No. 1835. Zaterdag 16 December 1882 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen Aan den Lezer! BINNENLAND ABONNKM8NT. Per drie maandsa binnen Tar Neuzen 1,Door ket jeheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert ziob bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- tearen en Brievenbaakoudere. iDVEETENTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaits ruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendtt niterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BRIE urea. Oil felad rentehilnt Rlasdag. en Trljdagaroad bt) d. b. R H O W T te Ter Semen. Bij deze conrant beboert ceo bljvoegscl, Door het steeds toenemen van geabonneerden op dit blad en het meer gebruik maken van bet plaatsen van advertentien, heeft de ondergeteekende besloten, met 1 Janaari 1883, de TER NI I - ZENSCHE CUIIRANT in aaumerkelijk vergroot formaitt te doen versehyneiide abonnementsprijs wordt niet verhoogd. Tevens zullen van af J Januari a. s. alle adver tentien, welke driem.tal ter plaatsing worden opge- geven, tweemaal in rekening worden gebracht. J. K. G. DHONT. Uitgever van de Ter Neuzansche Courant. folitielc Overzicht. In Frankrijk is in de kamer nog steeds de be- grooting aan de orde. De strijd die thans gevoerd wordt loopt voornamelijk over de vraag of er een tekort is of niet, wat zeker zonderling klinkt bij het feit, dat de indirecte belastingen in de maand November 4 millioen francs boven de raining op- brachten en dit nu voor de elf reeds verstreken maanden reeds ongeveer 100 millioen francs is geweest. Tocb moet, volgens sommige leden op de juistheid der cijfers van den minister wel een en ander af te dingen zijn en het slechts van bet plaatsen dier cijfers hebben afgehangen, dat op het papier althans de begrooting geen tekort zal opleveren. Bij de eindstemming over de gewone begrooting hebben dan ook enkele leden zicli ont- houden en 46 leden er tegen gestemd, om geen aansprakelijklieid op zich te laden voor den minder gunstigen toestand der geldmiddelen. Hoewel dus vele leden geen vrijheid vonden om tot de samen- stelling der begrooting inede te werken, is zij even- wel met groote meerderheid aangenomen. Engeland zal trachten een botsing te ver- mijdendoor naar middelen om te zien om Frankrijk tevreden te stellen. Engeland's zeer toegevende houding in de ten opzichte van Mada gascar gerezen kwestie zou namelijk hiermede in verband staan. Het is niet te verwachten, dat bet Fransche volk zich hiermede zal laten paaien. Gladstone zal intusschen binnen kort zijn ambt als kanselier der schatkist neer leggen, doch eerste minister blijven. Dientengevolge zal er voor de weder bijeenkomst der volksvertegenwoordiging eenige wijzigingen in do regeering komen en ook Lord Derby weder als minister zitting nemen. In Duitschlaud is de Rijksdag ook mot de be grooting begonnen en wel op voorstel van Bismarck met een dubbele. Deze heeft nog niet aan de beraadslagingen kunnen deelnemen, zooals het plan was. Elkeu dag verwachtte men hem in den Rijks- dag te zullen zien verschijnen, om op zijn manier zijn stokpaardje te berijden en de meeningen van zijne tegenstanders te bestrijden of af te maken, doch hij werd daarin door zijn smartelijk zenuw- lijden verkinderd. Daarentegen heeft zijn tegen- voeter Eugen Richter zich reeds dapper geweerd door de uitkomsten van de nieuwe liandels-staat- kunde afdoende te bestrijden en aan te toonen dat het voor een nieuw bewijs van minachting tegen- over de volksvertegenwoordiging mag gelden, dat Bismarck andermaal langs een omweg wa3 komen aandratren met zijn tweejaarlijksche begrooting. Uit Rusland wordt gemeld, dat het jaarlijksch feest der St. George-orde op de gebruikelijke wijze in het winterpaleis te St. Petersburg gevierd is. Bij den eere-maaltijd bracht de Keizer een drank uit op den oudsten ridder van St. George, Keizer Wilhelin van Duitschland en van alle andere ridders. De Keizer en de Keizerin hebben dien nacbt met huii familie in de hoofdstad en wel in het Anitsch- koffpaleis doorgebracht. Te St. Petersburg waren dezer dagen echter weder allerlei geruchten ver- spreid, omtrent de stoutmoedigheid der nihilisten. Zoo is door een dolksteek vermoord gevonden, de politiedienaar, die de jonge dame Peroslaw op de brug der Newa in hechtenis nam, weinige dagen na den aanslag op Alexander II en aan wie daarop ook het doodvonnis door ophanging is voltrokken. Uit Turkije wordt melding gemaakt van geruch ten over nieuwe veranderingen van ministers, hoewel de Sultan pas overtuigd is dat ziju trouwe dienaar Fuad pacha, de hoofdaanlegger van de samenzwe* ring, geen aanslag op z'jn troon en zijn leven in den zin heeft gehad De Sultan gaf daarvan bewijs door hem mede in zijn rijtuig te nemen en hem een met diamanten bezette snuifdoos te vereeren, terwijl Fuad weder in zijn ambt van aide-de-camp hersteld werd. Ook wordt uit Konstantinopel nu bevestigd, dat alle mogendheden de Turksche re geering aanraden zelve met Montenegro omtrent de grensscheiding een vergelijk te treffen. Met de Oost Rumelische schatting en met Aleko-pacha is het ook nog niet in orde. Aleko komt naar Konstantinopel om persoonlijk zijn zaak te bepleiten. Uit Egypte komen steeds berichten over veroor- deelingeu ter dood van de onderbevelhebbers van Arabi, die dadelijk in verbanniug veranderd worden. In Alexandrie heeft door verscheidene duizenden personen die bij de beschieting van die stad schade leden een vreedzaam betoog plaats gehad voor de consulaten der mogendheden, om onmiddelijke be- taling der schadevergoading te vragen. Bijna alle consuls beloofden aan hunne regeeringert te seinen, eu vooral de Franscheconsulbetuigdezijuinstemming met 't doel van het betoog. De Engelsche consul gaf „niet thuis." In de plaats van den afgetreden minister is een nieuwe minister van binnenlandsche zaken benoemd. Ter fleuzen, 15 December. Aan de beschadigde sluisdeur van Sas van Gent, welke alhier nog jl. Dinsdag is aangekomen, heeft men zoowel bij nacht als bij dag gewerkt om haar in goeden toestand te brengen. Heden is de sluisdeur klaar gekomen en naar Sas van Gent gesleept, men hoopt ze morgen te kunnen in hangen, waardoor het schutten te Sas van Gent weder Zondag a. s. zou kunnen plaats hebben en de vaart op Gent als heropend kan beschouwd worden daar bet water daar steeds dalende is. De Engelsche stoomboot Vigilant, geladen met stukgoederen, alhier den 9 dezer binnengekomen, bestemd voor Gent, is gisteren zonder gelost te hebben van hier vertrokken naar Ostende. Aan het verslag uit de Midd. courant van de najaars-vergadering van den geneeskundigen raad in deze provincie, den 12 dezer te Middelburg gehouden, ontleenen wij bet volgende: De ziektetoestand in de provincie was over het tijdvak van 15 Mei tot 1 December 11. over het algemeen gunstig. Pokziekte kwam niet voor. Gevallen kwamen o. in. van mazelen voor te BreskeDs en St. Jansteen; typhus te Clinge en Hoek; dephtheritus te Overslag en Ter Neuzen. Aan kinkhoest bezweken 63 personen in 24 ge- meenten. Te Hulst en te Hontenisse werd verzocht kinderen, die aan kinkhoest lijden, uit de school te weren. Uit de mededeelingen betreffende het plaatselijk onderzoek en handclingen ter bevordering der volksgezondheid werd o. m. medegedeeld dat de gemesnteraad van Ter Neuzen niet te bewegen was de gemeente-reiniging in eigen beheer te nemen, waarop door den inspecteur was aange- drongen. De zindelijkheid op Java, een ackterbuurt aldaar, is zeer verbeterd. Bij de mededeeling over de geneeskundige arm- verzorging komt in het verslag het volgende voor De burgemeester van Ter Neuzen werd verzocht maatregelen te nemen tot beteugeling van syphilis, die aldaar, door schepelingen van elders aangebracht, dreigde voort te woekeren. De burgemeester be- loofde de aangetaste vrouwen te zullen doen opnemen en te doen behandelen in eene barak." Deze mededeeling gaf Dr. Goemans aanleiding tot de vraag, of er te Ter Neuzen eene verordening op de publieke vrouwen bestaat, zoo niet, hoe kan de burgemeester dan aangetaste vrouwen genees- kundig doen onderzoeken en behandelen De voorzitter antwoordde, dat er volstrekt geen zoodanige verordening te Ter Neuzen bestaat, doch dat hij aan den burgemeester aldaar heeft voor- gesteld eene verordening te maken, hetgeen even- wel niet is gebeurd. Daarop heeft hij den burge meester in overweging gegeven, de besmette vrouwen, de syphilis wordt door schepelingen aangebracht, te doen opnemen en dit is, met haar goedvinden altijd, gebeurd. Spreker hoopt evenwel nog altijd op het tot stand komen eener verordening. Ook werd door den geneeskundigen raad be sloten een onderzoek in te stellen op welke plaatsen in Zeeland geen geneeskundige of geen vroedvrouw aanwezig is. De met het onderzoek belaste com- missie zal o. a. de volgende vragen te beantwoordeu hebben. lo. Hoe is het met de actueele verdee- liug der geneeskundige hulp in de provincie 2o. Kan het op den weg liggen van den gen. raad, omtrent deze aangelegenheid eenig oordeel uit te spreken In de eerste helft der maaud November is door bet hulppostkantoor te Axel, de volgende oubestelbare brief verzonden, aan het adres van J. G. van Hassel te Groningen. Bij de verpachting van het buffet van het tramstation te Vlissingen was de hoogste inschrijving die van Mej. de Wed. Meskes, te Ter Neuzen, voor f 250 's jaars. Het buffet is haar toegewezen en de exploitatie er van kan heden een asnvang nemen. IJzeudijke, 12 Dec. In afwachting van het- TER NEUZENSCHE COIMNT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1