Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1869. Zaterdag 14 April 1883. 23e Jaargang. A A N B E S TED I HI G. AANBESTEDEN Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind vcrschijnt Ui"sdn«. cii Vrijjdagaroud folj den uitgcvcr J. H, O. D H O N 1 te Ter IVeuzcn. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Vrijdag, 27 April 1883, des voormiddags 11 uren, in het gemeentehuis aldaar, in het open- baar, bij enkele inschrijving, onder nadere goed- keuring van den gemeeiiteraad, in twee perceelen, EERSTE PERCEEL: het bouwen in de kora der ge meente van eene school en onder- wijzerswoning, met het leveren van alle daartoe benoodigde ma- terialen enz. (Raining 22619.) TWEEDE PERCEEL: het veranderen van de in de kom der gemeente bestaande openbare school, mede met bijlevering der daartoe benoodigde materialen (Raming f 3s35.) De bestekken liggen ter lezing op de Secretarie der gemeente en zullen, van den 12 dezer, ver- krijghaar zijn, tegen betaling der kosten, van het eerste perceel tegen 0,55 en van het tweede perceel tegen f 0,15 per exemplaar. Aanwijzing zal geschiedenvoor het eerstge- noemde werk op Zaterdag, 21, en Donderdag, 26 dezer, telkens 's morgens van 912 uren, en voor het laatstgenoemde op Woensdag, 25 dezer, des namiddags van 27 uren. Inlichtingen zijn te bekomen bij den bouwkun- dige J. Sche^le Dz. alhier. Ter Neuzen, 9 April 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DlELEMAN, Secretaris. JPolitielt Overziclit. Wanneer men den toestand, waarin Europa thans verkeert, vergelijkt met dien van een huis op een vulkaau gebouwd, dan gebruikt men zeker geen nieuwe vergelijking, maar gewisselijk een die in vele opzicnten juist is. Van Petersburg tot Madrid, van Dublin tot Rome, overal vertoonen zich on- heilspcllende teekenen. Geen dag gaat er voorbij of het drijven, woelen en werken der omwentelings- partijen geeft den bladen overvloedige stof. „Nihi- lisme," ,/Zwarte Hand," ,/Moordverbond" en wat namen er meer zijn, worden langzamerhand, door de veelvuldigheid der vermelding, woorden wier beteekenis ieder kent. Overal dezelfde verschijnselen FEUILLETON. 4) DE UARKIEZIA R'AUREROXAE. Hoe het zij, alles ging in het witte huis op de natuurlijkste wijze toe. Was het wonder, dat Mevrouw d' Aurebonne, die volstrekt niet trotsch of hoogmoedig was, Suzanne al dadelijk lief had gekregeu, Suzanne, de lieve, guile, hartelijke, deel- nemende; en dat zij Suze, door voorkomende en vriendelijke bejegening die liefde toonde P Zou het tegendeel niet eerder verwonderiug hebben gebaard? En Suze zelf? Zij, die sedert hare kindsheid ge- woon was, het lijden en van de arme dorpelingen en van de vroegere bewoners van haars vaders huis te lenigen, hoe zou zij ongevoelig zijn geweest voor het smartvolle leven, voor de treurige lots- bestemming van Raoul Was het niet zeer natuur- lijk, dat zij lief voor hem was en alles verbande wat naar stijfheid zweemde? Raoul daarentegen gedroeg zich volkomen onverschillig. Of het dit laatste was, dat onzen dokter volkomen gerust stelde, dan wel of het de zorgen waren voor nieuwe patienten, genoeg, dokter Assaudri scheen eerlang alien argwaan afgelegd te hebben. Hij nam er genoegen mee, dat Suze de beide vreemdelingen vergezelde op hunne wandelingen door de omlig- gende velden en dorpen. Toen na verloop van 10 dagen het gevolg van de M irkiezin was aange- komen, bestaande uit tal van maunelijke en vrouwe- lijke bedienden en verscheidene paarden en rijtuigen, en deswege overal gejaagdheid, onrust, een gevoel van onzekerheid voor het heden en in nog veel sterker mate voor de toekomst, ook zelfs onder hen die van de leer zijn't Zal mijn tijd wel uithouden. Van de beroeringen onzer dagen is dvna- miet onafscheidelijk. Men wordt het, helaas, mede reeds gewoon te hooren en te lezen van outploffingen. Toch wat in den laatsten tijd in Engeland op dat gebie I aan't licht is gekomeu, werd tot nog toe zeker nauw mogelijk geacht. De uitingen van den geest van verwoesting, die daar en in Ainerika thans worden gedaan, bewijst 't best tegenover wat geest men nog altijd in Ierland staat, ten spijt van alle voorgenomen hervormingen en van Gladstone's staatkunde van herstelmiddelen. Dagelijks moet de Engelsche politie liaar jacht op dynamiet, nitro-glycerine en helsche werktuigen voortzetten, en uit het verhoor van de te Londen gevatte Fenians blijkt nu duidelijk, in welk ontzettend gevaar geheele deelen van Engelands hoofdstad in de laatste tijden verkeerd hebben, terwijl het ge- strekt heeft om het ernstige van het komplot nog in een helderder daglicht te stellen. Tegelijk met de berichten van de dynamiet— kouqilotten te Lonlen komen anderen van derge- lijken aard uit het land waar ze minder zeldzaam zijn. Uit Rusland wordt namelijk gemeld, dat de omwent lings—partij, niet tevreden met hare vroegere bedreigingen, een met roode letters en rooden rand gedrukt geschrift heeft verspreid, waarin zij algemeen keubaar maakt, dat hare toebereidselen voor de kroning des Keizers gereed zijn en zij alle hoop heeft van slagen. Zij rekeut op den steun van het gansche Russische volk om liaar slag nogmaals te slaan, teneinde het samenweefsel van verderf en valschheid van de aarde weg te vagen. Tevens waarschuwt zij ieder die zijn leven liet heeft, zich gedurende de plechtigheid niet te dicht in de nabijheid van den Keizer te vertoonen. L it Frankrijk wordt gemeld, dat de zittingen der gewestelijke raden ook ditmaal weinig belangrijks voor het algemeen opleverden. Alleen kan reeds nu vastgesteld worden, dat het verlangen naar onverwijlde herziening der grondwet ver van alge meen is en de regeering dus wel gelijk had daar- mede tot het einde der tegenwoordige zittingsperiode te willen wachten. Te Montceau-les-Mines heeft bij een mijnopzichter weder een ontploffing van dynamiet plaats gehad, die eenige schade aanrichtte. Tevens is er nabij Montceau sur Saone en Creuzot een groote brand uitgebroken. Men weet dat in deze streken de voornaamste Fransche ijzer- en mijnwerkers zijn gevestigd en de duizenden arbei- ders reeds herhaaldelijk blijken van hunne onte- vredenheid hebben gegeven, zoodat zelfs de regeering buitengewone maatregelen voor het bewaren der rust heeft genomen en de grieven der arbeiders ter sprake zijn gekomen in de Kamer. Deze nieuwe gaf Raoul zijn voornemen te kennen, om voortaan dagelijks, in plaats van de gewone wandeling te voet, eenen rijtoer te doen in de omstreken op zijn geliefkoosd rijpaard. Dit was een praclitige Engelsche hengst, die door Raoul zelven was opgekweekt, door niemand dan hem bereden wilde worden Sn die nog eene enkele maal zelfs tegenover zijnen meester zijne grillen toonde. En ofschoon Raoul nooit een ongeluk met zijn fraai beest gehad had, wilde Mevrouw d'Aurebonne toch haren zoon niet alleen laten uitrijden. Nu waren er onder de paarden van Raoul twee zeer fijne, sierlijke Arabiscbe telgangers, zoo tarn, zoo zeeg, dat de zwakste vrouwenhand ze gemakkelijk kon besturen. Daarom stelde de Markiezin aan den dokter voor om toe te staan, dat Suze hen op hunne wandel- toehten te paard zou vergezellen. De noordelijke landen van Europi, waartoe we ons lieve vaderlandje ook mogen rekenen, hebben maar dene lente. En dan nog welk eene lente dikwijls! In het zuiden van Frankrijk heeft men er twee. Wanneer de malsche Octoberregens de gezengde grasjes en kruiden, de gedroogde heiplanten en bremstruiken op de zaudige heuvelen weer hebben gedrenkt, dan zwellen de pas gezette knopjes, die bij ons overwinteren, tot voorjaarsche volheid en binnen acht dagen is alles weer leven en jeugd en frischheid en groen. Dan geuren opnieuw de madeliefjes en liaagdoorns, en door een korten winter van ettelijke weken heneu, reikt deze nalente uitbarsting der volkswoede voorspelt weinig goeds voor den reeds bewogen binnenlandschen toestand van Frankrijk. Uit Spanje wordt melding gemaakt van nieuwe aanslagen, die aan de leden van de vereeniging de Zwarte Hand" worden toegeschreven en die tot de iuhechtenisneming van een aantal verdach- ten te Grazalena in de provincie Cadix hebben geleid. Te Areas is een persoon in hechtenis ge nomen, die voor het opperhoofd der Zwarte Hand" wordt gehouden. Reeds vroeger werd dit ook gezegd van een gevatten leider op een andere plaats, een gewezen schoolmeester. Deze blijkt dus niet het ware hoofd te zijn geweest. Ook uit Madrid wordt thans melding gemaakt van een ontploffing in een tuin naast het koninklijk paleis. Volgens het eene bericht was het slechts een voetzoeker, volgens het andere een springbus, zooals laatstelijk in Rome zijn gebezigd voor de ontploffingen bij de woning van den Oostenrijkschen gezant en op het plein van het Quirinaal. In elk geval meldt het bericht dat de ontploffing zonder beteekenis was. Overal dus toch vrees en onrust. Uit Amerika wordt gemeld, dat de socialisten te New-York verklaren, dat duizenden een eed hebben gezworen om de kroning van den Russi- schen Czaar te verhinderen. Most, de bekende Duitsche socialist en uitgever der Freiheit te Lon den, waar hij gevangenisstraf onderging omdat hij den moord op Alexander II verheerlijkt had, heeft ecu schrijven uitgevaardigd dat in elke Europeesche taal moet worden openbaar gemaakt. Hij zegt daarin, dat de omweutelingsmannen allerwege ver- eenigd zijn tegen de vorsten, en besloten zijn voortaan elke kroning te beletten, of het den Czaar of den Prins van Wales geldt. De kroning van den Czaar is het keerpunt en moet daarom tot elkeu prijs worden voorkomeu. Duizenden zijn bereid bun leven daarvoor op te offeren en een volks- opstand zal plaats hebben, als het noodig mocht zijn. Sic transit Gloriam. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van 's Heer-Abtskerke Z. D. van der Bilt La Motthe, secretaris dier gemeente. HH. MM. de Koning en de Koningin heb ben jl. Woensdagavond, in gezelschap van den Hertog en de Hertogin van Albany, den Hertog van Edinburgh en den Erfprins van Waldeck- Pyrmont, de uitvoering bijgewoond van Berlioz' Eaust, in Albert Hall te Louden. 's Rijks middelen brachten in Maart jl. op 9,531,648,45^ tegen 10,223,578,87 in Maart 1882 de raming voor den maand bedra&o't 8,659,931,19. (als ik ze zoo mag noeraen) de hand aan het eigenlijke voorjaar. hen halt jaar lang hadden deze wandelritjes dagelijks plaats. Men kan niet zeggen dat de toestand van Raoul erger werd. Wel is waar bleef veel .bij het oude. Nu eens schenen de schoone natuur van Hyeres omstreken en het bemiunelijke gezelschap dat hem omringde, hem zijn droef be- staan te doen vergeten; dan weder scheen een vlijmende smart vroeger ongekend hern uren, soms dagen lang te martelen. Maar eene omstandigheid deed een gunstige ommekeer half hopent was, dat Raoul niet zooals vroeger op heengaan aandrong; dat hij nu al een half jaar te Almanare getoetd had, zonder dat zijne ruste- loosheid hem verder dreef. Werd hij door eene geheime macht hier teruggehouden P Had de Mar kiezin haar doel bereiktP Beminde Raoul waar- lijk In alle geval had die dagelijksche rijtoer eenen gunstigen invloed op onzen jonkman. Ook scheen hij te paard gezeten een geheel ander mensch. Zijne here houding, zijn vonkelend oog deden in de verte niet vermoeden aan wie hem ontmoette, dat men hier met eenen lijder te doen had. Als soms het rijbeest uit speelschheid zijne grillen ver- toonde en Raoul zich in den zadel richtte om het met een enkelen karwatsslag tot zijnen plicht te brengenof als hij het paard de sporen gaf en de wind met zijne lokken speelde, dan door- ■troomde een gevoel van moederlijken trots de De opbrengst over de drie eerste maanden van i883 beloopt 23,421,507,08^ tegen f 23,299,945,17 in dat tijdvak van het vorig jaar. Het zegelrecht heeft in Maart dezes jaars bijna 60,000 meer opgebracht dan in Maart 1882 en in het eerste kwartaal van 1883 ruim 543,000 meer dan in dat tijdvak van 1882 (en 359,000 boven de raming voor 3 maanden.) Men meldt uit Luxemburg, dat men daar groote toebereidselen maakt om den Koning- Groothertog en H. M. feestelijk te ontvangen. Na 1872 is Z. M. niet in het Groothertosjdom geweest. Naar aanleiding van het besluit van den gemeenteraad van Amsterdam om op 1 Mei geen beurs te houden, heeft de Minister van Financien bepaald, dat de stortingen, die volgens art. 8 der leeningsvoorwaarden, van 1 tot en met 3 Mei moe- ten geschieden, ook zullen knnnen gedaan worden op 30 April en 4 Mei, van 9 tot uur. Een nieuwe patentquaestie heeft zich voorge- daan, belangrijk voor cooperatieve vereenigingen. De Cooper, winkel vereeniging van Eigen Hulp te 's Gravenhage, zag haar aanslag voor het patent- recht plotseling van circa 60 verhoogd tot ruim /400, dat is gerekend naar het hoogste debiet. Het bestuur is tegen dien aanslag bij Gedep. Staten in verzet gekomen, zich daarop beroepende dat tabel no. 6 der patentwet niet toepasselijk is op het debiet van cooper, vereenigingen uitsluitend aan haar leden dat voor dat debiet dug geen patent schuldig is en de winkelvereeniging derhalve alleen patent zou behoeven te betalen voor het bedrag dat zij aan niet-leden debiteert. Gedep. Staten van Zuid-Holland hebben deze opratting echter niet gedeeld en den aanslag, berekend naar het totaal-debiet, gehandhaafd. Gisteren overleed na een kortstondige ziekte, in bijna 58jarigen ouderdom, Dr. D. J. Steyn arve, inspecteur van het middelbaar onderwijs voor de provincien Zuid- en Noord-Holland, Fries- land, Groningen en Drenthe. U' Augustus a. s. zal een vergelijkeud examen plaats hebben voor jongeliedeu, dingende naar de betrekking van aspirant-administrateur (vroeger scheeps-klerk) bij de K. N. zeemacht, waarvoor zes plaatsen worden opengesteld. De aspirant moet zijn Nederlander, op 1 Sep tember a. s. den ouderdom van zestien jareu hebben bereikt, doch zijn negentiende jaar nog niet zijn ingetreden. Zie voor nadere inlichtingen St. Ct. no. 84. 5 Met het stoomschip Sumatra zijn te Amsterdam van Batavia aangekornen 17 Javanen en 17 Javaau- sche vrouwen en meisjes, met een jong kindje, borst van Mevrouw d'Aurebonne; dan kon zij soms Suze met eenen blik vol bewondering op haren zoon wijzen. Maar Suzanne sloeg de oowen ter neder en bloosde. Eens op eenen schoonen Maartschen morgen besloot men een bezoek te brengen aan het klooster Chartreuse, dat een uur of wat van Almanare verwijderd was. De afstand was wel wat groot, maar afwisseling was vooral noodig en daarom stelde de Markiezin zelve dat uitstapje voor. Men kon dan bij de kloosterbroeders wat uitrusten en eenige ververschingen gebruiken en nog langvdor den avond weer thuis zijn. Raoul was ditmaal bizonder somber gestemd. as het de ontwakende natuur, waren het de duizende geuren, die getuigden van nieuw leven en eeuwige jeugd, die een sterk tegenbeeld vorm- den met zijnen op lianden zijnden doodp Lang zamerhand ging ook de natuur meer beantwoor- den aan de gemoedstemming van Raoul. Men was gekomen aan den ingang van een zooge- naamden holten weg, eene nauwe bergengte, waar boven hemelhooge rotsen hingen, die van beueden gezien een duizelingwekkeud gezicht vertoonden. u eens kronkelde de smalle weg langs een steilen afgrond, dan weder langs eenen van de vele bergstroomen, die het landschap zooveel te sc looner, maar ook de reis des te gevaarlijker maken. Er werd weinig gesproken. (Wordt vervolgd.) TER NEIIZENSCHE (MEANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1