Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1861. Zaterdag 17 Maart 1883. Itinnenlnnd. ?H'«V ABONNEMENT: F K U LL KTO N. 8) DE ADELBORST. TEH \EI ZEME (01E i\T. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika i,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel vertmnderden pnjs. nit bind verseliljut UiiiMdas- en Vrijakncnvoiid bijj den Folitiek Ov«»mioht. De volksvertegenwoordiging in Engeland gelijkt meer op een groote Kamer van Koophandel d n wel op een wetgevend lichaam, dat zich beijvert om de wetteu des lands en de behoeften van het volk in overeenstemm.ng te brcngen met de eischen des tijds. Slechts nu en d i n komen er in het Hooger- en Lagerliuis onderwerpen in behandeling van de laatste soort om verou lerde en bestaande toesiandcii te verbeteren, die dan zoo veel dienst do en als n en we lappen op een oud kleed en de r. clits— en wetsto standen nog iuge- wikkelder en rekbaarder makeu dan te voren. Niet zonder grond wordt het Engelsche volk dan ook een volk van kooplieden genoemd, en w e n g twijfelen mocit aan de alomtegenwoordigheid van Britsche belangen, ilie heeft slechts de reeks van ouderw rpen na te gaan, waarmede de beide Huizeii z ch in hunnejongste zitting moesteu bezig houdeu. Niet minder dan tieu vraa/stukken waren ter sprake gebrac.it en er is een volledige aard- rijkskundige kennis no di; om de le en in de z g-zags bewegin,en over den wereldbol bij hunne besprekingen te volgen. Aphtereen volgens kwamen het eiland M ilta, liet Congo—geb.ed, het e land Jamaica, het eiland Madagaskar, het I'onau—gebied de Transvaal, Canada n Noord—Ainer.ka, Egypte en En elsch Indie of Hindostan aan de beurt. Natuuilijk waren het vraagstukkeu van verschil- leuden aard, maar .1 e toch alle meer of uiin den Engelscheu hand.d raakten. Or het streven van Engeland, om overal in alles de eerste en de bevoorrechre te willea zijn, niet te eenig.-r tijd aanLiding zal reven tot botsing met andere zee- mogendheden is z er te vreezen. Om Frankrijk te dwarsb omen in zijn plaanen met het Cougo- gebied en met het eiland Madagaskar, heeft Enge land een verdrag gesloten met Portugal, waarbij vrijheid van scheepvaart ea handel op de Con en hare bijrivieren aan Engeland wordt toege- staan, waartegeuover Engeland Portugal's rechten op dat gebi d erkent, en daar I'raukrijk eeu vloot naar Madagaskar heeft gezonden om zijn rechten op een gedeelte van dat eiland te doen geld, n, heett Engeland eveneens oorlogschepen daar heen gezonden om voor zijn belangen te waken. Ook is er weder sprake van een inmengiug van Enge land in de Transvaal. De laatste oorlogen daar, waarbij de republiek te strijden had met machtige Katferhoof den en zich volgens berichten aan de Engelsche bladen, daarbij van dynamiet en andere ontplol bare zelfstandigheden b.-.diende, werden reeds eenmaal in de volksvertegenwoordiging ter sprake gebracht. De toenmaals afgelegde verklarinu, dat de zaak buiten den kr.ng vau haar bevoegdheid ligt, heeft blijkbaar niet alle leden voldaan en volgens latere berichten moet de regeering ook zelf op die verklaring zijn teruggekomen. Een Hij liet den zakdoek eenvoudig wasschen, stijven eri strijken op de gebrmkelijke, g.wone wijze. En omdat hij ongetwijfeld bang was, dat de zakdoek spoedig zou verslijten, als hij dezen met zoo weinig plechtigheid bleef behandelen, zoo legde hij deii bewusten zakdoek netjes en wel onder "in zijn kist, tusschen twee lagen lavendel. Er lag toen in de kist, welke overigens maar een zeer karigen voor raad linne.n oed bevatte, een schat voor Horatius. En die schat was de uiterst sclioone, keurig ge- steven en fijn gestrekeu baptisten zakdoek, die op den van zijn hoeken een geborduurde gravenkroon droeg, welke gevolgd werd door de letters J. M. loen Horatius aan boord van Harer Majesteits schip de Harfleur kwam, werd eeu adelnorst van een brik met ver.ichti'g beschouwd door de mag- naten van een schip van den eersten rang. Omdat hij onbekend w s, zoo was hij ook zonder vrienden. En omdat hij geen vrienden had, zoo was hij ook blootgesteld aan allerlei soort van verdrnkkii g. De luitenants veinsden, dat zij aanhoudend zijn naam vergeten waren en noemden hem dan ver- achtelijk den adelborst van de brik. De intendant van den kapitein v rgat, als de beurt aan Horatius was voor een diner bij zijn meester, ereoeld de uitnoodiging. Hij werd zelfs geen nkelen keer aan de officers taid gevraagd. Auelborst Tomkins der a gevaardigden heeft nu in de laatste zitting een verklaring voorgesteld van den volgendeu inlioud: //Het Lagerhuis betreurt de gruweldaden der Boeren en is van meaning, dat onmiddelijk ernstige stap- peu behooreu gedaan te worden om een st pte uitvoering der overceukomst van 1881 van de zijde van Transvaal te verzekeren en om de rechten der inboorliugen te waarborgen." Zaterdar hebben de Min sters uaa aanleidiug van dit, aangekond.gd voors el een vergidering gehouden en besloten om alle uooili e maatre ,elen te nemen, die in overleg met den bestuui der van Kaapland mochten noodi c blijken om den stain der Betcliuanen tegen den i.ival der Boeren te oudersteunen. Frankrijk trekt weder de aandacht door de woe - Engen der omweutelin smannen. De orde te Parijs wordt slechts met mo ite g.ihandhaafd. De aan- gekondi -de gr ote betooging der werklied n zonder arbe.d was wel is waar door de regeering verboden, doch de leiders hadde, besloten, dat zij toch zou plaats hebben. H ;rha ddelijk verz imel leu zich eenige duizenden persone.i op het plein der Iuva lide i, maar werden telk,-ns door d politie uiteeu gedreven. Een twintigtal inhechtenisnemingen waren het gevolg van het inwerpen van een paar venster glazen en de plund rinr eener bakkerij. Het aanta werklie leu was ering; de leiders der betoo ing waren p -rsonen van verdacht karakter. in Zwedeii wor It thans een levendige strljd g voerd over het ieuwe le rerplan. Ov. ral in Zwe deii en i /.onderheid ook te Stockholm, bestaat een partij d e ei e lijk alle middelen ter verded ging des lands wil afsc'iaffen. De Boerenpartij e over 't alg inee.i de geheele plattelands bevolking, gesteund door verschill mde schrijvers en deels o .der den uvloed van soc.aliste i, koinen in open- bare vergaderiu eu op tegen alle nieuwe lasten, die u t het thans voorgesteld- plan voortvloeien. In een dezer b jee..koinsten werd besloten tot het op- richten van een Zweedsch vredebond, in aanslui- ting bij het Engelsche verbondtevens zou men de noodige stappen doen om het land door buiten- landsche verdragen onzijdig te lateu verklaren. Een desbetrefft-nd voorstel, bij de volksvertegenwoor- d ging ingediend, is niet gunstig outvangen, omdat de geschiedrnis van alle landen en tijden geleerd heeft hoe weinig de verdragen beteekeoen, zoodat men zich toch aanzieulijke uitgaven voor strijd krachten zou moeten getroosten, teneiude in geval van nood de onzijdigheid te kunnen haudhaven. De Eerste Kamer heeft de leeningswet in hare zitting van gisteren aangenomen, met dertig tegen twee stemmen. Door Ged. Staten der prov. Gellerland is had Horatius zoeken te verblinden door de prachtige beschrijving van zijns vaders rijtuig, daarerechter maar een paard voor kou loopen en de andere adelborst Mucksallon had nog niets anders teg n Horatius gezeg 1, dan dat zijn schatrijke moeder twee mei en en een jockey voor haar eigen persoon in haar dienst ha I. De minnaar van lady Isabella Montevue was niets, in het geheel niets, maar hij was omgeven door lieden, de geloofden, dat zij iets waren. '1 ijdens den vroegen Zond igmorgenstond in October, die onze waarachtige g schiedenis zag beginnen, was er een schrikwekkende schaarste van schoone hemden tusschendcks bij de adelborsten van Harer Majesteits sclnp de Harfleur. Gebivk in de beurs had onmogelijk sterker ontroeriug kunnen wekken. Op dertig in nschappen waren er maar vijf schoone hemden. In dien eenvoudigen tijd keude men nog geen losse hemdkragen, ov*.r- hemden waren temauwernood uitgevonden en de uniform van de marine leende er zich nog niet toe, dat men ze tot boven toe kon dicht knoopen, als men geen schoon hi and had. Daarenboven werd er algemeen onder de marine gezegd, dat men er als een bo Tenkinkel uitzag, als men de kraag van zijn heind niet liet zien. Dus had in n veel shniheid en handigheid noodig, als men zulk een gewichtig deficit wille hedekken. Den vor gen Zo da r h idden de kapitein en de hoofaoflicicren reeds vtel pret gehad over de ver- aan de gemeenteb.isturen een schrijven gericht, om hunne aandacht te vestigen op hondui, die als trekdieren gebezigd worden. Z;j weuschen dat bepalingen in 't leven geroepan worden, oin het bezigen van honden als trekdieren tegen te gaan. -De opbrengsf der rijksm ddelen is in Februari vrij gunstig geweest. Zij overrreft die van Febr. 1882 met bijna een hal millioen, terwijl Jan. 1888 reeds 3 ton me ;r dan Jan. 1882 hid gigeven. De zegelreeht.en, welke in Januari reeds meer dan 6 ton of bijna van de geheele yarning inbrachten, brach^en in Februnn sleclits 215,00 in, of slechts 40,000 meer dan liet voiige jaar onder de oude ze elwet. Over eenige maanden, als de voorraad wed r s verbruik^, z 1 de opbrengst weder stijgen. De registratierechten toonen bij voortduring den invloed der afgesch .fte of verlaagde rechtenzij aven in Febr. evenals in Januari f 150,000 minder dan het vorige jaar. Tegen dit verlies moet de ineerdere opbrengst vau het ze^el opwegen. Tot dusver is d t doe! bereiktte zainen is reeds voor Ride rechten 21 millioen ontvangen. te en 2 mill oen iii 1882. Te zarnen hebben de lad recre belast ng.ai reeds 42 ,000 boven 1882 ingebracht. De overige 4 ton, meer dan in 1882 outva igen, komen voor de h, 1ft uit ruimere beta- lingen op perso ,eel en patent, en voor 120,000 uit ;e accijus.in, en wel grootendeels uit het gedis- '11 "d, dat zich bennt te herstellen vande.iach- eruitga .g, maar nog ruim 4 ton on ler de raining R geble.en. Het Centraal Comite voor de mzameling van giften ten behoeve der na elaten betivkkingen van de b manning des monitors Adder heeft be sloten, de som vau ruim 20,000, die nog va de mgekomcn gelde.i beschikbaar is, aan te wenden om een Vereeni ing te. stichten, t n duel hebbende het scheppen van een fou Is lot oudersteuning lo. van de nagekiten bet ekkiu -en van hen, die in s lands zeedie st door een g ongeval, aan een van s Rijks marineschepen overkomen, het leven liebb n verloren, en 2o. van hen d.e in 's lands zcedienst door een der elijke oorzaak voor den dienst onge- schikt z'jn geworden en buiten staat zijn om "in huu onderhoud te voorzien. In het reisplan van HH. MM. den Ko:iing mi de Konmgin is v.-rander ng g komen. N,et.27 Maart a. s., maar eerst 3 April zullen HH. MM. de resdentie verlaten en zich dan, in plaats van naar de hoofdstad, d rect via Vlissmgen naar Enge land Legeven, waar zij tot 16 of 18 April zullen vertoeven. Op dien datum zullen HH. MM. in de residence terugkeeren en zich 26 April naar Amsterdam be_even, waar zij, zoo Is elk jaar, een week zul len verblijven en op 1 Mei de Intern tionale Ko- lomale Tentoonstelling openen. Van Amsterdam sclnllende kunstm ddelen, die de be in an 111 nsr weer zou moeten aa.iwenden, als zij zich gepast trekleed wilde vertoonen, wanneer iedereen voor zijn divisie moest optr.li I en. Men had z It's iemand ontdekt, die een wit papier voor zijn vuil hemd had gespeld en toen zoo veil mogelijk tusschendeks bleef, waar hit timelijk douker was, op I at men ziju list liet gemakkelijk zou bespeuren. De Harfleur was reeds dertien weken in zee, zoodat het waarlijk een wonder mocht heeten, nu de voorraad aan schoon liunengoed uitgeput raakte Na veel ontmoedige.idergedachten dan die, welke ooit een wiskunstenaar gekweld hebben bij het zoeken vau de opl issing van een onoplosliaur vraag- s.uk, venoegde zich Horatius Elmstord weer bij zijn gezelleu tusschend ks. Wij zullen hem eveu volgen. In het eerst onderscheiden wij de voor- werpen en de personen slechts met moeite, omdat er een geelnchtig licht heerscht, dat vr goed op duisternis gelijkt. Maar daar wordt men spoedig aan gewoon, even goed als aan den stank van uedorven waier, d.e uit de pompput komt en aan de piklucht, die ur de kabelruimte opstijgt. Dat alles kan ceni e oo eublikken onaangenaam schijnen; maar het is niets, volstrekt niets, als men er aan gewoon is. Lmstert nu eerst maar eens, tot gij goed kunt rondzien. Gij zult leven genoeg hoor n. Er schijnt luidruch ige vroolijkheid to heersc leu. Maar hot is geeu echte vroolijkheid, het is slechts zeer goed geslaagde nabootsing. Nu uw uogcu vertrekken HH MM. direct naar Luxemburg, om op het lan Igoed Berg eeu maand te verblijven. De Miui-ter van Oorlog heeft de /eer nut- tige bop:l,ng gemaaki, dat manschappen, die we- gens slecht gedrig voortkomende uit tegezin in hun wapen bij het algemeen depot van discipline g'plaatst worden, bij een ander wapen kunnen wor len overgeplaatst. Gisteron stoud terocht voor het Gerechtshof te s GravenhageF J oud 52 jaar, wagenmaker te Groede, boschuld.gd van diefstal van lood uit een loods staaude op de aanh- origheid van een bewoond hms, ten nadeele van de Luthersche Ge- m 'ente afdaar. Besch. bokeade den diefstal uit armoude geplee^d te hebben. r Na een korte pauze veroordeelde het Hof F. J. tot 4 maanden c lstraf. - Hoe oufzettend groot het aantal zeer'mpen in den tegeuwoordlgen tijd is en hoe noodzakelijk het is, dat ook in Nederland een ond. rzoek naar hunne oorzaken worde edaan, blijkf onder anderen uit de statistieke opgiven omtrent de srevallen, waar.n van October 1881 tot October 1882 onder- zoek daar naar wer i in resteld door de »Wreck- Lommission.-.rs" in Engeland. 422 zeerampen werden onderzocht, en in 87 gevallen ward de schuld van den gezagvoerder of van een of meer der sch epsofficieren zoo dui leliik b weze.n, dat de bevoegdheid om in deu rang van kapite n of stuurman te varen, werd ontnomen gedurende 1 jaar, 9 maanden, 6 maanden of 3 maanden, ougerckciid nog de gevallen, waarin of de schuld niet voldoende bewezen werd en een b n-ping o> waarschuwing w,-rd ge reven, of de g. r gvo.ir.ler en de oflicieren bij de zeeramp hun leven verloren. Bovendien waren er bij die 422 zeerampen no-* d e veroorzaakt werden door de schuld van den eigenaar of inlader, die het schip overlaadde of onzeevvaardig naar zee zond, of wel de schuldige was de loods. De storm der laatste dag 11 heeft 011s weer er aan doen deaken, hoe noodig het is preventieve raaatregelen te neinen en het aantal zeerampen zooveel doenlijk te herleiden tot em minimum Daartoe behooreu alio partijen de handen ineen te slaan. Dairvoor is het noodig, dat van staatswege onifhankelijke personen met het onderzoek naar de oorzaken worden belast. De gezagvoerders en oflicieren zullen er bij w nnen; want ook van hen zal nu en dan, ja missch en veelal, worden gezeg 1, dat zij hun plicht ten voile deden, zoodat de commissie van onderzoek evenals in E11 eland haar verslag zal kunnen eindigen met de vvoordenMaster complimented upon his con luct under the trying circumstances." aan de duisternis gewoon zijn geraakt, kunt gij zien, dat niemand acht slaat op Horatius. Men versinaadt en men veracht hem, omdat hij nooit anders d n aan boord van een brik heeft geiliend men durft hem echter niet beleedigen, omdat er iets in zijn persoon li ft, wat aankondigt, dat men het niet straffeloos zou doen. Iedereen be nnt zich evenwel op te sch kketi, hoewel bijna niemand hoopt, dat hij goed zal sl igen in deze bewerkiug, die ineestal zoo aangenaain is voor jonge lieden, zoo gewichtig voor menschen van zekervn leeftijd en zoo onaangenaam voor hen, die reeds de livrei drageu van het einde van 's levens herfst. Er heerscht 'ikwijls aan boord van driedekk 'rs een soort vau kleine.i oorlog tusschen de bakboords- en de stuurboords—chambree. Terwijl de jongelieden er slechts aan denk.m, hoe, zij hun toilet zoo vol- ledig mogelijk zullen krijgen, maken zij, die het eerste met het hunne gereed zijn, gewoonlijk ge- bruik van deze geleger.heid voor het doen van een strooptocht in elkanders kamer en, wee! die in dat gevd van di fl -.sell nam, die de eirenaar vergeten heeft zorgvul lig in zijn kist weg te sluiten. Als de schuldig'. ontdekt wordt of gesnapt, loopt hij met een ferm pak slaag vrij. Tegenwoordig is dat b j de marine heel anders. Melkmuilen, die groen van de schoolb mken komen, spreken van hun eer en van hun pistolen, als er maar epn zweem van b.-lee liging wordt verino d. De jon relui li t onze dagen zijn stellig en zekcr charmant en lief, maar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1