Ll aankondiging. Ligger met de Kaart Woensdae 6 Hecember 1882 22e Jaarjrang. No, 1832. Algemoan ftieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaandereeu BINNENLAND abonnbment. Per drie maandsa binnen Ter Neuzen 1,—. Door het leheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaar*. Postdtreo- leuren en Brievenbuskoudere. iDVEKTENIllN. Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan dec Uitgever in te fendte uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BKlE nren. M»4 vcraeMJnt ®l«*da«- e» Tr.idasavond 4. H. C. BHBWT t« Ter Mew. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der geineente SAS VAN GENT, brengen ter kennis ran belanghebbenden, dat overeenkomstig 1 van art. 16 van bet Reglement op de wegen en voetpuden in Zeeland, Provinciaal blad no. 85 van 1881, gedurende veertien werkdagen en wel van 2 tot' en met 16 December 1883, dagelijks op de werkuren andermaal ten gemeentehuize voor ieder kosteloos ter inzage ligt de in zijn geheelalsmede dat binnen dien termijn scbriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedepnteerde Staten, zoo door ken die gereclameerd hebben bij den Raad als door die belanghebbenden wtlke zich door wijziging, 't zij ambtshalve, 't zij naar aanleiding van door anderen ingediende recla mes, in hunne belangen benadeeld achten. Sas van Gent, den 30 November 1882. Burgemeester en HVethouders voornoemd, °N. KERCKHAERT, Burgemeester. L. N. STUBBE, Secretaris. I'olitieL: Overziclit. Lord Dufferin bevindt zich thans reeds meer dan veertien dagen in Egypte, doch schijnt het raadsel van den Sfinx nog altijd niet te liebben opgelost, al heeft bij zeker reeds veel gegevens daartoe verzameld. Bij zijn vertrek kreeg men te Londen algemeen den indruk, dat de Engelsche regeering een bepaald besluit ten opzicbte van 't Nijlland genomen had en dus toen kon gezegd worden een Egypt ische staatkunde te hebben. Hij zon daar de "leiding der zaken op zich nemen en den Khe dive, die door de Engelsche bajonetten op zijn troon hersteld is, moeten beduiden, dat deze zich uu niet moest inbeelden een zelfstandig regent ge- worden te zijn. Men verzekert echter, dat de onzekerheid der buitenlandsche verhoudingen van Egypte Dufferin belet, reeds thans met zijne plannen voor den dag te komen. Voor de staatkundige gevangenen is zijn tegenwoordigheid zeker van groot voordeel, want hij znrgt, dat zij fatsoenlijk behaudeld worden, wat vroeger niet altijd het geval was. Bovendien heeft hij besloten de Egyptische regee ring uit te noodigen de vervolging tegen Arabi op de punten van brandstichting en moord te Alexandria niet voort te zetten en daar de werk- zaamhedtn van den krijgsraad zijn geschorst, in afwachting van het besluit, te nemen door Enge- lands regeering, ten opzichte van de erkenning der wettigheid van het te vellen vonnis, zijn er 60 gevangenen van minderen rang zonder borg- tocht op vrije voeten gesteld. Intusschen is aan den Engelschen advokaat Broadley medege- deeld, dat het geding tegen Arabi 7 December zal aanvangen, hoewel men een schikking verwacht, waardoor het geheele geding zal vervallen. Naar het opzien, dat het geding baart en den omvang dien het neemt, zou men denken dat het van Staatswege werd gevoerd en de kosten door de regeering worden gedragendit is echter het geval niet. Het geding heeft de Engelsche regeering nog geen cent gekost, doch is een bizondere zaak, ondernomen en bekostigd door Wilfrid S. Blunt, den Engelschen vriend van Arabi, die hem bij al zijn lotsverwisselingeu getrouw is gebleven. In Frankrijk is in den ministerraad hetvoorstel van Engeland behandeld om het dubbele loezicht over da Egyptische geldmiddelen af te schaffen. Het wil Frankrijk daarvoor op een of andere wijze scbadeloos stellen. De aangeboden vergoedingen j worden nu overwogen en men zal er dus weldra meer van hooren. Ook hield de raad zich bozig met het afbreken der ouderhandelingen met Madagas- kar. De regeering besloot de FranBche vlag te doen eerbiedigen. Er is echter nog geen bevel aan de vloot gegeven om naar Madagaskar te stevenen. De vrees voor staatsverwikkelingen in verband met de plannen, welke Gambetta worden toegeschreven, is, naar men verzekert, geweken. De koorts is weggebleven on de wond is blijkbaar beterende. In Rusland schijnt zoowel onder de studenten als 'Wjder de arbeiders en het leger gisting te heerschen. Uit Petersburg wordt gemeld, dat de I ouroerige betoogen en uitingen tegen de regeering v'ermeeideren. Te Paulusgrad heeft een geheel 1 regiment huzaren zich verzet tegen't besluit, waarbij het in een regiment dragonders wordt veranderd. De soldaten hebben met veel plechtigheid de tee- kenen, die Alexander II hun voor moedsbetoon gaf, begraven. De Minister van oorlog heeft niet handelend durven optreden. Turkije's Sultan schijnt ook reden te hebbsn om ontevreden op zijn uaaste omgeving te zijn. Uit Konstantinopel wordt althans gemeld, dat Fuad-pacha, de adjudant van den Sultan Mehemed-pacha, met den generaal van de bereden lijfwacht van het paleis, den kolonel van dat korps en den Mufti van Taschlidscha in de algeloopen week in hechtenis genomen zijn, onder beschuldiging van een sarnen- zwering tegen den Sultan gesmeed te hebben- Een nader bericht zegt dat het komplot beoogde den Snltan gevangen te nemen, terwijl hij naar de Moskee was, waarna de onttroning en de troons- verhelfing van den broeder van den Sultan zou volgen. Er hebben verdere inhcchtenisnemingen plaats gehad, terwijl het regiment, dat ten paleize de wacht houdt, ontbonden is en de soldaten ver- bannen zijn. De Sultan heeft ook een geheel nieuw stel ministers benoemd. heer J. A. Goedbloed, predikant te Axel; terwijl de heer A. Brink, predikant te Alrakerk, op het drietal staat te Nieuwedorp in Zuid-Beveland. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoor- weg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om aldaar te lossen of Is laden Januari. 26 lOr.ij., 6s., 5k.,4m., 11 35665 Februari. 20 7 r. ij., 7 s., 3 m., 3 k. 27926 Maart. 31 11 r.ij ,9s., 7 m., 3k., lh. 42496 April. 29 10m.,9s.,5r.ij.,4k.,l h. 38378 Mei. 29 12 m.,9s.,5r.ij.,2h.,l k. 39178 Juni. 38 14m.,I0s.,8r.ij.,5h.,lk. 46498 Juli. 34 10m.,10s.,9r.ij.,4k.,lh. 43362 Augustus. 34 9m.,9s.,8r ij.,5k., 3a. 39166 September 32 llr.ij., 8 s.,6m.,5k.,2h. 38749 October. 32 9 s., 8 m., 7 r. ij., 7 k., 1 oesters. 41268 November 27 8s.,7ra.,7 r.ij.,4k.,1 h 36152 332 428838 Ter Neuzen, 5 December. Door het gedurig tappen door de beide sluizen alhier van het kanaal sedert 23 November 11. was de vaart, zooals wij reeds vroeger meldden, op Sas van Gent en Gent sedert dien tijd geheel gestremd. Ruim honderd vaartuigen wachten in eerstge- noemde gemeente voor de sluizen om te kunnen geschut worden. Yolgens een ontvangen orde zul Fen heden te Gent en te Sas van Gent alle schepen worden geschut en zal alhier in twee tijen geen water van het kanaal worden afgevoerd. Morgen zal echter weder geregeld de tapping plaats hebben. Bij de Christelijk gereformeerde gemeenten zijn beroepente Gouda, de heer J. Westerhuis, predikant te Ter Neuzen, en to Dinteloord, de Uitgevaren zijn: in Januari 24, Februari 17, Maart 32, April 29, Mei 27, Juni 35, Juli 37, Augustus 26, September 27, October 28 en No vember 25 zeeschepen. Axel, 5 December. Een niet alledaagsch geval heeft in onze gemeente .plaats gehad; op een aan- klacht was het lid van den gemeenteraad, de heer D. J. Oggel, in die betrekking geschorscht door den Raad; na gehoord te zijn door Ged. Staten is het lid dezer dagen door dat college van zijn lidmaatschap vervallen verklaard. De aanklacht betrof het leveren van petroleum aan de gemeente voor straatverlichting. Naar wij vernemen zal de heer Oggel bij Z. M. in beroep komen. De feesten der Citadelmannen te Amsterdam hebben zich gekenmerkt door een uitmuntenden geest van kameraadschap en van samenwerking. De oud-strijders zijn met open armen ontvangen en allerwege 'oeijverde men zich hen hulpvaardigheid en beleefdheid te bewijzen, alles werd aangewend het verblijf in de hoofdstad voor de grijze mannen zoo aangenaam mogelijk te maken. Alles is dan ook in de beste orde afgeloopen. Sprekende over de Citadelfeesten schrijft het Hbl.: Waarom maakt de Koninklijke familie in Nederland zich niet eveneens tot den tolk van het Nederlaudsche volk bij feesten als we in de hoofd stad vierden? Telkens opnieuw wordt de smart hernieuwd over Prins Hendrik's overlijden, die zulk een warm hart toonde te hebben voor ieder, die voor Neerlaud's roem werkte en streed, als soldaat, zeeman, koopman, reeder, fabrikant of kunstenaar. Met eerbiedigen ernst spreken wij de overtuiging uit, dat de troonopvolger, dat Prins Alexander der Nederlanden, door zijne tegenwoordigheid aan het feestmaal in Amsterdam, een goed voorbeeld van waardeering en dankbaarheid zon gegeven hebben aan onze natie. Alle onroerende goederen die wijlen Z. K. H. Prins Frederik in ons land bezat, zullen, naar men TfiR COIMNT Bit Maand. Getal. Geladen met: L m. inhoad. In deze kolom beteekenen de letters! r. ij. ruw ijzer, s. stukgoederen, k. kolen, m. menerie. h. hont, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1