lam- ei Mertafa A. B0LIEH voorhecn A. Tholens 9 K00LEMANS BEIJNEN H. DE KOK te Ter Neuzen. DE HAND TE K00Y liEZIICD i:\ 0MiIZ1 HiII IIEUOlim Aisterdal88 MSW-10UK AGEKTEN GEVRAAGO, 3 13 m2. 33 D 4°. Esa HERBSRG n LOGEMM, (»emcc; le-Vrocdvrouvv, HukskitiN. Kam»nrcns, .Wallace en Lakens, A I) s ii a u I) Ij i n s SMERBIETZUD GEWAAEBOP.GD. EE EIEDWE LOEDOE is u (sluitend verkrijgbaar bij den beer STOOM BOOTD1 EN ST 01' l)E W ESTElt SCH EL D E. T e P a c h t e n 1°. Een HOFSTEDE, 2°. Een HOFjTEUE, Open bare Vcrhooping Keuc partij lluismcubclcn Ja H. HLEK^, te Tpp i\eczen, Te kcon: 7 E BEEOMEJS TE TER NEUZEN, of Anti-Rliiimalisclie VVatlen. SUIKERBIETZAAD, E l ne h m i te ko rp Herberg met (vergunning) ten jnjs liaai meer!!! Te bekomen bij Ovan Damme MAELIJASCG! HAILIIIEXST EIIIMi V\\ \V0\l.\G. r/ HET WEI TIL G KDEPON EEP D MEJIK: Rctterdaib iTrjTir vnny Middt'lcn van vcrvoer. ADMINI?TRATIEKANTOCR J. P. dc C. A. CAltCHEAt, te iJzembjke. T Ji AXEL. De Nutans f. J. A. Fercken, te Ter Venzcn. z d ten vcr oeke van den beer M. J. BERMAN, te Z .inslug, als gemichtigde van de benifieiaire ei-t'genamen van den beer M. II. Telchuijs, in leveii Oud-Qriffier te Axel, op Lw erilig den 31 .11IIill' 1833, des n middags ten 1 ure, aan z-jn sti rfhuis, zijrule de heib. rg bewoond bij A. de Pooter, te Axel, in liet openbaar verkoopon: 1 BlOiinen, Linten, Voeren, enz. Onder controle vac het Proefstation der Rijkslaiidbouwschool te Wagemngeu, J. A. PATEER Ez. adres JOS. BROCK, Vlissingen. TtC TER NEUZEN bij P. J. SCUFFLE, te Ter Neuzen, bericht de ontvangst van eene groote sorteering J A PONSTOFFEN /wart en gekleurde Meiitossen, Thibe, Neteldoeken, Bedden, Bedveren, Kapok enz; tot ze«*r billijke en verlaagde prijzen. tot ver toop vuu .terkeu drank, <j per fin con bij: JULES BAVl^RE teTerNeuzen; E. A. KRUIJSSE te Axel; L. J. BEVIN te IJzeudijke eu A. MOER- PIJK te Zu dd irpe. Natuurlijk Koolzunrhondond Mikeraaiwater uit de „Victor'a Rron" te Oberlalinstcin bij Ems is niet alleen voor gezonden een zeor welsmakende en verfrisscbende drank maar teveus een uitstekend gene.ismiddel in vele irevallen van z ektc.n in't b.zon der bij die der maag en ademhalinjsorganen, alsmede bij zenuwachtige toestandeu. I>e verkoop van f.i'10.909 flessebeii en krnilen in hef eerste jaar der Evploitatie dezer bron is we! bet be^te bewijs van de voortreffelij" lieid van dit tlineraalwater. Verkrijgbaar op heele en halve kruiken en flesscben in de HJfels en Iiofiielmizen, alsmede bij alle llandelareu in Viseli, Comestibles eu Kolouiale waren. Brochures en Prijs-couranten gratis. EENE GROOTE PARTIJ Ter Neuzen. tot lage prijzente bevragen bij A. BOLTER en A. THOLENS l)z. UREN VAN VERTREK geduiecde de maanden Maart, Ap il tot en met 14 M>i L883, Zoo nood g zal de stoomboot tot uiterlijk 3,— uur wachten op den trein welke ten 12,37 nioet aaukomen. Zaudai en Znlcr- UoitdrpilttRdne. I uict de soelvarende, uiLslekcuii voor Passagiers ingerichle Ntoouiscliepeo der NEDERLANDSCB AMERIKAAVSCHE SI 00M V A ART-MA AISCB APPIJ. .Spoonveg Ter X'enzei."'eelielen. Spoorweg Ter Xeu/.euGent. Stomntram Vlissingenvid(lelbnrjr. grool 75,51 "6 hektaren (171 gemeten), gele- gen i den Oraujepolder on er Biervlict en tot 2 Mei a. s. in gebruik bij Cas. Cuelenaere. groot 61,6170 hektareu (138 garnet n), gele- gen in de polders Oudegraauw, Langeiidarn hi Lamswa ide, under e gem ente H.mtenisse, wijk Ininswanrile tit 1 Juli a. s. in gebruik bij Joseph van de Voorde. Oo 34,0590 hektvren (77 gemeten) geloren in den Isabellapolder te Aardenbur en tot 1 Oatob -r a. s. in gebruik bij Char les VAN DlMME. te Hoo dplaat, ('net of zoniler laud) in ge bruik bij Angelds Weijnen, en dadelijk aan het genot te komeu. VAN be: tea tide hoofdzakelijk in: Td'els, Stoe'en, mahoniebou- ten en ijzeren I.edik lit met ress its, Bedden, Peiidule, B mheur du jmr, G1 swer Geleierd, Sehil- derijtjes, Hngklok en meer audert goederen. Koopen tot en met f 3,kontant. heeft de i te berichteu, dat zij ee..e II 0 I) E- Z A A Iv heoft geopend in Een VARKE\, dk van bigven. Te bevra en bij P. d'HONT, te Stop- pe dijk (Kampen). LEVEiiT DE ONDERGETEEKENDE SI PEKPIIOSP1IAAT (Klnver-gmmo), CHILI- SALPETER van 15.) °/0 stikstof b f 17,82 per 100 K. G., li! ASi'MEST voor vlas, aardappelen, su kerb et u, t: rwe, rogge, gerst, woiden, enz. enz. en beveelt zicb minzaam in ieders gunst. Piijs- couranten op aauvrage verkrijgbaar. Hontenisse, Januari 1883. WgpKfefiy** Grnote en hleine kapitnlen zijn bescbikbaar als Hypotlieek op Land en op Gebomven, ten kantore van A. HOMBACH, Agent van de liotterdamsche Hvpotlieekbank. wordt gevraagd eene jairwedde f 300, Z ch aantem lden bij den Burgemeester. imilrr siirnnllr: CIIILI-S A LPETER of L A A DBOIJ WZOUT 15 b 16 pCt. s'ikstof b 16,00 KIW'ST-GT'A iO voor koren en vlas b 14,00 KrVST-GlAVA voor aardappelen b 10,00 Net pakbuis s gevestgl bij J. AX DER WELLE, in de Tiioleusstraat. Zeker en onfeilbaar middel teg an alle Rhumati- sehe aandoeningen, door konde ontstaan, kramp, aangez c itspij i, kiespijn, verst'jving in da ledea enz. als ook buidziekte van elken aard. Zij nemeu dadelijk alle sclerpa deelen uit vleescb en bloed iveg, zonder eenig orgaan stoornis toe tebrmgen. Prijs 30 ce..t per pakje. Verkrj rbaar bij de i Noo d- d pothonder A. BREETVELT Az. te Delft en verder bij 3. W IIOUTZA.GER, Ter Neuzen. Wed. A. van Fraijenhonen Zr;ii«hIhk. WW Harinek Axel. t/*7 E de IPitfe Jams*n% liuitt. Fa'*aerty iunteuiftse. 1tf. d. Ftaijm Rz M Jau Steen. A So*\t>hiii 9 de !)te 1/ Btvih I Jzni'Jijke. C de Ornate, \ardenh»irg. G. Cornell*'TroeJe. '•TII'r^nettfelder, Kr«*'<ens. P Lut"iyn Biervlief. Wr. F*ginger Auert MitMelbur* J DelnoijeV|j«i*inifeo. I). HildermsxeGoes. W Ftisrker, Krumingen. P Print, Kloetinge. J. f/anngtHtin, Colijn»pUe J. Sndti IAi rikiee IF van BrabundHrouw»-r« haven. C Bnu'erxe Kraium*. S ll'et/erweel M. Vlnart'-iifJij P t/ 11 in Da/en holer I. Domini(tus% 1 einioD<2a**P 11. till HUEV, e HILST, verwittigd heeren landbouwers, dat bij hem ti> bekomen is de eerste soort van "uiver glad zonder wortels of takken, van deii hi e; LGURENT MOUCUON, te Orschies, noorden van Frankrijk, waarinede door hern verscbeidene prijzen njn behaald op da voomaamste tentoonstellinga; van Erankrijkte Lille bekroond met de vijt eerste prijzen. Eenig gewaarborgde verkooper voor Ze land, M. VERNIMMEN. Bestellingen worrlen aangenomen bij C. Doffki.akr, te Axel, eu A. D. van Akrde, te Ter Neuzen. Een zeer goed beklante met STALLING eu ERF, dienstig voor alle bedrijven, gelegen mast de bal e Sluisk 1 (brug); te bevrageu bij den eigenaar FUAVCISCUS BRACKE, aldaar. doet het grijze haar bin- nen enkele dageu verdwij - nen, maakt liet liaar glans- rijk en zacht; balet he' uitvalbn van en geeft groeikracbt aan de jeug- dige haren. te'i'er Neuzen: Gl ANO voor koorn, aardappelen enz. f 10, BESTE Gl ANO ora straf aan te jagen met veel stikstof zooals voor vlas, suikerpeen enz15,50 Zuivere ecbte CHILI-SALPETER of LANDBOU WZOUT 16,00 N A S TUSSCHLN Net kabinet van M. H. VAN STRATUM, gebreveteerd tandmeester, is verplaatst van de KliNielij <evest, 4, naar de WAI»«»ERSLFL 13. tegenover bet panorama Verlat, tusschen de Tuiniers- plimts en de Ooststitie, nab'j de De Keyserlei, te Vntwei-peu. Dagelijks te konsulteeren over alle taudlieelkuuilige operaties en het plnatsen van k i'isttanden en geb:*ten. naar bet nieuwste en scboonste systeem, zonder baken of veeren en naar verkiezing zonder plaat, met 39 jarcn waarboi". Elgenaren: ROll.lIE.VIFiiLLER Co., Rotterdam. Uniielljks. Van Vli'singen n.ar Krerkmu vm 6,in 3,31) Breskens na .r VliwiiiR^n, G,:t0 1,30 4, vm. 7,3't nra. 9,20 vm 7,30 8— 2,50 8 l(i nd g en W n*' dog liaandiig. Vhh Vli'singer nsur Borsiiele vm. 7,80 nm. 2 20 h< r«stl" n. Dr Neuzen 8,2 50 T r N uZici n H edck, j10 30 n M '<l<-k n T r N i'£*n Tcr N -u e«. n B ael» vlu. ii,30( 61',30 10 30 IVjiBimie nmx Vliwiogeu 11.j 6.30 11,—/ 11,— 0,30 tu. 12,30 Vrljda. vm 7,80 n 8. ,1 ,30 H i 1 6,'-n I 2, vm. 7 3" H 8- 10.30 v 11.— DXHECT, Ecretvolcrndr Alv.-tarlcn. Van ROTTERDAM: 24 Maart Stoomschip P. CALAND. 7 April MAAS. 21 W. A. SCTIOLTEN. 5 Mei ROTTERDAM. Van AMSTERDAM 31 Maart Stoomschip AMSTERDAM. 14 April SCHIEDAM. 28 LEER-DAM. 12 Mei ZAANDAM. Biljetten naar New York en alle plaat sen der Vereenigde Staten worden tot billijke prijzen aige- geven door de Generaal-Agenten voor Zeeland, DE BRUIJNE Co., Middflbuhg, en door de Ageuten J. W1SKERKE, Tek Neuzen. M. DE JONGE, Zvamslag. W. J. VAN DOES EL A A R, Axel. A. DE GROOTE, Guoeue. G. CONTANT, Sthoondijee. J. DE PUYT, Breskens. J. L. HEMMEKAM, IJzendijkk. J. F. CAUWELS, Aakdlbukg. Beuevens door de lleereu PRINS ZWA- N EN BURG en hunne Ageuten. v.TerNeuz. n. St. Nic. eu Mech.6,30 10,65 1,85 5,50 Slu.skil 6,38 10,12 1,43 6,00 Axel 6,48 10,20 1,53 6,15 Hulst 7,08 10,40 2,15 6,40 Cliuge 7,80 10,58 2,30 7,00 Aankomst te St. Nicolaas 7,50 11,15 2,48 7,20 Mecbeleu 9,25 12,27 4,18 9.40 v. Mecb. n. St.Nic. enTerNeuz.6,50 10,10 1,47 6,05 St.Nicolaasmtar'J'erNeuzen8,05 11,55 3,15 7,20 CJinge 8,25 12,15 3 33 7,40 Hulst 8,50 12,40 8,55 8,05 Axel 9,12 1,02 4,13 8,25 Sluiskil 9,22 1,12 4,22 8,35 Aankomst te Ter Neuzen 9,30 1,20 4,30 8,45 CORRESPONDENTIE. v. St.Nic. n. Antw. 8,00 10,07 11,45 3,15 6,10 8,17 Antw. n. St.Nic. 7,12 8,55 10,55 2,05 3,45 5,10 St.Gillisn. Moerbeke 8,17, 10,10 12,15 5,05 8,00 Moerbeke n. St.Gillis 7,00 9,35 11,30 1,85 6,35 v. Ter Neuzen n. Gent 6,00 10,30 12,15 5,40 Sluiskil 6,08 10,38 12,30 5,48 Philippine 6,15 10,45 12,45 5,55 Sas van Gent 6,25 10,55 1,00 6,03 Selzaete 6,40 11,10 1,25 6,10 Aank. te Gent (Station Etat) 7,25 12,00 2,15 6,56 v. Gent n. Ter Neuzen 5,00 8,32 12,25 5,20* 8,10 Selzaete 6,30 9,15 1,15 6,05 9,05 Sas van Gent 7,00 9,29 1,35 6,20 9,22 Philippine 7,15 9,38 1,45 6,27 9,30 Sluiskil 7,30 9,18 1,53 6,35 9,35 Aank. te Ter Neuzen 7,40 10,00 2,05 6,45 9,48 Deze tre u looj t ai em d Vr^daga lol Ter Neuge da overige dngen tot Salz-ete CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,42 9,15 11,10 1,23 6,13 Eecloo n. Selzaete 8,23 10,20 12,19 5,15 8,12 Gentn. Brussel 7,39 8,15 9,13 11,07 12,31 1,55 4,14 5,06 8,14 8,23 9,35. v. Gentn. Brugge en Ostende 8,35 9,11 10,22 1,23 3,05 3,25, 4,13 6,37 7,23 Stonmbootdienst WatsoorileuVinke. v. Walsoordeu n. Vlake: vm. 6,00 11,00 nm. 3,00 Vlake u. Walsoordenvm. 8,10 mn. 1,00 1,30 Spoorweg Vli singe i'f iosiMulaul. v. Vlissingen n. Roosendaiil 5,50 6,50 7,20 9,30 1,10 5,10 7,20 v. Vlissingen: vm. 8,00 9,80 11,00 nm. 1,00 8,30 5,30 7,00 8,30 v. Middelburg: vm. 8,10 10,10 12,00 nm. 2,00 4,40 6,10 7,40 9.10 Stoombargedienst tnssclten Middelburg en Vlissingen. v. Middelburg: vm. 6,30 9,30 nm. 1,20 3,30 7,00. H Missingeuvm. 8,00 11,00 urn. 2,30 4,45 8,00

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 4