Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. No. 1848. VYoensdag 31 Januari 1883. 23° Jaargang. Hinnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0 40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per tot veel verminderden prijs. 1 jaar bind verwcliijut iliiiMclas- cn Vrijdagnroud bij den uilscvcr Jl. K. G. I> II O T te Tep Neuzen, Politiek Overzieht. Aller oogen zijn thans op Fnnkrijk gevestigd. In de meening, dat met Gambetta's overlijden ook de republtek is gestorven, vallen de afstamme- lingen der vroegere Fransche vorsten als roof voxels op Fraukrijks erfdeel aan. Terwijl de verjaardag der onthoofding van Lodewijk XVI door de aan- hangers van het kouingschap plechtig werd herdacht door het lezen van een aantaLmissen in de kapel, die als een boetedoening opgericht is ter plaarse, waar het stoffelijk overschot van den onthoofden Koning eenmaal in de kalk werd verbrand, hebben de graaf en gravin van Chambord, die er te Frohsdorf bij Gorz in Oostenrijk een soort van hofhouding op na houden, die plaats verlaten, naar men zegt met bestemming naar Italie, na eerst nog eenige getrouwen uit Frankrijk ontvangen te hebben en is Eugenie, de vroegere Keizerin van Frankrijk, te Parijs geweest, waar zij haar intrek genomen had in het hotel du Rhin op de Place Vendome, hetzelfde hotel, dat Napoleon III bewoonde, toen hij in 1848 te Parijs als afge- vaardigde in de volksvergadering zitting had. Daar heeft zij twee a drie dagen vertoefd, enkele vrienden, waaronder Rouher, "tot zich toegelaten en hebben een menigte personen haar een bewijs van aanhankelijkheid gegeven door hunnen naam in een daarvoor bestemd register in te schrijven. In Duitschland volgt men met spanning den loop der gebeurtenissen in Frankrijk. Daar Duclerc beschouwd wordt als in vele opzichten de richting van Gainbetta te zijn toegedaan, acht men zijn heengaan een bedenkelijk teeken voor de toekomstige staatkundige verhouding der twee rijken. In Oostenrijk zijn in den Rijksdag de nieuwe belastingwetten in behandeling gekomen. De Mi nister denkt, door de invoering der rente-, inkom- sten— en bedrijfsbelasting, het jaarlijks terugkeerend tekort te bezweren. De bekende Plener liield een redevoering, waarin hij verklaarde een voorstander te zijn van een in opklimmende reeks inkomsten- belasting en van oordeel te zijn, dat de mindere man te veel en de welvarende standen te weinig door de ingediende wetsontwerpen getroffen werden. Hij noemde ze oorlogswerktuigen tegen den mid- delstand en rekende de vergadering voor, dat, nu de zoogenaamde ,/Huisvlijt," dat wil zeggen de be- drijven, die in vrijen tijd te huis worden verricht door de belasting getroften worden, er schreeuwende onrechtvaardigheden plaats grijpen. Zoo zeide hij, om een voorbeeld te noemen, dat zoodra een wever meer dan 21 gulden per jaar door huisvlijt ver- dient, hij daarvan f 3,75 aan belasting lieeft te betalen. Als een ander voorbeeld haalde hij aan, dat personen, die van een uit nering gewonnen jaarlijks inkomen van 350 tot 400 gl. leven moeten FEUILL ETON. 2) EN TOCH WAS HIJ HET. De chef rilde van toorn en wilde weer hevig nitvaren, maar hij bedacht zich en vroeg bijna verlegen Kent ge mij niet Zijt ge Zomer dan niet „0, ik Zomer," antwoordde de amb- tenaar lachend, „neen, juist het tegendeel. Zomer ging weer zitten eten en de dievroeg stilletjes aan een der gasten, wie dat heerschap was. Het antwoord luidde Mijnheer Winter." Nu trok de chef den neus op, maar toch was hij nog niet overtuigd. Daarom ging hij nu naar den bassist, die als metselaur bij hem werkte en fluisterde hem toe: „Keut gij dien heer?" ,/Welken, mijn heer de chef fluisterde deze evenzacht. „Wel dien, welke daar juist met de bruit klinkt." I/O zoo, die, die hoort over de grens, een neef van de braid, een beste vent, ik ken",/Geen praatjes Ik wil weten, hoe hij lieet." „0, hoe hij heet. Ja, dat kan ik u op het oogenblik zelf niet zeggen. Ik denk,ik denk"nu stiet hij den cornettist aan en vroeg hem: ,/Hoe heet die heer ook weer hij ligt mij op de tong ik eeloofo, nu heb ik hethij heet Winter.' De cornettist en de fluittist knik- ten van ja en de chef wist het nu zeker. Hij vroeg beleefd excuus bij mijnheer Winter, wien hij evenwel zei, dat hij erg op een zekeren Zomer leek; haren, oogen, neus, baard, gestalte en zelfs de stem waren juist eender. Zomer antwoordde c/Genoeg, alles is nu afgedaan. Het heeft niets daarvan voortaan tusschen 13 en 15 gl. bedrijfs belasting zullen moeten betalen, ongerekend nog de belastingen, die op de woning en de over- dreven hooge belastingen, die op de eerste levens- behoeften drukken. In dien trant ging hij wel een uur lang voort, en de spreker was onvermoeid in het aauvoeren van feiten waaruit de onbillijkheid der nieuwe wetten blijkt. Uit Rusland komen weder berichten over woe- lingen van nihilisten. Te Petersburg zijn weder dreigplakkaten aangeplakt gevonden en te Odessa is eene geheime drukpers in beslag genomen. Vele verdachten zijn in hechtenis genomen. In Eugeland moet men zijn aandackt steeds bij lerland bepalen al wat men uit dat ongelukkig land verueemt, is treurig. De regeering zet in- tusschen hare vervolgingen op groote schaal voort. Weder zijn eenige bekende Iersche volksleiders en voiksafgevaardigden veroordeeld tot het stellen van groote borgtochten, opdat zij de openbare orde niet meer zouden verstoren door het houden van openbare redevoeringen, waarin zij de belangen van 't volk bepleiten, maar die de rechtbank ver oordeeld heeft als oproerig en de strekking hebbende tot den burgeroorlog aan te zetten. Bij 'jebreke van het stellen van borgtocht zullen zij ieder voor zes maanden gevangen worden gezet. In Egypte is het vertrek van den Franschen gelastigde omniddelijk gevolgd ge worden door de benoeming van den Europeeschen geldraad, die het Rngelsch—Fransche dubbele toezicht zal vervangen. Voor die betrekking is de vroegere Engelscke ge lastigde benoemd. Turkije heett aan de groote mogendhedeu een schrijven gericht tegen Engelands schrijven inzake omdat dit de rechten van den Sultan op Egypte aanrandt. In verband hiermede en de toenemende goede verstandhoudiug met Rusland kan gemeld wordendat het geschil tusschen Aleko-pacha, bestuurder van Oost-Rumelie, en den Russischen gelastigde, Kreber, in der minne bij- gelegd zal worden. Aleko heeft zich namelij'k bereid verklaard om deu Russischen ambtenaar de voldoening te verschaffen, waarop ook door den Sultan wordt aangedrongen, op voorwaarde dat K1 her daarop onmiddelijk door zijne regeering zal worden teruggeroepen en door een ander HH. MM. de Koning en de Koningin zullen, na een verblijf van 18 dagen in Engeland, zich den 21 April rechtstreeks van daar naar Luxem burg begeven. te beduiden en alien zullen u wel vergeven. Wees voortaan wat zekerder van uw zaak, voor gij een relletje maakt of zelfs schelden wilt." Dechef zou nog wel even geantwoord hebben, maar Zomer was al rechts en links druk bezig en wenkte hem stil te zijn juist met dezelfde beweging van de hand, waarmede de chef hem dien morgen had af- gescheept. De onverzochte gast ging nu heen met de zekerheid, dat hij zich uiterst belachelijk gemaakt had en dat hij zijn standpunt als chef te vergeefs verlaagd had tot een veldwachtersdienst. Het rijtuig van den chef stond voor de deur naast andere voertuigenhet paard was maar vast- gebonden. De chef kwam buiten, maakte vlug den riem los, sprang in zijn rijtuig, sloeg zijn paard, een goed rijpaard, onbarmhartig en joeg door nacht en duisternis huiswaarts. Zijn rijtuig was niet elegant, maar al was hij een verdienstelijk ambte- naaT, toch liet zijn beurs nooit toe een mooier te koopen. Het was een oude bok zonder veeren en slecht draaiend. Er hing een groote linnen zak onder, waarin gewoonlijk de fourage voor het paard en bij grootere expedition ook de fourage voor de manschappen geborgen was. Men kan wel begrijpen, dat de chef, die nu eens heel vlug rijden wilde, in zijn ellendig voertuig op den slechten, knikke- rigen weg jammerlijk werd gehotseld. Maar waarom reed hij ook zoo razend snel Waarom trok hij, toen hij de stadspoort binnenreed, zijn paard met alle geweld rechts, toen het links naar zijn stal wilde Waarom reed hij langzaam, want het was pikduister, een verkeerden weg op? Omdat hij De Tweede Kamer is tot hervatting van hare werkzaamheden bijeengeroepen tegen Maandag 12 Februari a. s. Men schrijft uit VlissingenDe Duitsche schooner //Alice," kapt. Imbeck, van Antwerpen naar Hamburg in ballast, werd Zaterdagnacht door zwaar stormweder van hare ankers geslagen en strandde op de Kalootbank. Door drie Belgische sleepbooten werden jl. Zondag vergeefsche pogingen aaugewend om haar in vlot water te sleepen. Men zal nu de ballast over boord werpen en dan nog- maals trachten het schip af te brengen. De afgaande tijen en het zwaar stormweder doen echter vreezen, dat het schip zal blijven zitten. De rijksveldwachter-brigadier titulair D. Buurman, te erseke, zal den 7 Februari a. s. naar Krabbendijke verplaatst worden, terwijl de rijksveld- wachter Riemens van laastgenoemde plaats naar eerstgenoemde plaats vertrekt. Voor de rechtbank te Dordrecht stond jl. rijdag C. L., postbode op Alblasserdam, die in December het bedrag van eenige door hem te A. geincasseerde wissels, te zamen ruim 10'>0, verantwoordde en daartoe aangemaand, verklaarde de gel den wel ontvangen te hebben, maar ze op den weg van Alblasserdam op een avoud te hebben verloren. 'lengevolge daarvan door den commissaris van politie gehoord, erkende L. ten slotte, het geld niet te hebben verloren, maar te hebben gebruikt om andere kassiers, bij wie hij achter- stallig was, te betalenreeds sedert verscheiden jaren in geldverlegenheid verkeerende, had hij voortdurend de geincasseerde sommen gebezigd tot het betalen van vorige wissels, welke hij had gezegd dat uitgesteld waren. Zoo had hij langen tijd de zaak gaande gehouden, maar eiudelijk was hij aan alle kanten zoo in het nauw geraakt, dat hij het tekort niet meer kon verbergen. Hierop werd tegen hem een bevel van gevangenhouding verleend en de zaak naar de openbare terecht- zitting verwezen. Het O. M., dat de oorzaak van het misdrijf vond in drankgebruik, eischte 1 jaar celstraf en 100 boete. Naar men schrijft, is door den heer Michel Goulmy, te 's Hertogenbosch, fabrikant van het Nederlandsch vleeschextract en groothandelaar in comestibles, een poging gedaan om de militairen in de gelegenheid te stellen, steeds zuivere en ge- zonde groenten te bekomen. Aan alle garnizoenen zijn hiervan thans proeven aangeboden; het zijn tabletten, bestaande uit verschillende soorten ge- droogde en samengeperste groenten, welke ook door bun klein volumeu (een tablet vertegenwoordigt 100 rantsoenen en heeft slechts een gewicht van 3,200 k.,) bij het vervoer naar kampementen enz. naar de woning van Zomer wilde, waar hij zijn paard weer vastbond. Ilij moest weten of hij niet bedrogen was en hij had zijn goed paard half dood gejaagd, opdat Zomer, die loopen kon als een liaas, hem niet voor zou zijn. Zomer woonde boven en weldra stond de chef, wiens hart hoorbaar klopte en die naar zijn adem hijgde, voor de deur van Zomer. De chef klopte onmiddelijk eens, tweemaal, zelfs driemaal, maar ei volgde geen //binnen." Ware het niet zoo pik- donker geweest, dan zou men hebben kunnen zien, hoe toorn en woede zich op 's mans gelaat toon- den. Ilij dacht//Dus was hij het toch. Dat zal hem rouwen." Nogmaals klopte de chef; hij sloeg eindelijk met beide vuisten en toen hem nog memand verzocht om binnen te komen, trad hij onverzocht binnen en riep hij/Zomer, ben J'j der niet?" Hij riep het nogmaals en nu zoo luid en doordringend, dat hem de echo dof ant woordde //Der nietder niet Eindelijk verroerde zich wat. Een langgerekt gegeeuw volgde en men lioorde toen het dof <m- raiscli van een lichaam, dat zich op de andere zijde legde, daarop volgde weer doodsche stilte, maar weldra hoorde men weer luid gesnork. De chef hoorde geuoeg maar hij wilde ook nog zien. Daarom stak hij voorzichtig een lucifer aan, waarna hij een paar stappen vooruit deed, zoodat er een licht- straal op het hem welbekende gezicht viel. De doordringeude phosphoruslucht of het licht schenen den slapene te wekken, althans deze vloog ver- schrokken op en riep: //Wat is het De duis- groot gemak opleveren, en het voordeel hebben, van met te bederven, zoodat voortaan de soldaat nj kampement en 's winters, wannefer de groenten schaarsch zijn en slecht, even goed als des zomers van good en smakelijk voedsel zou kunnen worden voorzien. De bereiding moet zeer veel gemak op leveren, en de proef, op last van Z. Exc. den Minister van Oorlog door de commissie, belast met het nemen van proeven met verduurzaamde levens- middelen, genomen, moet goed hebben voldaan. Het getal vrijwilligers voor den dienst hier tc laude, zoowel als voor het Indisch leger, moet thans zeer groot zijn. De meesten, die zich voor den dienst verbmden, zijn Duitscliers. In Indie heeft men liever Duitschers dan Franschen, welke laatsten evenwel in grooten getale te Ilarderwijk aankomeu. De Franschman echter geldt bij de onzen voor een slecht soldaat. Een en ander strekt ten bewijze dat men bij de buren ook al zoekt om aan den kost te komen. Do Weezeninrichting, te Nijmegen en tc Neerbosch gevestigd, neemt nog steeds in omvang- rijkheid toe, zoodat het getal weezen reeds tot ruim 650 geklommen is. Niettemin ontvangt het bestuur nog dagelijks hartverscheurende, dringende aanvragen tot opname van onverzorgde weezen, die echter ten spijt, wegens plaatsruimte, niet meer kunnen opgenomen worden; gelukkig blijft de liefdadigheid steeds mildelijk vloeien. In den laatsten tijd, vooral met het Kerstfeest, kwamen er buitengewoon veel giften in geld, kleedingstukken, levensmnklelen en versnaperingen in, onder anderen nog verleden week van een onbekende uit Amster dam onder letters H. B. een bankbiljet van f 1000. De Weezenkapel, voorzien van ruim 1000 zit- plaatsen, nadert hare voltooiing en wordt door deskundigen als zeer fraai en doelmatig geroemd. Zij werd bijna uitsluitend door de weesjongens gebouwd, volgens het ontwerp en onder toezicht iran den heer Bert Brouwer, die belangeloos die taak heeft op zich genomen. De bekende luclitreizigers Pierre Crommelin en Eugene Godard, die tijdens de aanstaande ten- toonstellmg te Amsterdam luchtreizen zullen onder- uemen en waarschijnlijk ook een vastgelegden ballon op het tentoonstellingsterrein zullen hebben, zijn voornemens om gedurende den zomer ook in Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Deu Haag op te stijgen. De heer A. .T. Abspoel te Amsterdam leidt uamens hen de onderhandelingen met de verschillende ondernemers en met hen die eventueel eene reis willen medemaken. De erzameling voor de posterijeu bevat de mededeeling, dat briefkaarten, waarbij de ont- vangst van gelden bericht wordt, mogen voorzien terms alleen antwoordde hem, want oogenblikkelijk was de verschijiiing verdwenen. De chef had gezien en gehoord en nog was hij niet tevreden. Omdat liij wantrouwig was en wist, dat Zomer zeer gauw kon loopen, zoodat deze hem misschien, al was het ook haast onmogelijk, ten laatste toch nog voorge- loopen kon zijn, al had het ook veel moeite gekost, waarna deze nu een diepen slaap huichelen kon, zoo bond hij zijn paard los om onmiddelijk weer naar het dorp terug te jagen. Hij dacht: Al kan zoo'n duivelskind ook al eens tegen mijn paard loopen, toch kan hij onmogelijk dat kunststuk on middelijk daarna nogmaals herhalen. Al ging het eerst door de donkere straat niet al te gauw, zoo haalde het paard, zoodra het buiten was, de schade snel weer in, want pijlsnel werd de weg afgelegd. Een knecht nam nu het snuivend ros in ontvangst en de chef vloog een trap op, aehterom naar het orkest, van waar hij de geheele zaal kon overzien. Hij vatte post achter de has en zag mijnheer Winter dansen. Wat hijgde de man, hij wuifdc zich met zijn zakdoek' lucht toe. 1 Iij scheen dolgraag te dansen en nooit over te slaan. Nu is de wals uit. Galant, druk pratent, lachend en doende lachend, voert Winter zijn dau- seuse, de bruid, even als alle anderen op de beurt langs het orkest. Welke treffende, verrassende ge- lijkenis Had de chef zich niet met eigen oogen oor overtuigd, dat Zomer thuis lag, dan moest deze Winter zijn Zomer zijn. (Slot volgt.) TER NEIIZENSCHE COHAN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1