™T*Tnnenland No. 1838. Woensdag 27 December 1882 22c Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zoeuwsch- Vlaanderen. /Van den Lezer! ABONNEMBNT. dne icaandea binnen Ter Nenzsn f 1,— geheel fer ^elieele Bsjk 1,10. Dcor Men ahoneeert zich bij ieureD en Brievenbuakouders alle BelgiS f 1,40. Boethandelaarj, Door bet Poutdireo- X-fygE** ADVEKTBNTIfiN. Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elks regel mesr f O.itE Q-rootere letters worden naar plaateruimte berekend- Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendn uiterlijk Dinedag en Vrijdag aamfiddag ®S!1E area. bSadl vep&sbtjnt ©Jzasslag- est VrSjdasavaad bit A. "8. US H N T t<s Hieraseaii. Door bet steeds toeneroen van geabonueerden op dit blad en het rneer gebruik maken van bet plaatsen van advertentien, heeft de ondergeteekende besloten, met 1 Jauutui 1883, de TER, XEU- ZEASCIIE COl'EtAVr iu ii&uinerkelijk vergroot formuat te doen versehijaende abonnementsprijs wordt niet verhoogd. Tevens zullen van af 1 Januari a. s. alle adver tentien, welke driem.ial ter plaitsing worden opge- geven, tweemaal in rekening worden gebracht. J. K. G. DHONT. Uitgever van de Ter Neuzensche Courant. l>olitieli Overzicht. Het is zeker, dat het ,/vrede op aarde" in gee- nerlei opzicht van toepassing kan zijn op de zelf- zuchtige berekeningen en diijfveeren der roaclitigen van dezi aarde. Diarvoor is er te veel afwisseling in den strijd der belangen van de groote mogend- lieden. Den eenen dag dreigt den krijg, den ande- ren juicht de vreda. Eerst verneemt. men ongun- stige en zeer verontrustende bericliten aangaande Rusland en zijne verhouding tot zijn westelijke naburen, dan worden er weder allerlei vreedzame bericliten in de we re Id gezonden om de door velerlei gerucht verschrikte gemoederen gerust te stellen, zonder dat iemaml vaak hegrijpt waarom en waartoe, en vergroot en verfeleind, al naar mate bet belang van den bericntgever dit vordort Hoe vaak echter ook tegengesproken, de oorlogszuclUige bericliten blijven aanliouden en het //vrede op aarde," of men het er ook moge bijslepcn, blijtt liier een holle klauk. Over bet algemeen valt dan ook dezer dagen over de welwillendheid van de Duitsclie pers tegenover Frankrijk niet te roemen en tegeuover Rusland is de toon vooral niet beter. Dit geeft, stot tot, nndonken en men vraagt zich onwillekeu- rig af, waartoe al die verwijten dienen. In Italie is in de Kamer van afgevaardigden door Massari aangekondigd, dat bij de regeering zal oudervragen over de staatkunde der regeering in de Egyptische kwestie en over de bescherming van Italiaansche burgers in 't buitenland. Crispi wil zijnerzijds de regeering oudervragen over hare buitenlandsche staatkunde in 't algemeen. Na kennisneniing door de leden van de desbetreffende stukken, zal de Minister van Buitenlandsche zaken de heeren uitvoerig beantwoorden. Mogelijk dat er dan eenig licht komt van acbter de schermen. Uit Frankrijk wordt bericht, dat generaal Me- nabrea den president der repubiiek zijne geloofs- brieveu als ltalie's gezant heelt overhandigd. Deze post was sinds lang om staatkundige reden onbezet gebleven. Bij die gelegenheid zijn zeer opmerkelijke wocrden gewisseid. Do gezant zeide, dat zijne zenrling hoofdzakelijk ten doel had de goede be- trekkiiigen te bandhaven en te versterkon tusschen de beide landen, wier gemeenscbappelijke belangen hen tot eene oprechte vriendschap roepen. Hij achtte zich te gelukkiger naar Parijs gezonden te zijn, omdat liij als Italiaansch soldaat naast het. dapperc Fransciie leger gest reden had in een roemrijken veldtocht. De president der repubiiek beantwoordde den generaal Menabrca met een per- soonlijke loftuiting, maar voegde er bij, daar de gelijkheid van stain, de verbroedering op het slagveld en de gemeenscbappelijke volksbclangen hem drongen, gelijk hij gezegd had, de tussclien beide landen bestaande banden van vriendschap te handhaven en te versterken, de gezant op de medewerking en instemming van 't geheele Frausche volk rekenen kon. In den Ministerraad is intussclien het plan omtrent den veldtocht naar longkin, China, voor goed in beginsel aangenomen. In de Kamer was de aanvraag der gelden voor den tocht verdaagd, omdat de Chineesche troepen zich uit 't gcbied hadden teruggetrokken en wegens een verscliil van gevoelen tusschen den president der repubiiek en den Minister van marine. Deze laalste zou ook tegen een tocht imar den Congo zijn. Veel opzien heeft de gevangennemins verwekt van denRussischen nihilist Prins Krapotkine te Thonon in Savoie, tengevolge der ontdekking van belangrijko papieren bij de huiszoeking, waaruit zijn dselneming aau de Fransche omwentelingsbeweging blijkt. Hij is gevankelijk naar Lvon gebracht, waar hij in Januari terecht zal staau. Onder de tegenwoordige om- standigheden, dat Rusland met Frankrijk kunnen samengaan in een oorlog tegen Duitschland, geeft deze gevangeiineniing stof tot nadenken. In Denemarken is, zuoals men uit Kopenhagen verneemt, zeker met 't oog op de tijdsomstandig- heden, eeu vereeniging gevormd, waartoe volksaf- gevaardigden behooren, om Denemarkens onzijdig- beidsverklaring door de mogendheden tebeweiken. Uit Turkije verneemt men over Varna, dat er kuiperijen tusschen de hoven van Cettinje (Monte negro,) Belgrado (Servie) en Sofia Bulgarije) plaats vinden en dat de Turksche regeering beducht is voor een algemeene beweging der Slaven of slavische volken onder tnedewerking van Rusland. Het bovestigt zich uus, dat er groote beweging heersc'nt op 't Balkanscliiereiland en de Sultan, die wind zaaide door zijn werken voor het panslavisme, d. i. vereeniging van alle Mahoinedaanselie volken onder een scepter, storm zal oogsten, door de be weging opgeroepen te hebbon van het panslavisme, dat is de vereeniging van alle Slavische volken onder eeu scepter, het ideaal van Czaar Peter do Groote, dat zijne opvolgers trachten te verwezen- iijken. Ter Neuzen. 26 December. E r z ij n van die betrekkingen,zoowel bij gemeen- tebesturen als bij het Rijk, waarmede alle manschen op de boogte ziju en waarvan alien uitbundige lof den volke verkondigen omtrent den werkkriug, de edele bedo°lingen en de humane wijze, waarop de personen die vervullen. Wij noemen die he- trekkingen gelukkigwant viwt de vervuller een jubild in die betrekking, dan loopt het wierookvat over van deelneming en waarom Och waren alien menschen wijs! Zoo z ij n e r ook van die betrekkingen in het maatscbappelijk leven, waarvan weinig notitie ge- nomen wordt, Ze zijn iu veler oog te nietig en van geen waarde, euoch, waren alle men schen wijs Iemand, die iu veler oog zulk een mindere be- Hrekking bekleedt, bezit ook onze gemeente, en toch is het een betrekking die gewichtig, ja zeer ge wichtig is. Zou de betrekking van dienaar van het recht, volgens eed en plicht, zoo onbeduidend wezen, dat men het jubild van zulk een zou vergeten in Ter NeuzeiiB veste P O neen, wij zijn overtuigd, dat de dag van 29 December voor onzen gemeente- 1 veldwachter, Johannes Hirt, waarop hij zijn 40jarige herdenkingsdag viert in die betrekking, een ge- 1 lukkige zal zijn. Iu de ovondzilting der Tweede Kamer van Vrijdag jl. is door den Minister van Waterstaat enz., op een vraag van het lid Jhr. Mr. J. J. Pompe van Meerdervoort, verklaard, dat een ont- werp voor de ontraanteling van de vestingwerken van Ter Neuzen in gereedheid ligt. Vrijdag jl. is aau het gebouw van het gewestelijk bestuur te Middelburg aanbesteed: de gedeeltelijke afgraving van het wesfelijk beloop van den vesting- wal langs de oos!z'<de van den westelijken arm van het kanaal van Ter Neuzen. Hiervoor is het minst ingeschreven door den beer G. D. Bolier, te Sliedrecht voor f 1360. De raming bedroeg /"1500. Te Borssele heeft Vrijdag jl. de aanbesteding plaats gehad vanhet maken van werken tot ver- dediging van den oever van den calamiteusen Borsse- lepolder, waarvoor do raming bedroeg f 8662,50. Inschrijvingsbiljetten waren ingekomen van de heeren C. vail de Volde, te Borssele, voor /"9990; V. de Clercq, te Selzaete, voor f 9957; J. Tolle- naar, te Ter Neuzen, voor f 9938; D. de Jong, te Ter Neuzen, voor f 9875 en P. A. van de Velde, te Ter Neuzen, voor 9700. Door den gemeenteraad van Krimpen aan de Lek is benoemd tot onderwijzeres, mejuffrouw A. M. L. Buijze, te Broek in Waterland. Axel, 23 Dec. Ten huize van mej. de wed. L. B. A. Rolff, hield de heer G. A. Vorsterman van Oijen, lieden middag ten aanhoore van een talrijk publiek eene landbouwvoordracht over „Be- mesting." De ijverige spreker wees den landbouwer op het gehalte van de verscbillende kunstmeststof- fen en trachtte zijne hoorders op de hem zoo eigen, duidelijke wijze aan te toonen, dat door vele fabri- I kanten listen en leugens gebruikt wordeD, om hunns meststqffen, die niet altijd van bedrog ziju vrij te pleiten, aan den man te brengen. Ten slotte wees spreker er op, dat de landbouwende siand, die ongelukkigerwijze zoo stilletjes aan nchter uitgaat, veel meer voordeel van de veefokkerij zou trekken, dan wsl van den verbouw van graneu, wat in deze strekeu de hoofdzaak uitmaakt. Mochten de gesproken woorden, die maar al te zeer waarheid bleken te bevatten, heilzame vruchten dragen, zoodat wij weldra mogen zeggen, dat de landbouwende stand zich in eene rooskleurige po3i- tie mag verheugen, wat voor deze strekeu, wier welvaart van die der landbouwers voornamelijk af- hangt, van bet hoogste gewiclit is. ZiiHiushig', 25 December. De alhier bij de hervormde gemeente beroepen uredikant, de heer F. Hopster, te Baardwijk, heeft voor dit beroep bedankt. Zaterdagavond is te 's Gravenhage plotseling overledeu, in 68jarigen ouderdom, Mr. J. L. Jolles, TER MEUZENSEHE COHAN wp (88?

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1