Fl. 1000. Handelsberichten. SUIKERBIETZ4AD GEWAARBORGD. 0PE\BAItE VEItKOOPHG. HET LOGEIENT EN HERBERG Gemeente- V roedvrouw^ A. Ilamerlinek te Mulst, KLAVER-GUANO. KLAVIER-GUAXO, BURGER WOMNG, E E N II U I S, Een BROODBAKKERIJ TE PACHTEN: 11 Advertentien. Te koop of te liuur: TE HUUR ZADELMAKER, STOOMBOOTDIEN ST OP DE WESTER-SCHELD E. Te huur met Mei a. s. EEN KAVEL LAND, SUIKERBIETZAAD, KLAVER-GUANO, En kavel TIEN, A. VAN DER PEIJL Jz. menerie. 15 Jan. Eng. stoomb. Mona, kap. Grant, van Londen met stukg. Spaansche stoomb. Calon, kap. Ybarra, van Bilbao met menerie. Uit deze haven zijn vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 13 Jan. Eng. stoomb. Jutland, kap. Fisk, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Killarney, kap. Empson, naar Goole met zink. Van 12 tot en met 15 Jan. werden langs de Oostsluizen alhier 27 binnenvaartuigen op- en 26 afgeschut. 3 11^ STAA1 SLOTtRlJ, n ion PRIJZEN DER EFFECTED. Amsterdam, 15 Januari. Prijzen der coupons. Rotterdam, 15 Januari. Gent. 5 Jan. 12 Jan. Londen, 15 Januari. Hedeu behaagde liet den Almachtige, door den dood van onze zijde weg te nemen onzen veeltreliefden man en vader, den Weled. heer J. DE JONGE, in leven wethouder dezer gemeente. Allendie den overledenen van nabij gekend liebben, zullen beseffen wat wij in liem verliezen. Ter Neuzen, 16 Januari 1883. Wed. J. DE JONGE en kinderen. Hedeu overfeed tot onze diepe droefbeid mijn geliefde echtgenoot en mijner kinderen vader KRIJN VERPOORTEN, in den ouderdom van 59 jaar. Wij berasten in den wil des Heeren, daar zijn doen wijsheid is. lloek, 11 Januari 1883. Wed. S. VERPOORTEN-Pi.addet. P. VERPOORTEN. M. VERPOORTEN-Saman. Groote en kleine kapitalen zijn besclnkbaar als Hvpotheek op Laud en op Gebouwen, ten kantore van A. HOMBACH, Agent van de Rotterdamsche Hvpotheekbank. De Notaris Mr. J. 1*. Dronkers, te Ter Neuzen, zal op Dondenhtg. den 25 Januari 1883, des namiddags te een uur, in de herberg bij D. Moer- dijk, te Zuiddorpe, ten verzoeke van den beer J. B. YAN DEN BULCK, dijkgraaf, te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen: Een Hcfsteedje, in de gemeente en op het dorp Zuiddorpe. zeer geschikt tot het stichten van eene bierbrouwerij of andere inrichting, bestaande in lo. Een WOONHUIS, KELT en WEI- LAND, kadastraal bekend sectie B, nf» 602 en 604 gedk, groot Boomprijs f 10, Een TUIN en WEIL AND. ka dastraal bekend sectie B, n" 600, 603 en 604 gedk, groot Boomprijs f 15, Eene SCHUUR en WEIL AND, kadastraal bekend sectie B, n™ 604 gedk, en 605, groot Boomprijs f 15, Samen. 07,90 18,40 23,80 50,10 Te veilen in 3 perceelen en in massa. 4o. BOUW- en WEILAND, iu de ge meente Zuiddorpe, in den polder Zuiddorpe, Noorddeel, kadastraal bekend sectie B, nrs 566 en 964, groot1,74,90 Voorschreven goederen zijn in gebruik te aan- vaarden sub. 12 en 3, den 1 Mei aanstaande als zijnde tot dien dag verpacht, te weten Sectie B 602, 604 en 605 alien gedk aan II. Steel, om f 60,sectie B 602, 604 en 605, alien gedk en 603, aan L. de Meijkr, om 60, en sectie B 604 en 605 beiden gedk aan L. van Hijfte, om f 40,in bet jaar. Sub 4 den 1 October aanstaande. Bij definitieve toewijzing instelpremie voor de hoogste bieders. M. VERNIMMEN, te IIP LSI, verwittigd heeren landbouwers, dat bij hem te bekomen is de eerste soort van zuiver glad zonder wortels of takken, van den heer LOURENT MOUCHON, te Orschies, noorden van Frankrijk, waarmede door hem verscheidene prijzen zijn behaald op de voornaamste tentoonstellingen van Frankrijkte Lille bekroond met de vijf eerste prijzen. Eenig gewaarborgde verkooper voor Zeeland, M. VERNIMMEN. Bestellingen worden aangenomen bij C. Doffelaer, te Axel, en A. D. van Aerde, te Ter Neuzen. De Notaris Couinek Westenberg te Sas van Gent, zal op Zaterdng den 20 en 27 Januari 1883, van 12 tot 1 uur 's namiddags, te Axel, in de herberg van C. L. van Rompu, zitting houden tot ontvangst van kooppenningen, van de ten zijnen overstaan ver- kochte roerende goederen. De helft van den koopprijs kan tegen 4 als le hvpotheek op de perceelen gevestigd blijven. Nadere inlichtingen te bekomen bij genoemden Notaris Mr. Dronkers. De Notaris Mr. J. I*. Dronkers, te Ter Neuzen, zal op Woensdag, den 17 Januari 1883, des na middags te den uur precies, ten verzoeke van den heer J. VERLINDE, rustend beurtseliipper, te Ter Neuzen, aan zijn woonhuis aldaar, aan de markt, in het openbaar verkoopen EENE PART IJ als 1 Chiffonniere, 2 houten Ledikanten, 1 accuraat loo- pende Vriesche Klok, 2 ronde Tafels, 1 vierkante Tafel, 1 Uittrektafeltje, 2 Nachttafeltjes 1 pluimen Bed met hoofdpeluw en kusseus, 1 Franklin1 HaardstelSpiegels in soort, 1 koperen en 1 ijzeren Doofpot, 1 Kleerkast, 1 Ned. Ylag met stok, voorts Kisten, Stoelen, Karpetten, eene partij Koper-, Blik-, Glas- en Aardewerk en hetgeen mcer zal geveild worden. Koopen tot en met 3,contant. „llet xvapen van Zeeland" in de gemeente Hoofdplaat, thans bewoond door Angeles Weijnen. Adres Het Administratiekantoor VAN CAR- PREAU, te IJzendijke. TE TER NEUZEN wordt gevraagd eene jaarwedde f 200, Zicb aan te melden bij den Burgemeester. beveelt zicb aan tot het leveren van puike onder controle van bet proefstation te Wageningen, tegen f 6,50 de 100 kilo a contant, bij A. DIELEMAN, te Axel (Sassing). Eabrikaat J. LEIRENS FRTiRE te Ledeberg bij Gent. Genomen van wagon en comptant in Belgiescb geld betaald a francs 12,50 per 100 kilo's bij II. KERCK1IAERT, te Westdorpe. met 1 Februari eene flinke te bevragen bij J. WISKERKE te Ter Neuzen. nabij de Axelscbe brug. Te bevragen bij den uitgever dezer courant. Een Zadelniukerskneclit, grondig zijn vak ver- staande, zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing op een dorp, tegen kost, inwoning en salaris. Brieven, met opgave van loon, franco aan deu Uitgever dezes, onder het motto Zndel. UREN VAN VERTREK. GEDURENME DE MAANDEN Januari en Februari 1883. I Van Vlissiugen naar Breskens, vm. 6,30 nm. *1,en 3, Oajc J j n Breskens naar Vlissiugen, 7,1,30 3,30 Zoe nooilig zal de stoorubout tot uiteriyk 1,30 uur wachteu oj» den trein, welke ten 12,37 moet uunkomen. Van Vlissir.gen n. Borssele Borssele n. TerNeuzen TerNeuzen n. Hoedek. Hoedek. n. TerNeuzen TerNeuzen n. Borssele Borssele n. Vlissiugen lojso 11,- tevens WINKELHUIS, staande op een goede stand bij de schutsluizen te Hansweert. Adres JOHs. KOLE Mz., Hansweert. in den Seijdlitzpolder, gemeente Ter Neuzen, groot 4 hektaren 18 aren 7 centiarentoebehoorende aan Graaf Amaury de Ghellinck d'Elseghem, te Brussel. in den Pierssenspoldergemeente Ter Neuzen, groot bijna 5 hektaren. Een en ander te bevragen bij Notaris FERCKEN, te Ter Neuzen. De ondergeteekende bericht door deze, Idat hij een TIMMERMAVSZAAR ge- opend heeft en verzoekt daartoe de gunst der ingezetenen, zoowel van binnen als buiten de gemeente. Ter Neuzen. P. MIELEN, Tholensstraat. Eene hoogstgewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor L E F RI E S gedaan. Dezelve bestaat in een Eksteroogen- Tinctuur, welke binnen 3 dagen, zonder de ge- ringste pijn, ieder Eksteroog met den wortel voor goed verwijdert, waarvoor de uitvinder voor zdo- ver garandeert, dat hij een ieder die na het gebruik der Tinctuur nog Eksteroogen heeft, eene premie van Fl. 1000 contant uitbetaalt. Met recht kan dan ook beweerd worden, dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend. Prijs per flacouinclusief penseel en gebruiksaanwijzing Fl. 1. Te verkrijgen in de bekende Depots en bij den uitvinder Doctor LEFRIES, Rotterdam. 44, Westzeedijk, 44. Depot voor Ter Neuzen bij Miilileien v. ii ve: vocr. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. v. TerNeuz. n. St.Nic. en Mech. 6,30 10,05 1,35 5,50 Sluiskil 6,38 10,12 1,43 6,00 Axel 6,48 10,20 1,53 6,15 Hulst 7,08 10,40 2,15 6,40 Clinge 7,30 10,58 2,30 7,00 Aankomst te St. Nicolaas 7,50 11,15 2,48 7,20 Mechelen 9,25 12,27 4,18 9,40 v. Mecb. u. St.Nic. en TerNeuz.6,50 10,40 1,47 6,05 St. Nicolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,55 3,15 7,20 Clinge 8,25 12,15 3,83 7,40 Hulst 8,50 12,40 3,55 8,05 Axel 9,12 1,02 4,13 8,25 Sluiskil 9,22 1,12 4,22 8,35 Aankomst te Ter Neuzen 9,30 1,20 4,30 8,45 CORRESPONDENTIE. v. St.Nic. n. Antw. 8,00 10,07 11,45 3,15 6,10 8,17 Antw. n. St.Nic. 7,12 8,55 10,55 2,05 3,45 5,10 St.Gillis n. Moerbeke 8,17, 10,10 12,15 5,05 8,00 Moerbeke n. St.Gillis 7,00 9,35 11,80 1,35 6,85 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 6,00 10,30 12,15 5,40 Sluiskil 6,08 10,38 12,30 5,48 Philippine 6,15 10,45 12,45 5,55 Sas van Gent 6,25 10,55 1,00 6,03 Selzaete 6,40 11,10 1,25 6,10 Aank. te Gent (Station Etat) 7,25 12,00 2,15 6,56 v. Gent n. Ter Neuzen 5,00 8,32 12,25 5,20* 8,10 Selzaete 6,30 9,15 1,15 6,05 9,05 Sas van Gent 7,00 9,29 1,35 6,20 9,22 Philippine 7,15 9,38 1,45 6,27 9,80 Sluiskil 7,30 9,48 1,53 6,35 9,35 Aank. te Ter Neuzen 7,40 10,00 2,05 6,45 9,43 CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,42 9,15 11,10 1,23 6,18 Eecloo n. Selzaete 8,23 10,20 12,19 5,15 8,12 v. Gent n. Brussel 7,39 8,15 9,43 11,07 12,31 1,55 4,14 5,06 8,14 8,28 9,35. v. Gentn. Brugge en Ostende 8,35 9,41 10,22 1,28 3,05 8,25,4,13 6,37 7,23 Stoonibootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 11,00 nm. 8,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,40 nm. 1,00 4,80 Spoorweg VlissiugenRoosendaal. v. Vlissiugen n. Roosendaal 5,50 6,50 7,20 9,30 1,40 5,10 7,20 Stoomtram VlissiugenMiddelburg. v. Vlissingenvm. 8,00 9,30 11,00 nm. 1,00 3,30 5,30 7,00 8,30 v. Middelburgvm. 8,40 10,10 12,00 nm. 2,00 4,40 0,10 7,40 9.10 Stooiubargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburg: vm. 6,30 9,30 nm. 1,20 3,80 7,00. H Vlissingen: vm. 8,00 11,00 nm. 2,30 4,45 8,00. 3e Klasse. Trekking van 15 Jan. Prijz.n van 100 cn daarboven. 1000 no. 4912. 400 8785 9172. 200 889 4023 5466 6559. f 100 7316 13853 17465 20720. Nederland. Certific. Werkelijke achnld21 pet. 66A dito dito dito 3 80# dito dito dito 4 1031 Aandeel Hai delmaatschappij 5 102# dito exploitatie Ned. sUatBBpoorw. Belgie. Certificaten by Rotachild 2§ Frankhijk. Inschrijvmgen 8 Rusland. Obligat.en 1798/1815 5 .98 dito Hope k Co. 1855 6e serie o .76 dito 1000 1864 5 94J dito L. 100 1872 5 83# dito I. 100 1873 5 821 Loten I860. 5 Oblig. Hope Co. I.eening I860 4# 82# Certific. dito 4 Inscript. Stieglitz Jt Co. 2e a 4e L. 4 58 Obligation t8671869 4 74# Certificaten. 6 Aasdeel spoorweg Gr. MaatscU. 5 120j Oblig. di o 41 89 Aaud. Baltische spoorweg 3 49# dito dito Jelez Orel 5 85# dito spoorweg lot— iflis 5 86 dito dito Charkow Azow 5 83j Zuid West spoorwegraaatachappij. 5 112# Polen. Schatkist obligation 4 77# Oostknbijk. Oblig. in papier Mei Nov. 5 64j dito dito Feb. Aug. 5 64# dito metal), in silver Jan./Juli. 5 65^ dito dito April/Oet. 5 Ifij Hongarije. Schatkiatbiljetten 5 9^i Italie. Certific Amsterdam 5 Spanje. Obligation Buitenl. 1# dito Binnenlandsche 1# Turkije. Inschrijvin: Alg schuld 5 Fgypte Obi Leenmg 1876 4 Portugal. Obligation 3 53 Amerika. Obligation (1877) 4 dito (1876 4i 118 Illinois certificaten van aandeel Union Pacific, hoofdl dito 6 Brazilie. Oblig. 1865. 5 W0 dito 1875 5 98 Amsterdam, 13 Januari. Metall. j 21,10. dito zil.er 21 10, biv. Eng. per 11.671 Eng Portugal per 12 011; Spaensrhe piasters 47,65; Amerikaansehe dollais (in ar.ndl 2 461 Amsterdam, 15 Januari. Metall. f 21,121; dito zilv.r f 21 121 i biv. Eng. per 11 671 Clngs. R is.en per y" 11,97*; Eng. Portugal per 12.01*; Frans J 47,55. Uslg. 47 55 Pruis. 58,95, Hamb. ituBsea J 1.16; Ru.se in Z. R. 1,16#; Poolscbe per fl Pooische per Z. K. Spaansche piaster. 47,55 Spaaiuche binnenlandscbo 2,29 Arcerk dol'ar. f 2 461 papier f ,—7 Dnar de binaenlnndsehe vaart door de vor.t meest gestrerad is wRren er o ,k weinig koopers aau de markt. Dientengevolge was de fcandel klein tot ongevter vorigc prijzen, en kon nog niet nl'es geplaatst worden. Tarwe, wittc, 100 k., id. Roode Rogge Gerat Haver Boekweit, p. hect. Duiveuboonen Paartlenbaonen Koolzaad, 100 k. Lijntaad ,i Kempzaad Lynkoeken Koolzaadkoekeu Keinpzaadkoeken Eieren per 26 atuks Tarwe .til. Haver 15 a 30 cent hooger. fr. '24 CO n 25 00 fr. 26,50 b n i» 18 00 18 50 18.00 20 50 21,00 21,00 18 50 '19,00 20,1,0 21,00 16 00 10 51) 19 50 19,50 17.00 17.00 36,00 38,00 88,00 24 00 27,00 24,00 27,00 24,00 25 00 2400 25*00 20,00 20,00 21.00 ff I-It 2,90 3,00 2.90 3,00 2o. 3o. H. A. C. H A C H A an de onderstaande en verder bekende Depothou 5 dera is verzonden eeue aieuwe bezending van alle uit het Magazijn van VAN HO'JWKNINOE V1SSRU, welke zich zoowel door qoedk kwalitkit alslagrn prijs, bijzondet aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van 5, 2'/| tn 1 ons, waarop het uummer en de prijs, loopende van af 90 Cents tot 3 per 5 ons, zijn vermeld. Bij hoeveeiheden ininstens 15 Ned. pond, worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleTerd. Prijscour ant en zijn gratis te bekomen. Ter Neuzttn, J. C. van Sprang; Axel, toed. Jok. Feenhuizen iiontruisse C. Fassaert; Sluis, J. J. C Mets; MiddeU burg, Mej 31. L J Ooetha/sen J P. van den Ileuvel Vlissiugen. Josephus Broek\ Brouwcrshaven, JIF. van BrabundZierikzee. Jb. Oc.htman Jz. iHaaiidag. OiuMdag en Dunderdag. Woeum. dag. Vrijdag. Zondag en Za#cr> dag. vm. 7,45 nm. 2,20 8,15 2,50 ~~~t """l vm. 10,30 vm. 7,45 nm. 2,20 n 8,15 2,50 6,30 vm. 10,80 door 11,_ vm. 7,45 h 8,15 10,30 11,— 10 30 11,— vm. 7,45 h 8,15 10 30 H 11, 6,80 W. 12, door nm. 12,30 vm. 7,4 5 8,16 J Deze trein loopt ulleen del Vrijdagz tot Ter Nenzen, de overigo dagen tol Selzaete.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 4