Algemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1868. voor Woensdag 11 April 1883. 23e Jaargang. AANBESTEDING. Binnenland. AA IS BESTED EN feuilletqn. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kar. zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit blad verschijnt Diuwdns. en Vrijdagarond bij den uitgcver j. k, o, n o K T tc Tcp Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Vrijdag', 27 April 188:1, des voormiddags 11 uren, in het gemeentehuis aldaar, in het open- baar, bij enkele inschrijving, onder nadere goed- keuring van den gemeenteraad, in twee perceelen, EERSTE PERCEEL het bouwen in de kom der ge- meente van eene school en onder- wijzerswoning, met het leveren van alle daartoe benoodigde ma- terialen enz. (Raming 226 L9.) TWEEDE PERCEEL: het veranderen van de in de kom der gemeente bestaande openbare school, mede met bijlevering der daartoe benoodigde materialen. (Raming 3835.) De bestekken liggen ter lezing op de Secretarie der gemeente en zullen, van den 12 dezer, ver- krijgbaar zijn, tegen betaling der kosten, van het eerste perceel tegen f 0,55 en van het tweede perceel tegen 0,15 per exemplaar. Aanwijzing zal geschiedenvoor het eerstge- noemde werk op Zaterdag, 21, en Donderdag, 26 dezer, telkens 's morgens van 912 uren, en voor bet laatstgenoemde op Woensdag, 25 dezer, des namiddags van 27 uren. Inliclitingeu zijn te bekomen bij den bouwkun- dige J. Scheele Dz. alhier. Ter Neuzen, 9 April 1883. Burgemeester en Wethouders vooruoemd, J. A. AN BO YEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van AXEL makeu bekend, dat op iederen Woensdag, des middags ten 12 ure, ten Raadhuize gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inditing en lierinenting. Axel, den 10 April 1883. F. OOSTER, Burgemeester. J. V. D. SCHOONAKKER, Secretaris. JPolitiek Overzicht. A la barbe de Bismarck hebben de Duitsche sociaal-democraten te Kopenhagen een bijeenkomst gehouden, waar gesproken is over de eerstvolgende verkiezingen voor den Duitschen Rijksdag en over 8) DE RARKIEZIA D'AUREBOAAE. //Mag ik u vragen, Mevrouw! hebt ge uwen zoon zelve gezoogd „Zeker, mijnheer! antwoordde Mevouw d'Aure- bonne met moederlijken trots. ,/AVelnu, Mevrouw! ik wil niet gaarne eene al te groote blijdschap in u wekken, die mogelijk later des te grievender terleurstelling zou baren. Maar voor zoover de minst betrouwbare aller wetenschappen mij grond geeft te gelooven, ben ik vast overtuigd, dat uw zoon nooit een borstlijder was en het ook nooit worden zal/' „0, Goddank! mijnheer Assandri! Dank voor die troostende woorden en zij greep in vervoering de beide baudeu van den dokter. ,/V ees kalm, MevrouwHet onderzoek, dat ik gister avond heb ingesteld naar de gezondheid van mijnheer Raoul, heeit mij grootelijks gerust gesteld. Ook hetgeen ik de eer had zoo even uit uwen mond te vernemeu, geeft mij de gegronde hoop, dat de goede God, de bescbermer der weduwen en weezen uwe gebeden zal verboord hebben; dat Hij u dat kind wil laten behouden, dat u dubbel toebehoort: doordien gij hem gebaard en doordien hem zelve gezoogd hebt. I, we onwankelbare gezondheid zal dat wonder gewrocht hebben. Het is meer gebeurd, dat geslacbten, die door eene noodlottige erfelijke kwaal op het punt waren uit sociaal-staatkundige, planneu van den Rijkskanselier. Op de bijeenkomst, waaraan niet minder dan elf leden van den Duitschen Rijksdag hebben deelge- nomen, en bij het daarop gevolgde feestmaal moet bet zeer levendig zijn toegegaan. Terwijl de hou- ding, die de partij bij de verkiezingen in 1884 zal aannemen, werd vastgesteld, hebben de socialisti- scbe leden van den Rijksdag zich ten stelligste tegen Bismarck's plannen verklaard, onder belofte van ze krachtig te zullen bestrijden. Dat de Deensche regeering alles behnlve gesticht zal zijn over het bouden van zulk een heimelijke bijeen komst in hare onmiddelijke nabijheid, behoeft geen betoog, maar bet scbijnt nog onaangenamer geweest te zijn voor Bismarck zelf, daar de bekende sociaal-democraat, de afgevaardigde Volmar, die onlangs ook bier te lande voordrachten hield, op reis van Kopenhagen naar Berlijn te Kiel in hechtenis werd genomen, terwijl drie zijner geestverwanten de afgevaardigden Bebel, Dietz en Auer, te Neumiister in Holstein hetzelfde lot ondergaan hebben, met nog vier andere socialisten, waaronder de heeren Frohme en A iereck. Zij zijn echter na een ver- boor, dat ruim een uur duurde, en waarbij zij beslist, elke mededeeling omtrent bet behandelde te Kopenhagen weigerden, weer vrij gelaten, echter niet zonder dat hunne papieren waren in beslag genomen, waaronder men echter te vergeefs naar iets verdachts gezocbt heeft. In den Rijksdag hebben die inhechtenisneiningen geen geringe be- weging veroorzaakt, daar een afgevaardigde niet zonder toestemming van bet Parlement in hechtenis mag genomen worden, dan krachtens een voor- afgegaan rechterlijk vonuis, of ook wanaeer hij op lieeterdaad op eenig misdrijf wordt betrapt, of wel uiterlijk daags na het misdrijf wordt aauge- houden, zoodat bier in strijd gehandeld is met de eischeu der wet. Het ^raadselachtige" van bet feit, dat men deze mannen in hechtenis heeft kunneu nemen wegens deelneining aan zulk eene in bet buitenland gehouden bijeenkomst, zal zich echter moeten opbelderen zoodra door den Rijks kanselier aan den Rijksdag de noodige mededeeling zal worden gedaan. In Frankrijk gaat de Minister van oorlog, Generaal Thibaudin, voort met veel van zich te doen spreken. Thans is bet weder de kwestie der cavalerie— manoeuvres, die aller gemoederen vervult. Aan Generaal De Gallifet, bekend als onderdrakker van de commune, was door zijn voorganger de leiding daarvan opgedragen. De Minister meende die manoeuvres te moeten beperken, omdat bet manoeuvreeren van een zoo talrijke troepenmassa, met ruim 200 hoofdofficieren aan bet hoofd onder een bevelhebber, langs de oostelijke grenzen des rijks, niet alleen groote uitgaven zou vorderen, waarop niet bij de begrooting gerekend was, doch ook aanstoot zou geven naar buiten. Inderdaad te sterven, op eens zijn herboren, herdoopt, op nieuw gestaald door de inmenging van zuiver, krachtig bruischend bloed. Ik herhaal het dus nog eens, Mevrouwbet gevaar dat de tering een eiude zou maken aan dat frissche en blozende jonkmansleven, dat gevaar acbt ik voor nul. Maar naast dat ingebeelde bestaat een wezenlijk gevaar van hoogst ernstigen aard: de vrees voor de ver- tering der longen, door niets te verdrijven, steeds voedsel puttende uit zichzelve, gelijk de sneeuwbal die langs eene berghelling steeds aangroeiende naar beneden schiet, die vrees kan eene verstom- ping van den geest, eene tering als bet ware van de zielsvermogens kweeken." Ach God, de krankzinnigheid, de dood!" viel de markiezin hem in de rede. z/llelaas, ja, Mevrouw. En dus zal alles ge- wonnen ziju, indien bij die 18 maanden achter den rug heeft. Eike week na die noodlottige tijdruimte zal hem vertrouwen doen winnen in zichzelvenelke maand, na zijn 24e jaar doorleefd, zal hem vroolijker de toekomst doen tegenlacben. En eens op een mooien morgen zal hij daar voor u staan met warmen levensgloed in de oogen, die ook al uwe geheime vrees zal te schai'ide maken. //Ja, goede dokter, ik zelf beb al jaren lang gevoeld, dat bet zoo is. Maar zeg mij in's Hemels naam, wat moet ik doen om hem ongemerkt door die bange 18 maanden been te helpen?" //Helaas, Mevrouw! indien ik een kwakzalver hadden de Duitsche bladen den laatsten tijd niet verzuimd om op het ongewone van dit geval te wijzen. In Engeland heeft het Lagerhuis een belangrijke zitting gehouden. Zonder stemming is het door de regeering goedgekeurde voorstel aangenomen, bepalende dat er met betrekking tot bet gebied aan en nabij den Congo geen verdrag geslotenzal worden, waardoor aan vroegere verbindtenissen zou worden te kort gedaan, of dat geen genoegzamen waarborg van veiligheid zou bieden aan alle „be- schavende en handeldrijvende factoren" aldaar. Gladstone, ,die weder op zijn post was, verklaarde, dat, ingeval bet wenschelijk mocbt blijken een verdrag met Portugal te sluiten, dit aan bet Huis ter goedkeuring zou worden voorgelegd. De be- sprekingen over de begrooting zijn begonnen. De Minister hilders gaf een gunstig overzicht over de geldmiddelen en beloofde, zooals dit gewoonlijk bij die gelegenheid het geval is, veel goede zaken aan de belastingplichtigen. In Spanje heeft de Minister van buitenlandsche zaken in de Kamer van afgevaardigden, naar aan- leiding van eenige vragen, medegedeeld dat een Spaansch oorlogscbip met twee compagnien infan- terie van de Canarische eilanden vertrokken is om bezit te nemen van Santa—Cruz—del Mar, aan de Marokkaansche kust. De Minister zeide tevens, dat de Sultan van Marokko ten voile bereid is het verdrag van ardraz uit te voeren en dat eene eommissie, uit Spaanscbe en Marokkaansche gevolmachtigden samengesteld, thans te Mogador bij een is om het grensgebied van Santa—Cruz—del Mar af te bakeneu. Zooals men weet zal er een railing van grondgebied plaats hebben, en heeft Engeland plan, natuurlijkook zijne bemoeiingen tot deze zaak uit fe breiden. Het is opmerkelijk, dat alle zeemogendbeden als gieren aanvallen op de nieuwe wereld, die zich in het hart van Afrika voor hunneu ondernemingsgeest begiutte ontsluiten. Op nieuw zal de geschiedenis, die volgde op de ontdekkiug van Amerika, daar afgespeeld worden. AA at oud is in Amerika, wordt nieuw in Afrika Lit Rusland wordt gemelddat bet groote nihilisten—proces eerlang voor een bizondere Se- naats—rechtbank te Petersburg gevoerd zal worden. liet omvat zeventien personen van verschillende standen, daaronder zes vrouwen. De meeste be- schuldigdeii erkennen dat zij behoorden tot de omwenteliugspartij. Andere nihilisten- processen volgen later. De stiptbeidwaarmede het incognito van HH. MM. den Koning en de Koningin in Engeland tot dusver wordt bewaard, heeft bet gewenschte gevolg; de booge bezoekers kunuen zich geheel was, dan zou ik u tieu middtlen voor een aan de band doen, bet eene al onfeilbaarder dan bet andere. Maar ik ben een eenvoudig geueesheer, hetgeen niet volkomen hetzelfde is, wat de booze wereld ook moge fluisteren. Ik zie maar een middel dat hem baten kan en dat is, dat we uwen zoon eene bezigbeid trachten te verschaffen, die heel zijn denken en willen in beslag neemt, iets waar bij zich met liart en ziel aan overgeeft, zoo dat er in zijnen geest geene plaats overblijft voor sombere bespiegelingen." „AYaarde dokter! Dat middel is reeds door mij beproefd. Bemerkende dat bij lust bad in bet reizen, heb ik heel Duitschlaud met hem doorkruist en Zwitserland, Italie, Griekenland, Spanje, Schot- land, ja zelfs in Egypte hebben wij de rust en de kalmte gezocbt, die hier voor ons nergens is weg- gelegd. AVel scheen liij zich bij wijlen gelukkfg te gevoelen bij bet gezicbt van een grootscben wa- terval op den Alpentop, bij zoo menig grootsch natuurtooneel, bij elken belangwekkenden bouwval, maar voorbijgaande was dat geluk. Nu eens ver- bitterd, als nam hij bet de natuur kwalijk, dat zij zoo vol luister en heerlijkheid was, dan weer neerslacbtig, was bij elk nieuw natuurwonder spoedig de verveling op zijn aangezicht te lezen. Het was ah vroeg mij zijn lustelooze blikAYanneer gaan we weer been?" wEn kunsten, wetenschappen, wereldsche ver- maken vrij bewegen, zonder door de nieuwsgierigheid van bet publiek gehinderd te worden. De autoriteitcn van de Londensche City doen bun uiterste best om Z. M. te bewegen, altbaus voor een enkelen dag van den vastgesteldon regel af te wijken en naar de City te komen om in Guildhal bet banket te kunnen bijwouen, dat v erleden jaor moest worden afbesteld wegens de droevige gebeurtenis, waardoor de feesten bij het Iiuwelijk van den Hertog van Albany met de zuster der Koningin werden afgebroken. Graaf van Bylandt, de Nederlandscbe gezant te Louden heelt de wenscb van de magistraat der City aan Z. M. overgebrachthet eenige wat bij ten ant- woord kon krijgen, was echter een: ,/AYij zullen zien." Ilet huldeblijk, dat de Nederlandscbe vereeniging den Koning zal aanbieden, zal een album zijn. Onder de teekeningen komt o. a. voor een uit- nemend geslaagde afbeelding van de Yalk, van Koekkoek. A erder komen er afbeeldingen in voor van alle plaatsen die door HH. MM. tijdens bun verblijf in Engeland zijn bezocbt. Jl. Zaterdagnamiddag was een talrijke volks- menigte in de nabijheid van en op de terreinen der Kon. Maatschappij De Schelde te Vlissingeii vereenigd, om getuige te zijn van het te water laten van het ijzeren schroefstoomschip Batavia, dat op die werf voor rekening van de firms AV". Ruys Zonen is gebouwd. Het kolossaal zeekasteel heeft over het dek een lengte van 310 voet, een breed te van 37 en eene holte van 27 voet, en bezit een gemeten ruimte van 2300 registerton. Het is voorzien van een schroef— stoommachine Compound— systeem met surface-condensor van 240 nom. pdkr. Behalve de donkey—ketels heeft het vaartuig 2 groote stoomketels; voorts worden er distilleer- machines, pompen, stoomlieren enz. naar de nieuwste eischeu in geplaatst. Het schip is bestemd voor de vaart op Ned.-Indie voor vervoer van passagiers en goederen. Het zal brikstuig voeren, voorzien zijn van drie dekken en gelegenheid geveirtjjtot 3 logies voor 38 le kl. en 16 2e kl. passagiers. I egen 3 ure verzameldeu zich op de tribunes de directie der werf, de eigenaars van het vaartuig, de Commissaris des Konings en tal van aandeel- houders en autoriteiten, die tot de plechtigbeid waren uitgenoodigd, terwijl de gebeele werf gevuld was met toeschouwers. Nadat alle beletselen, die in den weg stonden, successievelijk waren verwijderd, werd mej. Buteux uit Middelburg, dochter van een der commissarissen van de Maatschappij, uitgenoodigd om den laatsten hinderpaal met het doors nij den van een touw te verwijderen, waaraan zij voldeed, en al sneller en sneller gleed ten 4,10 ure het zeekasteel in zijn element. //Ook dat beb ik beproefd, ook dat heeft ge- holpen, maar voor een oogenblik slechts. In de hoogste maatscbappelij ke kringen met graagte op- genomen wegens den naam zijns vaders en de onmetelijke rijkdommen waarover hij beschikt, over- trof hij daar alle jonge mannen door bevallige liouding en edele manieren, in elken salon was bij de beminnelijkste prater, bij alle dames, zelfs bij booge edelvrouwen werd bij geeerd en gevierd. Soms schepte hij er een zonderling behagen in om de stoutste danseressen af te matten. Maar eensklaps was hij vaak uit de balzaal verdweneu en ik vond hem peinzend en somber in den afgelegensten boek van eene zijkamer. Met een gelukkigen aanleg voor de wetenschap begaafd, heeft hij zich daarop verscheidene jaren met scbitterenden uitslag toege- legd. Later is bij gaan inzien, dat hij er met genoeg van leeren konzijn leven was te kort en daarom wilde bij liever niets weten. Toen heb ik hem aan de muziek gekregen en ook hiervoor had bij een wonderbaren aanleg. Met veel opofferingen is bet mij gelukt hem les te doen geven door den grooten Chopin. En dit mijn streven zou eindelijk - zoo scheen bet althans met een heilrijken uitslag bekroond worden. Naarmate hij grooter vorderingen maakte, gaf hij er zich meer onverdeeld aan over, zoodat ik lioopte eene wezenlijke ver- strooiing gevonden te hebben, zulk eeue krachtige afleiding als waaraan hij bjhoefte heeft. Maar zwaarmoedig als zijne ziel, was ook de muziek, die TER VEtZE\.S( HE COURANT. MBawfliiwiiBiw ihumaaapaCTN..-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1