Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1850. Woensdag 7 Februari 1883. 23e Jaargang. Hinnenlmid. ABONNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,824- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. De ongerustheid en opgewondenheid onder de volkeren van Europa nemen met den dag toe. Staatslieden reizen van hoofdstad tot hoofdstad en houden bijeenkomsten tot vaststelling van de voor- waarden en maatregelen voor de regeling en op- lossing der hangende staatkundige en maatschap- pelijke vraagstukken van hoogere orde, terwijl uit bijna alle landeu berichten komen ovei vergaderingen van werklieden, waarin volksmannen de belangen van den werkman bespreken in ver- band met de tegenwoordige inrichting der maat- scbappij en daarbij denkbeelden ontwikkelen, die doelen op eene hervorming der maatschappij met lotsverbetering voor den arbeidersstand, maar die door de mannen der wet als gevaarlijk voor den Staat zijn veroordeeld. Tevens verneemt men dan van gerechtelijke vervolgingen op groote schaal en van bemoeiingen van regeering en volksverte- genwoordiging om den stroom dier volksbewegingen in zijn bedding te horn .'en, terwijl hervormingen en wijzigingen in belasting- en regeerstelsels voor- gesteld worden om den staatkuudigen en staat- huishoudkundigen toestand der tegenwoordige maatschappij te beveiligen en te verzekeren, ja zoo mogelijk te verbeteren. Maar in weerwil van al die pogingen, door menschenvrienden en staatslieden aangewend, nemen de onzekerheid der maatschap- pelijke toestanden en de zucht tot verandering allerwege toe. Zoo beleeft Frankrijk in deze dagen weder een tijdperk van beroering, nu enkele eer- zuclitigen en aanhangers van het Kouinklijk gezag den tijd gekomen achten, om van deze stemming onder de volkeren gebruik te maken, teneinde de repubhek, die veler verwachting teleurstelde, omver te iverpen en het Koningschap in thalen. Zij beloven aan 't volk het redmiddel voor al zijn kwalen in het herstel van het oude regeerstelsel, welks afschaffing dagteekent van de groote om- wenteling en waarvan binnen enkele jaren mogelijk het Fransche volk het eeuwfeest zal kunnen vieren door een voortgezette omwcnteling. Reeds sinds langen t,d herlialen de bladen der Koningspartij dan ook in aiwisselende woorden, dat woor ien niets helpen en zij van praten en redevoeren tot daden moet overgaan. Zij noodigden de Prinsen van Orleans uit het sein te geven en beloofden le Roy honderdduizend soldaten, zoodra hij be- sluiteu zou eind. lijk te paard te stijgen, .elijkzijn vader Ilendrik 1Y gedaan heeft om de regeering over Frankrijk te aanvaarden, en sedert een paar dagen steken z'j zelfs de krijgsklaroen, door eerst in ietwat duistere taal te gewagen van „het zwaard van het Koningschap, dat de repubhek doodelijk zal treffen," om verder in de voor ieder verstaanbare taal van het oproer te spreken. De nieuw benoemde Minister van Oorlog, Thi- baudin, hield Donderdag jl. in de Fransche Kamer, FKU1LLETQN. In het jachthuis te Biickeburg reed op een mooien zomeravond een boerenwagen binnen, waarvoor twee zulke vurige en mooie bruine merries gespannen waren, dat zij zelfs een sieraad geweest zouden zijn voor de koets van een edelman. Een stevig gebouwde, vlugge boerenvrouw, die alleen op den wagen zat en zelf de paarden had gemend, sprong, vdor de huisheer, die juist aau zijn avondmaal, een sappigen reebout, wilde beginnen, haar nog tegemoet kon komen, met een zekeren sprong van den wagen. Zij wierp de paarden, die warm ge- worden waren, dekens over en begon ze daarna uit te spaunen, wat haar zoo goed van de hand ging, dat men wel kon zien, hoe gewoon zij aan zulk werk was. #Ei, zuster Doortje, duizendmaal welkom riep de jager, die inmiddels genaderd was, haar omhelsde en hartelijk zoende. „Maar laat dat uitspannen nu maar staan, vrouwtje, dat zal mijn knecht immers wel doen. Waar zit degauwdieftochJan! Jan! Hebt ge watten in de ooren, omdat gij niet hoort. wanneer er een wagen den hof opgereden komt r/Kom, kom, laat mij maar begaan, broer Hendrik," antwoordde de hupsche vrouw. Uitspannen doe ik liefst zelf. Het zijn nog jonge paarden, die moeten voorzichtig behandeld worden." In- tusschen was Jan uit den stal toegeijld en hij onder een storm van bijvalsbetuigingeii van de linker- en van groot rumoer van de rechterzijde, een rede tot verdediging der wet, die de rechten der Prinsen volgens hem niet aanrandt, daar zij hun rang zullen behouden, maar op wachtgeld gesteld worden. Hij verbindt zich plechtig de wetten toe te passen. Het leger staat boven de kuiperijen. Het is trouw aan de republiek, die het krachtig zou verdedigen. Het zal den en ondeelbaar zijn, vol vertrouwen in de groote toe- komst van het vaderland. Na een stormachtige en heftige bespreking werd de wet nu met 373 tegen 163 stemmen aangenomen. Men had vooruit besloten de zitting niet te sluiten voordat een beslissing zou gevallen zijn. Zij werd eerst te middernacht opgeheven. De eerstvolgende zitting is bepaald op Donderdag a. s. Engeland's eersie Minister, Gladstone, vertoeft tot herstel van gezondheid te Cannes in Frankrijk. Volgens het laatste bericht was zijn toestand weder minder gunstig. De Iersche volksleiders Healy, Davitt en Qurn hebben de voorkeur gegeven aan een verblijf van ze? maanden in de gevangenis, boveu het stellen van borg voor hun //goed gedrag" in de toekomst, waartoe zij voor hun gehouden redevoeringen veroordeeld zijn. Dit is niet wijl het viudeu van borgen hun eenige moeite zou kosten, maar louter omdat zij niet erkennen willen iets strafbaars te hebben gezegd, noch zich voor het vervolg den mond willen laten snoeren. In Duitschland zullen de nieuwe belastingen, die door de regeering zijn ingediend niet door de volksvertegenwoordiging worden aangenomen. Slechts zouden zij de afschaffing der twee laagste klassen van de iukomsten-belasting bewilligen, omdat de Keizer dit gaarue zou zien en zij boven- dien oninbaar zijn. Waar niet is, verliest de Keizer zijn recht. Bismarck is ernstig ongesteld. Hij zal waarschijnlijk verscheidene dagen genoodzaakt zijn te bed te blijven. In Berlijn is een vergadering van werklieden door den aanwezigen politie commissaris ontbonden, omdat zij over staatkunde haudelden, terwijl zij bijeengekomen waren om maatregelen te nemen tegen de aanneming door den Rijksdag van het regeeringsvoorstel tot invoering van dieustboekjes voor werklieden. Op straat werden zij door een groote macht politie te paard en te voet uiteeu- gedrevenzelfs een die stilstond om een kameraad op te wachten werd in hechtenis genomen. Uit Turkije kwamen berichten over Varna, dat de toestand op de Montegrijnsche grenzen ernstir'er wordt. De Albaueezen verklaren, dat zij de Monte- grijnen met geweld zullen beletten de toegewezen gebiedspunten in bezit te nemen. De furksche bestuurder vroeg versterkingen. De Turksche regee ring heeft ook troepen te zenden naar Tripoli en Yemen, alwaar nieuwe oulusten zijn uitgebroken. leidde de reeds uitgespannen paarden nu naar biunen. //Komt g* eindelijk weer eens bij je broer kijken?" riep de jager, terwijl hij haarnog- maals afzoeude. //Ja dat moet ik immers wel, want mijn broeder komt bij mij niet," antwoordde zij. ,/Daarenboven heb ik u wat te vragen. Zie, gij weet immers".//Och," viel de j 'ger haar in de rede, ,/dat kunnen wij immers beter binnen afpraten, mijn hartjeop tafel staat al een sappigen reebout, die nu wel koud zal worden. Doortje, kom binnen en wees nogmaals duizendmaal welkom. Jan zal alles wel goed bezorgen." //Neen, ik moet eerst zien, waar mijn paarden blijven," ant woordde zij, terwijl zij met haar broeder den stal binnen ging, waar zij, toen zij den prachtigen schimmelhengst van haar broeder zag, verwonderd uitriep: Maar, broertje, waar haal jij dat prachtige paard nu van daan Daar zou een vorst op kunnen rijden!" .Een vorst heeft er ook tot nu toe op gereden, Doortje," antwoordde de jager, terwijl hij zacht glimlachte //en wat nog meer zegt, een vorst, die even goed ruiter als knap jager is en dat kan geen ander zijn dan mijn doorluchtige vorst en heer." wO, wat een mooi paardantwoordde zij verbaasd, //gij weet, dat ik ook wat van paarden ken. Maar hoe zijt gij er toch aangekomen?" z/Och, dat is een lange geschiedenis, die ik u aan tafel wel zal vertellen," antwoordde de jager. z/Maar kom nu toch of anders gaat al het tijne van mijn reebout." Snel gaf zij nog eenige Eveueens zijn in Bassora (Mesopotamie) ongeregeld- heden uitgebarstentroepen zijn derwaarts gezonden. Cetewayo heeft bezit van zijn rijk genomen. 5000 Zoeloes woonden het Koningsfeest bij. Shep stone las de voorwaarden voor en Cetewayo be- rustte zonder verzet. Hij was zeer te vreden over de 300 ruuderen die Engeland hem teruggaf. Z. M. heeft aan F. Siemerink, met ingang van 1 April a. s., op zijn verzoek, eervol ODtslag verleend als burgemeester van Oostburg. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in hunne vergadering van Vrijdag jl. benoemd tot op- zichter le klasse van den provincialen waterstaat de civiel ingenieur Sibmacher Zijncn. Zijn stand- plaats zal voorloopig te Wissekerke in oord-Be- veland zijn. In de fabriek van machines voor electische verlichting van W. Smit Co. te Slikkerveer zijn iu bewerking de electrische machines, bestemd voor de verlichting van eeu der stoombooten van de stoomvaart-maatschappij Zeeland. De lichtmachiue, gedreven door een afzonderlijk stooinwerktuig, zal gelijktijdig voortbrengen tachtig Swan-gloeilampen, elk 20 kaarsen sterk, en twee booglampen, elk 350 kaarsen sterk, welke laatste echter alleen bij laden en lossen zullen gebruikt worden. Men heeft dezer dagen beweerd, een middel tot ontduiking van het recht te hebben gevonden, door op kwitantien van zekere categorien, den naam van den inner van het bedrag te doen drukken. Men meende, dat deze ontduiking zonder gevaar voor beboeting kon geschieden, omdat zulk een geheel gedrukt stuk niet als kwitantie in den zin der wet zou te beschouwen zijn. Wij moeten ieder afraden, van dat kunstmiddeltje gebruik te maken, want allicht zou men daarmee bedro^en uitkomenmen lette er toch op, dat art, 1 der wet, welker toepassing het hier geldt; deze woorden bevat: ,/onverschillig in welken vorm de stukken overigens zijn opgemaakt." Wij meenen, dat hiermee de mazen der wet vrij nauw zijn toegehaald en wie er toch nog door zou willen glippen, kon er lichtelijk in blijven hangen. Wij meenen althans, dat bij het Ministerie van Financien het stellige voornemen bestaat om voor dit middeltje tot ont- duik ng, indien beproefd mocht worden het aan te wenden, door beboeting een schotje te schieten. De arrond-rechthank te Dordrecht heeft in hare zitting van jl. V rijdag den postbode van Alblasserdam op Dordrecht, C. L., ter zake van misbruik van vertrouwen, veroordeeld tot 1 jaar cell. gev. en 8 boeten ieder van 12,50, subs, voor iedere boete 3 dagen cell. gev. bevelen aan den knecht, hoe deze op haar paarden moest passen, die vooral door een goede afsluiting van den hengst gescheiden moesten blijven en ging toen gezwind met den jager naar binnen. Weldra zaten zij aan tafel, waar zij zich den reebout goed lieten smaken. Nadat dc eerste honger gestild was, vroeg de zuster: ,/Gij wildet mij immers vertellen, broeder, hoe gij aan den schimmelhengst zijt gekomen Ja," antwoordde de jager glimlachend, „ik heb hem half gewonnen, half present gekregen, juist zooals gij het wilt nemen." //Van uw vorst?" vroeg Doortje. .Van mijn doorluchtigen vorst, ja, zoo is het," antwoordde de geyraagde. //Ik reed onlangs met hem te jacht. Ik wist namelijk een groot hert staan zeer "ver boven in het gebergte en dat wilde ik naar hem toedrijven. Onderweg ging het steeds in gestrekten draf, want de vorst is een goed ruiter en wacht ongaarne op zijn wild Hij spaart zijn paarden geenszins. Als het nog al zoo'n gangetje ging, dan bleef ik aan zijn zijdemaar als het berg op ging, dan bleef ik op mijn oudje, dat ik al twaalf jaar lang heb gereden, dikwijls achter. In zijn besten tijd kon hij het nog niet uithouden tegen den schimmelhengst, dien de vorst juist reed en thans nog minder. „Lippolt, rij toch voort!" riep de vorst ongeduldig, telkens wanneer ik achter- bleef. Nu, ik deed mijn uiterste best en sloeg en spoorde mijn oudje, dat het mij waarlijk door mijn ziel ging, want het dier wilde wel; maar Men haalt de Nederlandsche liefdadigheid wel eens als voorbeeld aan; maar die der Engel- schen laat zich ook niet onbetuigd. In acht dagen had alleen het Engelsch dagblad the Standard 8000 pond sterling ingezameld voor de overstroomden aan den Rijn, dat is meer dan de geheele pers van Berlijn sedert wekeu uit die stad en van de abonnes door het gansche rijk heeft kunnen in- zamelen. Geen der bijdragen blijft beneden de guinje; er zijn er velen van 20, sommigen van 80, ja van 100 pond. De Minister van Financien heeft, op eene vraag betreffende de nieuwe plakzegels, het volgende antwoord gegeven gebruik van plakzegel mag de handteekening niet door een cliche worden vervangen. Het konink- lijk besluit van den 18 December 1882 (Staatsblad 218), houdende vaststelling van de wijze waarop het plakzegel voor quitantien en handelspapier be- hoort gebruikt te worden, bepaalt uitdrukkelijk, dat de onderteekening met inkt op of over het zegel geschreven moet worden." De burgemeester van Maastricht heeft bij annplakbiljetten bekend gemaakt, dat de politie in last heeft om gedurende de aanstaande vastenavond- dagen gemaskerden, die door woorden of daden personen mochten beleedigen, te ontmaskeren, on- verminderd de nader tegen hen te nemen maatre gelen. Voorts wordt aan de gemaskerden verboden het dragen van stokken en wapenen, of van een kleed, dat een waardigheid of een bediening aanduidt. an de Surinaamschegoudvelden is dezer dagen te Amsterdam aangebracht een klomp goud, wegende ruim 350 gram en van buiten rnwoon goed gehalte. Hoe wel reeds stukken van grooter omvang zijn gevonden, behoort de klomp, die nu werd vertoond, toch niet tot de alledaagsche vondsten. Bij de gebrekkige exploitatie, wnarmee tot dnsver op de goudvelden wordt gewerkt, zijn de aanvankelijke resultaten alleszins bevredigend. De Minister van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tegen den 3 April e. k. weder een vrij groot getal pupillen op de pupillen- school te Nieuwersluis zullen worden geplaatst. an de op dien datum openstaande plaatsen zullen er eenige kunnen worden vervuld door zonen van niet-militairen (onder //niet-militairen" worden ook verstaan gepasporteerde schepelingen en militairen), tegen betaling eener jaarlijksche bijdrage van 50, in het begin van ieder kwartaal, bij vooruitbetaling, telkens voor 4 gedeelte, te voldoen; de overige plaatsen worden kosteloos vervuld door zonen van hen, die in dieust zijn bij de zee- of bij de laud- macht hier te lande of in Oost- of West-Indie, alsmede van hen, die iu dien dienst, hetzij als militair, hetzij als schepeling gepensioneerd, gega- geerd of overleden zijn. De vereischten tot toe- zie je, Doortje, als men oud wordt, verdwijnt de kracht en dan kan men niets meer lang volhouden. Een wijle lang ging bet dan weer goed, vooral wanneer de weg effen was. Maar als er dan weer een berg kwam, of wanneer het door dik en dun ot door het kreupelhout ging, dan bleef ik weer achter en dan riep de vorst wder: „Wat leuter je van daag toch, Lippolt,? Rijd toch voort!" Nu, tot mijn leedwezen moest ik mijn oudje dan weer aandrijven. Maar weldra was ik weer een eindje achter. //Lippolt, rijd in 's duivels naam toch voort op j'oude merrie, zeg ik!" riep de vorst weer. Maar toen begon mijn bloed te koken en ik sprak stoutmoedig: //Ja, doorluchtige hoogheid, wie zulk een schimmelhengst onder zich heeft, kan goed roepenLippolt, rijd voort, op j 'oude merrie Dat is geen kunst. Maar steekhouden op zoo'n ouden, nitgedienden klepper, dat is wat anders." ,/Maar broeder," viel hem Doortje in de rede, z/hoe durfdet gij zoo met uw vorst spreken 1,0/ antwoordde de jager lachend, „onze genadige heer weet zeer goed te geven en te nemeu. Maar stoor mij niet in mijn verhaal." //Gekheid en praatjes," bromde de vorst, het ligt aan den ruiter en niet aan het paard. ,/Gij wordt oud, Lippolt," voegde hij daar bedaard bij. „Nu, uw doorluch tige hoogheid wordt ook niet jonger," antwoordde ik. //Wij zullen beiden wel haast even oud zijn, Lippolt?" //Uw doorluchtige hoogheid is twee i jaar jonger, maar wel twintig jaar verstandiger en TER YSfflE <«lRAVr IHI bind verMChljjiit Uin.diis cn Vrl.lilngnvond bij den ulteever J. K. G. D B O 91 T te Ter Neuzen. JPolitieli Overzicht. 1) In den tfr|Jzen ezel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1