Landbouvvherichten. Buitcnland. V de bedoelde persoon zoo diep was gezonken. De gemeenteraad was van 's mans verleden zeer goed op de hoogte, uiaai men had een hulponder- wijzer noodig, kon den verpleegde krijgen voor een prikje en behoefde hem dan niet meer te onderhouden. Dat waren twee vliegen gestagen in een klap. En zoo geschiedde het, dat de man nit het armenhuis werd gehaald en als onderwijzer voor de klasse werd gezet. De ramp, die verleden week Muiden trof, staat niet alleen in 'stands geschiedenis. In 1622 ontstond er brand in den kruitmolen op den Heiligen— of Overtoomschen weg te Amster dam, waarbij eenige menschen werden gedood; in 1624 in den molen van Jan van Hoorn, eveneens aldaar gelegen, waarbij vier menschen en een paard omkwamen; drie paarden werden gekwetst in 1625 nog eens brand in den molen van Joris Adriaansze; het buskruit geraakte door devouken van een spijker dien een der knechten wilde in- slaan, of iets anders, in brand. De molen en eenige daarbij staande gebouwen, met eenige lasten buskruit en een menschenleven gingen daarbij verloren, maar de kruittoren met eenige lasten buskruit bleef behouden; in 1657 nog eens; in 1709 sprong de kruitmolen het //Oorlogschip," op den Heiligen weg, in de lucht, waarbij eenige menschen omkwamen en een groote schade werd berokkend aan de naaste buren, bizonder a an de westzijde, waarheen de wind was. De slag deed de huizen te Haarlem, Beverwijk en elders dreunen in 1807 sprong het schip met buskruit te Leiden, waarbij 150 menschen onder het puin werden bedolven. Door den gemeenteraad te Vlissingen is in de gistenn gehouden zitting onderhands verhuurd de oesterput, gelegen bij de voormalige marineha- ven, aan den beer R. de Waal, oesterhandelaar te Bruinisse, tegen een pacht van f 200 's jaars. De put is bizonder gunstig gelegen voor het ver- zenden der oesters naar Engeland via Queensboro, terwijl hij door hooge dijkeu beveiligd is voor stormvloed en ijsgang. Voor het gerechtshof te 's Gravenhage stond de vorige week terecht Van A., gewezen brieven- gaarder te Veere. Hij bekendedoor zijn gering iukomen van f 350 's jaarseenten zijnen kantore op versch llende tijdstippen op postwissel gestortgezamelijk bedrag van f 371,39 niet ver- zonden maar zelf gebruikt te hebben. De schade werd bij de ontdekking door beschuldigde vergoed. Het O. M. requireerdeop groud van het onbe- sproken verleden van beklaagde en van het ge- mis van schade, achttien maanden celstraf en een boete van f 25. Het hof veroordeelde beschuldigde tot aclit maanden eenzame opsluiting en een boete van 25. Blijkens percentsgewijze opgave betrekkelijk de geoefendheid in het lezen en schrijven van de miliciens der lichtiug van 1882 konden lezen en schrijven: Noord-Holland 92,63, Zuid-Holland 92,15, Groningen 91,79, Utrecht 91,32, Eriesland 90,85, Gelderland 89,98, Limburg 89,2 Overijsel 82,2, Drente 84,31, Zeeland 83,03 en Noord-Brabant 82,66; konden alleen lezenNoord—Brabant 1,21Gelder land 0,47, Zuid-Holland 1,01, Noord-Holland 0,6, Zeeland 0,6, Utrecht 1,38, Eriesland 0,54, Overijsel 2,09, Groningen 0,31, Drente 1,96 en Limburg 0,14; konden lezen, nocli schrijven: Zeeland 16,37, Noord-Braband 16,13, Drente 13,73, Overijsel 12,71, Limburg 10,66, Gelderland 9,55, Eriesland 8,91, Groningen 7,9, Utrecht 7,3, Zuid-IIolland 6,84 en Noord-Holland 6,77. Dat Zeeland in de laatste rubriek bovenaan staat strekt onze provincie zeker niet tot eer Op verzoek van Z. Ms. gezant te Londen Graaf C. van Bylandt, ondersteund door sir Philip Cunclitf Owen, directeur van het museum van South Kensington, heeft de Prins van Wales, als een be- wijs van sympatliie voor Nederland, een gedeelte van zijne schoone collectie Indische voorwerpen voor de te Amsterdam te houden internationale tentoonstelling afgestaan. Bjj die collectie zal worden gevoegd die van Lord Lvtton, vroeger Gouverneur-Geueraal van Britsch-Indie en van andere hooggeplaatste per- sonen. Eveneens wordt een gedeelte van het South Kensington Museum voor hetzelfde doel overge- zonden. Het geheel zal worden geplaatst in een der ver- trekken van het nieuwe Rijksmuseum welwillend door de Nederlandsche regeering aan de tentoon- stellingscommissie afgestaan en zal volgens verklaring van sir Philip Cunclitf Owen de schoonste collectie vormen die ooit op dat gebied is tentoongesteld. Men schrijft uit ZienkzeeDe nieuwe bur- gemeester dezer gemeente, de beer Mr. J. P. N. Ermerins, werd Donderdagnamiddag in een buiten- gewone raadszittiug plechtig gci'nstalleerd. Hij werd door den oudsten wethouder en waarnem. burge- meester, den beer H. G. Mulock Houwer, liartelijk toegesprokeu en verbond zicli daarna in zijn nieuwe betrekking aan den dienst der gemeente en de be- langen der burgerij, hem door zijn 23jarige ambts- vervulling als secretaris zoo in alle opzichten bekend en ter harte gaande. Des avonds te 9 uur braclit het muziekcorps der schutterij een serenade aan den burgemeester, die zicli op het Itaadhuis bevond, vergezeld van de wethouders, raadsleden en autoriteiten. Niettegen- staande het zeer ongunstige weder was er veel volk op de been om zich bij de manifestatie van hulde aan den nieuwen titulaiis aan te sluiten. Het Belgische stoomschip ,/Waesland" van de ,/Red star Line", is jl. Donderdag op de reis van New-York naar Antwerpen, tengevolge van mist, tusschen de le en 2e zwarte ton bij Vlissingen aan den grond gevaren en vastgeraakt. Zeer spoedig waren sleepbooten aanwezig ter assistentie. Men is er in geslaagd het schip vlot te slepen. De vrachtgoederendienst tusschen 's Herto- genboschVlissingen en tusschengelegeu plaatsen, uitgevoeril door de schroefstoomboot Zeelandia van de firma Van der Schuijt Zoon, te's Hertogen- bosch, is, na een bestaan van ruim den jaar, op- gelieven wegens te weinig goederenverkeer. Men schrijft uit Maastricht: Nu het wa ter weder van de overstroomde velden is ge- weken, kan men de nadeeleu, door de overstrooming veroorzaakt, eerst juist waarnemen. Waar het water langen tijd gestaan heeft zijn de wmtergranen verdwenen en de akkers met slijk overdekt. De landman zal dus op nieuw moeten zaaien, wil hij eenigen oogst verwachten, velen echter, beducht voor nieuwe overstroomingen, beginnen hun akker- land in weiland te herscneppen, aan hetwelk eeu eventueele overstrooming wel voor maar geen na- deel kan toebrengen. Op uitdrukkelijken last van Z. M. den Koning zal het stoomschip Valk, bij den overtocht van HH. MM. naar Engeland, even als in het vorige jaar gecommandeerd worden door Zr. Ms. adjudant iii buitengewonen dienstden schout—bij—nacht J. W. Binkes. Ter Neuzer23 Januari. Op de jaarlijksche vergadei ing van werkende en honoraire leden der zanavereeniging Neuzens Mannenkoor, Vrijdag 11. in het Hotel de Com merce, alhier gehouden, werd door den secretaris- penningmeester verslag gegeveu van den financieelen toestand der vereeniging. Hieruit bleek, dat zij ook op dit gebied grooten vooruitgang geinaakt had. Nadat het bestuur bij acclamatie was herbenoemd werden van het batig saldo nog 2 aandeelen in de leening uitgeloot. Uit het een en ander blijkt, dat de vereeniging, thans 92 honoraire en 30 werkende leden tellende, met vertrouwen haar lOeu jaardag tegemoet kau zien. Wij vernemen d n ook met genoegen, dat zij dien dag, 8 Oct. dezes jaars, reci.t feestelijk hoopt te herdenken. De Commissaris des Konings in deze provincie heeft bepaald, dat de loting voor de natiouale militie dit jaar zal plaats hebben in de gemeenten eu op de dagen en uren, als hierouder zijn aau- gewezen Te Hulst, den 10 Febr., te 9 uren voor Hulst, Ossen sse, Hengstdijk, Hontenisse, Boschkapolle, Stoppeldijk, Graauw, Clinge en St. Jansteen. Te Axel, den 12 Febr., te 9 uren voor Axel, Zuiddorpe, Overslag, Zaamslag, Westdorpe en Koewachtte 11 uren voor Ter Neuzen, Hoek, Sas van Gent en Philippine. Te IJzendijke, den 14 Febr., te 9 uren voor Nieuwvliet, Groede, Breskens, Schoondijke, Iloofd- plaat, Biervliet, Waterlaudkerkje en IJzendijke. Te Sluis, den 16 Febr., te 9 uren voor Sluis, Aardenburg, Eede, St. Kruiste 10.$ uren voor Oostburg, Cadzaud, Zuidzande en Betranchement. In de 2e helft der maand December is door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brief verzonden, aan het adres van: Mej. Viena Iloljuz te Loutegem. In het 4<e kwartaal 1882 zijn door hetzelfde post kantoor de volgende onbestelbare brieven verzonden, naar Belgie: Mr. Kist te Antwerpen; naar Enge land: R. Miller te Dunston; naar Frankrijk: Bar te Arlon. Kloosteiv.ande, 22 Januari. De door geheel Europa om zijne behendigheid bekende goochelaar Stot-Tai gaf gisteren avond eene voorstelling op de aanmerkelijk vergroote bovenzaal van Th. Weemaes alhier. Gedurende ongeveer vier uren wist de m- nemende vriendelijke kunstenaar het vergaderde publiek te boeien, en men wist waarlijk niet wat meer te bewonderen, zijne met het meeste gemak uitgevoerde onbegrijpelijke goocheltoeren, of zijne niet geevenaarde handigheid bij de Perzische spelen, of zijn alles overtr. fiend geheugen. Wij zullen geen verslag geven van al de verrassingen den toe- schouwers voor oogen gebracht, wij mogen echter niet verzwijgen de door den kunstenaar gegevene proeven van zijn onbegrijpelijk sterk geheugen. Honderd woorden door verschillende personen in onderscheidene talen opgegeven of hem voorgezegd, werden door hem in dezelfde volgorde achter el- kander teruggeveu, niet alleen, maar twee uren later bij het einde der voorstelling, iu omgekeerde volgorde herhaald. Jammer, dat hevige mist hem verhinderde tijdig te arriveeren, waardoor velen, die gekomen waren, om hem te zien werken huiswaarts gekecrd waren er bestaat echter hoop, dat de groote kunstenaar eerlang eene tweede voorstelling alhier zal geven welke ook door deze couraut zal worden bekend gemaakt. De heer J. M. Conradi, prtdikant bij de Ilervormde gemeente te Honteuisso, lieelt voor het beroep naar die gemeente te Borssele bedankt. Den 26 dezer zal door den Raad van State, afdeeling geschillen van bestuux, worden behandeld het beroep van D. J. Oggel, te Axel, op eeu besluit van Gedep. Staten van Zeeland, waarbij hij vervallen wordt verklaard van het lidmaatschap van den raad dier gemeente. Iu het najaar werd het nieuwe denkbeeld om groen voeder voor het vee iu te makeu, door inkuilen, liier te lande op menige plaats als proef toegepast, nadat de Landbouw Ct. de zaak uitvoerig had besproken. Thans komt het ingemaakte gras uit de kuilen te voorschijn en blijkt, dat het vee, als het aan de nieuwigheid gewend is want dat gras lieelt een eigenaardige reuk het ingemaakte verkiest boven het gedroogde (hooi.) Men schrijft uit GelderlandDuitschers en Russen blijven de prachtigste drichtige ruu- deren opkoopen en besteden fabelnchtige prijzen. Enkele landbouwers bedingen tot f 280 per stuk. In Let vorig jaar kocht men er voor dien prijs twee. Als eeu voorbeeld van Stantsexploitatie moge dienen, dat de Belgische Minister van openbare werken in de volksvertegenwoordigiug heeft mede- gedeeld, dat de spoorwegen over het vijtjarig tijdvak van 1873 tot 1877 5,734,265 fr. en o,rer 1878 tot 1882 3,613,568 fr. verlies hebben opgeleverd. De laatste werken in het paleis van justitie te Brussel worden spoedig voortgezet. Men vieikt er 's avonds bij gaslicht, Aan den buiteuk nt moet er niet veel meer gedaan worden. De be- ruehte zaal der pns-perdus zal teg n aanstaanden zomer atgemaakt zijn. De zittingzalen moeten nog twee maal geschilderd worden. Den 15 Oct. 1883 zal de inwijdiug van dit monument kunnen plaats hebben. Een gewichtig gerucht is te Brussel in orn- loop. De beroemde g.de koffer van Armand Peltzer zou te Londen ontdekt zijn; men zou er kleedingstukken van Arniand in gevonden hebben met bloed bevlekt en brieven, die voor het gerecht bizouder belangrijk zijn. Eenige dagen geleden arresteerde de Parij- sche politie in een der grootste magazijnen der stad, eene armoedig gekleede vrouw, terwijl zij bez g was zich eenige kleedingstukken toe te eigeuen. Een onderzoek in hare woniug braclit tot de ontdekking van een overgroot aantal ontvreemde voorwerpen van allerlei aard. De kostbaarste juwee- len lagen tusschen stukken oud ijzer. Alles werd iu beslag genomen en onder zegel naar het par- ket gebracht. Voor den commissaris verklaarde de vrouw dat zij in hare woniug buiten de in beslaggenomen voorwerpen, nog eene som van 100,000 frank in waarden en geld bezat. Zij was bang dat men dit haar gedurende hare afwezigheid zou ontstolen hebben, en daarom stelde zij aan den commissaris voor het bedrag te gaan halen. Men vond inderdaad in een hoek achter het behangsel, de aangeduide som van 100,000 francs verborgen 15,000 franc in goud en de rest in papier en waarden. De dievegge beweerde dat zij dit geld gespaar 1 had, daar zij sedert hare jeugd, zeer zuinig leefde. Dit is echter onmogelijk, aan- gezien zij nooit anders dan diensrmeid en werkvrouw geweest is. Zes weken geleden ging zekere Parisot van Bar-le-Cuc naar Parijs, om 100,000 ir. terug te halen, die hij aan zijn zoon Ernest, koopman te Parijs, had ireleend (Ernest was in November failhet verklaard). Sedert dien tijd verscheeu Parisot niet meer in de stad zijner inwoning; zijn vrouw schreef a;m Ernest en deze antwoordde, dat h den 1 December 's avonds zijn vader naar den train h id gebracht. De justitie kreeg ver- moeden tegen den zoon, die zeer ongeregeld leefde en schulden maakte, en die niet kon vertellen Waar hij den avond en den nacht van den 1 December doorDracht. Ernest ontkent, dat hij zijn vader vermoord heeft; hij zegt, dat zijn vader met gewel I de 100,000 fr had weirgenomen (terw 1 hij, Ernest, niet thuis was), dat hij toen naar het station was gegaan en dat zij in onmin van elknnder scheidden, omdat de vader het geld niet wilde teruggeven. Ernest is voorloopig in hechtenis genomen. De Cimbria het pr chtige schip van de ,/H un- bnrg-Amerikaansche Packetfkrt—Actien Gesell- schaft' is niet meer, en met dien bodem hebben 450 personen, w: iron der vele vrouwen en kin- deren, den dood in de golvui gevonden: Don derdag verliot lut schip de r"ede naar New-York. Het zeil le tot Borkum, waar de kapitein Hansen zich wegens den zwaren nevel verplicht zag het schip ten anker te leggen, nadat signalen ge- geven en de lichten ontstoken waren. Ongeveer 5 uor in den ochtend, te midden van de diepste rust en kalmte, voer het stoomschip Sultan, k pt. Cuttling, van Hull komen le, met geweldige kr cht op de Cimbrii in. De stoot w is zoo vreese.lijk, dat de reusachtige bi ot berstte en binnen 15 miuutau zonk. De verwarring was zoo groot, dat slechts drie booten te water gelaten konden worden, waarvan er een, met schipbreukelingen geladen, onmiddelijk voor de oogen der bemanning van de twee andere booten omsloeg. De. tweede boot bereikte met 39 man Cuxhavenomtrent het lot van de derde verkeerde men nog in 't. onzekere. De op de Cimbria achtergebleven ongelukkigen werden met het sell p verzwolgen. Ook de gezag- voerder behoort onder de dooden. Even vdor het afzenden van dit bericht ver- neein ik, dat nog 17 p rsonen bij den Wezer— lichttoren zijn aangekomen. In 't geheel zijn 57 personen van de 500 opvarenden gered. Teugevolge der overstroomingen is in Duitsch- land de ellende in de Eitel zoo groot dat 3115 familien 15,000 personen bevattende, volstrekt vau alles beroofd zijn. Een onderzoek heeft betoogd dat 12°/0 sh chts dier ongelukkigen brood te eten hebben en 7% aardappelen. De oogsten, de voor- raad en de huizen, alles is vernield. Prins Karel van Pruissen, de eenig overge- bleven breeder van den Keizer van Duitschland, is Zondag jl. na een korte ziekte in den ouderdom van 81A jaar overleden. Prins Freder k Karel Alexin ler van Pruisen, zoon van Koning Freder.k Wilhelm III, werd geboren den 29 Juui 1801. Hij was Getieraal—veldtuig- me ster en chef van de artilleriever ier groot- meester van de orde van St. Jan van Jerusalem voor Brandenburg, chef van het 2e regiment grena diers van Brande burg, 't welk naar hem wordt genoemd; chef van het 3e regiment gr nadiers van de landweergarde. In het Russiseh leger verviilde hij de waardi rhe d van Generaal-vel tmaarsch dk hij was chef van het 6e reg. Piuisische infaoterie en van de le brigade der grenadiers-artillerie van Rusland; ei idelijk was hij chef van het 8e reg. Oostenrijksche dragonders. De overledene huwde den 26 Mei 1827 met Prinses Maria Louise Alexandrine, dochter van wijlen Groothertog Karel Frederik van Saksen— Weimar; den 18 Januari 1877 overleed zijn gemalin. Uit des Prinsen huwelijk werd geboren een zoon, Prins Frederik Knrel Nicolaas, wiens dochter, Prin ses Maria, de wednwe is van Prins Heudrik der Nederlanden, en twee dochters, Prinses Louisa, ge- huwd gewe st me- den Landgraaf van Hessen- Philippstal Bazchfeld (van wien zij in 1861 seheid le) en Prinses Anna, gehuwd met den Landgraaf van Hessen. De overledene had iu 18^2 het ongeluk te Kassel een been te breken; hij herstelde wel van dat ongeval, docli zijn gesteld werd geschokt en wilde niet geheel tot vorige kracht komen, hetreen bij zijn Imogen leeftijd dan ook geen verwondering baarde. Prins Karel was geaclit wegens zijn dege- lijk militair karakter; hij werd geeerd als een der uitnemendste leden van het Huis der Hohenzollern. Tengevolge van dit sterfgeval zijn de luisterrijke feesten afgezegd, die den 25 Jan. bij gelegenheid van de zilveren bruiloft van den Duitschen Kroon- prins zouden worden gevierd. Iu eene dynamiet-fabriek, een half uur van Geesthacht, aan de Elbe gelegen, is den 15 dezer eene ontploffiug voorg komen. Twee schuren vlogen in de lucht en van de vier werklieden, die zich daariu bevonden, was even wemig meer te vmden als van de schuren zelven. Twee hunuer wuren gehuwd en hadden verscheilene kinderen. Van het personeel in de overige gebouwen werden velen gekwetst. In deze gebouwen was alles door elkan- der geworpen, de deuren en vensters uitelkander geslagen en in den grond zag men groote scheuren. De pacht er vau den restaurant van //Newhall House," in Milwaukee, zekere Scheller, is in hech tenis genomen onder ver .enking, dat hij den brand in het hotel heeft aangestoken. Geldgebrek zou den ellendeling tot dat helsche middel hebben ge bracht om de assurantiepenniugen in handen te krijgen. Een dubbele wacht is voor de gevangenis geplaatst om te beletten, dat de woedende menigte den schelm lynche. Het eerste spaarbankhoekje, dat voor 14 dagen in Oostenrijk voor de Rijkspostspairbank is uitge- gcven, stond op naam vanKeizer FnnsJozef. De Keizer heeft er namelijk pr'js op gesteld, om zelf het voorbeeld te geven in het gebruik van deze he.lzame instelling en een klein belrag gestort, zoodat zijn handteekening bovenaan staat op de lijst der deeluemers. De toestand in Ieiland vererrert weder. De agrarische misdaden nemen toe en de regeering iraat met onverbiddelijke streughei I te werk. Alleen iu de stad Galway werden iu de laatstverloopen twee maanden zeven dood vonnissen voltrokken. Het offic.eele bl id bevat een proclamatie van den On- derkoniuwaarbij de verspreidiug van den Ir sh World in geheel Ierland verbodan wordt. Men weet dat dit blad, iu Noord-Am ;rik i gedrukt, een der heftigste organen der landleaguisten eu der fensans is. Te Limerk heeft de politie eenige vrouwen in dienst genomen, om als geheime ageuten werkzaam te zijn. Op de spoorwegen van Gr.-Brittanniii en Ierland werden in de neireu eerste maanden van het jaar door derailleeren en iu botsing komen van tr men 22 personen 'edood en 677 gekwetst, tegen 18 dooden en 790 (rekwetsien n hetzelfde tijdvak van 1881. Door o igelukken ook uit andere oor- zaken werden, met iubegrip van de boveugenoemde, m mmm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 2