Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1857. Zaterdag 3 Maart 1883. AABIBESTEDmG. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENT lEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit blad verecbijiiit Ufusdtis- cn Vrigiiitgiivoml bij deo nitgwcr Jl. K, G. D II O N T tc Ter Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HENGSTDIJK zullen op Dinsdag den li Man it e. k., des middags ten 12 uren, ten gemeentehuize aldaar, traehten AAN TE BESTEDEN: Het bouwen eener School met Onderwijzeiwoning. Het gedrukte bestek met teekening ligt van beden ter visie in genoemd gemeentehuis te Hengst- dijk, elken werkdag des voormiddags van 912 uren en is op franco aanvrage tegen betaling van f 1,50 verkrijgbaar bij het betrokken bestuur, en bij den architect J. II. Hannink. te Goes. De aanwijzing in loco zal geschieden op den dag der besteding, des voormiddags om 11 uren, de besteding voorafgaandeverdere inliclitingen worden gegeven door voornoemde architect. Hengstdijk, den 8 Pebruari 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. VAN TRAPPEN, Burgemeester. Ch. E. HERMANS, Secretaris. JPolitieli Overzieht. Het hoofdfeit van den dag in Rusland is de aaustaande kroning van den Czaar. In verband hiermede wordt gemeld, dat de algeineene ver- wachting wel teleurgesteld is, omdat 's Keizers eigenhandig schrijven met geen woord melding heeft gemaakt van de zoo vurig begeerde her- vormingen in het binnenlandsche bestuur, doch dat men nu weder met voldoende zekerheid toch weder de verschijning van zoodanige aankondiging verwacht en wel in Maart op den dag, waarop de vader van den Czaar 28 jaar geledeu den troon beklom en de opheffing der lijfeigenschap verkon- digde. In hoever er meer giond bestaat voor deze verwachtiug, dan voor zoo menig andere die reeds teleurgesteld werd, zal weldra moeten blijken. De geschiedenis der laatste jaren leerde toch, dat de Czaar het Russische volk steeds brood beloofde en het niets gaf dan een steen, en dat, ofschoon men gewoon is geraakt aan ontzettende mededeelingen over Russische toestanden en iedereen erkent, dat het nihilisme Rusland aan groote gevaren bloot- stelt, niets aanduidt, dat de Czaar het anders wil bestrijden dan door middelen waarvan de ondoel- matigheid sedert lang gebleken is. Ook in Spanje is men op het spoor gekomen van een wijdvertakte samenzweriug, wier waeht- woord eveneens brandstichting en moord is. In Xeres, Cadiv en Sevilla hebbeu meer dan 500 in hechtenisnemingen plaats gehad. Er is een wapen- FEUILLETQN. 6) In den g-rijzen ezel. Weldra zat men druk te keuvelen over jacht en jagerij. Lippolt was goed gemutst, spraakzaam en juist niet kieskeurig in zijn woordeu; dejonge officier sprak ook vrij van zijn leven en over menige jagersanecdote werd hartelijk gelachen, omdat zij goed vert eld werd. Om kort te gaan, men amu- seerde zich uitnauntend. Toen de officier, na ruim twee uur gezeten te hebben, opstond, nam de jager het glas en dronk op de voortzetting van de aan- geknoopte aangename kennismaking en op spoedig weerzien. Dit gaf den officier, dien de drank voor goed naar het hoofd was gestegen aanleiding om stoutmoedig te zeggen: TopEen man, een man, een woord, een woord, mijn goede oude Nimrod en vorstDe edele jacht Daarna trok liij af in een goede luirn, maar in geen beste houding, dus zalig in alle opzichten. De goede jager had wegens het aangename gezelschap tot nu het eigen- lijk doel van zijn komst geheel vergeten. Nu eerst dacht hij daaraan gelukkig voor de officier de plaats al was. Door het raam nep de jager nu irHd, adjudant, nog een woordjeDaar zou ik, oude duivel, de hoofdzaak haast hebben vergeten. Doe mij het genoegen en groet den commandant van mijnentwege en zeg, dat ik zelf bij hem zou gekomen zijn, als hij niet ziek was geweest, om hem te vragen ffDe generaal stuurde mij plaats of tuighuis ontdckt en de vereeniging moc.t vele duizende aanhangers tellen. In Eranknjk was in de Kamer de zittiug van Zaterdag bizonder stormachtig, doch eindigde met herhaalde overwinningeu van de regeering Ferry en met een ware zegenpraal van generaal Thibau- din, den minister van oorlog, zoodat de regeering thans werkelijk zeggen kan op een goed aangesloten meerderheid in de Kamer te kunnen steunen. De besluiten waarbij de prinsen van Orleans op waclit- geld worden gesteld zijn verschenen. Met afwij- king of wel naar aanleiding der verklaring door de regeering bij haar optreden in de Kamer afge- gelegd, is Maandag in overeenstemming met de regeering, het voorstel tot herziening der grondwet aan de orde gesteld. Ook is door den Minister van binnenlandsche zaken verklaard, dat de regeering het voorstel van een der afgevaardigden zou aan- nemen om in te trekken de wet, welke de gemeen- teraden verplicht bij te dragen in de kosten van den eeredienst, voor zoover deze door de ke-kfabrieken niet gedekt worden. In den Senaat zal de regee ring inlichting gevraagd worden, aangaaude den iuvloed, die het besluit tegen de prinsen kan hebbeu op 'tleger. In het Engelsche Lagerhuis heeft Parnell ge- antwoord op de heftige beschuldigingen van den oud-Minister Forster, waaraan hij den vorigen dag had blootgestaan. De aanvoerder der Iersche partij sprak kort, doch bitter. Hij deed een fellen uitval tegen Forster, hem beschuldigende dat hij een aanbreuger waswijl hij geheimen zijner mede-Ministers openbaarde. Hij ontkende ten sterkste, dat er eenig verband bestond tusschen het Landverbond en het moordkomplot en eindigde met Forster den raad te geven om naar Ierland terug te keeren en daar den Onderkoning Spencer te hclpen in zijn zoo zeer geroemd galgenwerk. Bij de voortgezette behandehng van het adres van antwoord op de troonrede stelde Farnell voor, eene verklaring van afkeuring over uitzonderingswetten er aan toe te voegen. De instemming van milli- oenen Iereu in Amerika, zeide hij, geeft aan de leren zekerheid, dat zij ten slotte de overwinning zullen behalen. Gladstone is naar Engeland terug- gekeerd. De laatste dagen van zijn verblijf te Cannes zijn hem vergald, zoowel door het weder, als, en vooral, door het gebeurde in Ierland en de onthul- lingen der kroongetuigen (verklikkers) voor de rechtbank te Dublin, waaruit hij zien kon, hoe weinig uitkomsten zijn verzoenings-staatkunde heeft opgeleverd. De Minister-Voorzitter was zelfs in het zuiden van Frankrijk niet veilig voor de ver- volgingen der Iersche saraenzweerders en werd op al zijn schreden door de politie nauwkeurig gevolgd en beschermd. In de laatste dagen liepen er zeer verontrustende berichten in zijn omgeving omtrent het gevaar, dat zijn leven liep, en was men als juist herwaarts om naar uw bevelen te vragen," antwoordde de toegeroepene uiterst vriendelijk. Och wat, bevelen riep de jager lachend, terwijl hij met den vinder dreigde. Moeten wij nu weer fijne diplomaten wezen Weg met dat geklungel Hoor nu naar mijn verzoek. Bij het derde bataillon staat een jonkman, een brave boerenzoon, die, zoo- als ik bepaald weet, tegenwoordig door zijn moeder, een weduwe, erg wordt gemist, omdat de oogst moet beginnen. Zou hij geen verlof kunnen krijgen voor een paar weken of voor den oogsttijd „Hoe lieet de jongen?" „Jozef Wedel, uit Kerk- dorp." //Jozef Wedel? En, dat is mijn oppasser Dat treft al heel goed. DoorlStelt gij belang in dien jongen?" „Zeer veel! Past hij goed op?" //Hij is mij aanbevolen als vertrouwd en zeer fatsoenlijk. Daarom nam ik hem als oppasser/' z/Tot mijn genoegen hoor ik dat en het verlof zal immers wel lukken?" //Op mijn woord, Jozef Wedel krijgt vandaag verlof," sprak de luitenant met een dubbele tong. ,/Dankje, waarde vriend. Met u zal ik het ook wel eens goed maken." //Dat zal mij een genoegen wezen." Zeg aan Jozef W edel vooral, dat hij zijn weg over Biickeburg moet nemen en dat hij daar in het jachtslot moet wezen." (/GoedHij krijgt zijn reiswijzer over Biickeburg." ,/Dankje, duizend- maal en mijn groeten aan den commandant. Zeg maar van den ouden jager in Biickeburg, dan weet hij het wel. Nu, jagersheil!" ,/Vansgelijken het ware wel gedwongen om tot dezen, op zich zelf zeer onaangenamen maatregel over te gaan. De Iersche kiezers gaven op nieuw een blijk van hun onverzoenlijkheid door met groote meerderheid iemand naar het Lagerhuis af te vaardigen, die thans twee maanden gevangenisstraf ondergaat voor opruiende redevoeringen. Het is Fimothy Har rington secretaris van het Landverbonddie voortaan het gewest Westmeath in het Lagerhuis zal vertegenwoordigen. De Donau-conferentie te Londen heeft het vooralsnog niet tot een eindbe- slissing kunnen brengen. Challemel-Lacour zond gewijzigde orders aan den Franschen afgevaardigde. Men verneemt dat het wetsontwerp tot nadere regeling van den kinderarbeid in de afdeelingen der Tweede Kamer een vrij ongunstig onthaal heeft gevonden. De meerderheid scheen niet geneigd zulk een tweeden grooten stap op dit gebied te doen, en vooral ook de beperking van den veldarbeid ontmoette veel tegenstand. Ter aanvulling van het corps Rijksopzieners op de spoorwegdiensten worden door den raad van toezicht op de spoorwegdiensten personen opgeroepen, voldoende aan de vereischten, vermeld in de Staats-Ct. Dinsdag jl. is te Middelhurg voor de recht bank eene aanklacht behandeld tegen denmagnetiseur Gunters, dieus clairvoyante en den geneeskundige Kiminel. Aanleiding tot hunne vervolging had een bezoek gegeven, hun gebracht door dr. J. C. Bolle, lid van den geneeskundigen raad. De clair voyante had toen advies omtrent hem gegeven en op grond daarvan een tweetal recepten gedicteerd, die door den heer Kimmel geteekend werden. Het eene van deze recepten was zonder eenige genees kundige waarde, het tweede was eene verzameling purgatieven, die in de hoeveelheid als daar werd voorgeschreven, voor een chronisch lijder ernstige gevolgen zou kunnen na zich sleepen. Het O. M. eischte de veroordeeling van ieder der drie beklaagden tot 183 dagen celstraf en f 320 boete. itspraak a. s. Dinsdag. Het plan tot de aanleg van een Zeeboulevard te Vlissingen, die zich van den westdijk tot aan de duinen zou uitstrekken en waarmede men voor- nemens was weldra een begin te maken, schijnt te zullen afstuiten op een rapport van's rijks adviseurs voor oudlieid en kunst. Deze hebben tegen het plan bezwaren gemaakt, met het oog op den zoo- genaamden bomvrijen toren, zijnde een ronde platte uitstek, die indertijd van de kazerne voor het depot van discipline tegen de zee werd aangebouwd, en volgens de commissie eene merkwaardigheid uit de 15e eeuw is. Voor de uitvoering van het plan Daarmede ging de officier wankelend, maar tocli in goede positie henen. Noordhuizer werkt meer op het hoofd dan op de beenen. De brave jager liet ecliter zijn hengst zadelen en reed weldra goed geluimd en zoo vast in het zadel, alsof hij geen Noordhuizer had gezien, de poort uit, waar hij, toen de wacht salueerde, zoo grootscli dankte, als ware hij werkelijk een vorst geweest. Hij moppelde ,/Zeggen moet ik het toch, dat die Pruisen door en door beleefd zijn. En men noemt ze nog wel trotsch. Neen, waarachtig, dat is brutaal gelogen Zij kenneu hun wereld. Bijna te goed!" Nu liet hij de teugels schieteu en suel dravend vloog de hengst huiswaarts. Luitenant Van der Groven echter ijlde om zijn generaal rapport te geven over de uitvoering van den opgedragen last. Ilij trad met een vroolijk en verhit gelaat, waarop tevreden- heid met zichzelt te lezen was, de werkkamer van zijn superieur binnen. Deze ging recht overeind zitten en riep: „Ha! aan uw gezicht kan ik al zien, hoe de zaken staanGoed opgenomen //Goed, zeer goed, uitmuntend, bij mijn ziel!" pochte de jonkman. „Een zonderling, maar overigens een braaf, best mensch, voor wien men door het vuur zou kunnen loopan. Zoodra zijne doorluchtige hoogheid hoorde, dat ik een minnaar van de jacht was, heeft hij mij behandeld als een vriend en oude keunis. Denk eens, ik heb met zijn door luchtige hoogheid moeten ontbijten." „Wat dan vroeg de generaal. ,/Brood met ham en een zou een doorgang door dat gebouw moet gemaakt worden teneinde zoodoende een wandelweg tot aan de duinen te verkrijgen. Amsterdam zal, wanneer de gemeenteraad afstand wil doen van eenige gedeelten grond, eerlang een passage rijk zijn, welke zal loopen van de Nieuwezijds Voorburgwal tot aan den Nieuwendijk, met een lengte van pi. m. 240 en een breedte van 8 meter, alzoo breeder dan de Kalverstraat is. Deze passage zal, naar de plannen, met een honderdtal winkels prijken. Voorts zal aan den ingang op den Voorburgwal een groot hotel met caffi restaurant verrijzen en zullen aan de passage o. a. worden verbonden een overdekte markt voor bloemen, vruchten, wild, enz., een concertzaal voor 1400 personen, en een zaal bestemd voor expositie en verkoop van kunstvoorwerpen. De uitvoering van dit plan is op niet minder dan f 5,500,000 geraamd. In eene te Amsterdam gehouden en druk bezochte vergadering van belanghebbenden bij't niet herbouwen van de buskruitfabriek ,/de Krijgsman," bij Muiden, is besloten tot het zenden van een adres aan het gemeentebestuur van Muiden om, wanneer door de vennootschap het verzoek tot wederoprichting mocht worden gedaan, daartoe geen toestemtning te verleenen. Een adres aan den Koning te zenden, werd voorloopig niet noodig geoordeeld. Van den anderen kant zitten zij, die belang hebben bij den herbouw van de fabriek, ook niet stil. Door 126 ingezetenen van Muiden is een adres geteekend tot ondersteuniug van de weder oprichting. In het afgeloopen jaar zijn uit de Vereenigde Staten van Noord—Amerika naar Nederland uit- gevoerd1,414,413 schepels tarwe, 26,688 balen katoen, 12,787,380 vaten gezuiverde petroleum, 1,562,725 pd. spek, 60,216 pd. gezouten rund- vleesch, 4,929,494 pd. reuzel. De rechtbank te 's Hage deed gisteren uit- spraak in zake de beide vervolgingen wegens het spoorwegongeluk te Voorbuig. Zij verklaarde den stationschef schuldig aan het zonder opzet doen ontstaan van het gevaar voor den trein, op grond dat hij den trein op 16 Jan. uit Voorburg liet vertrekkeu, zonder zich krachtens het dienstregle- ment, te vergewissen, dat alle veiligheidsmaatregeleu genomen waren, casu of brug gesloten was. De zware mist in den ochtend en den lichten aard der verwondingen als verzachtende omstandigheden aannemende, veroordeelde zij den gewezen chef tot een maand celstraf. De brugwachter J. werd vrijgesproken, omdat het gevaar voor den trein niet ontstaan was door zijn verzuim om de brug te sluiten, maar door de onoplettendheid van den chef te Voorburg, die geen sein der sluiting had ontvangen en desniettemin den trein liet vertrekken. Noordhuizer daarbijriep de gevraagde lachend. z/Een?" vroeg de generaal irouisch verder. //Het kunnen er wel een paar geweest zijn." luidde het antwoord. ,/0, dat kan men op een afstand wel ruiken," sprak de generaal lachend. //Dus ham met snaps. Ha, ha Maar vertel, vertel mij eens," ging hij vroolijk voort, ,/doch alles geregeld en niets vergeten. Het miuste en onbeduidenste woordje zelfs, dat zijn doorluchtige hoogheid heeft gesprokeu, boezemt mij belang in, omdat het een kenteeken is van een echten zonderling." Nu verhaalde de jonkman vooreerst zijn gesprek met den waard, van wien hij vernomen had, dat de vorst streng zijn incognito wilde bewaren; daarna kwam het gehouden gesprek tusschen den vorst en den adjudant van A tot Z en zeer uitvoerig, waarbij de commandant zeer veel pret had en ten slotte liet de luitenant niet na op een gepaste wijze te melden, hoe de vorst voor Jozef Wedel in de bres was gesprongen. De generaal wreef zich blij de handen en riep: z/Welnu had ik u den vorst goed geschilderd z/Naar de natuur, bij mijn zielriep de luitenant bevestigend, //zelfs den glans op de rechter knie Flink naar het leven!" „En wat Jozef Wedel aan- gaat," ging de generaal voort, //geef hemdadelijk verlof voor zes of acht weken. Maar hebt gij niet kunnen wetau, waarom zijn doorluchtigheid in dat mensch belang kan stellen?" //Dat kon ik niet te weten komen," antwoordde de ge vraagde, //maar ik zal Wedel daarover eens na- TER \EI ZIVSHIi: CRURAIT ■■MM————

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1