No. 1833. A an den Lezer! B1NNENLAND Zaterdag 9 December 1882 22e Jaarifang. AI g e m o Q n Weuws- en AdvertentieDlad abonnkment. voor Zeeuwsch Vlaanderen. Ter Neuzea, 8 December. TER NEUZENSCHE Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1, jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgiii f 1,40. Men ahonneert lioh bij alle Boekhandelaar*, teuren en Brievenbuskoudera. Door ket Postdireo- ADVERTENTIKN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f O.lo Grootere Letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men man den Uitgever in te tendan niterlijk Dinadag en Vrijdag Baraalddag B81E open. blad Teraebtint Btnarias- en Vrl|dtu;a«oBd bl| JH. B. "F<,s* HenW!S .1 ftfV- -•**' Djot het steeds toenemen van geabonneerden op dit blad en het meer gebruik maken van bet plant sen van advertentien, heeft de ondergeteekende besloten, met 1 Januari 1883, de TER \EU- ZEASCI1E COURAiVT in imumerkelijk veryroot for ma at te doen versciiijnende aboiinementsprijs wordi niet verhoogd. Tevens zullen van af 1 Januari a. s. alle adver tentien, vrelke driemnal ter plaatsing worden opge- geven, tweemaal in rekening worden gebracht. 8 Z. K. G. DHONT. Uitgever van de Ter Neuzensche Courant. I^olitiels Overzicht. Eindelijk heeft het slottooneel met den Egypti- schen volksheld, Arabi, plaats gehad. Tusschen lord Duff.-rin en de Egyptische regeering was een overeenkomst getroffen, dat het geding slechts van vormelijken aard zou wezen en in oen dag all >open zou Met toestemming van Arabi's advokaat, Broadley, werd Arabi Z mdag voormiddag ten negen ure voor den krijgsraad gebracht. Behalve de be- schuldiging van gewapenden oustand, heeft men verder alle punten van aanklacht tegen Arabi laten vallen. Arabi bekende aan dit feit schuldig te zijn, zooals vooraf was vastgesteld. De voorzitter van het krijgsgerechtshof antwoordde daarop, dat het hot hiervan akte n3m en verdaagde da zitting tot den middag. Te drie ure kwam men weder bijeen en verklaarde de voorzitter, dat de krijgsraad, aan- gezien Arabi schuld bekend heeft, geen ander von- nis dan dat des doods had uit te spreken, maar dat de Khedive dit vonnis had veranderd in levens- lange verbanning, waartoe Arabi dan ook werd veroordeeld, met de bepaling, dat bijaldien Arabi in Egypte mucht terugkeeren, hij zal worden ter dood gebracht. Hiermede was het geding in den doofpot gestopt en liep de vertooning af, die enkele minuten duurde en slechts zeker, na al wat bekend is geworden over de aanleiding van den opstand en zijne bewerkers, een armzaliiren indruk zal ach- terlaten. Uit Arabi's eigen verklaringen wist men reeds, dat hij nist anders wenschte dan het land te verlaten en geen den minsten lust gevoelt er weer te keeren. Waar hij zal gaan, wordt nog niet gemeld. Vermoedelijk zal het de Kaap zijn. Egypte en Engeland zullen gemeenschappelijk Arabi's ver- banningsoord vaststellen. De Khedive heeft verder een besluit geteekend, waarbij een aantal kleinere schuldigen in vrijheid worden gesteld. Engelands Koningin heeft intusschen opnieuw de wereld met een troonrede verrijkt, waarin beweerd wor It dat de betrekkingen met het buitenland van hartelijken aard zijn. Tevens wordt daarin ver- klaard dat de algemeene maatschappelijke toestand van Ierland merkhaar verbeterd is. Met deze laatste verklaring zijn de nieuwste berichten over Ierland zeker in strijd, en omtrent Frankrijks plannen in Afrika heeft men gezien dat de Engelsche staats- lieden volstrekt niet vriendschappelijk gezind waren. 't Opmerkelijkst in deze rede is wel bij het weimg belangnjke dat zij geeft het vertrouwen, dat de regeling van 't Egyptische vraagstuk de goedkeuring der belanghebbende mogendheden zal wegdragen. De volksvertegenwoordiging is daarop tot 15 Eebruari uiteengegaan. Uit Rusland komen verschillende raededeelingen, die het bericht bevestigen, dat de politie te St. Petersburg op 't spoor gekomen is van talrijke ver- bindingen van omwentelings-elementen, vooralslu- denten, met woordvoerders der arbeiders-partij. Een aantal groote werkplaatsen zijn dientengevolge nndcr bizonder toezicht geplaatst en verscheidene fabrieken hebben inkwartiering gekregen, met bedreiging van onmiddelijke sluiting bij het eerste verdachte ver- schijnsel, terw'jl er ongeveer 40 personen in kech- tenis zijn genomen naar aanleiding van een door hen gehouden bijeenkomst. Oostonrijk schijnt ijverzuchtig te worden op de bizondere vriendsehap, die de Czaar met den vorst van Montenegro onderhoudt en daarop door vorste- lijke blijken van welwillendheid ook de aandacht schijnt te willen vestigen. Thans heeft Keizer Prans Jozef den vorst van Montenegro twee kost- baie raspaaiden ten geschenke gegeven. De Mon- tenegriinen verheugen zich daarover uitermate en meeuen dat dit geschenk getuigt van de goede ver- standhouding tusschen den vorst en den ()o«ten- rijkschen Keizer. Tot nog toe, zegt echter de Presse, heeft men van dit laatste weinig bespeurd, doch het is wel mogelijk dat vourtaan de daden van de Montegrijnsche regeering beter in overeenstem- ming met hare woorden zullen zijn. Intusschen wordt gemeld, dat een groot aantal Russische offi- cieren naar Montenegro zijn vertrokken om de legervorming in Montenegro in goeden toestand te brengen. Rumenie heeft besloten het land in vier groote militaire kommandementen te verdeelen. De Kamer heeft de gelden daarvoor bewilligd. Servie zal in de aanstaande zitting der volks vertegenwoordiging voorst ellen om het staande leger met vijf bataljons te versterken. De algemeene stemming mag dan zeker wel overal vredelievend beeten. De naaste toekomst zal het echter moeten uitmaken. Wij verwijzen onze lezers naar achterstaand ingezonden stuk en bevestigen, dat de toegangsweg naar het spoorwegstation van af den Zuidbeer zich in een erbaruielijken toestand bsviiult. Hoe hierin veraudering is aan te brengen weten wij niet, doch wij hopen en vertrouwen, dat het gemeentebestuur zich die zaak zal aantrekken en door diens tusschenkomst de weg begaanbaar zal gemaakt worden. Sedert eenigen tijd heeft het onderwijs in de gemeentescbool (kom) alhier eene uitbreiding on- dergaan, doordien onderwijs wordt gegeven in het breien en wel door de onlangs benoeinde onderwijzeres. Axel, 7 December. Het door mij in bet vorig nuintuer toegezonden bericht pit deze gemeente, waarin ik het vervalleu verklaren van den heer D. J. Oggel, als lid van den Raad, ingevolgc de beslissing van Ged. Staten, mededeelde, heeft hier een electrische schok teweeg gebracht. Ieder trok zijn slaapmuts van voor de oogen en zag het voile daglichtniet gewoon daaraan, verbleekte men het was te kras. Te kras, o neen! een abuis was in het be en richt geslopenwant de heer Oggcl was niet door den Raad geschorscht om deeenvoudige reden, dat de aanklacht direct naar het college van Ged. Staten was gezonden. Op dat punt dus van mijne zijde, om der waarbeid wille, amende honorable. /.amusing, 7 December. Gisteren is alhier tot predikanl bij de hervormde gemeente beroepen de heer E. Hopster, te Baardwijk, in Noord-Braband. Door Z. M. is aan H. A. A. baron Collot d'Escury, te Hontenisse, met ingang van 16 Januari 1883, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als scnoolopzieuer in het arrondissement Axel. Bij de Christelijk gereformeerde gemeente te Zierikzee, (afdeeling St. Dorausstraat,) is beroepen, de heer A. Brink, predikant te Almkerk, in Noord-Braband. Ter versmelting worden nog steeds dagelijks kisten met oude koperen centen bij de Rijksmunt ingevoerd. Blijft men aan het verlangen van den Minister van Finantien voldoen, door ze op de Rijkskantoren in betaling te nemen, dan kan men spoedig van den last der oude centen bevrijdzijn. Tot lid van de Tweede Kamer is te Zuifen gekozen de heer Brantzen van de Zijp, met 1418 van 2783 geldige stemmen. Op den heer Tets werden 1358 stemmen uitgebracht. De pachters te Zwaluwe van wijlen Z. K. H* Prins Frederik worden wederom per deurwaarder aangemaand hun achterstallige pacht over 1881 en vroeger te komen voldoen; ook de borgen worden daarvoor aangesproken. Wanneer deze zaak met ernst wordt doorgezet, ziet het er in de naatste toekomst treurig uit in die gemeente, te meer daar de meeste landerijen opnieuw ouder water staan, Yolgens opgaaf van het Bureau Veritas zijn in de maand October 1882 verongelukt 142 zeil- schepen, als: van Engeland 57, Duitschland 17, Frankrijk 12, Noorwegen 11, Nederland 10, Ame- rika 6, Griekenland 6, Italie 6, Deneraarken 5, Oostenrijk 4, Zweden 4, Spanje 3 en Rusland 1; hieronder zijn begrepen 4 schepen waarvan men zonder bericht is; benevens 15 stoomschepen, als: van Engeland 11, Spanje 2, Duitschland 1 en Frankrijk 1. De oudste vorst, die thans in Europa regeart, is Wilhelm I, Keizer van Duitschland, geboren 1797. Daaraan volgt Wilhelm, Hertosz van Bruns- wijk, geboren 1806 en dan Z. M. Willem III, ouze vorst, geboren in 1817. Gerangschikt naar den tijd banner aankomst op den troon is onze Koning de zevende. Wil helm, hertog van Brunswijk, is begonnen te regee- ren in 1831; Victoria, Koningin van Engeland, in 1837; Friedrich Frans II, groothertog van Mecklenburg-Schwerin, in 1842; Ernst II, hertog van Saksen-Coburg-Gotha in 1844; George V, vorst van Waldeck, in 1845; Frans-Joseph I, Keizer van Oostenrijk, in 1848 en Willem III, Koning der Nederlanden, in 1849. Men schrijft uit Deventer: Het getal noodlij- denden door den watersnood is hier gestegen tot ongeveer 300. Behalve dat staan vele fabrieken stil en loopt er veel volk zonder werk. Er wordt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1