BUBGERLJJKE STAND. spoedden man en vrouw zich naar hunne traders, die ongeveer 15 minuten van hun erf woneu. Het bleek echter, dat men arglistig uit huis was gelokt, want bij hunne terugkomst in de woning bevond men, dat die en an hunne afwezigheid kadden gebruik gemaakt om allerlei dingen als goud, zilver, worst, kleeren, dekens, enz. euz. mede te nemen. De dader of daders is men nog niet op het spoo-. Van alle kanten vloeien heden weder berieh- ten toe omtrent kinderen en volwassenen, die door het brooze ijs zakten. Nabij Diemen zijn zes per- sonen, zijnde vier vrouwen en twee mannen, gelijk- tijdig door het ijs gezaktsleclits een der vrouwen zou gered zijn. Te Haarlem is een troepje van vier mannen door het ijs gezaktop een na werden zij gered. Te Leeuwarden zijn vijf mannen, die op de gracht achter de kazerne aan het schaatsen- rijden waren, door het ijs gezakt. Gelukkig werden zij spoedig door de vele schippers die daar hunne winterlaag hadden, gered. In de gemeente Beets (N.-H.) zijn twee personen door het ijs gezakt. De een bleef met de kin op het ijs hangen, waar- door hij kon worden geredde anderen, een jon- geling van 20 jaren, kwam om. Groepjes schaatsenrijdende en pratende dames stonden Zondagnamiddag op het verdronken land nabij de laan van „Tivoli" te Arnhem jolig en wel, beschenen door een vriendelijk zonnetje, toen eensklaps een angstkreet weerklonk en aclit dames en een meisje gedeelteli k halverwege, gedeeltelijk kopje onder in het water lagen te spartelen. Ook een paar heeren, die toeschoten, maakten door het afbrokkelend ijs kennis met het koude nat, waarbij de komische vertooning plaats had, dat een der dames met een been onder en een boven het ijs lag. „Eerst de dames zeiden een paar gelanten sjouwerlieden en brachten bet zwakkere geslacht weder op het drooge, terwijl de heeren lagen te kermen, doch ten slotte ook gered werden. Druipnat gaf een der dames haren redder een rijksdaalder en sineet, onder gelach der omstanders hem tevens hare schaatsen als cadeau voor de voeten, een gelolte doende nimmer meer het ijs te zullen betreden. Terzelfder tijd deelde een gezelschap van ruim 30 personen nabij Klaren- beek in hetzelfde lot en werden door medelijdende boeren, na hunne redding, opgnnomen en gedroogd. Een 16jarige knaap is echter op een der grachten het slachtoffer geworden en heeft het ijsvermaak met zijn leven moeten boeten. In het Vondelpark te Amsterdam gingen zeven personen te water, die alien gered werden. Sleclits een geval met onge- lukkigen afloop is bekend geworden, nl. van een 12jarig knaapje, dat aan de Oldebarueveldkade op het ijs, door het spelen, zij a roekeloosheid ofliever de zorgeloosheid zijner ouders met den dood boette. In de Bruneperhaven bij Kampen is door het ijs gezakt en verdronken de 12jarige J. Bakker. Vijf ceuten waren hem toegezegd, zoo hij een pet van het ijs wilde lialen, doch met treurigen afloop. Alle moeite aangewend tot opwekking der levens- geesten, was vruchteloos. Een knaapje van 10 jaren werd sedert eenige dagen te's Hage geinist. De ouders kwamen alleen te weten, dat de jongen zich tegen hun wil met schaatsen op het brooze ijs had gewaagd, zoodat hun niets anders overbleef dan het vermoeden dat hun kind verdronken was. Groot was de verbazing, toen de jongen in het ouderlijk huis werd teruggebracht, laatstel jk komende uit Ililversum, alwaar hij zwervende door' den veldwachter was opgenomen. Het raadsel van zijue verdwijuing werd tevens opgelost Uit vrees voor eene kastijding niet huis- waarts durvende keereu, beslrot de 10j i rige dreumes de wijde wereld in te gaan. Het gebrek aan reisgeld was voor hem geen beletsel. In de na- bijheid van het Rijuspoorstatiou alhier kroop hij in een goederenwagen, verborg zich daar in een klein hoekje, dat hem minstens een etmaal tot verblijf- en slaapplaats diende. Te Utrecht over- nachtte het ventje in zijn verplaatsbaar logement en toen hij den wagen had verlaten, bevond hij zich te Ililversum, van waar hij naar Den Haag werd teruggezonden. Hoe deze jeugdige gratis-reiziger het gedurende den zwerftocht met zijn maag gesteld heeft, kwam men niet te weten. Vlak naast de geheel uitgebrande fabriek der heeren Merkelbach te Moerdijk (gemeente Klundert) is door de bizondere zorg der brandweer geheel beliouden gebleven een houten schuur, welke in de Is Hertogeubossche maatschappij is verz'ekerd voor f 6000. Bedoelde maatschappij heeft de diensten willen beloonen door het aanbiedeu van 12,50. De brandweer heeft echter dat geschenk van de hand gewezen zonder dankbetuiging. De zoo beroemde hardrijders uit Friesland, Okke v. d. Berg te Rijperkerk en Dirk Postma van Eeruewoud, hebben beiden reeds hun partij gevonden. Te Wartena heelt M. Castelein aldaar Dirk Postma er af geredeu en te Poppingawier heeft Okke v. d. Berg 't verloren tegen J. v. d. Zee te Workum. Ten bewijze dat het smokkelen tusschen Nederland en Pruisen eerder toe dan afneemt, diene; dat 16 personen uit de gemeente Emmen door de arrond. rechtbank te Assen o. a. veroordeeld zijn tot gevangemsstraf en geldboeten wegens het smokkelen van spiritus. Bezitters van goede oogen kunnen zich overtuigen dat op de thans ingevoerde plakzegels in den ondergrond ruim zeveutig malen het woord plakzegel is vermeld en wel driemaal naast en ruim twmtigmaal onder elkander. Zij die geen goede kijkers hebben, kunnen zich van de waarheid dezer ontdekking met een loup overtuigen. De winkelier E. J. S., te Tiel, bespeurde sedert eenigen tijd dat hem geld was ontvreemd. Daarom legde hij in het goed gesloten bureau, staande in zijn woonvertrek, eenige gemerkte geldstukken, waarvan Zaterdag jl. twee en den volgenden dag drie rijksdaalders en twee gulden, werden vermist. Bij onderzoek vond de politie al deze geldstukkeu in het bezit der dienstbode alsmede een sleutel die op het bureau paste. Halsstarrig outkende de verdachte alle schuld, doch eindelijk beleed zij de geldstukken werkelijk door middel van dien sleutel te hebben ontvreemd. Zij had gedurende het half jaar dat zij bij den winkelier in dienst was meer dan f 100 uitgegeven aan kleeding, parfumerieen en snoeperijen, terwijl hetgeen zij had ontvangen slechts 14 bedroeg. Zij is naar het huis van arrest overbracht. Carl Hansen, de bekende Deensche magne tism r, heeft te Roermond, voor een vrij talrijk publiek, eene goed geslaagde voorstelling gegeven. Al de personen, die hij tot zijne uitvoering ge- schikt oordeelde, waren mindere militairen, wat bij een gedeelte van het publiek vermoedens deed ontstaan, dat er afspraak in 't spel was. Een tweede voorstelling, door hem gegeven, is totaal mislukt. Hansen werd door het publiek uitgefloten. Als curiositeit wordt uit Dinxperlo verhaald dat een schoorsteenveger, die bezig was een schoor- steen te vegen, bedwelmd werd door den rook. Genoemde schoorsteen heeft gemeenschap met een tweeden schoorsteen uit een daaraan grenzend huis, in welk huis de huisvrouw bezig was om pap te koken. Door het duizelig worden viel hij in de pappot tot grooten schrik van het huismoedertje, dat van angst het huis verliet, uitroepende //de duivel is in huis." Tien, twintig menschen, mompelend en turende in de Nieuwe Keizersgracht te Amsterdam, trokken al aanstonds de aandacnt van een agent van politie. 't Was avond. Daar aan de oppervlakte van het water stak een hand uit, zei men, en ieder had een naam op de lippen van dezen of genen vermiste. De agent tuurt en twijfelt, maar tocli, dat ding daar aan de oppervlakte had machtig veel weg van een hand. En met de menigte nam ook de angst toe. De agent maakte korte wetten, ver- zekert zich van hulp, werpt een dreg uit en haalt een handschoen op. De kantoorbediende F., van de fir ma de Y. te Amsterdam, die met f 1200 van zijn pa- troon was op den loop gegaan, is te Keulen in verzekerde bewaring genomen en aan de Rijkspo- litie te Zevenaar overgegeven, die hem geboeid naar Amsterdam heeft gebracht. Yan het gestolen geld had hij zich o. a. kleederen en een gouden bril aangeschaft. Nog ruim 400 werden in zijn bezit gevonden. Een dame te Oldenzaal heeft de nadeelige gevolgen ondervonden van de thans heerschende mode om vogels tot versiering van lioeden te ge- bruiken. Een prachtige hoed, pas van de modiste ontvangen, werd even op de tafel neergezet. De gelukkige eigenares moest zich een oogenblik ver- wijderen, en in haar afwezigheid kon de huiskat haar roofzucht niet weerstaan Met een sprong valt zij op den hoed, zet haar klauwen in den schoonen vogel eu vernielt alles, wat voor eenige seconden nog de bewondering en geheele goedkeu- ring wegdroeg. Zeker jongeling uit St. Jacobi Parochie had geteekend als koloniaal naar Indie. Nadat hij te Harderwijk het handgeld had ontvangen, kreeg hij 14 dagen verlof om zijne familie nog eens te bezoeken. Na verloop van zijn verloftijd werd hij opgeeischt, maar de vogel was gevlogen, met achterlating van zijn koloniaal pak kleeren. Hij was eenvoudig met de boot naar Amerika ver- trokken, zonder afscheid te nemen van zijn geld- schieter te Harderwijk. De Keizer van Oostenrijk heeft onlangseen hofdame, gravin Kornis, den titel van „geheim- raads—weduwe" verleend. Eerstdaags staan op de nominatieeen excellence keukenmeid tot gerechts- raadeen dame, om haar kraakzindelijkheid geliefd en geeerd, tot kabinetsraadeen dame, die verstand van zuinig inkoopen heeft, tot handelsraad; een dame, die van mooie kleeren houdt, tot staatsraad een andere, die in huis den baas speelt, tot regeeriugs- raad haar vriendin, die zich het hof laat maken, tot ho.raad, en een praatzieke tot legatieraad Een notaris te Elberfeld werd dezer dagen het slachtoffer van valsche munters. Hij werd nl. bedrogen met 190 nagemaakte bankbiljetten van 50 M. Het ingesteld onderzoek heeft, Solingen aangewezen als de zetelplaats der valsche munters en de verdenking viel al spoedig op de twee bi'oedi rs Kohl. Deze trachten wel, toen zij be- speurdpn dat de politie hun op T spoor was, naar Holland te ontkomen, doch zij werden te Emmerik aangehouden en bevinden zich thans in het uis van arrest te Elberfeld. Een Warschausch blad deelde dezer dagen mei'kwaardige bizouderheden mede over het smok kelen van brandewijn uit Duitschland en Oostenrijk naar Rusland. Bijna de geheele grensbevolking is er medeplichtig aan en men berekent, dat jaarlijks 22 millioen roebel aan de Russische re- geering daardoor wordt tekort gedaan. Toen de accijns in Rusland nog slechts 30 cts. per Eimer bedroeg, waren er in het laud 1769 branderijen; thans zijn er nog slechts 459. Toen bracht de brandewijn-accijns 34 millioen roebel op, thans slechts 16 millioen. Dezer dagen werd een zak, 130,000 francs in bankbiljetten van 50 en 100 fr. bevattende, nit Rheims naar een suikerfabrikant te Taury ge- zonden. De zak werd den 29 December in het Oosterstation te Parijs door een bediende gestolen. Een jonge vrouw, met welke de bediende be- trekkingen onderhield, ging met een groot deel der som op de vlucht. Zij werd op de Duitsche grenzen aangehouden en in 't bezit bevouden van 124,500 frank, welke zij in haar corset verborgen had. De overigc 5500 frank werden gehouden door den ontrouwen bediende, die op de vlucht is. Een elegant gekleede dame, dochter van een aanzienlijk koopman te Weenen, werd op straat eensklaps ongcsteld en stortte bewusteloos neder. Naar het ziekenhuis vervoerd, gelukte het den doctoren haar na verloop van 20 minuten weder tot bewustzijn te brengen. Hierop volgde een hevig braken en eene totale verlamming der spieren. Gok het gevoel was geheel verdwenen. Wegens een eigenaardige blauwe kleur van het tandvleesch en den slechteu reuk van den adem maakte men op dat er een sterke vergiftiging door lood had plaats gehad. Men ondervroeg de patient en eindelijk deelde zij mede dat zij sedert eenige weken een blanketsel had gebruikt, dat zij direct uit Parijs ontving. Na een scheikundig onderzoek werd bewezen, dat dit blanketsel sterke looddeelen bevatte en dat dit de oorzaak der vergiftiging was Te Hamburg vierde voor eenige weken de beer G. Neidlinger zijn 25jarig jubileum, als gene- raal gevolmachtigde der Singer Manufacturing Co. te New-York, voor Duitschland, Nederland, Dene- marken, Zweden, Noorwegen, Rusland, Oostenrijk- Hongarije en het Balkan—Schiereiland. Bij deze gelegenheid werd bekend, dat de Singer-Maat- schappij alleen in genoemde landen 509 filialen gevestigd heeft, alwaar 3547 personen werkzaam zijn. Er zal dus wel moeilijk eene tweede indus- trieele onderneming te vindeu zijn, die zoo over de geheele wereld verspreid is, als deze Maat schappij. iNGEZONDEN STU K K fe N. Mijnheer de Redacteur Het is nu omstreeks twee jaar geleden, dat ik de schippers algemeen hoorde klagen over het sleclite voetpad aan de westzijde van het kanaal, van af de Belle Yue van Acke tot het zoogenaamd eilandje. Eu wairlijk het was niet zonder reden geen schippers rouw was in staat na zonsonder- gang aan land te komen om voor haar gezin het noodige in te slaan. T Was dan ook niet te verwonderen, dat vele schippers vertrokken, zooals zij gekomen waren, natuurlijk tot groot nadeel der neriugdoenden van Ter Neuzen. En toen er eindelijk over geklaagd is, werd het pad inderdaad een klein beetje beter. In dat zelfde jaar werden de schippers in grooten angst gebracht; het water werd van het kanaal afgetapt, en dat wel terwijl het kanaal vol ijs lag. De waterstaat besloot daarom (ter voorkoming van ongelukken, mocht dit nog eens het geval zijn) Ter Neuzen een vluchthaven te schenken en wel met een voetpad aan den voet van de vestingwal. Dat besluit is na lang talmen en onnoodig wachten eindelijk uitgevoerdde vluchthaven kwam. Maar helaas! welk een vluchthaven! Wauneer deze niet ten halve vol is van zeeschepen of van hout- vlotten, zooals dikwnls het geval is, dan kunnen er hoogstens 30 tjalken in liggen. Eu ook het voetpad, laat ik zeggen het modder- pad kwam. En thans Zie Mijnheer de Redacteur, over twee jaar was het de schippersvrouwen onmoge- lijk na zonsondergang aan land te komen, thans is het haar bijna onmogelijk zulks na zonsopgang te doen, om dit waagstuk ten uitvoer te brengen, moeten zij tegen hooge wallen, in onze Neder- landsche oogen heele bergen, opklauteren, daar het voetpad tegenwoordig eenvoudig onbegaanbaar is. Wat die treurige toestand nog erger maakt is, dat bij laagwater geen plank toer ikeude is om aan den wal te komen. Dit geschiedt per roeiboot zoo dikwijls dit kan, daar het slik en het vuil van de kanten dit den meesten tijd bi letten. En wat de kroon op al dit schoone 'werk zeteen lnntaarn is er zelfs in deze donkere zes weken niet te zien. Ziedaar Mijnheer, de toestand, die schippers en burgers veel, heel veel nadeel berokkent, Zou het te veel gevergd wezen van den waterstaat, als wij een goed griutpad en een tamelijke verlich- ting vroegen Zou het te veel gevraagd wezen, om de schippers ook bij laagwater in staat te stellen aan wal te komen? Mij dunkt, neen! Duizenden guldens worden jaar'ijks door hen gestort, ook voor dit kanaal; de kosten van onderhoud zullen hierdoor wel goedgemaakt worden. Zij hebben m. i., dus ook het recht te vorderen op een menschelijke, eerlijke wijze behandeld te worden. Dat men hierin spoedig verandering brenge, opdat de put niet worde gedempt, als het knlf verdronken is; want eerstdaags kan men in uwe courant lezen dat door duisternis misleid en dooi' het onbegaanbare pad N. N. te water geraakt en jammerlijk verdronken is. Daar ik weet dat u alles plaatst, wat in het belang van Ter Neuzen en ingezetenen is, durfde ik het wagen zooveel plaatsruimte te vragen. U dank zeggende, Uw. dienaar X. Yan 1 tot 15 Januari 1882. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 4 Jan. Anthoni de Kun- der, oud 25 j., jm. en Antonia Cornelia van Gel- deren, oud 18 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 11 Jan. Abraham Dieleman, oud 37 j., weduwn. en Framjoise de Jonge, oud 24 j., wed. Krijn Broekhoven, oud 23 j., jm. en Helena Catharina Eekhout, oud 22 j., jd. Michiel Jacobus Harte, oud 23 j., jm. en Jacoba Magdalena Kolijn, oud 22 j., jd. Gcboorten. 30 Dec. 1882. Henrij Thomas, z. van Henrij Thomas Greenfield en van Jacomina Heudrika Trapman. 1 Jan. Pieter, z. van Adri- aan de Zeeuw en van Elisabeth Jolijt. 3 Jan. Johanna Maria, d. van Willem Adrianus Wieland en van Sara Verheule. 5 Jan. Cornelia Adriana, d. van Pieter Marinus Geelhoedt en van Janneke van Wijck. 6 Jan. Francisca Petrouella, d. van Joliannis Yerschure en van Cornelia Dimphna de Bont. 8 Jan. Elisabeth Anna, d. van Frans Harms en van Huiberdina van den Hout. 12 Jan. Wilhelmina Johanna, d. van Gerardus Johannes Balkenstein en van Johanna Margaretha Scheerhout. 13 Jan. Jacobus Adriaan, z. van Jacobus Wisse en van Aaltje Adriana Balnikker. Overlijden. 1 Jan. Heintje Ebes de Vries, oud 67 j., echtg. van Aaltje Gerrits Jetten. Adriana Helena Anemaet, oud 71 j., echtg. van Johannes Goetgeluk. 7 Jan. Levina Willemsen, oud 25 j., echtg. van Jozias Hamelink. 14 Jan. Jan Albert Oostdijk, oud 3 j., z. van Frans Johannes en van Maria Cornelia Graauwelman. Krijn Pieter de Kraker, oud 2 m., z. van Jozias en van Neeltje vau Dronge- len. 15 Jan. Johannes van Herp, oud 2 .m., z. van Johannes Petrus en van Anthonijntje de Visser. BOSCHKAPELLE. Huwelijks-aangiften. 5 Jan. Gerardus Fermont, oud 25 j., jm. en Apolonia Dobbelaar, oud 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 11 Jan. Gerardus Kouijzer, oud 29 j., jm. en Paulina van de Lavoir, oud 25 j., jd. Jacobus Yerschuuren, (van Stop- peldijk) oud 46 j., weduwn. van .Tudoca Jesepha Cappendijk en Cornelia van Wolffelaar, oud 38 j., jd. Overlijden. 1 Jan. Elisabeth Burggrave, oud 64 j., wed. van Adriaan van Bastelaar. 13 Jan. Jacobus Heijens, oud 13 d., z. van Jozef en van Apolonia Kroes. G1AAUW. Huwelijks-aangiften. Honore Pieavet, oud 28 j., jm. en Leonida Maria Vermast, oud 21 j., jd. Geboorten. 1 Jan. Sophia Phelomina, d. van Jan Francies van Gimst en van Phelomina Ylees- kens. 8 Jan. Eduardus, z. van Victor de Caluwe en van Apolonia van Zwaal. HOEK. Huwelijks-aangiften. 13 Jan. Jan van Dron- gelen, oud 45 j., weduwu. en Neeltje Verheijke, oud 41 j., wed. Jannis Abraham Leenhouts, oud 29 j., jm. en Sara Koster, oud 24 j., jd. Geboorten. 1 Jan. Cornelis, z. van Pieter Pladdet en van Cathalina de Kraker. 3 Jan. Sara Jacomina, d. van Pieter Donze en van Maria Adriana Perrels. Overlijden. 11 Jan. Krijn Verpoorten, oud 59 j., echtg. van Suzanna Pladdet. ZUIDDORPE. Huwelijks-aangiften. 9 Jan. Eduardus Anto- nius Waelput, oud 30 j., jm. en Honorina Kamoen, oud 22 j., jd. Geboorten. 12 Jan. Dominicus Leopoldus, z. van Aloijsius Goossens en van dementia Philomena Buijsse. Zeetiidingen. Van 12 tot en met 15 Jan. zijn in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent: 12 Jan. Eng. stoomb. Norma, kap. Atkinson, van Goole met stukg. 14 Jan. Eng. stoomb. himbrel, kap. Booth, van Liverpool met stukg. 15 Jan. Eng. stoomb. Resolute, kap. Holliday, vau Londen met stukg. Eug. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, vau Goole met stukg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. King, van Goole met stukg. an 12 tot en met 15 Jan. zijn uit deze haven vertrokken komende van Gent: 12 Jan. Duitsche schooner Catharine, kap. Meier, naar Aarhuis met zemelen. 13 Jan. Eng. stoomb. Ralph Creyke, kap. Eyre, naar Goole met stukg. Eng. stoomb Victory, kap. Lumley, naar Londen met stukg. 14 Jan. Eng. stoomb. Norma, kap. Atkinson, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomen om aan den spoorweg alhier te losseu en te laden 13 Jan. Eug. stoomb. Killarney, kap. Empson, van Goole met kolen. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, van Leith met ruw ijzer. Eng. stoomb. Glenrosa, kap. Henderson, van Leith met ruw ijzer. Spannsche stoomb. Febrero, kap. De Espiazevan Bilbao met menerie. Spannsche stoomb. Marzo, kap. Equidanza, van Bilbao met

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 3