AA\KO\i.|(«INli. No. 1836 Van den Lezer! BINNEN I,AND Woensdaii 20 December 1882 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen t de ligger met de kaart Tnr Nnuaeu, 19 December. TKB \IKIIZK,\S(!HE COLRANT. ABONNKMKNT Per drie maanden binnen Ter Nenzen f 1,—. Uoor te> <el eele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh hij tile Boekhandelaart, Poatdiree ■euren en Brieven'unskoudera. ADVIBTENTIKN. regels f 0,40. Yoor elke regel meer f u.10. Van 1 tot 4 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertention gelieve men aan den Uitgever in te sen dan uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namstddaf DHIE area. OSt bind vereehljat Biaadae- en Vpi|dn«afORd bl| A. K. 6, II H O N T te Ter Neuea. Door het steeds toenemen van geabonneerden op dit blad en het meer gebruik maken van bet plaatsen van advertentien, heeft de onderget.eekende besloten, met 1 Jiuinari 1883, de TER XEU- ZEVSCI1E COlJRANT in aaumerkelijk vergroet formaat te tloen verschijiiende abonnemeutsprijs wordt niet verhongd. Tevens zullen van af 1 Januari a. s. alle adver tentien, welke driemaal ter plaatsing worden opge- geven, tweemaal in rekening worden gebracht. J. K. G DHONT. Uitgever van de Ter Neuzensche Courant. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAM- SLAG brengen ter kennis van belanghebbenden, dat overeenkomstig 1 van art. 16 van bet Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, Provincial blad N°. 85 van 1881, gedurende veertien werkdagen en wel van 28 dezer niaand tot en met 13 Jaimnri c. k., dagelijks op de werk- uren andermaal ten gemeentehuize voor ieder koste- loos ter inzage ligt in zijn gebeel; alsmede dat binnen dien termijn sehriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracbt bij Gedeputeerde Staten, zoo door hen die gereclameerd hebben bij den Raad als door die belanghebbenden welke zich door wijziging, 't zij ambtslialve, 't zij naar aanleiding van door anderen ingediende recla mes, in hunne belangen benadeeld achten. Zaamslag, den 15 December 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. F*olitieli Overzicht. In Duitschlaud is de regeering zeer ontstemd door bet besluit van den Rijksdag, om slechts een der beide bij hem ingediende begrootingen te be- handelen, ofsclioon zij er toch volkomen op voor- bereid kon geweest zijn. De Koln. Ztg. verzekert evenwel, dat het voorstel om voortaan tweejaarlijksche begrootingen als regel aan te nemen, toch weder in de tegenwoordige zitting van den Rijksdag zal ingediend worden, dat het gelijktijdig zitting houden van den Duitschen Rijksdag en den Pruisischen Landdag veel bezwaren blijkt te hebben. Het stelsel van volksvertegeuwoordiging draagt er overigens nog den echten Duitschen stempel. Op een vraag van een der leden, of de regeering gevolg denkt te geven aan een onlangs geuomen besluit van den Rijksdag antwoordde de Minister, dat de Bondsraad geweigerd had zijtie goedkeuring te geven aan dat besluit en dat de regeering uit beginsel weigeren moest om van haar besluiten tegenover den Rijksdag rekenschap te geven. In Frankrijk heeft in de Kamer opnieuw een ernstige bespreking der buitengewone begrooting plaats gebad. Een der leden, die verslag uitbracht namens de begrootings—commissie, gaf de regeering vele nuttige raadgevingen en weaken, die voorloopig toch niet opgevolgd kunnen worden. Hij wees op de noodzakelijkheid om de buitengewone uit- gaven in te kriinpen en voorzichtigheid te betrachten, bij het uitgeven der bewilligde millioenen voor scbolen en openbaro werken. Verder betreurde hij bet, dat de regeering 1200 millioen uit de volksspaarbank zal leenen of omzetten in nieuwe staatspapieren, hoewel hij overigens aan het beleid van den schatmeester Eirard bnlde hracht Een ander lid viel echter de begrooting aan, die hij niet oprecht noemde en vooral de omzetting van 1200 millioen uit de spaarbank. Een onvoordeelige leening zou in 1883 volgens hem noodzakelijk zijn. Wel waren de geldmiddelen niet in gevaar, maar op een gevaarlijke helling. Naar aanleiding van het gebeurde in Tonkintr, in het noorden van Anam, dat door Franscbe troepan bezet is en waar Ermkrijk meer en meer voet tracht te krijgen, begint men ernstige vrees te koesteren voor een oorlog tusschen Erankrijk en China. China heeft daartegen verzet aangeteekend en daar Frankrijk er niet op tneemle te moeten antwoorden, heeft China 10,000 man gezonden en hebben deze de grenzen bereids overscbreden. Er worden kracbtige maa'.regelen genomen voor een krijgstocht, maar in elk geval zal het voor dat doel aengevraagde geld, 9 millioen francs, daartoe wel niet voldoende zijn. Zoo is ook de kwestie met Madagaskar nog verre van geschikt en zal die nog wel tot ernstige verwikkelingen aanleiding geven. In Engeland wordt van de laalste kwestie veel werk gemaakt. De gezanten van Madagascar heb ben Koningin Victoria bezochtalsmede Lord Graville, dien zij Frankrijks eiscben medegedeeld hebben, welke zooals bekend is, niet door hen inge- willigd zijn. Ook heeft lord Derby, op een openbare bijeenkomst over Frankrijks plannen ten opzicbte van Madagascar gesproken en zich daar niet bizon- der over uitgelaten, zeker met 't oog op zijn aanstaande deelneming aan de regeering. Het is althans nu bekend, dat Gladstone de betrekking van kanselier der schatkist heeft neergelegd en dat Minister Childers tot dien post is benoemd. Het is waarschijnlijk, dat minister Hartington deze zal opvolgen en Derby voor Hartington zal optreden. 1 Over Egypte heeft Derby zich gebeel in strijd met de plannen der tegenwoordige regeering ook nog op genoemde bijeenkomst uitgelaten. Hij was van meening, dat Engeland zich zoo spoedig mogelijk moest terugtrekken uit Egypte, hoewel men daar een overwegenden invloed moest blijven uitoefenen. Uit Egypte wordt gemeld, dat Arabi en de overige hoofden van het verzet aanze^ging hebben gekregen om zich gereed te houden, daar zij bin nen tien dagen naar bun verbauningsoord overge- bracht. zullen worden. De Khedive heeft hen alien vervallen verklaard van hunne waardigheden en van al hunne bezittingen. Uit Soedan komen tegen- strijdige berichteu. Volgens de eene leden de Egyptenaren een geweldige nederlaag en zou de hoofdstad van Dar-foer zich aan den valschen profeet overgegeven hebben. De Egyptische regeering maakt daarentegen gunstigen bericbten opeubaar, terwijl zij voortgaat troepen te zenden. Er zijn weder 1500 man zuidwaarts vertrokken. Axel, 18 December. De beer J. A. Goedbloed, predikant bij de Christelijk ger6formeerde gemeente albier, heeft voor het beroep bij die gemeente te Dinteloord bedankt. Dezer dagen komt tot stand de verdeeling van de nalatenschap van Z. K. H. 1 rins Hendrik der Nedtrl-andeu en HDs. wettige erfgenamen. In het aandeel van Z. M. den Koning komen o. a. de Luxemburgscbe dotneinen en het Koninklijk paleis en domein van Soestdijk. In het aandeel van H. K H de Groothertogin van Saksen zijn begrepen de Posensche domeinen en het paleis in bet Voorhout te 's Hage, tbans bewoond door H. K. H. Prinses Hendrik, en waar van het voortdnrend gebruik aan H. K. H. blijft afgestaan. Het aanlioudend verminderen van het aantal jongelieden, dat als milicien dient en tot den graad van sergeant weusobt opgeleid te worden, wordt door den Minister van Oorlog hoofdzakelijk geweten aan de bepaling, dat miliciens—sergeanten zes maanden langer onder de wapenen moeten blijven dan de andere miliciens hunuer lichtiug. De Mi nister heeft dan ook bet voornemen deze bepaling bij wijze van proe.f voor het jaar 1883 buiten werking te stellen, zoodat de milicietis-sergeanten dier lichting gelijk met de anderen met onbepaald verlof zullen worden gezonden. Daarentegen zullen zij niet worden vrijgesteld van het onder de wapenou komen voor herbalingsoefeningen. De Minister van Marine heeft bepaald, dat de marine—autonteiten de noodige maatregelen zullen nemen, dat bij overlijden of bij ziekte met doodelijken afloop van personen, behoorende tot de zsemacht of bet korps mariniers, daarvan onverwijld kennis worde gegoven aan de familiebetrekkingen. De groote fabriek van de heeren Bogaerts en Co. te Vugbt, inzonderheid bekend door de uitvinding der peinture-Bogaerts, is dezer dagen aan eene Engelsche maatschappij verkocht voor een bedrag van f 1,500,000. De heer Bogaerts blijft directeur der fabriek, op eene bezoldiging van i/ 12,000 'sjaars. 8 8 1" eene bijeenkomst van handelaren, nering- doenden enz. te Leeuwarden, is een inotie aange- nomen, strekkende om te verklaren, dat het wenschelijk is het kwitanfierecbt door de afnemers te doeu dragen en de handen in een te slaan om daartoe te geraken. Een commissie is benoemd om eene bekendmaking in dien gcest op te stellen en die op ruime schaal ter teekening aan belanghebben den aan te bieden. De commissie tot oudersteuning der uage- laten betrekkingen van de Adder-bemanning heeft besloten geeu weldadigheidsfonds te stichten doch de gelden te besteden voor die betrekkingen. IIJt gedistilleerd heeft in November 1882 opgeleverd aan belasting 2,027,288, tegen f 2,119,126 in diezelfde maand van 1881. In II maanden 1882 bedroeg die som 20,144,625 en in 11 maanden 1881 /20,601,234. Alzoo in Nov. 1882 minder dan in Nov. 1881 91,838, dat is bijna een tonne gouds. Over 11 maanden

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1