Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1860. Woensdag 14 Maart 1883. 23e Jaargang. BBEBBTOMAKIH6. Binnenland. ABONNEMENT: Per dne maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,321. Men abonneert zicb bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIBN: A an 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer ner jaar, tot veel vermmderden prijs. Bit bind verscbljnt Biiasdas- en Vrijdagavoiid biji den uitgevcr J. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, maken bekend, dat op Maandag den 19 Maart aaustaaude, des voormiddags ten 10 uren, ten raadbuize zitting zal worden gehouden tot het afgeven der bewijzen van toelating van kinderen van 6 tot beneden 13 jaren op de openbare lagere school. Axel, den 12 Maart 1883. F. OOSTERBurgemeester. J. A. YAN VESSEM, fd Secretaris. JPolitieLc Overziclit. Een zouderlinge tegenstelling is steeds op te merken in den staatkundigen toestand van Duitsch- land. Aan de eene zijde de wetgevende macht, de volksvertegenwoordiging, waarvan de meerder- heid in hare bemoeiingen met 's lands zaken steeds ijvert voor het algeineen belang, de persoonlijke vrijheid en het grondwettig reclit van het volk en zicb verzet tegen elke bevoorrechting van standen of aanmatigingen van eigenmachtig gezag. Aan de andere zijde de regeering, de Keizer en Bismarck, de uitvoerende macht, bij wie ten slotte de be- slissing berust en die oppermaclitig 's lands zaken bestuurt. In alles uitte zich steeds het overwicht van Bismarck en een Minister blijft zoolang aan bet roer, als hij en de Keizer dit noodig oordeelen voor liuuue staatkunde tegenover de wetgevende macht. Het groote nieuws uit Duitschlaud is dan ook weder het ontslag van den Minister van oorlog. Reeds eenige weken geleden liepen daar- vau geruchten, die destijds door de lialf-ambtelijke Norddeutsche Algem. Zeitung, het blad van Bis marck, op heftige wijze werden tegengesproken, waarbij eenige groote bladen zelfs als een school- jongen een lesje ontvingen, wegens hunne licht- vaardigheid in het inededeelen van nieuwstijdingen over staatsaangelegenhedenLater heette het, flat de Minister werkelijk zijn ontslag had geyraagd, maar het niet had verkregen, daar de Keizer verklaarde niet te willen scheiden van een man die hem vele jaren zoo trouw had gediend. Het is bekend, dat de Keizer slechts noode van zijn vertrouwde raadslieden scheidt en dat de stelling van den minister Yon Kameke, vooral sedert den Franschen oorlog, bijna even sterk werd geacht als die van Bismarck zelf. Er moeten dus ge- wichtige redeuen bestaan voor het des ondanks gegeven ontslag en men meent de reden voornamelijk te moeten zoeken in verschil van meening over de ontworpen voorstelleu tot wijziging derruiterij en uitbreiding der artillerie. Het is intusschen een openbaar geheim, dat hij gevallen is, omdat hij sinds langen tijd geen gewild persoon meer FEUILLETON, 1) DE ADELBORST. Een schoon hemd en een schelling in den zak, een vroolijk hart en een slimme geest, kunnen iemand zijn weg wel door de wereld doeu vinden. Dit is een diepzinnige en tevens zeer ware opmer- king. Maar wij willen hier nu niet stilstaan oin te onderzoeken, wat het is, als men zijn weg door de wereld vindt, omdat iedere weg een eind heeft. En omdat de weg door de wereld, dien wij volgeu, dikwijls spoediger eindigt, dan wij wel verwacht hadden en vooral dan wij zelf wel" wenschen, zoo is het nutteloos, dat wij ons verdiepen in een onder- werp, dat ons onaaugename deukbeelden kan geveu. Een schoon hemd en een vroolijk hartGelukki", driewerf gelukkig is hij, die zulk een tweevoudig voorrecht bezitMaar, helaas! Hij die het waard zou wezen, bezit het niet altijdAnders zou Horatius Elmsford op zekeren Zondagmorgen in October niet treurig wakker geworden zijn, omdat hij het hemd, dat hij acht dagen te voren had aangetrokken, moest aanhouden. Op dien gedenkwaardigen dag was hij om hall acht op de oppervlakte van de wateren, die de aarde bedekken, zestien uren ten Zuid-Westen van kaap Ceci. Het zal voldoende wezen, als ik hier mijn lezers zeg, dat Horatius Elmsford nog maar adelborst was, lioewel hij het uoodige examen reeds had was m 't oog van den Keizer en zijn naaste raadslieden. Hij trad niet kras genoeg tegen de meerderheid in de volksvertegenwoordiging op en was als spreker niet opgewassen tegen Eugen Richter en de andere woordvoerders der vrijzinnige partij, en bepaald de kwestie der gemeentebelastin- gen, door de officieren te betalen, iets waarvan de Keizer en de soldatenpartij niets weten willen, zelfs niet van hunne bizondere inkomsten, speelde daarbij een groote rol. Men wil meer iemand liebben, die door en door soldaat is, en meent dien te vinden in generaal Bronsart von Schellendorf, bekend als schrijver en als degelijk lid van den generalen staf. Hij zal dadelijk gelegenheid hebben van zijn talenten te doen blijken bij de bespre- king van het wetsontwerp tot verhooging der pensioenen van de officieren. Waarschijnlijk wordt het verworpen, als de regeering niet op het stuk der gemeente-belastingen toegeeft. In Frankrijk heeft de Kamer, geheel in over- eenstemming met de Regeering, beslist, dat men met de grondwetsherziening nog geen haast be- hoeft te maken. I it Rusland hoort men weder meer dan sinds geruimen tijd bet geval was van nikilistische woelingen en van vele zijden wordt de vrees geuit dat men nog voor de kronings—plechtigheid weder iets van een aanslag zal hooren. Nu wordt weder uit Petersburg gemeld, dat men een voorraad dy- namiet en andere ontplofbare stoffen ontdekt heeft in een huis te Moskou, dat gelegen is aan een straat, waar de geheele optocht inoet door- trekken. Tevens hebben er ook thans weder een aantal inhechtenisnemingen plaats gehad van per- sonen, als verdacht, betrokken te zijn in een komplot tegen het leven des Keizers. Intusschen worden de toebereidselen voor het kroningsfeest voortgezet. In Spanje hebben de ontdekkingen in de zaak der omwentelings—mannen in Andalusie en elders een licht te begrijpen ontroering teweeg gebracht. De Regeering wendt alle kracht en geweld aan om de openbare meening gerust te stellen, die iederen dag meer en meer in angst verkeert door nieuwe bizonderhedeu aangaande de uitgebreidheid der omwentelings—beweging. Troepen zijn op voet van oorlog gebracht, versterkiugen naar den be- stuurder van Andalusie gezonden en er is zelfs sprake van, de schuldigen voor een buitengewone rechtbank te doen terechtstaan. Meer en meer wint echter de overtuiging veld, dat de oorzaak der beweging gezocht moet worden in den ellendigen toestand, waariu de bevolking verkeert. Lit Italie komen eveneens tijdingen, volgens welke men de draden in handen heeft gekregen van een wijdvertakten omwentelingsbond, die zich uitstrekt over de meeste staten van Enropa. Het is ook mogelijk dat al die geheimzinnige ontdek kingen als aanloop moeten dienen voor de ver- wezenlijkiug van het Bismarcks denkbeeld,/Een statenbond tegen de omwenteling." afgelegd tot verkrijging van den luitenantsrang. Hij was een arm en tevens trotsch jonkman, de zoon van een vader, die bijna even arm en nog veel trotscher was. Die vader was de zoon van een pairmaar hij had in de rechten moeten stu- deeren, omdat de geheele fortuin aan den oudsten zoon ten deele viel. Hij werd advocaat en hij bezat veel meer reclitschapenheid dan pleitgedingen. Omdat hij een atkeer had van chicaneeren, omdat hij alles verachtte wat laag of schandelijk was, omdat hij zich voor niets ter wereld met een slechte zaak belast zou hebben, vluchtten hem ook alle procureurs. Want deze bescliouwden hem als een levende satire op hun beroep, of liever op de wijze, waarop zij hun beroep uitoefenden. Ik weet waarlijk niet of het niet veroorloofd zou moeten wezen, dat men menschen, die zulke strenge en vaste beginselen bezitten, maar dood- eenvoudig liet stikken, omdat zulke monsters van deugdzaamlieid het beginsel van de algemeene wel- vaart vernietigen, omdat zij den stroom van de mode in zijn loop zoeken te stuiten, omdat zij in een woord, het geluk van de meesten hunner medemenschen benadeelen, dewijl hij, die zich ver- oorlooft een onwankelbaar billijkheids— of rechts- gevoel te bezitten, wanneer de groote meerderheid der menschen zich tevreden stelt met een weinig beter te zijn dan schurken en schelmen, een ver- sclirikkelijk schandaal is voor de samenleving. Advocaat Elmsford had trouwens ook nooit een Het Gerechtshof te 'a Gravenhage heeft Za- terdag jl. bij gewezen arresten uitspraak gedaan in de zaken jl. Donderdag behandeld. Het veroor- deeldeJ. H. uit Middelburg, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis en eenvoudigen diefstal tot zes maanden correctioneele gevangenisstraf J. d. wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis te Sluis en met vrijspraak van de hem ten laste gelegde landioopeiij, tot 45 dagen celstraf. De bevolking van de provincie Zeeland be- droeg op 1 Januari 1883 93,835 m. en 96,922 vr., te zamen 190,757 personen. In den loop van 1882 nam zij toe met 810 m. en 641 vr., te zamen 1451 personen. 1 e "Middelburg is op 81jarigen leeftijd over- leden Mr. A. M. Becius, gedurende lange jaren secretaris en later wethouder van Middelburg en daarna 18 jaren achtereen lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. erleden week is verschenen het afdeelings- verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp betrekkelijk de herziening van de kiestabel. Er waren leden, die, wegens het algemeen Regeerings- beleid in zake der kiesrechthervorming, de herziening van de kiesdistncten niet met deze Regeerinc wilden bekandelen. Velen achtten, met 't oog op de aanstaande grondwetherziening, een partieele kieswetregeling ontijdig. De meeste leden wilden bovendien alsnog het verband behouden zien tus- schen kiestabel en censuswet. Over het stelsel van enkelvoudige districten heerschte veel verschil van gevoelen. Verschillende denkbeelden werden hierover geuit of in afzonderlijke nota's breeder ontwikkeld. Het meerendeel der leden scheen, uit een algemeen politiek oogpunt, het behoud van dubbele of meervoudige districten te wenschen. De voorstanders van enkelvoudige districten wilden vrij algemeen de toepassing daarvan ook op groote steden. Doch de meeste andere leden wilden, gelijk de Minister, die gemeenten als organisch geheel behouden zien. Ook de indeeling zelve, ont- moette talrijke bezwaren. Men meldt, dat het tot stand komen van het standbeeld voor Hugo de Groot, verzekerd is. He bijdragen zijn voldoende om over een maand, op 10 April, op den 300n veijaardag van De Groot's geboorte, tot het uitschrijven van een prijsvraag voor het standbeeld te kunnen overgaan. Met een ruime bijdrage van het gemeentebestuur zaak bepleit dan voor hen, die geen middelen hadden om een pleitbezorger te betalen. Overigens bezat hij een klein vaderlijk erfgoed, dat hij voor zijn behoeften voldoende wist te maken, omdat hij zonder weelde en zonder pronk leefde, waarbij hij zich buiten schulden wist te liouden. En hij hield zich met zijn beroep slechts bezig, als er aan verdrukten rechtvaardigheid bewezen moest worden. Horatius was zijn eenigste zoon. Hij had dezen uiterst zorgvuldig laten opvoeden en toen Horatius zijn vijftiende jaar had bereikt, liet zijn vader hem in 's Konings dienst bij de marine treden. Nadat hij vijf jaren zeer eervol en meestal als adelborst had gediend, had hij zijn examen glansrijk afgelegd en hij zou al lang tot Untenant benoemd geworden zijn, als hem maar geen kleinigheid had outbroken, namelijk geld en protectie. Als men iets ter wereld kent, dan moet men de Harfleur ook kennen, een ouden driedekker, die zeer goed naar den wind en zeer slecht naar liet roer luisterde en die nooit voor den wind kwam, als hij niet gesleept werd. Ieder officier, die er op diende, verlangde vurig dat hij spoedig van de Haitleur af zou komen en niemand zou er ooit op een hangmat gerust hebben, als men het maar had kunnen vermijden. Nu moet ik nog zeggen, hoe Horatius aan boord van de Harfleur was gekomen als adelborst-sur- numerair met luitenants examen. Hij diende aan Ter Neuzen. an Delft, waar De Groot werd geborcn en het de groote markt zal verrijzen, is ongeveer 12,000 bijeengebracht. De yereeniging Nederlandsch Touristenbureau, te Amsterdam opgericht, zal, om het bezoek aan de a. s. koloniale tentoonstelling te vergemakke- Ujken, uitsluitend voor landgenooten, voor f 25 couponboekjes verkrijgbaar stellen, die recht geven op een verblijf gedurende drie dagen en drie nachten, m kamers tot dat doel bij particulieren gehuurd. Behalve logies en ontbijt heeft men voor deze f 25 bewijzen van toegang tot de tentoonstelling (twee dagen), tot artis, tot het panopticum, tot het panorama in de plantage, tot een der stoomschepen van de Maatschappij Nederland, bons voor drie prs m yen aan te wijzen restauratic, benevens eenige tramkaartjes. Yoorwaar gemakkelijk en goedkoop. Reeds nu zijii de boekjes verkrijgbaar. De bezoeker waar- schuwt eenige dagen te voren wanneer hij komt, meldt zich aan bij het bureau en wordt naar zijn logies geleid. aantal hypotheken bedroeg op 31 Dec 1880 over geheel Nederland 246,525, voor een totaal bedrag van nagenoeg 809 millioen gulden. Ruim de helft van dat geld is uitgezet voor 5 tot 5£ pet, 171 hypotheken zijn ergesloten, elk meer dan een ton gouds bedragende. De toeneming van hypotheken is zoo groot, dat ervan 1871 tot 1880 gemiddeld per jaar 106 millioen meer werd inge- schreven dan doorgehaald. Waar moet dat heen? Het is nog steeds niet bekend, wanneer de beliandeling der zaak van de millioenen—juffrouw zal plaats hebben. Wel is de instructie reeds sinds eenigen tijd geeindigd, doch de advocaten hebben nog steeds geen toegang tot hunne clienten kunnen verkrijgen. Intusschen is de gezondheids- toestand zoowel als de opgewektheid van Jannetje Struik niet verminderd, al deelt zij nu kost en verblijf met de andere gevangenen. Consenheim, de Amsterdammer, die, toen hij a pistole zat, een poging deed om zich de nekspier te breken en tot straf daarvoor in de gemeen- schappelijke zaal werd gebracht, verlangt steeds nog andermaal a pistole te mogen zitten. De overige preventieve gevangenen schikken zich vrij wel in hun lot. Met de verdediging van Consenheim is Mr. K. E. Dumoulin, advocaat te Amsterdam, belast. Op de jl. A rijdag te Apeldoorn gehouden ver- kooping, bij executie van de goederen van Jannetje Struik, werden vrij hooge prijzen besteed. Zoo bracht de prachtige zijden fluweelen mantel, geheel omzet en gevoerd metbont, 495 op, dejaponnen f 24,50 tot f 33, de staatsiedeken f 31, de nette koffers f 15 tot f 40, de verschillende boord van een oorlogsbrik de Gems, die Voor Toulon deel van de vloot uitmaakte. In een schermutseling had dit schip, dat den vijand te gaarne scheen te toonen, hoever deszelfs geschut droeg, zich onvoorzichtig te dicht aan de kust gewaagd, waar het vastraakte en blootgesteld bleef aan het vuur van een Fransche batterij, terwijl het zichzelf onmogelijk verdedigen konde, zoodat de officieren en de geheele bemanning zich in de booten hadden moeten redden met alles, wat hun toebehoorde, nadat men de brik in brand had ge- stoken. De officieren en de manschappen werden toen over de andere schepen van de vloot ver- deeld. Zoo was Horatius aan boord van de Harfleur gekomen. Ruim een jaar voordat Horatius aan boord van dat schip kwam, had hij eenigen tijd te Londen in de hoogste kringen verkeerd. Omdat hij jong, welgebouwd en van goeden huize was, zoo werd' liij weldra het doelwit van de coquette trekken van alle schoone aristocatische dames, met welke iij keunis maakte. Zij wilden zich maar amuseeren m den tijd verdrijven. Hoe zouden lady Louisa, ady Amelia, miss Montalbert ook ernstig hehben kunnen denken aan een adelborst, die, al was hij v an goeden huize, toch maar een advocaatszoon was? Maar als men het hart van een ander wil stelen, loopt men soms gevaar, dat men het zijne verliest en toen lady Isabella, de dochter van den graaf A an Montevue^ zag dat Horatius haar bepaald TER \EIZE\S(IIE COIIRMT. H O SI T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1