Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1855. Zaterdag 24 Februari 1883. 23e Jaargang. AANBBSTSDIBTe Landbouwbericliten. liinnenlnnd. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ilit hlad verwchijnt OiiiMdne- en Vrijdngsivoiid bij den uitecvcr J. K. 6. D H U SI T te Tee Neuzen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. BURG EMEESTER en WETHOUDERS van HENGSTDIJK zullen op Dinsdag den 6 Maart e. k., des middags ten 12 uren, ten gemeentehuize aldaar, traehtea A A N TE BESTEDEN: Het bouwen eener School met Onderwijzerswoning. Het gedrukte bestek met teekening ligt van beden ter visie in genoemd gemeentehuis te Hengst- dijk, elken werkdag des voormiddags van 912 uren en is op franco aanvrage tegen betaling van f 1,50 verkrijgbaar bij het betrokken bestuur, en bij den architect J. H. Hannink te Goes. De aanwijzing in loco zal geschieden op den dag der besteding, des voormiddags om 11 uren, de besteding voorafgaande; verdere inlichtingen worden gegeven door voornoemde architect. Hengstdijk, den 8 Februari 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. AN TRAPPEN, Burgemeester. Ch. F. HERMANS, Secretaris. De toestand van het hedendaagsche Frankrijk is verre van schitterend. Ook de republiek gevoelt den invloed van de terugwerkende kracht, die te- genwoordig alom op 't gebied der hoogere staat- kunde heerscht. De strijd der belangen wordt dieuten evolge gevaarlijk voor den gevestigden staat. Vandaar de onderlinge verdeeldheid, die liet Franshe volk te aanscnouwen geeft, nu de regeering van de volksvertegenwoordiging een wet vraagt tot be- vestiging van haar recht, om bij dringend gevaar de maatregelen te nemen, die zij noodig acht in t belang des lands. Op welsprekende en grondige wijze heeit het Senaatslid Challemel—Lacour dat recht der natie verdedigd, maar vergeefs. Want in weerwil de regeering met nadruk de aannemiug beval van het kamervoorstel, dat een schikking met den Senaat beoogde, inzake de verbanniugswet op leden van Vorstenhuizen, die vroeger over Frankrijk geregeerd hebben, heeft deze het toch weder met een meerderheid van vijf stemmen verworpen en wel, zooals sommige leden verklaarden, oindat zij niet willen, dat men de republiek zou kunnen be- schuldigen van de willekeurige handelingen van het Keizerrijk. lerecht heeit Challemel—Lecour in zijn toespraak er op gewezen, dat men tie republiek, in naam der door haar beleden beginselen, wil nood- zaken alles te dulden en dat men zich het recht voorbehoudt alles tegen haar te doen, maar dat die leer ook zichzel ve veroordeelt. Voor spreker was het recht van het volk om maatregelen te nemen tegen een toeleg op zijn staatkundige vrijheid niet twijfelachtig. Hij eindigde zijn toespraak met te herinneren aan een woord van Keizer Napoleon I//de staatkunde is het noodlot." Het gevolg der verwerping is, dat er drie maanden verloopen inoeten, eer een dergelijk voorstel op nieuw in behaudeling kan worden genomen. De kwestie van de verban- ning der 1 rinsen blijft dus voorloopig rusten, doch de Orleanisten ontveinzen zich niet, dat de regee ring waarschijnlijk wel gebruik zal maken van haar bevoegdheid om de leden der vroeger regeerende familien, die rangen in 't leger bekleeden, op wachtgeld te stellen, terwijl in de Kamer, waar men zeer ontstemd was over het besluit der Senaat, gesproken werd van een beroep op't recht van hooge politie, dat de regeering heeft en waar- mede zij desnoods ook een verbanningsbesluit wel zou kunnen rechtvaardigen. Inmiddels heeft de president der republiek voor goed het ontslag der tegenwoordige Ministers aangenomen en den oud- Minister Ferry belast met de vorming van een nieuw e regeering, die een Kabinet heeft samenge- steld uit de heeren Jules Ferry, voorzitter, tevens belast met de portefeuille van openbaar onderwijs; Ghallemel-Lecour, buiteidandsche zakenWaldeck- Rosseau, binnenlandsche zakenMartin Fuillee, justitie; Uiibaudin, oorlog; Tirard, fiuancien. Uit Engeland wordt gemeld, dat het Lagerhuis het regeenngsvoorstel omtrent de eedsaflegging door volksafgevaardigden bij eerste lezing met 182 tegen 53 stemmen heeit aangenomen. Er bestaat dus alle uitzicht op een bevredigende oplossing der Bradlaughkwestie, ondanks den fellen tegenstand van ettelijke sprekers. In dezelfde zitting werd nog medegedeeld, dat de Engelsche regeering in 't be lang der Aziatische provincien van Turkije open- stelling der rivieren Euphraat en Tiger voor alle vlaggen verlangt. Eerstdaags ziet men dus het belauglooze Engeland voor 't belang van Europa daarheen stevenen even als het dit deed naar Egypte voor 't Suez-kanaal. Voor eenigen tijd was er sprake, dat Rusland zijn grenzen in die streken wilde uit- breiden om die rivieren bevaarbaar te maken en ze door een kanaal te verbinden met de Perzisohe golf ten einde de doorvaart van het Suez-kanaal te kunnen ontgaan. Er bestaat dus zeker wel grond voor het vermoeden, dat Engeland Rusland liier wil voor ziju. Uit Egypte wordt gemeld, dat de nieuwe grond- wet naar Londen is gezonden om de bekrachtiging van de Engelsche regeering te erlan'en. Voor eenige dagen vertrok de laatste afdeeling troepen voor Soudan uit Kairo om Mahdi of den valschen profeet te gaan bevechten, die reeds zoo dikwijls overwounen heette te zijn. Thans wordt uit Khar- toem, de hoofdstad van Opper-Egypte, gemeld, dat Mahdi weder twee steden heeft ingenomen en zich gereed maakte tegen Khartoem op te rukken. lot onderwijzer aan de school met den bijbel te Groede is benoemd de heer P. C. de Jonge, te Oud—Beierlaiul. De heer H. E. de Bruijn, ingenieur bij den Rijks— Waterstaat te Vlissingen, is met den 1 April a. s. naar Leeu warden overgeplaatst. In de zitting der Tweede Kamer van Woensdag jl. is ingekomen de muntwet, strekkende om 25 millioen rijksdaalders te ontmunten en de kosten a 5 mdlioen te vinden door uitgifte van munt- biljetten. Na aannemiug met 57 tegen 20 stemmen van een amen'ement—Gleichman, bepalende den rentekoers der leening op 4 pCt. en haar aflossing bij jaarlijksche uitloting a pari, is het leenings- ontwerp aangenomen met 59 tegen 18 stemmen. Door Zijne Excellentie den Minister van Oorlog is op voordracht van den commandant der divisie Koninklijke marechaussee van Noord-Brabant en Zeeland eene geldelijke belooning van tien gulden toegekend aan den brigadier—commandant Roelse te Asten, wegens in het afgeloopen jaar te hebben uitgemunt in het geven van onderricht aan zijne onderhebbende manschappen. Z. M. heeft den ontvanger der dir. bel. en ace. C. C. A. M. Domiuicus, te Colijnsplaat c. a., uit 's Rijks dienst ontslagen. Het huldeblijk, dat door ingezetenen van Noord-Brabant aan de regeering zal worden aange- boden naar aanleiding van het tot stand komen der wet tot het overleggen der uitmonding van de Maas, zal blijkens de kennisgeving der commissie, bestaan uit een gedenkpenning aan de voorzijde met eene allegorische voorstelling, aan de keerzijde met een gepast opschrift. De penning zal in goud aan den Koning en aan den Minister Klerck wor den aangeboden en verder algemeen verkrijgbaar gesteld worden. De stationchef te Voorburg en zijn adsistent ontvingen Dinsdagnamiddag bericht, dat zij op last van den Minister van Waterstaat, wegens't bekende spoorwegongeluk, onmiddelijk zijn ontslagen. Dat de gearresteerde directeur van het „Ge- neraal-Correspondentie—Kantoor" te Amsterdam J. v. d. Berg genaamd, heel wat goedgeloovige lieden, wien hij beloofde tegen betaling van f 3 voor eene akte kosteloos naar Noord-Amerika te zullen ver- voeren, ongelukkig heeft gemaakt, komt telkens meer aan 't licht. Alleen in de gemeente Leeus (Groningen) zijn er bijna 200 personen, die ieder f 3 aan hem overmaakten ook in Opsterland en Dongeradeel deden meer dan vijftig personen het- zelfde. Op het ontvangen van de akte achtten de lieden zich verzekerd, verkochten huis en goed en waohtten op tijding van vertrek. Thans zitten velen door Van Berg's bedriegerijen broodeloos. Als een gevolg van de nieuwe zegelwet heeft het zegelrecht over de maand Januari opgebracht f 633,594, tegen een raming van f 243,333. Het gedistilleerd bracht over deze maand f 69,000 meer op dan gedurende dezelfde maand van 1882, doch bleef f 118,000 beneden de raming. De telegrafen wierpen 79,000 af tegen 86,000 in 1882, doch de opbrengst der posterijen was f 428,000, tegen f 362,000 over Januari 1882, wat misschien een gevolg mag genoemd worden van den steeds grooteren omvang dien de post- pakketdienst aanneemt. Uit Batavia schrijft men, dat een Nederlandsch geneesheer, Dr. Van der Heyden, op het voetspoor van Pasteur, een geneesmiddel voor de cholera heeft gevonden. Jarenlnng had hij in Japan ge- practiseerd en zijn studie gemaakt van de ziekten, welke het bloed verontreinigen (pokkeu, syphilis, euz.) een inspuiting van jodium nu moet het eenvou- dige middel zijn, dat de cholera bacterien doodt. Een twaalftal vrouwen uit een der gemeenste in- richtingen te Yokohama stelde het Japansch gouvernement voor proefnemingen //in corpore vile" beschikbaar en alien werden van de cholera weder genezen. Ruim een jaar geleden werd te Groenlo een begin gemaakt met de toepassing van een groote verbetering op een tak van industrie, nl. de auto- matisch-machinale vervaardiging van stroolmlzen voor de verpakking van flesschen. De gewone moeielijkheden, aan de oprichting van een nieuwe zaak verbonden, overwon de heer H. J. Dievelaar, laugzaam aan overwon hij die alle zoo, dat die vervaardiging nu tot een hoogen trap van vol- komenheid is gebrachtverschafte de fabriek in den beginne aan een 15tal personen werk, thans is dat getal reeds tot 50 gestegen. Naar de Landbouw—Courant verneemt, is de heer M. W. Prins Jr., lid der firma Prins Zwanenburg te Amsterdam, van zijne jaarlijksche reis naar Canada en Amerika teruggekeerd, waar hij verschillende Nederl. nederzettingen, o. a. in Dakota, Iowa, Wisconsin en Michigan bezocht en van waar hij verschillende graansoorten, zoowel de korrels in flesschen als in stroo medegebracht heeft. Daar- onder zijn staaltjes van grassoorten, bijna ter hoogte van een mantarwe, rogge en haver zoo hoog en met zoo zwaar gevulde aren, als men ze zelfs in de vruchtbaarste streken van ons land zelden of nooit ziet, en monsters boekweit, mat's, lijnzaad en meel, die de vergelijking met onze voort- brengselen wel kunnen doorstaan. Deze collectie is dagelijks te bezichtigen ten kantore der firma Prins Zwanenburg, Prins Hendrikkade 140, te Amsterdam en zal den 6 Maart bij gelegenheid van de algemeene vergadering der Hollan lsche maatschappij van landbouw, in het cafe Krasnapolsky te Amsterdam te houden, worden teutoongesteld, terwijl de heer Prins zich bereid verklaard heeft van nu af mondeling en schriftelijk inlichtingen te geven over de positie van den landbjuwer in Amerika, over het in eigen- dom verkrijgen van puiken kleigrond van de re geering, zonder betaling en eene vergelijking te maken tusschen de resultaten, die de landbouwer of handwerksman in Nederland of in Amerika met grond kan verwachten. Ter Neuzen, 23 Februari. In de heden gehouden zitting van dengemeen- teraad werd door den voorzitter, bij de mededeeling van het bericht van het overlijdeu van den Wethouder, den heer Jac. de Jonge, een warm woord van hulde aan diens nagedaehtenis gebracht. Tot gemeente—vroedvrouw werd benoemd Mejuf- frouw Adriana Porreij te Reeuwijk. Een eervol ontslag werd op verzoek verleeud aan P. van Rees, als gemeente-bouwmeester. Naar aanleiding van met de Regeering gevoerde onderhandelingen is besloten, >an het liijk over te nemen eenige Domeingronden, liggende nabij de Oostbiunensluis aan het kanaal. Naar aanleiding van een vraag van het afdeelings- bostuur Hulst der Maatschappij van landbouw en vei teelt in Zeeland, of de gemeente bereid is sub- si' ie te verleenen voor eene afdeelmgs—tentooustel- hng van vee in den loop van dit jaar is besloten j ontkennend te beantwoordeu, echter met de mede deeling, dat de Rand wel bereid is finantieel mede te werken voor het geval de eerst te houden al gemeene tentoonstelling hier mocht worden bepaald. De gewijzigde begrootingen van het nieuw te bouwen schoolgebouw in de kom der gemeente en de voorgestelde verandering in de bestaande school is goedgekeurd. Met oog op de medegedeelde beschouwingen van den Minister van Justitie in zake het stuk der prostitutie, is besloten, alsnog geen politiemaatregelen daarop te nemen. Nog is besloten eene oproeping te doen van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzer (hulp) met bevoegdheid voor het geven van onderwijs in de Fransche taal, op eene jaarwedde van f 750. Met genoegen vernemen wij, dat heden op de scheepstimmerwerf //De onderneming," van de heeren R. Walraven Co., alhier, de kiel werd gelegd van een nieuw te maken ijzervasten Botter, ten dienste van den Rijks—M'aterstaat en onder toezicht van den deskundige, den heer P. M. Voer- mande Botter zal den naam dragen ,/De Hont." Z. D. Hoogw. Mgr. H. van Beek, bisschop van Breda, heeft benoemd tot pastoor te St. Jan- steen, den ZeerEw. heer W. Schetstot kapelaan te Priusenhage, den WelEw. heer A. Koenraadt en tot kapelaan te St. Jansteen, den WelEv. heer J. Bogers. Uit het bevorens opgemaakte drietal, tot beroeping van een predikant bij de Christelijk gereformeerde gemeente te Nieuwdorp (Zuid-Beve- land), bestaande uit de heeren A. Brink te Almkerk, J. A. Goedbloed te Axel en J. Westerhuis te Ter Neuzen, is op 21 dezer beroepen de heer J. A. Goedbloed. Axel, 23 Februari. Heeft onze gemeente in de laatste jaren menig gevoelig verlies geleden door het vertrek van notabele ingezetenen, ook de sikkel des doods rukte menig geeerd en werkzaam lid weg. Gisteren trof deze gemeeute weder een treffend verlies door het afsterven van den algemeen be- minden heer S. A. de Smidt, in leven' notaris en wethouder dezer gemeente. Kantongerecht te Hulst. Zitting van 15 Februari 1883. 1. L. H., te Koewacht, ter zake van overtre- ding van art. 13 der drankwetveroordeeld in tien geldboeten ieder van f 0,50, subsidiair 1 dag gevangenisstraf voor iedere boete en in de kosten. 2. J. te Zuiddorpe, ter zake van over- treding van het politie-reglement aldaar; veroord. in eene geldb. van f 3, subs. 1 dag gevang. en in de kosten. 3. J. M. R., huisvrouw van C. L. B., te Clinge. 4. J. T. d. G., J. H., A. H., P. d. B. en J. V., de drie eersten te Clinge, de beide laatsten te St. Jansteen. No. 3 en 4 ter zake van overtreding van het reglement op de herbergen te Clingeveroord. no. 3 in eene geldb. van f 3, no. 4 ieder in eene geldb. van f 2, alien met. subs. 1 dag gevang. en in de kosten. 5. P. d. G., te Clinge, ter zake van over treding van het reglement op de herbergen aldaar; veroord. in eene geldb. van 3, subs. L dag gevang. en in de kosten. 6. F. S., C. L. P., C. L. K. en J. v. D., alien te St.. Jansteen, beklaagd van overtrediu^ van het reglement bp de herbergen te Clinge"; ontslagen van rechtsvervolging. RECHTSZAKEN. Arromlissemeiits-reclitbaiik te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 20 Fe bruari het volgende vonnis uitgesproken T. P., huisvrouw van A. H., arbeidster te Ter Neuzen, is wegens boon veroordeeld tot eene boete van f 8 of 3 dagen gevangenisstraf. Als eene bizonderheid deelt men ons mede, dat de drift van 78 schapen, door den heer Pelle TER NEIIZENSCHE (OIRAW.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1