Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1844. VVocnsdag 17 Januari 1883. 23e Jaargang. Hinnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Yoor Nejderland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieveu- busbouders. ADVERTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. 1'oluiek Ov«*rzielit. Nu de ontsteltenis, die in Frankrijk alom volgde op het bekend worden van Gambetta's onver- wachten dood, eenigszins begint te bedaren rijst de vraag wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Men vreest, dat er van de reeds zoozeer verzwakte tucht in de rijen der republikeinen niets meer zal overblijven, en dat velen zich onder leiding van Clemenceau zullen scharen, die wel is waar in den laatsten tijd ook reeds iets meer gematigde be- ginselen begon te huldigen, doch evenwel nog alle leden der uiterste partijen onder zijn aanhangers telt. Te Parijs liepen er reeds geruchten van een aftreding der tegenwoordige regeering, die echter ambtelijk worden tegengesproken. Evenwel ver- wacht men, dat de dood van Gambetta een belang- rijke wijziging zal brengen in de verhouding der verschillende partijen, zoodat het zwaartepunt der meerderheid in de Kamer verplaatst wordt, maar voor dat hiervan iets naders gebleken is, zullen er wel geen wijzigingen in de regeering plaats hebben. Intusschen is de volksvertegenwoordiging weder bijeengekomeu. Zoowel in den Senaat als in de Kamer werd een warme lofrede op Gambetta ge- houden. Opmerkelijk is, dat de waarnemende voorzitter in den Senaat daarbij opmerkte, dat er geen onmisbare mannen zijn en dat de republiek slechts leelt uit krachte barer instellingen. Vol- gens hem zal Frankrijk genoeg bekwame mannen terugvinden om het begonnen werk voort te zetten, terwijl in de Kamer den waarnemenden voorzitter, toen hij zeide dat door Gambetta's heengaan de repu bliek een verschrikkelijke slag geleden heeft, het voortzetten zijner rede onmogelijk werd gemaakt door langdurige en levendige uitroepen van //neen" //neen" van de banken der uiterste linkerzijde en het middengedeelte. Hieruit zou men opmaken, dat de uiterste partijen Gambetta's dood als een ware uitkomst beschouwen, om het roer van den staat in handen te krijgen. De Kamer ging daarop over tot het kiezen van een voorzitter en vier ondervoorzitters. Brisson werd weder met groote meerderheid tot voorzitter gekozen. In Duitschland heeft de Rijksdag ook zijn zit- tingen hervat en werd de regeering ondervraagd over het verbod van den invoer van Amerikaansch varkensvleesch, een verbod, dat de afgevaardigde Richter zeer in het nadeel van den minderen man zou achten, daar deze geen ander vleescli bekomen kan en uit hetgeen B.smarck aanvoert voor de aanneming van zijn voorstel door den Bondsraad, niet bewezen is, dat het meer trichinen bevat dan inlandsch vleesch. Bovendien achtte hij het oor- baar, dat de Rijksdag in deze zaak gehoord werd. Als eemg antwoord decide de vertegenwoordiger van den Bondsraad rnede, dat deze met zijn arbeid nog niet gereed is. Mocht tot een verbod be- FEUILLETON. 5) Ebba, tie doclilcr van don Sclioolmecster. In de lente van het zevende jaar kreeg mijn tante een brief van haar zwager uit Lubeck, die onder anderen vroeg, of zij hem niet kon helpen aan een braven, vertrouwden jongen man, dieu hij in zijn zaken zou kunnen gebruiken Mijn tante beloofde zich voor mijn toekomst gouden bergen, nu ik een plaats in het buitenland kon krijgen, waar ik ongetijeld even gelukkig zou wezen als haar zwager. Het spreekt, dat ik zijn voorslag vroolijk aannam en nadat ik de schriftelijke toestem- ming van mijn ouders had verkregen, toog ik weldra naar Lubeck. Bij mijn aankomst nam ik daar mijn intrek in een klein logement, terwijl ik den volgenden dag mijn nieuwen patroon wilde spreken. Juist had ik mijn kamer betrokken, waar ik uit het venster keek naar de drukte op straat, omdat ik zien wilde, of het er anders toeging dan in Zweden, toen er een rijtuig voor het logement stil- hield. Er zaten een heer, een juffrouw, een dienst- meid en twee kinderen in. Ik wilde mijn aanstaande huisgenooten eens nauwkeurig opnemen en schoof daarom mijn venster open. Op hetzelfde oogenblik keek de heer beneden naar mij omhoog. Zijn gelaat was bleek en mager, maar de trekken waren mij welbekend, zoodat ik hem onmiddelijk herkende, sloten worden, dan zal aan den Rijksdag er on- verwijld kennis van worden gegeven. In Bulgarije, waar de kamer nog kort geleden aan vorst Alexander een antwoord op de troonrede ter hand liet stellen, waarin een overgroote regee- ringsmeerderheid haar vertrouwen uitdrukte in de staatkunde van den vorst en zijn regeering, en waarbij de minister der geldmiddelen ten overvloede nog een bewijs van vertrouwen op verscheidene geldelijke plannen ontving, is de regeering afge- treden. De vorst heeft den voorzitter van de kamer met de vorming van een nieuw stel ministers belast. In Spanje, waar ongeveer dezelfde geschiedenis afspeelde, heeft Sagasta zich nieuwe ministers toe- gevoegd en het meest verwonderlijke is wel, dat hij desgevraagd in den Senaat en de kamer aan de volksvertegenwoordigers heeft medegedeeld, dat de nieuwe regeering de staatkunde van de vorige zal -voortzetten. Bovendien verklaarde Sagasta dat hij Camacho's geldelijk plan zou volgen, hetgeen voor 1883 een overschot op de uitgaven ten ge- volge zal hebben. Hij voegde tot aller verbazmg er bij, dat de betaling van den coupon verzekerd was, zonder dat de staatsbosschen behoefden ver- kocht te worden. Orovio, die als oud—minister der geldmiddelen bizonder veel belang in de zaak stelt maakte zich sterk om het tegeudeel hiervan te bewijzen. Op een nader te bepalen dag zal dit nu gebeuren. Turkije heeft aan de vijf voornaamste bestuurders in Armenie order gezonden om de inhechtenisne- mingen voort te zetten, maar overigens met de minst mogelijke hardhandigheid, ten einde Europa de oogen niet te openen en inmenging te verhinderen. Intusschen verkreeg de Armenische bewegiug den vorm van een opstand. Voor een ongeregeld oor- log voeren toegeruste gewapende benden zijn ver- schenen. De opper-Armenische in hechtenis ge- nomen verdacliten worden niet te Erzerum geker- kerd, maar in den nacht heimelijk naar de provincie overgebracht. Russische tusscheukomt is zeer waarschijnlijk. Uit Engeland wordt gemeld, dat het bericht zich niet bevestigd heeft, dat een Iersch lid in de regeer ng zal worden opgeuomen. Men had zich van dien maatregel reeds veel gewichtigs voorgesteld. Voor- loopig zal Ierland echter nog geen zijner eigen zonen onder de hooggcplaatste ambtenaars van het eiland tellen. Jl. Vrijdagnacht is te 's Bosch overleden de heer Mr. C. J. A. van Rijckevorsel, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Een vijftienjarig netgekleed jongmensch, die al was hij ook veel veranderd. Een paar seconden staarden wij elkander aan daarna vloog ik de trap- pen af, naar hem heen. Het waren baron Gustaaf, Ebba, bun kinderen en Sara Rondkwist. Ik kan de vreugde en de smart tevens niet sehilderen, die mij dit weerzien veroorzaakte en van onze eerste begroeting zal ik dus niets zeggen. Mijn onver- waclite verschijning maakte op hen een vroolijken iudruk. Zij namen bun intrek in hetzelfde een- voudige logement, waar ik vertoefde en voor de avond viel, kende ik hun toestand en wist ik alles, wat hun overkomen was, sinds zij hun vaderland verlaten hadden. Zij hadden vier kinderen gehad de twee oudsten waren gestorven. Na een driejarig verblijf in Napels kreeg Gustaaf een lievige oog- ziekte, zoodat hij ontslag moest nemen uit zijn betrekking bij het gezantschap. Twee jaren was hij toen in Parijs onder behandeling van een be- roemden oogendokter en daarna vertoefde hij voor zijn gezondheid een jaar lang in Zwitserland. Nu wdde hij weer naar Parijs terugkeeren, waar hij weer bij een gezantschap aangesteld zou worden maar in Geneve kreeg Gustaaf een borstkwaal en sinds was hij sukkelend gebleven. In Geneve leefden zij stil, afgezonderd en zuinig. Ebba deed al het huiswerk en zag met angst en schrik den dag te gemoet, waarop haar kapitaal uitgeput zou raken. Eens schreef zij aan haar vader, omdat zij weten wilde of er geen verzoening mogelijk was met den ouden baron maar zij kreeg geen gerust- Vrijdag per spoor te Vlissingen arriveerde, met plan 's avonds per mailboot over te steken, trok de aandacht van een politie-agent, doordien hij aan een sjouwerman de buitengewoon hooge fooi gaf van f 1. Den jeugdigen reiziger werd verzocht mede te gaan naar het politiebureau, alwaar hij opgaf de zoon te zijn van zekeren K., kleermaker te Rotterdam, en in het bezit werd bevonden van een belangrijke som gelds. Spoedig echter bleek uit de gewisselde telegrammen, dat hij de zoon was van iemand, wiens kas kortelings bestolen was reden waarom men hem voorloopig logies in de gevangenis heeft verschaft, Ten gevolge van den stilstand der drie sui- kerfabrieken te Bergen op Zoom zijn tal van men- schen zonder werk. Eene vereeniging van liand- werklieden heeft thans besloten eene tooneeluitvoering te geven tot leniging der armoede. De waarde van het bedrag der kaarten wordt uitgegeven in bons voor levensmiddelen. In het geheel hebben zich te Berlijn thans 800 Duitsche industrieelen aangemeld, die deel willen nemen aan de Amsterdamsche tentoonstelling. Er bestaat kans, dat van het Rijk een bijdrage zal worden toegestaan voor een waardige versiering der Duitsche afdeeling. Ook met het oog op het groote aantal vreem- delingen, dat dezen zomer, bij gelegenheid van de tentoonstelling, Amsterdam zal bezoeken, en die daar vermoedelijk niet alien huisvesting zullen kunnen bekomen, bestaat bij de directie der H. IJ. Spoorwegmaatschappij het plan, behalve het gewone spoorwegverkeer, tusschen Haarlem en de hoofdstad een stoomtramdienst te openen, die met den a. s. zomerdienst in werking zou treden, en, in verband met den spoordienst, zoodanig zou zijn georganiseerd, dat er, van den vroegen morgen tot laat in den avond, elk half uur gelegenheid zal zijn om van Amsterdam naar Haarlem en omgekeerd te komen. Dezer dagen is verschenen, No. 1 van den derden jaargang van het Maandblad der Veree niging tegen de Kwakzalverij. Daarin worden weer een aantal middeltjes besproken, zooals Auxilium Orientis, Haarlemmerolie, Holloway's zalf en pil- len, Teercapsules, Urbanus Pillen, Slijm— en Maag- pillen, Hop Bitter, Breukzalf, Breukbanden van Waersegers, Pain Expeller, Zwitsersche pillen en Seigels stroop. Voor alien die hierover wenschen ingelicht te worden is dit notnmer op aauvraag gratis te verkrijgen bij den uitgever H. van Bel- kum Kzn., te Leeuwaarden. De millioenenjuffrouw, die nu reeds gedurende meer dan anderhalf jaar tot de ,/publieke persoon- lijkheden" behoort, heeft mdertijd Montfoort met een bezoek vereerd. Het was in het laatst van de maand Juli 1881, stellend antwoord. Sten verzweeg voor zijn dochter het overijld besluit van den baron, dat den zoon alle aanspraak op eenig vermogen ontnam en den vader tevens aan den rand des verderfs had ge- bracht. Hij schreef haar slechts, dat zij niets van haar schoonvader te liopen had. De schoolmees- ter, die zelf niet rijk was, stuurde zijn dochter toch driehouderd gulden als een appeltje voor den dorst. Ebba zette dit geld uit. Eenigen tijd later kreeg zij haar vierde kind, een dochtertje. Daarna wilde Gustaaf naar zijn vaderland terug, omdat hij, zoo als hij zeide, beletten wilde, dat zijn vrouw en zijn kinderen na zijn dood gebrek zouden lijden. En dus waren zij nu op reis naar Zweden. Maar die reis had Gustaaf ondertusschen zoodanig aan- gegrepen, dat hij met zijn gezin een paar dagen in Lubeck moest rusten. 's Nachts na zijn aankomst werd hij daar weer ziek. Dagen en weken giugen voorbij, maar hij werd niet beter. Hij kon zijn Ebba geen oogenblik missen en zij moest aanhoudend bij hem wezen. Toen hij eindelijk wat beter werd, had hij geen zin meer om naar Zweden terug te keeren. De reden daarvoor schijnt een brief geweest te zijn, dieu hij in Lubeck ontving en die tijding aangaande zijn familie bevatte Ilij zeide mij dat in vertrouwen, maar hij liet er zich ook niet verder over uit. Tegen Ebba zeide hij //Mijn krachten zijn uitgeput. Ik kan niet verder reizen. Ik blijf hier, tot de dood mij haaltAls ik in mijn graf rust, lieve Ebba, behoeft gij niet ver meer dat A. van Zutphen, een timmerman, die met werken zijn brood heeft, haar voor een paar dagen onder zijn nederig dak herbergde, terwijl haar galant, Hoetink, zijn intrek nam in het logement Het gouden hoofd. an hier uit werden in die dagen pleizierritten ondernomen naar de omliggende gemeenten, waarbij steeds twee rijtuigen dienst deden; een voor de lioofdpersonen en een voor den bevrienden aanhang. De gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroor- deelden aldaar werd, evenals de toen pas in gebruik genomen nieuwe openbare school, in oogenschouw genomen en het onderwijzerspersoneel aan laatstge- noemde inrichting genoot de eer van door den galanten galant op manilla's te worden vergast. Met het geven van fooien stal de millioenen juffrouw ook hier het hart van koetsiers en andere gedienstige geesten. De stalhouder zelf plaatste zich op den bokwant de fooi beliep twee rijks- daalders en zoo'n paar achterwielen gooit men maar zoo niet weg. Toen zij het logement in oogen schouw had genomen, waar haar trawant en aan staande logeerde (een onderkomen had, dat zich, alhoewel le rang voor Montfoort, op niets dan op zindelijkheid en prompte bediening mag beroemen) gaf zij 10 gulden voor fooi, en men had slechts even de paarden van haar rijtuig vast te houden, om zeker te zijn van zich een gulden in de hand te zien gedrukt. Vrij algemeen stelde men zich in dien tijd voor, dat eene zoo royale logee den gastheer geene windeieren zou leggen, maar ik geloof niet dat Van Zutphen er veel bij heeft opgestoken. Tijdens haar verblijf heeft hij en zijn gezin er wellicht beter en goedkooper van geleefd dan andere dagen; 't kan zijn, dat een zijner kinderen er een paar schoenen, missehien een volledig pak, rijker door is geworden, maar Van Zutphen is nog dezelfde Van Zutphen van vrosger; heeft hij werk dan heeft hij brood. Thans, nu de toen zoo kwistige dame achter slot en grendel zit, herinnert zich te Montfoort ieder weer die scheeve iiguur, waarmede niemand zich zou hebben bemoeid, als zij minder met de rijksdaalders had kunnen spelen. Aan artikel 17 der drankwet is dezer dagen door de arrondissements-rechtbank te Maastricht de uitlegging gegeven, dat aan een minderjarig persoon sterken drank mag worden verkocht, indien deze drank bij den slijter komt koopen ten behoeve van een meerderjarige, en het gerechtshof te's Bosch heeft zich vereenigd met die zienswijze. Naar wij veruemen, wordt in den loop dezes jaars uitvoering gegeven aan het denkbeeld om in de gevangenissen des Rijks artikelen te vervaardigen voor de marine. Aan de gevangenis te Leiden wordt opgedragen de vervaardiging van zeildoeksche voorwerpen en aan die teLeeuwarden die van ijzer en hout. te reizen naar uw vaderland. Mijn dood zal daar missehien voor u ten goede werken, wat mijn tegenwoordigheid daar stellig niet zou doen." Nu ik Gustaaf Schildkrona weer ontmoet had, was ik onherroepelijk aan de plaats gekluisterd, waar hij met zijn gezin leefde. Onmiddelijk werd ik bij den zwager mijner tante, een groothandelaar, geplaatst. Deze zorgde, dat Gustaaf een goede en goedkoope woning kreeg. In datzelfde liuis huurde ik een zolderkamertje, zoodat ik al mijn vrijen tijd aan Gustaaf kon wijflen. Ebba zocht in het geheim werk voor wiukels, terwijl Gustaaf geenszins ver- moedde, dat zij voor geld werkte. Twee jaren vloden lienen. Gustaaf werd bedlegerig en stierf in de lente. Zijn laatste woorden voor Ebba waren vMaak van onze kinderen goede en verstandige menschen. Keer met hen naar Zweden terug en leer hen den naam achten, dien zij voeren, zonder dat gij ze hoogmoedig maakt. Moge God u beloonen voor al uw trouwe liefde, moge Hij u voor ellende be- waren. Mijn bloedverwanten zullen na mijn dood wel goed voor u zorgen. Laat mijn lijk hier rusten, want ik was in het buitenland gelukkig en wil daarom niet rusten in ons familiegraf." Een maand na Gustaafs dood, toen de eerste hevigheid van de smart bij Ebba in zoo verre verminderd was, dat zij ook aan andere zaken dan aan haar treurig verlies kon denken, maakte zij zich voor de afreis gereed; maar ook nu werd ziekte een hinderpaal en veroorzaakte uitstel. Sara had een zware kou TER NEIIZENSCHE COIIRAIT »it bind vePNchljint Ulnwdtn- en Vrijidsisnvoiid bij den uKecvee J. K. G. I> H O K T te Ter fteuzcu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1