m Waesberghe-ianssens, Een f OONHDIS, SCEUUR en ERF. jffilj Ecu WcobMs met Sclrartje, BEKEIilDMAKIHG. OIUROEREND GOED. BURGERLIJKE STAND. Handelsberichten. Advertentien. Openbare V^rkooping Openbare Verkooping Bouw- en Weiland, Cit de hand le hoop: I. B 0 0 W L A N D, bebonwde G RO N D, u ROERENDE GOEDEREN, Bouw-, Weiland en Dijk, BOUWLAND, Van 1 tot 15 Maart 1883. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 2 Maart. Petrus Rink- hout, oud 22 j., jm. en Aagje van Doeselaar, oud 18 j., jd. 13 Maart. Cornelis van de Velde, oud 24 j., jm. en Adriana Dieleman, oud 21 j., jd. Geboorten. 1 Maart. Jan, z. van Martinus Drabbe en van Hebrina Hamelink. Andries Adri- anus, z. van Jacobus Hamelink en van Plorentina Maria van Driel. 2 Maart. Adriaan Jacob, z. van Adriaan van de Zande en van Suzanna Cornelia Porreij. Engel, z. van Jan Jansen en van Pieter- nella Josephina Holie. 3 Maart. Abraham, z. van Reinier Leuuis en van Cornelia Vermeulen. 5 Maart. Jannigje, d. van Levinus Hooglander en van Neeltje Kraaijeveld (van Papendrecht). 6 Maart. Elisabeth Catharina, d. van Mechiel van Doeselaar en van Johanna Verlii.de. 7 Maart. Joannes Frauciscus Leopoldus, z. van Joannes Baptiste Gijsel en van Christina Pieters. Maartje Esther, d. van Cornelis Adriaan Versluijs en van Cornelia Maria Versluijs. 8 Maart. Apollonia, d. van Johannes van Riet en van Francina de Maree. 10 Maart. Barbara, d. van Jacobus de Doelder en van Elisabeth Loot. 14 Maart. Petrus Joseplius, z. van Regina Ange lina van den Bulck. Overlijden. 10 Maart. Suzanna de Regt, oud 80 j., wed. van Michiel Dees. Hendrik Laurens Pieter Sanderse, oud 2 j., z. van Joannes en van Abrammina Jacoba de Jonge. 12 Maart. Rachel Bolleman, oud 32 j., echtg. van Joris Johannes Kolijn. HULST. Huwelijks-aangiften. 12 Maart. Michael Augus- tinus de Maat, oud 22 j., jm. en Johanna Catharina Eggermont, oud 24 j., jd. Johannes Cornelis Lauwereijs, oud 24 j., jm. en Johanna van Kem- seeke, oud 22 j., jd. Geboorten. 2 Maart. Rosalia Maria Seraphina, d. van Albertus Johannes van der Heijden en van Seraphina Blomiuaert. 4 Maart. Louisa Johanna, d. van Franciscus van Giesen en van Johanna Maria van Gmueken. 5 Maart. Cornelis Phi- lippus Petrus Josephus, z. van Petrus Johannes Vermeulen en van Maria Cornelia de Kock. 6 Maart. Theophilus Seraphinus, z. van Judocus Cornelis de Kock en van Philomena Bunn. 10 Maart. Philomena Petronella, d. van Victor Roels en van Anna Catharina van der Poel. Overlijden. 5 Maart. Eeu als levenloos aan- gegeven kind van het m. geslacht van Dominicus Boone en van Virgeuie Cabret. 6 Maart. Anna Vorms, oud 66 j., wed. van Josephus 7 Maart. Een als levenloos aangegeven het m. geslacht van Petrus Johannes Catharina de Moor, kind van Janssens en van Maria Clementina Kramers. BOSCHK APELLE. Overlijden. 3 Maart. Johannes de Bakker, oud 56 j., echtg. van Ida Pastijn. 5 Maart. Pieter de Maeijeroud 78 j., weduwu. van Isabella van Campen. G R A A U W. Huwelijks-voltrekkingen. 2 Maart. Pieter Cor nells Pardaans (van Hontenisse), oud 39 j., jm. en Catharina Bouchout, oud 44 j., wed. van Augustinus Reijns. Geboorten. 6 Maart. Joseph, z. van Benedictus de Deckere en van Wilhelmina Buijs. Johanna Maria, d. van Johannes Josephus de R eke en van Lev na Taalman. 11 Maart. Leonie, d. van Jacobus Kouijzer en van Rosalia Leenknert. Overlijden. 9 Maart. Johannes Bapifst Hen- drikx, oud 52 j., weduwn. van Cornelia van den Berghe. 10 Maart. Theresia Roeland, oud 89 j., wed. uit het le huwelijk van Johannes van Dosselaar en uit het 2e huwelijk van Gilles van Daalen. 13 Maart. Petrus van den Berghe, oud 6 w., z. van Augustus en van Maria Anna de Cock. 14 Maart. Emile de Backker, oud 4 m., z. van Petrus en Phelomina Bogaert. H E N G S T D IJ K. Overlijden. 12 Maart. Eeu als levenloos aan- geueven kii.d van het m. geslacht van Ludovicus Stallaart en van Melania Apolonia de Waal. HOEK. Huwelijks-aangiften. 9 Maart. Andries Fre- deriksen, oud 24 j., jm. en Aaltje Yerheijke, oud 26 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 1 Maart. Maarten Florissen, oud 31 j., jm. en Maria Martha Diele- man, oud 26 j., jd. Geboorten. 1 Maart. Maria, d. van Jacobus Blok en van Helena Verbrugge. 5 Maart. Levina Cornelia, d. van Gillis Drabbe en van Cornelia Leijs. STOPPELDIJK. Huwelijks-aangiften. C. Konings (van Hontenisse), oud 41 j., weduwn. van A. Hamelink, en Ju- doca Looks, oud 81 j., jd. Geboorten. Desire, z. van P. de Bruijn en van C. de Klerk. Carolina Adriana Maria, d. van H. J. van Wesemael (overleden) en van Anna Isabella van Mol. Overlijden. J. de Vree, oud 72 j., wed. van C. van Campen. J. Wentzler, oud 51 j., echtg. van S. van der Meeren. A. de Nijs, oud 18 m., z. van A. de Nijs en van P. Pastijn. WESTDORPE. Overlijden. 11 Maart. Maria Vervaet, oud 5 j., d. van Franciscus en van Sophia van Geetsum. ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. 2 Maart. Adriaan de Kraker, oud 23 j., jm. en Anna de Putter, oud 16 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15 Maart. Adriaan de Kraker, oud 23 j., jm. en Anna de Putter, oud 16 j., jd. Geboorten. 3 Maart. Maria Pieternella, d. van Hendrik Pieter Lensen en van Johanna Frederika Jacobs. 8 Maart. Pieter, z. van Poulus Jacobus AVillemsen en van Catharina Pieternella Oppe. 9 Maart. Poulina Geertruida, d. van Jacobus Dielemnn en van Maria Geertruida Wolfert. 11 Maart. Een als levenloos aangegeven kind van het vr. geslacht van Bastiaan van der Beek en van Cornelia van Hermon. Overlijden. 2 Maart. Krina Oppeneer, oud 85 j., echtg. vau Andries van Dixhoorn. 3 Maart. Maatje van Doeselaar, oud 61 j., d. van Andries en van Pieternella Elisabeth Hollebert. 5 Maart. Adriana Maria Huijssen, oud 6 m., d. van Jacobus Johannes en van Jauna Cornelia Dees. 7 Maart. Francois Buijze, oud 2 m., z. van Jan Johannes en van Janna Hamelink. ZUIDDORPE. Geboorten. 12 Maart. Prudentia Maria, d. van Henricus de Buck en van Blondiua Verhoeven. Zeetijdingen, Van 13 tot en met 15 Maart zijn in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent: 15 Maart. Eng. stoomb. Norma, kap. Atkinson, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Victory, kap. Lumley, van Louden met stukg. Van 13 tot en met 15 Maart zijn uit deze haven vertrokken komende van Gent 14 Maart. Eng. stoomb. Resolute, kap. Holli- dav, naar London met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, naar Goole met stukg. Noord- sche bark Sendemanden, kap. Enersen, naar New- Castle met ballast. 15 Maart. Eng. stoomb. Whimbrel, kap. Booth, naar Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, naar Leith met stukg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. King, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 13 Maart. Eng. stoomb. Ebbwvale, kap. Wood, van Bilbao met inenerie. Spaansche stoomb. Calon, kap. Ybarra, van Bilbao met menerie. 14 Maart. Eng. stoomb. St. Petersburg, kap. Marshall, van Louden met stukg. Eng stoomb. Annie, kap. Spink, van Goole met kolen. Uit deze haven zijn vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen: 13 Maart. Eng. stoomb. Jutland, kap. Fisk, naar Londen met stukg. 15 Maart. Eng. stoomb. Mona, kap. Grant, naar Londen met stukg. Van 13 tot en met 15 Maart werden langs de Oostsluizen alhier 16 binuenvaartuigeu op- en 18 afgeschut; terwijl op 14 dezer langs deWest- sluizen 1 binnenvaartuig op- en 4 afgeschut werden. PRIJZEN DER EFFECTED. Amsterdam, 15 Maart. *i Prijzen der coupons. Dordrecht, 15 Maart. Lokeren, 7 Maart. 14 Maart. Gp den 23 Eebruari is te Grand Rapids (Noord—Amerika) overleden onze geachte vader en behuwdvader J. VAN DEN BERG, in den ouderdom van omtrent 85 jaren. Namens de familie, Ter Neuzen. jqh. y^T DEN BERq Hoek. M. VAN DOESELAAR. Op verlangen van den overledene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw gedrageu worden. Heden ontsliep te St. Maartensdijk in den ouderdom van ruim 82 jaar onze geliefde moeder C. J. BLOM. C. MULLER. M. MULLER. Zaamslag, 10 Maart 1883. Sas van Gent, Strekkende tot algemeeue en bizondere kennisgeving. t e H ulst, BELAST ZICH MET: het in- en verkoopen van Effectenhet inwisse- len van Coupons tegen den Koers van den dag; het bezorgen van nieuwe Couponbladen; het koopen en verkoopen van Francs; het geven van geldelijke voorschotten ook op Effecten; het leenen van gelden onder eerst hypothecair verband op Iluizen en Land in Nederland als Agent van de Amsterdamsche Hypotheekbank en het leveren van Pandbrieven dezer instelling; het in- en verkoopen van Preniieloten en het nazieu derzelve van af de cerste tot de laatst plaats gehad hebbende trekking; alle verrichtingen bij de Grootboeken der Rationale Selutld; de bezorging vau alle soorten van Assurantieu. Neemt g'elden met 8 dagen opzegging tegen 3 procent, met 3 maanden opzegging tegen 4 procent rente. Is 's Woensdags te Ter Neuzen in het /Neder land sch Logement" bij den Tleer Batenburg en 's Zaterdags te Avel in het logement het ,/Gulden Vlies" bij Mejuffrouw de Wedwe L. Rolff. Het BESTUUR van de POLDERS BEOOSTEN- en BEWESTENBLIJ maakt bij deze openbare aankoudiging bekend, dat de werkzaamheden voor de klassificatie van de eigendommen in die polders gelegen, overeenkomstig de kadastrale grootten zijn volbracht en dat het register der uitkomsten van heden af, ter inzage van belanghebbenden is nedergelegd ten kantore van den Ontvanger- Griffier te Hulst. Zuiddorpe, den 15 Maart 1883. Het Bestuur voornoemd, A. VAN HAELST, Dijkgraaf. Ph. MAERTENS, Ontv.—Griffier. T E HOEK. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen. zal ten verzoeke van de erven VIJGJE DIELE- MAN, in leven zonder beroep, wonende te Hoek, in 's Lands Welvaren, bij P. Bareman, te Hoek, op Diusdag 3 April 1883, des namiddngs ten 2 ure, in het openbaar verkoopen op het dorp te Hoek, kadastraal sectie G, nummer 592, groot 3 aren 45 centiaren. Te aanvaarden na de toewijziug. Onmiddelijk daarna: eene partij bestaande hoofdzakelijk in Tafels, Stoelen, Knbinet, Klok, Wekker, Kachel, Hoekkastje, Trog, Wasch- tobben LadderPlaat, Haardijzer, Geleierd- en Aardewerk, eenig Brandhout en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met f 3,contant. Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Ilulst, zal ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen de Eerwaarde Mejuffrouw MARIA ANNA VAN DER KEER, in leven Begijn, te St. Arnands- berg bij Gent, en aldaar overleden, in het cpenbaar presenteeren te verkoopen 19 hektaren 75 aren 40 centiaren gelegen in de polders Stoppeldijk en Paulus- polder, gemeente Stoppeldijk. Boomprijs f 870, Verdeeld in zes koopen, in pacht bij Juds. de Schepper, landbouwer te Stoppeldijk, van 1 Octo ber 1883 tot 1 October 1892, ten prijze van f 720,'sjaars, alle lasten voor pachters rekening. Eerste zes koopen ingesteld op 18,485, 1 hektare 87 aren 50 centiaren gelegen in de gemeente Hontenisse. Boomprijs f 250, In pacht bij G. F. Willemsens te Hontenisse, tot 1 October 1887, ten prijze van f 60,'sjaars, alle lasten voor eigenaars rekening. Ingesteld op 1170, 2 hektaren 23 aren 80 centiaren gelegen in de gemeenten Hulst en Hontenisse. Boomprijs f 100, In pacht bij de Gebr. Stoop, te Hulst, tot 1 October 1883, ten prijze van f 170,'s jaars, alle lasten voor eigenaars rekening. Ingesteld op f 2540, Gelag 1 pCt. VERBLIJF op Dinsdag den 27 Maart 1883, des namiddags om 2 uur, in het Logement //Het bonte Hert" te Hulst, bewoond door den heer E. M. Brand, te Hulst. ZEGT HET VOORT. staande in de Tholensstraat, te Ter Neuzen, op zeer voordeelige voorwaarden; te bevragen bij den uitgever dezer courant. Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal, iugevolge rechterlijke machtiging, ten verzoeke van de erven en rechthehbenden van wijlen PIETER FRANCIES COPP1ETERS en ISABELLA LEVINA VELDE, beide gewoond hebbende te Koewacht en aldaar overleden, op Woensdag den 21 Maart 1883, des namiddags om 2 uur precies, in openbaar presenteeren te verkoopen Eerste Koop. HJaJs en 5 aren 50 centiaren ERF, in de Klap- straat, gemeente Koewacht, sectie D no. 948. Tweede Koop. 2 hektaren 64 aren 50 centiaren vroeger bosch, in den polder Oud Beoostenblij, gemeente Koewacht, sectie D nos. 564, 565 en 566. De goederen omschreven in koop 1 en 2 zijn in mondelinge pacht bij Petrus Raas aldaar, voor f 90,'s jaars. D e r d e Koop. A. 7 aren 30 centiaren te Koewacht, Heikant, sectie C nos. 461 en 652, in pacht bij Antonius de Block aldaar, voor f 10,'s jaars; en B. 52 aren 90 centiaren gelegen als voren, sectie C nos. 648, 649, 650 en 651, in opstal bezeten bij verschillende personen aan wien de danropstaande huisjes toebehooren. Die daartoe gading hebben, komen ten dage en uur voornoemd, ten herberge bewoond door Eduardus de Vleeschouwer op het Zand, ge meente Koewacht, aanhooren de conditien en doen voordeel. Nederland. Bklgie. Fiiankrijk. liUSLAND. t'OLEN. Oostenrijk. Hongarijk. Italie. Sfanje. Turkije. Kgypte Portugal. Aherika. Brazilie. Cerlific. Werlfelijke schuld dito dito dito dito dito dito Ai-ndeel Hn deimaatschappij dito exploitRtio Ned. Bt-atsspuorw. Certifieaten bij Rotachiid lus.-hrijv iiRen Obiiaat en 1708/ 1815 dito Hope Co. 1855 6e eerie dito .000 1864 diic Oustereche leening 2e serie dito L. 100 1872 di o L. 100 1873 Loten 1866. Obiig. H"pe Co. I.eening 1860 Certific. dito Insrript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 8671869 Ceriifieaten. Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. di o Aaud. Baltische spoorweg dito dito Jelez Orel dito >po rweg lot- iflis d to dito Charkow Azow Zuil West spoorwegmaatsihsppij. Sehatk st obligation Obiig. in rmnier Mei Nov. dito dito Feb. Ang. dito metall. in zilver Jar.. Juii. dito dito Apnl/Oct. Sehatkistbiijetten Certific Amsterdam Obligation Bniteul. dito Binneulandsrhe Inscbrijvinz Alg schuld Obi. I.eening 1876 Ooligat On Obligation (1877) dito (1876 Illinois rertifieaten van aandeel Union Pscific hoofdl dito Oblig. 865 dito 1875 21 3 4 5 pet. 65J 78J 101 102} 1 8} 2} - 0 5 5 5 5 5 4 4 4 6 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 11 5 4 3 4 *i 97 775 95} 54; 85 J 85} 129} 841 76} 124} 89} 50} 58} 64} 65A 65 11} 75} 53} 6 112 5 98} 5 98} Amsterdam, 14 Maart. Metall. 21,00; dito silver f 21 00; Do F.ng. per f 11,62}. Bng Portugal per 11,62}; Spasnsehe plasters f 47 40; Amerikaantche dollars (in gf>nd) 2 46 Amsterdam 15 Maart. Metall. f 21 00; dito zilver f 21 f 0 Div. Eng. per f 11 57$ Eng. Rn*ten per /II 87$; Entr. Portugal per 1157$; Frays 47 40, Hsltr. 47,80; Praia, 58.45 Hamb. Kuaaen 1.15$, Rus&en in Z. R. 1 18 Poolar.be per fl Poolache per Z. K. bpaanache piasters 47 40; Spaansche binnenlandscho /2t29 Amerik. doOari 2,46 papier By beparkte aanvoer van Tarwe wnren de prijzen heden wel iets beter dau de vorige week. Haver 10 cent hooger. Paar- denboonen .80 cent hooger. Erwten puike soorten 20 a 40 cent hooger. Paike Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe 9 30 a 9 50 raindere 8 80 a 8,50. Rogge Zeeuwsche en Vlaainscha 6,30 a 6,70. Overmaassrhe 6 00 a 6,30. Gerst Zeeuwsrhe en Vlaamsche winter 5 60 a f 6 0) Over mans* he 5.00 a 5 50. Zeenwsche en Vlaamsche zomer 5,10 a 5.30. Overrnaossche 4,60 a 5 00. Haver donnc 2,9U a 3,80. Dikke 4.00 a 4 50 Paarden- booneu 6 30 a 7 30. Daivenboonen f 7 50 a 8 30. Vf itteboonen 11 GO a f 14,GO. Bruineboc en f 12 00 a 16,00. Erwten 9 30 a j 10 00. Voeder 8 00 a f 8,50. Koolzaad a Lijnzaad ziai J 11,75 a J 12 75. Tarwe, p. 106 k.. Rogke, Gerst, Haver, fr. 20,00 a 22.00 11.75 13 00 13.50 14 50 12,50 13,75 20 00 s 22,00 11,75 12,75 13,25 14.25 12,50 18,75 VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 3