I5IK EMIVAKIMi. BTNNENuAND No, 1837. Zaterdaj* 23 December 1882 Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen Aan den Lezer! 22e Jaarerang. ABONNKMBNT. advebtentiBn. Tor Nnuzfn. 22 Decern W. TER NEUZEME COURANT. fti drie maandsn binnen Tor Neaien f 1,—. Door hot jeteele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgio f 1,40. Men ahonneert zioh bij mile Boekhandolaart, Pootdirec- (ouren en Brievenbuakondere. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelie-ze men aan den Uitgever in te zendu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag efsmlddng BB1E area* Dtt blad Tererhljnt Blnidag- en VHjdngavond bij A. K. IBONT te Ter Neaien. D >or het steeds toenemen van geabonneerden op dit blad en het meer gebruik maken van bet plaatsen van advertentien, heeft de ondergeteekende besloten, met I Januari 1883, do TER i\EU- ZENSfllE COURANT iit aaumerkelijk vergrnot formaat te dcen verschijneude abouneinentsprijs wordt met verhoogd. Tevens zullen van af 1 Januari a. s. alle adver tentien, welke driem.ial ter plaitsing worden opge- geven, tweemaai in rekening worden gebracbt. J. K. G DHONT. Uitgever van de Ter Neuzensche Courant. PURGFMEESTER en WETllOUDERS van AXEL makeu bekend, dat op Woensd&g den tl7 December a, s., des voorimddags ten 10 uren, ten raadhuize zitting zal worilen gehouden tot het afgeven der bewijzen van toeiaiing' van kmderen van 6 tot b> neden 13 jaren op de openbare lagere school. Axel, den 22 December 1882. E. OOSTER, Rurgemeester. J v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. folitielt Overzicht. Nieuwe beroeringen scliijnen op til te zijn in 't Oosten. In verband hiermede worden de geesten vaardig, en zoo heeft de beer Gabriel Charines, een der Fransche schrijveis, die het best op de hoogte der Oostersche kwestie zijn, een belangwek- kende studie uitgegeven over den hedendaaarschen toestand van Turkije. Voor dit land acht hij e«n nieuw tijdperk van herleving onmogelijk. De Ne mesis der geschiedenis heeft het onherroepelijk ten ondergang gi-doemd. De kwaal, die thans den laatsten stoot geeft aan den zieken man, is de droorn van het panslavisme, de herschepping der Turksche wereldheerschappij, welke den Sultan voor de oogen schemert en hem ten eenenmale den stenn ontneemt van die staten, welke nog ge- neigd zouden zijn Turkije de hand boven 't hoofd te houden. Eugeland en Erankrijk hebbsn zelven te veel Mahomedaansche ondtrdanen, cm te kunnen dulden, dat deze bun wachtwoord te Konstantiuopel zouden gaan halen. Turkije als Europeesche mogendheid is denkbaar, maar als hoofd van de ontzaglijke massa van Mahomedanen is het een gevaar, dat door de Westersche volken behoort te worden in toora gehouden. Terwijl Duitschlands pogiugen om bet eerste te bereiken als volkomen mislukt zijn te beschouwen, heeft Engelaud het laatste on- mogelijk gemaakt door zijn tucht naar Egjpte. Van uit Egypte zou de overwiuning heginnen die den Sultan tot heerscher van alle geloovigeu moest maken, en alle Turkscke landen, die hem indertijd onlvielen, weder onder den scepter moest brengen. Die droorn is niet verwezenlijkt en dientengevolge heerscht er gistiug en spanning onder het Turksche rolk, want ook het volk was door zijn priesters in deu zoeten waan gebracht van het aanbreken van het dnizendjarige rijk en van de or.beperkte heer- schappij der Moslems over de Christenen. De tegenbiweging is d»n ook niet uitgeblcven. Rusland heeft verder Eur ipa in onrust en bewe- ging gebracht door nieuwo wapeningen en het daarstellen van nieuwe krijtjswegen in de richting der Duitsehe en Oosteurijksche grenzen, a'smede door het bericht van het wederoptreden van Ignatieff als Minister, wat Oorlog met Turkije be- teekeut. Men vermoedt dat Rusland denzelfden toestand te Konstantinopel wil doen ontstaan, als die welke Engeland aanleiding gaf de orde in Egypte te aaan herstellen. Rusland zou daarin dan ook aanleiding newen om de orde te Konstantinopel te gaan herstellen. Voorloopig wordt de oorlog reeds in de Duitsehe sn Russische bladen gevoerd, na- tuurlijk met afwisselend geluk op vrede. Oosten- rijk's verhouding tot Rusland moet zeker aanleiding gegeven hebben tot spanning, oindat men meer en meer de omnogelijkheid gaat inzien om Bosnie en de Herzegowina ooit weder onder Turksch bestour te laten komen, zooals te Berlijn bepaald is. Het is dus in 't geheel niet onmogelijk dat Rusland de hand in de zaken te Konstantinopel heeft om een voorwendsel tot oorlog te zoeken. In Rusland heerscht algemeen de overtuiging, dat men van de Berlijnsche conferemie bedrogen is thuis gekomen. In Servie wordt volgeus een bericht uit Belgrado een wijdvertakte beweging door het geheele konink- rijk op touw gezet, om Koning Milan te dwiugen tot afstand van den troon, als hij zich verzetten blijft tegen de plannen van zijn vroegeren minister Ristics. Deze toch wil aansluiten bij Rusland, terwijl de Koning Oostenrijk tewille wil zijn, in de hoop op een toekomstige vereeniging van Bosnie met Servie In dat geval zou Oostenrijk met het nieuwe rijk Servie een overeenkomst sluiten tot regeling van het oorlogs-, handels-, tol-, spoorweg-, post- en telegraafwezen, zooals Pruisen dit met andere Duitsehe landeu heeft. Intusschen heeft koning Milan eindelijk de kamer van volksverte- genwoordigers kunnen openen, nadat met rnoeite het getal leden bijeengebracht was, dat volgens de grondwet noodig is om wettige vergaderingen te kunnen houden. In de troonrede werd vooral gewezen op de innige vriendsehap van den vorst van Bulgarije, wat daarora belangrijk is, omdat de laatste Staat geheel van Rusland afhankelijk is. Ook in Bulgarije is de volksvergadering door den vorst geopend. Over het algemeen kan men dus zeggen, er heerscht beweging op 't Balkan- schiereiland. Oost-Rumelie zal een wet maken, waarbij de sckatting aan den Sultan wordt vermin- derd. De volksvertegenwoordigiug keeft Aleko-pacha uitgenoodigd een daartoe dienend wetsontwerp in gereedheid te brengen en hieraan is natuurlijk on- middelijk door Aleko voldaau. Engelaud heeft nu een gewijzigd stel ministers. Gladstone blijft alleen nog slechts eerste minister. Behalve Derby zal ook Dilke als minister in de regeering worden opgenomen. Het is oud lood om oud ijzer. De regeering zet haar staatkunde van inlijving ten opzichte Egypte door. Generaal Wood heeft Engeland verlaten om het opperbevel over het Egyptische leger op zich te nernen. De Khe dive heeft aan 45 Engelsche officieren ridderorden verleend. ^an 1 December 1881 tot ultimo November 1882 werden aan het Rijkstelearaafkantonr alhier behandeld 19874 telegrammen, en wel als volgt Ontvanften Verzouden Ostvangen en vender Totaal geaeind December 1881 808 570 296 1674 Januari 690 513 300 1503 Februari 638 420 259 1317 Maart 714 539 299 1552 April 751 484 212 1447 Mei 70S 434 266 1403 Jani 882 489 298 1669 Juli 885 604 300 1789 Augustus 827 592 355 1774 September 848 525 432 1805 October 783 536 571 1890 November 854 641 556 2051 9383 6347 4144 19874 Over hetzelfde tijdvak van 18791880 werden behandeld 15141 telegrammen, en over hetzelfde tijdvak van 18801881 werden behandeld 17426 telegrammen. Er werden dus over het laatste tijdvak 2448 telegrammen meer behandeld dan over dat van 18801881, en 4733 telegrammen meer dan over dat van 18791880. Iloatenisse, 21 December. Bij den heer burge- meester dezer gemeente zijn ontvangen lo. van de Brusselsche Brandwaarborgmaatschappij op pre- rnien, (agent den heer baron Collot d'Escury alhier) eene premie van f 20, en 2o. van de Zesuwsche Brandwaarborgmaatschappij te Zierikzee (sgent den heer Dieleman Czn. te Axej) eene premie van f 25, en wel eerstgenoemde voor de manschappen der spuiten A en C (Klousterzande en Groenendijk) en laatstgenoemde voor de manschappen van spuit E (Ter Hole) die hebben medegewerkt tot blus- scbipg der branden bij de landbcuwers P. de Maat te Hoekenbosch en Van den Bulck, nabij Schnddt beurs. Tot watcrbouwkundig ambtenaar bij het water- schap der Sluis aan de Wielingen is benoemd, de heer P. Berrevoets, te Oosterland. Gisteran werd door het polderbestuur van Walcberen te Middelburg in het openbaar verpacht het recht van broed en mosselzaad weg te halen van de paalwerken, van het strand der Noord- watering gedurende het jaar 1883. Ingekomen waren 4 biljetten van V. N. Voer- man, te Philippine, voor /803; W. Jumelet Mz., te Bruinisse, voor f 1251 J. Ockesse, te Bruiuisse, voor 2190 en G. de Waal, te Bruinisse, voor 2250. Uit Ylissingen meldt men: Voor een paar dageu is aan de Nieuwesluis op ruim een uur afstand aan de overzijde der Schelde een misthoorn, zoogenaamd Sirene in werking gebracht, welke bij het tegenwoordig mistige weder van groot belang voor de vaart wordt geacht. Het vreemde geluid, als van een brullende koe, was hier zoowel als te Middelburg bij den tegenwoordigen oostewind zeer goed waar te nemen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1