A1 g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1865. Znterdag 31 Maart 1883. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. MJ ADYERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke rege] meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel veminderden prijs. Uit bl:«d verschijiit UitiNdas- en Vrijdagavoud bij den uitgcvcr Jl. H. G. It II II A T te Ter Nenzen. Politiek Overzicht. Rusland levert voor de gescbiedenis van den dag door zijn afwijkende maatscliappelijke toe- standen steeds overvloedig stof. Wij zagen in onze laatste overzichten, hoe op de bestuurders van dat ongelukkige land toepasselijk kan verklaard worden het woord„die de godeu willen verderven, berooven zij van hun verstand." Zoo weinig in overeenstemming zijn hunne regeeringsdaden met de treurige werkelijkheid. Voortdurend komen nog nieuwe berichten in verband met de aanstaande Keizers-kroning te Moskou, over in hechtenis ge- nomen nihilisten, aan 't licht gekomen nihilisten- vereenigingen en ontdekte aanslagen op het leven van den Czaar. Nog kort geleden bracht een jong- mensch zich om 't leven in een openbare bad- inrichting, die voor zijn sterven verklaarde, dat hij door het lot aangewezen was den Keizer op den dag der kroning te vermoorden, terwijl men zeker in verband met die verklaring den volgendeu ochtend den eigenaar der badinrichting opgehangen vond. Thans wordt weder gemeld, dat bij gelegen- heid van een feestmaal tot viering van het twee honderdjarig bestaau van een garderegiment, dat door den Keizer werd bijgewoond, de hand gelegd zou zijn op een jonginenseh, een student, die, als bediende verkleed, de opdracht had een aanslag op's Keizers leven te doen. Maar op het beslissende oogenblik ontzonk hem de moed en toen pleegde hij zelfmoord om aan de wraak zijner lastgevers te ontkomen. In weerwil van al die teekenen van werkzaamheid der nihilistische partij, gelooft de regeering toch den toestand meester te zullen blijven. Met dat doel heeft zij de politie te Moskou met een aantal ambtenaren der geheime politie te St. Petersburg versterkt, zoodat in de vorige week 200 personen, die niet in 't be/.it van een pas waren, 's nachts te Moskou opgelicht en eeuvoudig naar het uoorden zijn overgebracht. Van de gardetroepen, die in en rondom St. Peters burg in garnizoen liggen zullen ongeveer 50000 man ter bijwouing der kroningsplechtigheden naar Moskou gaan. De achterblijvende troepen moeten grootendeels gedurende den ganschen duur der feestelijkheden te Moskou langs den spoorweg tusscheu beide steden in afdeelingen bivakkeeren. In Italie is de Kamer ook met Paaschverlof uiteengegaan. Voor de laatste zitting gaf de Minister der geldmiddelen een gunstig verslag over den toestand der schatkist. Ondanks alle tegenspoeden, die het land door overstroomingen als anderszins geleden had, was er nog een over- schot van 12 millioen. De bevolking in de ge- teisterde streken zou echter nog langen tijd de naweeen der geleden verliezen ondervinden. Bij FEUILLETON." DE BLOEMKOOL. Verleden vastenavond zat Aubertin, een rustend bankier, met Marans, zijn vriend, aan het hoekje van den haard. Het was bijna middernacht; eerst was er sprake geweest van nog een uurtje naar een bal te gaan, maar nu bleven de even oude vrienden liever rustig zitten praten. Marans zei: //Ik begrijp niet waarom gij zoo erg tegen het huwelijk van uw zoon met mejuffrouw Meri zijt. Zij is mooi, nog al rijk, van goede familie Ze beminnen elkaar en;/Ik ben er niet tegen, maar mijn vrouw." „Ik weet het, maar waarom?" //Dat wil zij niet zeggen."//Kom, Aubertin, ge zijt redelijk en verstandig; ge waart het altijd, als ge niet jaloersch waart, maar dat kan ons beideu niet meer hinderen." „0, jaloersch ben ik niet meer Anders ging ik wel met mijn vrouw mede naar het bal." ,/Nu ja, z'is ook al vijftig. Ge zijt dus niet jaloersch meer, maar gij waart het toch ruim twintig jaar en hield dus veel van uw vrouw." ,/Dat deed ik." „Daar- om kreeg zij te veel macht over u, die zij thans misbruikt." //Zoo zwak ben ik nietJawel, want anders zoudt gij weten waarom uw vrouw zoo tegen dat huwelijk is." //Wie heeft u gezegd dat ik het niet weet?" //Gij zelf! Kom, voor- uit er mede, als het ten minste iets verstandigs is." //Dat is het." Laat hooren." //Ge zult er over lachen. Maar zij kan niet anders handelen dan zij doet en ik heb er niets in te zeggen." //Maar wat is het dan toch? Waarom de behandeling der begrooting voor buitenlandselie zaken, hadden de leden het bizonder druk met napleiten over de houding der regeering in de Egvptische aangelegenheden. In een heftige rede verweet een der sprekers haar als ouvaderlands- lievend, dat zij het aanbod van Engeland om deel te nemen aan den Egyptischen veldtocht had van de hand gewezen, te meer, orndat haar gezant te Londen aan Lord Granville had verklaard, dat Italie te zwak was om troepen naar Afrika te zenden. De Minister Mancini antwoordde hierop geergerddat Italie wel tot bondgenootschap bereid was geweest en 25000 man marschvaardig hadden gestaau, maar dat daarop in den Minister raad bedenkingen van geldelijken aard de boven- hand hadden behouden, want Italics deelneming aan den Egyptischen veldtocht zou in zes maanden 50 millioen lire verslonden hebben. Ongetwijfeld blijkt nu, dat de regeering de wijste partij heeft gekozeu, want.Italie had zeer veel kans geloopen om voor de deelneming door het niet zelfzuchtige Engeland me. een kluitje in het riet te worden gestuurd. In Rumenie zijn de Kamers ook gesloten door den Koning in persoon en wel met een boodschap, waarin vooral gewezen wordt op den uitmunten- den toestand der geldmiddelen, doch verder nock van de Donaukwestie, noch van de buitenlandselie staatkunde melding wordt gemaakt. De Koning brengt aan de Kamer zijn dank en betuigt zijn innige gehechtheid aan Rumenie en zijn geloof aan de toekomst van het land. In de laatste zitting hadden de beide Kamers het voorstel om over te gaan tot herziening der grondwet eenparig aangenomen, nadat de slechts uit weinige leden bestaande tegenpartij met eenigen ophef de zaal had verlaten. Uit Frankrijk wordt gemeld, dat de regeering de inhechtenis genomen lieden der omwentelings- mannen, die men eigenlijk meer uit voorzorg en uit vrees voor rustverstoring op 18 Maart on- schadelijk had gemaakt, weder op vrije voeten heeft gesteld. Zij zullen zich evenwel nog voor den rechter te verantwoorden hebben wegens pogingen tot verstoring der orde. Uit Turkije wordt weder gemeld, dat de regeering pogingen aanwendt om eene nieuwe bijeenkomst der gezanten van de groote mogendheden te krijgen, waarop ze zou willen aandringen op de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen der Berlijnsche overeenkomst, die in 't belang van Turkije daarin werden opgenomen. Uit Engeland wordt gemeld, dat de regeering besloten heeft 2000 soldaten beschikbaar te stellen voor de bewaking der openbare gebouwen. Het dwaalt ge weer af?" //Het is een bloemkool." Marans schoof zijn stoel achteruit, keek zijn vriend eens goed aan, om zich te overtuigen of de man wel bij zijn zinnen was en riep verbaasd: //Een bloemkool?" //Ja, een bloemkool?" //Kom, gij gekscheert en ik meen het ernstig." //Ik gek- scheer niet. Ge weet dat bloemkool mijn lievelings- kost is, maar dat mijn vrouw hem haast niet luchten of zien kan." //Dat weet ik. Maar hoe..." z/Nu zijt gij op de lioogte om te kunnen begrijpen wat er voor ruim twintig jaar gebeurd is." z/Toen ge nog jaloersch waart?" //Juist. Mijn vrouw was toen dertig en ik nog bankier. Wij hadden veel aanloopvooral mijnheer Meri kwam dikwijls." ,/De vader van het meisje in kwestie." z/Ja. Als gij hem destijds gekend liebt, zult gij u herinneren, dat hij mooi en geestig was en dus wel reden tot jaloerschheid kon geven Ik werd ook jaloersch op hem." //Dat geloof ik graag en ik durf wedden, dat uw jaloerschheid onredelijk was." ,/Gij zoudt de weddenschap verliezen." z/Geef mij dan bewijzen." Aubertin stond op en klopte tegen den muur. Men kon hooren dat deze hoi was. Hij zeide: //Gij weet hoe Dionisius van Syracuse deed om de geheimen zijner vrienden te leeren kennen. Een Koning van Engeland aapte hem na en ik deed als beiden?" //Waarlijk?" z/Ja. Toen ik pas getrouwd was, liet ik stil een kamertje makeu, waarin men alles kon hooren wat er in den salon gezegd werd. Daar ging ik inzitten, als ik uit en te huis wilde zijn." z/Dat was onkiesch, Aubertin. Ik dacht niet dat gij //Gij liebt gelijkik zal mij niet Lagerhuis zal bovendien door een geheel regiment bewaakt worden. De regeering meent de stukken in handen te hebben, waaruit blijkt dat de hoofd- aaideggers der dynamiet— en moordkomplotten zich te New-York ophouden en van daaruit hun aanslagen regelen. De Kngelsche gezant te Was hington moet last hebben ontvangen om aan de regeering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika mede te deelen, dat uitlatingen gelijk die van den Ier Rocsa te New-York de vriendschappelijke be- trekkingen tusschen beide landen kunnen verstoren. olgeus sommige Amerikaansche bladen was de toon der mededeelingen onaangenaam, zelfs dreigend. Te Philadelphia wordt eerstdaags do Iersche con- ventie gehouden. HH. MM. de Koning en de Koningin zullen den 2 April des middags 1 u. 40 m. uit den Haag afreizen, om, tegen 4 u. 40 m. te Ylissingen aan- gekomen, van daar met de ,/Valk" naar Engeland te vertrekken. Hunne Majesteiten met de jeugdige Prinses wor den den 3 April te 8 uren 's morgens te Queensboro verwacht. Een exprestrein zal de koninklijke familie rechtstreeks naar Londen brengen, waar zij om- streeks 10 uren zal aankomen. Alles is daar reeds gereed voor de ontvangst der hooge gasten. De kostelooze afstand is door de Regeering voorgesteld, aan de gemeente Vlissingen, van den Koningsweg en een paar andere strooken, welke reeds vroeger zijn overgedragen of door de gemeente in onderhoud zijn genomen. Tegelijkertijd is de bekrachtiging voorgesteld van den onderhandsehen verkoop aan de gemeente Vlissingen van voormalige vesting- eu kanaalgron- den a! daar. Op de Internationale tentoonstelling te Am sterdam zal de Noordbrabantsche gemeente Dongen, de voornaamste looiersplaats hier te lande, verte- genwoordigd worden door een negentiental leer- looiers, van welke eenigen tevens schoenfabrikanten zijn. Men zal collectief exposeeren. Het doel is hoofdzakelijk, de looiersindustrie en de schoenfabri- cage uit haar tegenwoordigen kwijnenden toestand op te heffen, door voornamelijk met vreemde landen te kunnen concurreeren, om te gelijkertijd dezen tak van nijverheid al meer en meer uit te breiden. Naar men mededeelt, zal het tegen den heer Bredius ingestelde proces, strekkende tot ontbinding van de commanditaire vennootschap J. P. Bredius Co., geen voortgang hebben. Te dier zake voor de rechtbank te Breda gedagvaard, is hij niet rechtvaardigen Maar ik had ook een mooie vrouw en was jaloersch. Nu ben ik in geen tien jaar meer in dat kamertje geweest; onlangs merkte ik zelfs dat ik den sleutol er van verloren had. In dat kamertje nu kon ik hooren hoe Meri met mijn vrouw stond. Hij werd steeds meer verliefd zij weerstreefde en sprak over haar liefde voor mij over haar plichten, over haar zoon, over haar goeden naam, die bezwalkt zou worden, over het berouw, de spijt en de wroeging, die verholen overspel steeds volgen. Hij zwoer haar eeuwige liefde, en bood haar zijn fortuin en zijn leven aanhij wilde haar zelfs schaken. Eens werd hij zelfs boos en zei, dat mijn vrouw ham niet bemindemaar mijn vrouw antwoordde snikkend, dat zij hem haar hart niet behoefde bloot te ley gen, dat hij geen reden tot klagen had, dat zij even ongelukkig was als hij; in een woord, zij gaf hem te verstaan, dat ik de eenige hinderpaal voor hun geluk was en dat zij vol- gaarne zijn liefde en genegenheid zou beantwoorden als ik maar dood was." ,/Inderdaad?",/Zoo begreep het Meri, die nu uitriep, dat ik zijn ongeluk was, en dat hij zonder mij kalm en gelukkig zou leven. Hoewel hij niet durfde zeggen hoezeer hij mij haatte en hoezeer hij wenschte, dat mijn vrouw maar rouw over mij zou dragen ten zijnen voordeele, zoo zeide hij toch zooveel, dat hem het zwijgen opge- legd werd. Treurig namen beiden afscheid en ik verliet mijn sluiphoek Wat moest ik doen? Mijn mededinger werd stcllig bemind en ik mocht niet zeggen hoe ik dat te weten was gekomen. Ik ver- vloekte mijn kunstgreep en wilde met Meri duel- leeren, maar dat beviel mij niet; ik wilde Par persoonlijk verschenen, maar heeft zich bij procuratie doen vertegenwoordigen. Omtrent de kassierszaak zelve is nog niets be- kend. Geen der crediteuren heeft tot heden eeni gen stap gedaan om den heer B. in rechten te vervolgen. H. M. .de Koningin had in de loterij ten voordeele van de stichting van den H. Vincentius te s llage o. a. ook een 25tal loten genomen. an dat getal zijn 14 met een prijs uitgekomen, waartoe ook behoort een gegoten ijzeren fornuis, een pop enz. e rekenen van 1 April e. k. zullen, zooals wij reeds vroeger mededeelden, alle plaatsen in Nederland, welke tot dusver nog niet in den dienst der pakketpost waren opgenomen voor den dienst worden opengesteld. In verband met de artt. 11, 12 en 16 der wet van 21 Juni 1881 (Stbl. no. 70), is dientengevolge het port der gefrankeerde brieven, met gemeld tijdstip voor het geheele Rijk als volgt: oor een brief tot 15 grammen 5 cents; boven lo tot en met 100 grammen 10 cents; boven 100 tot en met 250 grammen 15 cents; boven 250 tot en met 500 grammen 20 cents; boven 500 tot en met 1000 grammen 25 eeuts. dappers en koffiehuishouders zijn, blijkens beschikking van den Minister van Finantien wegens het liouden van een schietbaan evenmin een afzonderlijk recht verschuldigd als voor een doelen (handboogschutterij). In Augustus a. s. kunnen, na vergelijkend onderzoek, leerlingen-telegrafist worden toegelaten, aanvankelijk op een daggeld van 1. Deze leer- lingen kunnen, na voldoende blijken van geschikt- heid te hebben gegeven, dingen naar de betrekking van telegrafist 2e kl., aanvankelijk op een jaarwedde van f 900. Aanmelding voor of op 31 Juli a. s. bij het Dep. van Waterstaat, met de noodige, in de St.— Ct. no. 72 vermelde, bescheiden. Het cijfer der landverhuizers uit Duitschland is over de maand Januari 1883 tien pCt. minder dan dat in die maand van het vorige jaar; ook is het aantal personen, die uit Duitsche havens en uit Antwerpen vertrokken, verminderd, ten ge- volge van de concurrentie der Nederlaudsche stoom- schepen. Het centraal Adder—comite heeft verslag uit- gebracht van zijn bemoeiingen. Ontvangen werd aan giften 80,862,85waarvan 29,619 van de commissie van Nieuwediep, f 21,254 van die te Amsterdam, f 12,800 uit Java, 10,911 te 's Hage enz. Aan 3 weduwen is een inschrijving verlaten met mijn vrouw, maar dat beviel mij ook niet. Dieu geheelen dag en den volgenden nacht smeedde ik treurig allerlei plannen, die telkens weer in duigen vielen. Eindelijk naderde ik 's morgens mijn vrouw, schijnbaar kalm en glimlachend, al kostte mij dat ook veel moeite." //Zeidet gij haar niets?" /,1k zei haar niets, maar eeu be diende klopte aan en ik vroeg//Wat wilt gij Het antwoord luiddeDe kok moet u spreken, mijnheer." //Mijn kok? Waarom? Ik moei mij immers nooit met mijn kok?" //Hij wil u misschien een gnnst vragen," zei mijn vrouw. ,/Ga maar even met hem naar uw kamer," en ik ant woordde //Yoor u heb ik immers geen geheimen, vooral met mijn kok met Laat hem maar hier komen." De .an kwam bleek, ontsteld en bang binnen. <jn vrouw schrok en riep//Wat scheelt er aan?" „0, mevrouw, als gij wist." z/Spreek op 1" De kok had een ongeteekenden brief ontvangen met een bankje van duizend francs. Een derge- lijke som werd hem beloofd, als hij den inhoud van een fleschje, dat hem met den brief bezorgd was, gieten wilde iu den bloemkool, die voor mij alleen klaar gemaakt werd. Hij behoefde nergens bang voor te zijn, want de kool werd er beter van. De brave kok gaf mij den brief en toonde mij het fleschje; hij begreep, dat men een goede zaak zoo geheimziunig niet vragen, zoo dol niet betalen zou. Ik nam het fleschje, onderzocht den inhoud en goot eenige druppels op een klont suiker, die ik aan mijn vrouws Leveling, haar schoothoudje, gaf. TER HI/LVMIII 101 RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1