Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1863. Zaterdag 24 Maarl 1883. 23e Jaargang Binnenlwid. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENT IE N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters vvordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. mil blad verwchl.iiit Uinitdaf en Vrijti»s»voiid bij dcu nilccvrr Jl. K. ft. I) II O K T te Ter Ketizcn. JPolitielr Overzicht. Voor Frankrijk is de verjaardag van de stichting der commune kalm voorbijgegaan. Dank zij de omvaugrijke voorzorgsmaatregelen, die zeer terecht door de regeering genomen waren, bleef Parijs dien dag rustig. De troepen waren zoodanig op- gesteld, dat op het eerste bevel het Champs de Mars geheel omsingeld kou worden. Als er samen- scholingen waren ontstaan, dan hadden de troepen het dus in de macht orn het volk in een richting voor zich uit te drijven tot de plaats waar de politie gereed stond om ieder zonder onderscheid in hechtenis te uemen, die bij het tooneel tegen- woorrlig was geweest. Het plein der invalideu was op dezelfde wijs bewaakt. Een deel van het garnizoen te Versailles was des nachts naar Parijs gekomen, om de troepenmacht aldaar te versterken. Het in hechtenis nemen van eenige leiders daags te voren had ook de gewenschte uitwerking en men moest al zeer na'ief of zeer verbitterd zijn om met al die voorzorg iets te wagen. Ook de volksvergaderingen, in 't openbaar en in besloten kring gehouden, liepen eveneens rustig af, ofschoon er groote geestdrift was onder de omwentelings- mannen op hunne feestmalen. Ilerhaaldelijk werd de kreet aaugeheven: Leve de commune! Ook werd de Carmagnole gezongen, maar eenige wanorde- lijkheid of rustverstoring had er niet plaats. Alleen te Roubaix en Samt-Etienne werdeu pogingen gedaan om tot een betooging te komen, doch die mislukten geheel door het krachtig optreden der openbare macht. In de Kamer werd gesproken over de ongeregeldheden te Moutceau, die een gevolg zijn van Godsdienstigen druk door de directeuren der inijuen op de mijnwerkers in streng katholiekeu zin uitgeoefend. De regeering toonde aan, dat de wet haar daartegenover ongewapend laat. Zij wil de mijnwerkers beschermen en zou in de toe- komst bij het verleenen van nieuwe vergunningen aan de mijndirecteuren voorvvaarden in dien zin eischen. Verder stelde de afgevaardigde Baudry voor, twee millioen te besteden ter tegemoetkoming van de arbeidende klasse, van welker toestand hij een somber tafereel ophing. De Minister Ferry noemde Baudry's voorstelling overdreven endeehie mede, dat de regeering, in overeenstemming met het gemeentebestuur, besloot tot een aanzienlijke bestelliug van meubels voor de openbare rijks- gebouwen van algemeen bestunr en het stadhuis. In overweging was een plan om 8000 arbeiders- woningen op staatsgrond te doen bouwendit plan zal bij de Kamer na het Paaschverlof worden ingediend. Baudry's voorstel werd daarop verworpen. Een ander afgevaardigde diende een aanvraag in om vergitfenis voor de veroordeelden te Montceau en Lyon. De Minister Waldeck erkende, dat jegens de veroordeelden te Montceau eenige mildheid mocht worden in acht genomen, omdat zij geen onderwijs hadden genoten, doch dat het met die te Lyon een ander geval was. Hij las het om- wentelings-program van Krapotkin voor en kwam tot de gevolgtrekking, dat het voorstel, voor zoo- ver de veroordeelden te Lyon betrof, moest worden verworpen, daar deze pers./nen geen lankmoedigheid verdienden. Met 399 tegen 83 stemmen werd besloten, de artikelen van het voorstel niet in behandeling te nemen, wat met een verwerping gelijk staat. Na de beautwoording verdaagd te hebben van een vraag van een der leden over de ongeregeldheden in het Lyceum Louis le Grand, besloot de Kamer, tot 19 April uiteen te gaau. Ook de Senaat besloot, tot 19 April verlof te nemen. Als de kroning van den Russischen Keizer doorgaat, zal de oud-Minister Waddington de Fran- sche regeering bij den Czaar vertegenwoordigen. In Bulgarije, waar de Ministers waren afgetreden, omdat de bisschop van Sofia uit ziju ambt was gezet door de Grieksche Synode van Konstatinopel, welk besluit de Russisch gezinde Minister Sobolew alkeurde en niet wilde erkenneu, hebben de Bul- gaarsche elementen een volledige nederlaag geleden. Sobolew, die met de samenstelling van een nieuwe Regeering was belast, heeft nog twee Russen van afkomst, Kaubar en Zankoff, met dc overige Russische Ministers die aanbleven, aan zich toe- gevoegd. Vorst Alexander zal, voor dat hij naar Moskou vertrckt om de kroning van den Czaar bij te wonen, eerst een bezoek breugen aan den Koning van Griekenland te Athene, aan den vorst van Montenegro te Cettinje, aan het hof te Weenen en aan zijn vader Prins Alexander van Ilessen te Darmstadt. Uit Rusland wordt gemeld, dat het Russische hof weder van St. Pet rsburg naar Gatschina over- gebracht is, waar het waarschijnlijk tot den dag der kroning gevestigd zal blijven. Aanvankelijk bestond er plan dat de Czaar Moskou zou bezoeken om de werkzaamheden voor het kroningsfeest in oogenschouw te nemen. Bedenkelijk s eclrer het bericht, dat men te Petersburg in staatkundige kringen verzekert, dat dynamiet onder deu grooten schouwburg te Moskou is trcvonden, waar een der plechtigheden moet plaats hebben. Uit Petersburg wordt ook gemeld, dat de Shah van Perzie in April Teheran verlaat, om naar Moskou te reizen over Baku en Astrakan. Na het bijwonen van het krouingsfeest, waarbij ook de Khan van Khiwa zal tegenwoordig zijn, vertrekt de Shah naar Weenen en Rome, om eindelijk over Koustantinopel naar Teheran terug te keeren. Mogelijk wordt zijn reisplan nog zoo gewijzigd, dat hij de tentoon- stelling te Amsterdam met een bezoek kan vereeren. 11H. MM. de Koning en de Koningin hebben f 1000 doen toekomen aan de Commissie voor het verleenen van hulp aan de nagelaten betrek- kingen der visschers van Moddergat. Naar ons uit 's Gravenhage wordt bericht, heeft de heer O. van Rees Zondag jl. aan Z. M. den Koning schriftelijk gerapporteerd, bezwaar te vinden in de samenstelling van een Ministerie. Het tot stand komen van een combinatie is, naar men ons verzekert, afgestuit op verscheideu consi deration van politieken aard. Thans heeft M. de Koning aan Mr. J. G. Gleichman de opdracht verleend om een nieuw kabinet te fcrmeercn. De vice-admiraal Jhr. F. de Casembroot, afgevaardigde voor 's Gravenhage, geeft kennis, dat hij zich in Juni aaustaande niet herkiesbaar stelt voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. De gemeenteraad van Middelburg heeft B. en W. gemachtigd, zicb tot de regeering te wenden met verzoek het daarheeu te leiden, dat het haven- en schutguld voor de hierheen bestemde schepen geheel afgeschaft worde, of der gemeente de bevoegd- heid te geven die rechten at te koopen en des verlangd als vergoeding daarvoor een kaai— en liggeld te heffen. Men schrijft uit MiddelburgGisteren opende Mr. G. N. de Stoppelaar, voorzitter der Vereeniging Uit het volk voor het volk, in tegenwoordigheid van tal van genoodigden, de door het Restuur dier Vereeniging tot stand gebrachte tentoonstelling van schilderijen. De verzameling, die 111 stukken van 79 Nederl ndsche en Belgische meesters telt, is gerangschikt in drie bovenlocalen van het Raad- huis en maakt, voor zoover wij er nu reeds over konden oordeelen, een hoogst gunstigen iudruk, zoodat er een druk en verdien I bezoek aan voor- speld kan worden. Daartoe zal zeker ook bjdragen de zeer laag gestelde toegangsprijs van 25, terwijl doorloopende kaarten voor f 1 te verkrijgen zijn. De tentoonstelling blijft geopend tot 8 April. In het gemeentehuis van Rilland—Bath zijn door de Ged. Staten van Zeeland voor iedereen ter inzage neergelegd de plans en teekeningen voor eene nieuwe bedijking van schorren en slikken onder de gemeenten Woensdrecht en R Hand-Bath, teneinde daarop de mogelijke bezwaren van belang- hebbenden te vernemen. I it die plannen blijkt, dat door de bedijkers, namens wie door den heer A. V. Hombach te Ilulst daartoe concessie is aangevraagd, ruim 200 H. A. schorren eu slikken in vruchtbare akkers hervormd zullen worden. De nieuwe polder sluit aan tegen de zuidzijde van den spoorwegdam door de Ooster-Schelde en tegen de Van der Duins-.en Caterspolders in de provincie Noord—Brabant, eu heeft zijn ontstaan grootendeels aan den spoorwegdam te danken. Worden ten noordeu van dezendamslechtszandige platen anngetroffen, ten zuiden van den dam vindt het slibr. ke water van de Wester-Schelde gelegenheid bij stil water te bezinken en schorren te vonnen. De haven van Woensdrecht wordt door deze werken ingedijkt en gaat als zoodanig verloren, doch in de plannen is een nieuwe haven bij de suatiesluis ontworpen. Het vervoer van mosselen te Bergen op Zoom naar het buitenland bedraagt 50 tot 70 balen per dag. Geiniddelde prijs 1,75 per baal. Tengevolge van het stormachtige weder was de vangst van panlianng uiterst gering. De vischmarkt levert weinig versche visch, zoodat er hooge prijzen be- steed worden. Onder de feestelijkheden, waar van de opening der koloniale tentoonstelling te Amsterdam, op 1 Mei, in tegenwoordigheid van HH. MM. den Koning en de Koningin, vergezeld zal gaan, zal ongetwijt'eld wel de meest indrukwekkende zijn de uitvoering van een feestcantate voor gemengd koor, waarvoor de levering van den tekst aan Ten Kate eu die van de muziek aan Verhulst is opgedragen. De Koninkh'jke fabriek van waskaarsen te Amsterdam, die in veiling van 13 Moart jl. heeft opgebracht f 1,218,475,75 en aan den makelaar J. Meijeriuk Meijer voorloopig werd toegewezen, is niet gegund, aldus opgehouden. De jaarletter voor de branding van schepen en vaartuigen, bij bun meting voor het recht van patent, in het dienstjaar 1883/84 zal zijn de letter b (vet). Het is in de nieuwe wereld al even bar weer als in de oude. Einde Februari was 't ook in de Vereenigde Staten lenteweer; daarop daalde de temperatuur en had men rijkelijk sneeuw, in het noordoostelijk deel der Unie zelfs zware sneeuw- stormen. Te New-York was het in de eerste week vau Maart buitengewoon koud. In de overstroomde districten hebben ook hevige stormen gewoed, die op menige plaats nieuwe dijkbreuken tengevolge hadden. Men wacht intusschen, gelukkig, nog altijd den ontzettentenden cycloon, die volgens den weer- profeet Wiggens, een half jaar geleden, tusseheu 8 eu 11 Maart de geheele Atlantische kust zou teisteren. TER NEUZEN, 23 Maart. In de heden gehouden zitting van den gemeente raad alliier heeft het onderzoek der geloofsbrieveu van het nieuw benoeind lid, deu heer C. van der Hooft, plaats gehad met algemeene stemmeu is tot zijne toelating besloten. Het edel pogen van de zang vereeniging Neuzens Mannenkoor alhier, om het lot van ongelukkige natuurgenooten te verzachten is bij verschillende rampen gebleken. Met genoegen vernemen wij dan ook nu weder, dat het bestuur besloten heeft om a. s. Donderdag 29 dezer een concert te geven ten voordeele van de ongelukkige visschersbevolking van Moddergat Dat een flinke ondersteuning noodig is, bewijst wel het volgeude, hetwelk van daar wordt geschreveil ,/Van de bemanning der 22 schepen, is die van 17 schepen verongelukt. Van de 110 mannen zijn 83 verdronken. Van die 83 waren 50 gehuwd eu 2 volwassen zoons, die in 't onderhoud van het gezin moesten voorzien. z/Meuschen, die in hun stand welvareud waren, zijn in een oogenblik van alles beroofd. Goed en bloed, alles wegDe toestand is wanhopig Winkeliers, bakkevs, schoen makers, vischrijders, in een woord, het geheele dorp, dat uit ongeveer 800 zielen bestaat, moest op 2 of 3 huisgezinnen na, leven van de vischvangst. z/Slechts drie lijkeu zijn gevonden. Een van een vijf eu zestigjarig man. Ik was bij zijne weduwe. //Hij zou voor het laatst mee uitgaan zei ze mij op f 200 na was ons scliip betaald, (de geheele uitrusting van een visschersaak met praam kost ongeveer 6000.) Wij hoopten dat geld nog te kunnen verdienen en dan zou hij later aan den wal b ijven. M ij konden dan van ons deel leven. Levenslang hebben wij daarvoor gespaard. En nu is alles wegOp dien aak waren behalve haar man twee gehuwde zoons! z/In een huis zit eenc wezenlooze oude vrouw. Drie volwassen zonen, haar geheele kroost, zijn in den storm gebleven. i Het geheele dorji is familie vau elkander, en trouwt weer onder elkander. z/Ik heb nog een zoon en 3 schoonzoons over en moet God danken zei een oude vrouw maar ik heb toch twee schoonzoons, een broeder, een zwager en 20 neven verloren!" Aamnoediging tot tieelneming voor het te geven concert achten wij overbodig daar de weldadigheids- zin van ler Aeuzeusch ingezetenen genoeggekend is; alleen willen wij aanstippen dat zij, die van het concert geen gebruik willen inakeu, hunne giften voor dat doel toch kunueu bezorgen bij het bestuur van Neuzens Mannenkoor. 'e de verschillende en frappaute uitvoe- ringen in het beroeind Nederlandsch paardenspel vau Oscar Carre nog niet heeft gezien, of daarmede nader kennis wil maken heeft thans daarvoor eene puike gelegenheid. De spoorwegmaatsehappij GentTer Neuzen zal volgens achterstaande advertentie op Dinsdag aanstaande een buitengewonen treiu doen rijdeu van Gent, des avonds ten 11 uur naar Ter Neuzen om ieder gelegenheid te geven dit Europeesch ver- maard circus te bezoeken. De trein zal op tusschen gelegen stations ophouden en des nachts ten 12 uur 30 minuten alhier aankomen. Ten gevolge van het verzocht ontslag door deu heer J. M. Mulder, als hoofdonderwijzer aan de bizondere Christelijke school alhier, is thans door de commissie dier school, in diens plaats als hoofd onderwijzer benoemd, de heer H. Koelmans, te Antwerpen, aan eene Protestantsche school aldaar tijdelijk aangestelddie ook akte bezit voor het Fransch. j Gedurende de tweede helft der maand Febru ari is door het hulppostkantoor te Axel de vol- gende onbestelbare brief verzonden, aan het adres vanrouw Misch, te 's Gravenhage. Bij den post— en telegraafdienst in Neer- lands-Indie is o. a. overgeplaatst van het post- en telegraa. kantoor te Anjer naar dat te Buitenzorg, de commies 3e klasse W. C. Krol. oor het beroep naar de Hervormde gemeente te Beets, in Noord-Holland, heeft de heer J. A. Th. Krol, predikant te Kolderveen c. a., bedankt. Jl. Zondag avond omstreeks half 10 uur brak op Belgisch Clinge een brand uit, die iu den aanvang zich ernstig liet aanzien. Drie huizen en een schuur zijn een prooi der vlammeu geworden. Dank zij de spoedig toegesnelde hulp, konden grootere ouheilen voorkomen worden. Deoorzaak van den brand is onbekend. Kantongerecht te Ter Neozen. Zitting van 22 Maart 1883. VeroordeeldC. v. K., kleermnker, en J. H., smid, beideu te Ter Neuzen, ter zake van het te zameu maken van nachtelijke burengeruchtenieder in eene boete van 7,50, subsidiair 2 dagen gevangenisstraf. C. v. H., polderwerker te Sas van Gent, ter zake als voren; in eene boete van f 5,50, subs. 1 dag gevang. J. H., M. V. eu E. B., alien zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake als voren; ieder in eene boete van f 0,50, subs. 1 dag gevang. M. Y., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van het voldoen aan eene natuurlijke behoefte op den openbaren weg; in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. J. S. en P. J. K., beiden zonder beroep te Westdorpe, ter zake van enkele diefstal van veld- vruchten; ieder in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. P. F. L., arbeider te Koewacht, ter zake van het buiten noodzaak belemmeren van den openbaren weg; in eene boete van f 2, subs. 1 dag gevang. P. H., herder te Sluiskil, ter zake van het on- gemuilkorfd laten loopen van zijn liond op den openbaren weg; in eene boete van f 3, subs. 1 das gevang J. d. V., koopman te Stekene (Belgie), ter zake als voren; in eene boete van f 3, subs. 1 dag gevang. B. d. B. en H. d. M., beiden te Boschkapelle, ter zake van het rapen van sehelpvisch aan den voet van een waterkeerenden polderdijk; ieder in eene boete van f 10, subs. 1 dag gevang. F. B. en A. B., voerlieden te Sas van Gent, ter zake van het vervoeren van een boom met cett TER NEEZENSCHE <0UU\T 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1