A1 g e m e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1846. liinnenlmid. kxjt kto n. ABONNEMES T Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteurei en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden nnar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blrttl vemrbiini I inwdiia- i-n Vri.i«tnc.tvond bij d« »i uileevcr J. K. ft. U H It IV T tc Ter Kcuzen. Politiek Ovi rzio »t. Ofschoon het gerucht, als zou Prins Napoleon weldra .veder iu vrijheid worden gesteld, voorbarig genoem 1 wordt, zoo begint men, nu de eerste storm ,vat bedaard is, toch het dwaze in te zen van de groore opschudding, welke men tengevolge van het bedoelde manifest heeft gemaakt. Niet alleen de regeering keurde het al te strenge voorstel van Floquet af, maar het bleck weldra, dat dit, niettegeustaande het in een oogenbl k van opgewondenheid door een lOOtal afgevaardigdm geteeke id werdgeenszins de alg meene goed- keuriug wegdraagt, doch intetrendeel re.ds een groot deel van zijn kracht heeft verloren. De wetsontwerpen, waarmede de regeering van Frankri k gemeend heeft het manifest van Prins Napoleon te moeten beantwoorden, zijn bij de Kamer ingekomen. Het eerste strekt om de re geering te machtigen leden van vroeger m Frankrijk geregeerd hebbende fam.lienals zij gevaarlijk worden voor de openbare rust, uit het land te verwijderen. Het tweede stelt. een aanvulling voor op du perswet om aanrandingeu der republiek, te kunnen stralfeu. Een der leden stelde voor de Prinsen van Orleans van hun militaire rangen vervallen te verklaren. Ofschoou de urgentie van dit laatste voorstel met groole meerderheid werd aangenomen, is het niet waarschijnlijk, dat het definitief zal worden goedgekeurd. De rege r n r is er s' erk tegen. De Bonaj>arfisten hebben bosloten, Prius Napo leon niet af te valhn, doch de tweedricht in hunne jwrtij zooveel mogelijk te bema telen. De Du'tsche Rijksdatf heeft het voorstel van Wedell-Malchow in zake de beursbelasting ter hand genomen, een belangrijke kwostie, w ike sedert jaren in Duitschland hangead is. De v.-,r- eenigde rechterzijden w.llen het beweegb uir kapiiaal belasten, tencinde zich de noodzakelijkheid te be- sparen om het o.iroerend goed nog meer te belasten. De linkerzijde is daar tegen Toen in Juli 1881 het wecsontwerp in behandeling kwam om een belasting op de beursoperatieu te leggen, werd het voorstel van Wedell, destijds als amendement ingediend, met 126 tegen 126 stemmen verworpeu. Thans heeft de Minister zich gunstig voor het voorstel uitgelaten, behoudens eenige opmerkingen betreffei'de den vorm en de strekking. Volgens zijne meening moest de belasting niet alleen ope ratic* op termijnen treffen, maar in 't algemeen alle oporaties. llij stelde mitsdien voor, het voorstel aau de commissie te renvoveeren, doch het deb t was in deze zitting nog niet geeindigd en zou dus worden voortgezet. T 1) EN TOCH WAS HiJ HET. /ylk wensch,ik wensch dringend, dat gij niet na; r die bruiloft gaat," zei de chef tegen een jonkman, die stram als een soldaat in de kamer stond. wGij weet, dat de superieuren het slecht opnemen het slecht opnemen moeten, als men- schen, die de grenzen moeten bewaken, zich maar eenigermate bij de bevolking aansluiten. Een kom- mies mag geen liaisons hebben, want daaruit ont- staan veitrouwelijkheid en toegevendheid en daardoor lijdt de dienst, want dan ziet men zoo nauw niet en in plants, dat wij de smokkelaars snappen, snap- pen zij dan de kommiezen. Dus, Zomer, ik wensch dat gij er niet gaat." De chef was uiterst. gestrenghij leefde slechts voor zijn dienst en daar mocht geen puntjen af. Hij was knap, gehard, slim en moedig, zoodat de sluikers hem als een duivel vreesden. Hij had van meet af gedieud en wist zeer goed, hoeveel isoleering voor een ambtenaar waard was. Daarom wees hi) zijn ondergeschikten steeds wonimren aan, zoover mogelijk buiten het hoofdverkeer. Discipline vorderde hij stipt zelfs buiten het reglement. In het laatste geval wenschte hij maar, doch zoo nadrukkelijk en krachtiir, dat het niemand inviel zijn wensch niet blind te gehoorzamen, als ware hij een stipt bevel. En wee hem, die dat niet deed voor hem werd niets meer goed aangeschre- ven, hem was alle uitzicht op bevorder ng afgesne- den. Zoo leefde de chef met zijn volk en zijn volk stond dan ook steeds hoog aangeschreven. Maar Uit Turi ije wordt bericht, dat het leven van den ,'Iultan weder gevaar geloopen leeft. Er was nu verkelijc een aenslag tegen hem gesmeed eu reeds tot uit voering gekomen. De saamgezworonen werde.n echter door le Albaneesche lijfwacht over- vallen, die hen deels nederhieuw, deels iu hechtenis nam. Later heet het echter weder, dat er in het Ealeis een geregold gevecht tusschen de waehten eeft plants gevondei., waar de Sultan niet in be- trokken was. In Oost-Rumelie dreiren ook ernstige moeilijkheden te ontstaan, daar de Sultan den stad- houder Aleko pacha gelast heei't om zij a veront- schuldigingen aan den Russischen gelastigde, met wien hij sedert lang op zeer gespanuen voe.t leefde en ten slot.te alle betrekkingen afbrak, aan te biedei. Aleko weigerde echter eu nu acht men verder verzet van den stadhon !er tegen de beveleu van zijn heer n et cmmogelijk. Intussehen heeft de Keizer van Rusland Server Assym, een lioog- geplaatste Turk, tot grootkruis der Anna orde be- noemd en had de Russische reza it een bizonder gelioor bij den Sultan. De Russische staatkunde i3 dus wej,r te Konstantinopel in de weer. Uit Rusland wordt weder gemeld, dat siuds Granville's schrijven, dat de E.igelsche plannen met Egypte schijnt mede te deelen zonder Europa's goedkeuring te vragen, de verstandhouding tusschen de vier mogendheden spoedig op eeniirszins anderen voet wordt gebracht. De mogendhed.u zouden namelijk genoegen nemen met le afschaffing van het geldelijk toezicht, maar n.et toestaan dat de eind- regeling der Egyptische aangeiegenheden zonder instemmiag van Europe zou kunnen geschieden. Die verandering van buitenlandsche staatkunde of wel opeiibaring van reeds lang voorbereide staat kunde tegonover 't Gosten valt opmerke.lijk samen met het gewichtig staatkundig feit, dat de Czaar met den aanvang van het Russisc le nieuwjaar (14 Jauuari) zijn woonpliats naarSt. Petersburg, zooals reeds werd gemeld, bee t overgebracht en daar de geluk ve.ischen der h >oge regeenugs personen heeft ontva lgen. In zijn antwoord op de gelukwenschen van i en bestuurder v in Moskou, generaal Drcntlen, heeft de Czaar onder meer gezegd: //Terwijl ik het n euwe jaar intrecd met vast vertrouwen op God en ziji e bescherming van Rusland, verheugt het mij dat de dag niet ver meer is, waarop te Moskou gehee' Rusland zich net ons voor de heiligdommen van net Kremlin ti r viering eener groote gods- dieustige plechtigheid zal vereenigen." Hiermede hee t de Keizer dus -,ijn kroning aangekor dig I en verw: cht men, dat hiermede in verband groote buiten— en binneulandsche gebeurtenissen in aan- tocht zijn. met den jongen Zcmer, die even slim, vermetel en sluw was als de chef zelf, met dit duivelskiud, zooal; de chef hen noemde, had de man veel moeit3, want het wai een vroolijk en oolijk Fransje, dat f een er.kele meid gerust haar weg kon laten gaan. En nu, o ongehoorde pretentie, nu wilde hij nig wel naar ecu bruiloft. itlx kan e niet" h jlpen," bromde de chef nog- maals, toen hij Zomir nog altijd onbewegelijk zag staan, als ivachtte deze een gunstiger antwoord. En toen deze zelfs s outmoedig den mond opende om n ogmaals te verz leken, gaf de chef kwaad een wenk met de hand, wat niet anders kon beteeke- nen danIloud je mond en snij uit." Zomer groette deft ig, wenschte goeden avond en ging. Buiten voor de deur blet f hij staan. Zijn gezicht gloeide nu van toorn, zijn gebalde vuist zwaaide door de lucht en hij mompelde de oproe- rige gedachte#En ik ga er toch heen." En hij ging, omdat de nette, vroolijke jonkman niet anders kon. Een kasteleinsdochter had hem zelf op de bruiloft verzocht en hij had zijn woord, zijn eerewoord gegeven, dat hij komen zou dus hij moest. Op een uurtje afstands lag het dorp, waar de bruiloft was. 's Avonds om acht uur was het pikdonker, toon Zomer er keen hing gerokt, be- handschoend en deftig, als moest hij naar een bal. Hij werd hartelijk ontvangeu omdat men nog nooit een ambtenaar op zoo'n vroolijk hoogfeest had ge- zien. Maar hij kon toch niet juist zou .vroolijk zijn als de andereu, omdat zijn geweten hem steeds toefluisterde Zomer, als hij nu eens kwam." Na De burgemeester van de gemeente Oostburg heeft als zoodanig zijn ontslag aangevrangd tegen den 1 April a. s. In het jongst verschenen verslag van de werkzaamheden der Algemeene Rekenkamer vindt men o. a. vermeld, dat op eeu declaratie wegens reis— en verblijfkosten van het hoofd van een der departementen van algemeen bestuur, ook in To kening waren gebracht de kosten wegens zijne reis naar het Loo, tot het afleggen in lianden des Koniugs van don eed als Minister. Naar het oor- deel der Kamer konden deze kosten niet ten laste van den Staat worden gebracht, vermits het af leggen van den eed bij de aanvaarding van een Staatsambt steeds zonder eenige uitzondering is beschouwd als eene handeling, strekkeiide in het eigen belang van den benoemde. De Minister, met de zienswijze van het college in kennis gesteld, verminderde de vordering met het bedrag der bedoelde reiskosten. De sigarenmakerij heei't te Eindhoven in de laatste jaren een groote vluclit genomen. Men berekent, dat thans 3000 arbeiders in de fabrieken aldaar werkzaam zijn, behalve de vele handeu, die thuis met het vervaardigen en beplakken van de kistjes bezigheid vinden. In het afgoloopen jaar werden verscheiden nieuwe fabrieken opgericht en eenige bestaande belaugrijk vergroot, terwijl er nu weder een paar in aan- bouw zijn. Bij vergissing is op Atjeh een Europeesch sergeant, na een marsch van 15 uur gedaan te hebben in zijn legeiplaats terugkomeude, door een schildwacht doodresciioten. De tocht was lang; maar de „eeuwige rust" die men hem schonk, is toch wel wat al te lang, zelfs voor zoo'n marsch. De naam van den ongelukkige wordt niet gemeld, zoo eene, dan mag die vergissing een noodlottige heeten. 't Is hard een gevaarvollen vermoeienden tocht behouden afgelegd te hebben en dan //bij vergissing" door een eigen kogel getroffen te worden. De Luxembur rsche Kamer heeft verledeu week zich bezig gehouden met de behandeling van een drankwet, ongeveer op de leest der Neder- landsche geschoeid, met aanneming echter van een dadelijk bij de vestiging te betalen vergunningsrecht, bedragende van 100 tot 220 fr. naar gelaug van het bevolkingscijfer en een daarop gegrond jaarlijks te betalen reclit van 25 tot en met 7 0 francs. Twee derden der opbrengst (alzoo 80,000 fr.) zullen de eerste begroetingen zeide hij daarom ook //Mijn lieve vrienden, noemt mij heden niet meer mijnheer Zomer, maar noemt mij noemt mij" /Mijnheer Winterriep iemand van boven.1 Het was de bassist van het orkest. Mijnheer Winter riepen alien lachend en Zomer laclite zeli ook mede.,/Goed zoo," riep hij, ,/dan ben ik voor u, mijnheer U inter En er werd menige toast op Winter geslagen, zoodat het een prettige brui loft was. Het eten was er fijn, de wijn keurig, de muziek goed, de dans vroolijk en overal heerschte dolle pret. Ook Zomer was in zijn element; hij da cht niet meer aan zijn chef. Juist begon hij weer met hemelschen eetlust te smullen, toen de booze eensklaps binnentrad. Schuw weken de dan- sende paren voor den strengeu man terug, zoodat hij Zomer ongestoord in een rechte linie kon nade- ren. Deze slikte met zichtbaren haast, zoo snel mogelijk, maar keek met voordacht niet op. Ilij greep integendeel een schotel en bediende zich, als ware er niets gebeurd. Zijn>chef riep hem toe: 1 la, zijt gij toch gegaan Menig ander zou van zijn stukken geweest zijn, Zomer echter keek zijn chef verbaasd aan, schudde zijn hoofd en be diende zich verder. De chef, wien zoo'n ongehoorde insubordinatie, gepaard met de allergrootste driest- heid, nog nooit voonrekomen was, riep weer Hoe kom je liier tegen mijn wensch //Dat gij wat wensch is goed en wel," autwoordde de ongehoor- zame uiterst bedaard, ,/maar gij kunt toch niet van mij verlangen, dat ik uw wenschen raad en als ik ze raad, dat ik ze dan dadelijk moet ver- vullen. Ik ben geen aardmannetje, waar men maar ten goede komen aan de gemeenten, naargelang van de belasting- en de bevolkingcijfers. Aan het Departement van Kolonien blijft men kortweg onmenschalijk in zake het be- kendmaken van het overlijden van //minderen" bij het Indisch leger. Iemand had een zoon als fuselier bij dat leger, van wien hij in lang geen tijdiug had, eiudelijk wordt hem bij gerucht verz :kerd dat zijn zoon dood was; maar het gerucht werd door niets bevestigd. Toch had de man geen rust meer; hij wendde zich derhalve tot het Ministerie van Kolonien en ontviug op 30 December het volgende antwoord h Blijkens ontvangen bericht uit Ned.-Indie isden 5 Juni 1882 te Mals fuselier overledeu." Een soortgehjk geval heeft zich te Dordrecht ook voorgedaaii. Op den 3 Aug. 1882 stierf in het Irospitaal te Weltevrreden de sergeant H. J. v. E. C. Toevallig werd dit in het laatst van October van dat jaar door een der familieleden aldaar vernomen, die door tusschenkomst van het oud-lid der Tweede Kamer, den heer Schagen van Leeuwen, na herhaalde aanvraag, eindelijk den 22 December 1882 het officieele bericht van ge- noemd overlijden ontving in een gedrukt formulier op een 8o. stukje papier. In Amsterdam bestaat uitnemend gelegenheid om voor eigen rekening scholen op" te richten of als huisonderwijzer aan den kost te komen. Er loopen honderden kinderen om, die geen plaats kunnen vinden op de scholen. Het aantal inrich- tingeu voor lager onderwijs is er verre van vol- doende. Er hebben zich huisgezinnen neergezet, wier kinderen meer dan een jaar van onderwijs verstoken zijn, omdat de scholen in hunue buurten overbevolkt zijn en den kinderen dus met den besten wil geene plaats kan worden gegeven. Aan het stichten van schoolgebouwen kon de hoofdstad des Lands wel meer doen. Of er voors- liands veel van komen zal, daaraan wordt getwijfeld, nu elk Amsterdammer vol zit van de aanstaande wereldtentoonstelling. In een gemeente in Drenthe heeft onlangs een benoeming plaats gehad, die misschien wel voordeelig is voor de gemeentelijke finantiiin, maar die zeker er niet toe kan leiden het prestige van den onderwijzersstand te verlioogen eu in het betrokken dorp althans niet anders dan nadeelig werken kan. In het armenhuis nl. werd een man verpleegd, die in het bezit was eener akte van onderwijzer. Het was niet door zijn deugden, dat tegen ^behoeft te ze 'gen ,/Doe dit of doe dat eens gauw," en dan wordt het gedaan. Er kunnen in elk geval wel menschen zijn, die naar uw pijpen dansen, inaar ik dans liever naar onzc muziek. Hd, he daarboven, muziek, muziek Onmiddelijk volgde er een rechte kattenmuziek en de chef keek alsof hij versteend was, behalve dat hij klappertande als een draak. Hij stond spra- keloos, terwijl Zomer zijn bord tot den rand toe volschepte. Eindelijk vroeg de che nogmaals Hoe kom j'op de bruiloftWat ben je uieuws- gierig," grianikte Zomer. ,/Weet gij nog niet hoe men op een bruiloft komt. Men wordt verzocht en gaat dan." ;/Jij durft" /Mijnheer, ik dacht, dat ge met mij een grapje hebben wildet, maar nu merk ik, dat gij lastig wordt. Gij spreekt mij toe, als waart gij allemansbaas en als ware ik maar een niemendalletje. Ik vevzoek u vriendelijk iemand anders voor zondeubok te nemen en mij" hij begon weer te eten bedaard eu lekker voort te laten soupeeren. Het kan mij ook niets schelen, of gij krakeelen wilt, want ik ben een Hernliutter." //Onbeschofte rakkertbrulde de chef nu en Zomer vloog op, zwaaide met zijn lepel in de lucht en riep ,/Zat ik niet in zoo'n i'atsoen- lijk gezelschap, dan zou ik u wel wat anders zeg- gen. Gij koint liier ongevraagd, smerig gekleed gij stoort ons feest, gij durft mij aanhoudend grof beleedigen en ik heb u uooit gezien, zoodat ik u ook in het geheel niet ken." (Wordt vervolgd.) TER \EI ZEiSCHE C0URA1HT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1