar beleefd//Mag ik u morgen vroeg om een kwartier uurs onderhoud verzoeken?" De Markiezin antwoordde vriendelijk: //Wel zeker, dokter; ik was juist op het punt, u hetzelfde voor te stellen." (Wordt vervolgd.) TER \EUZE\SIHE 101 HUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1