BEKKNDMAR1NG. BINNEN LAND No. 1830. Woensdaa; 29 November 1882. 22e Janrgang. Algemeen fMieuws- en Advertentiediad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderer*. abonnembnt. Per dne maandsn binnen Ter Neuzen f 1, jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men ahouneert zich bij alle Boekhandelaare, teuren en Brievenbuskouders. Bit fcla<fi vembl]ai Bin adyerisntiLn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkc regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeodta uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamlddag DB1E creo. BA. ft. BH9MI te Van de geldleeningen der gemeente TER NEU- ZEN zijn uitgeloot komsten-belasting, een rentebelasting en een beurs- belasting aanbevolen. Een der leden kondigde aan dan zijn partij, de conservatieve, een ontwerp tot heffing eener percentsgewijze beursbelasting zoix van die, groot 13000,—, aangegaan in 1869, indienen. Door den Bondsraad is de kleine staat de aandeelen n«. S2, 84, 102, 110 en 122, ieder beleg voor Berliju «m J^lengd. ad 100,-; van die, groot 10000aangegaan in 1872, het aandeel n°. 5, ad f 500, van die, groot 7500,aangegaan in 1876, het aandeel n°. 18, ad f 250, De uitgelote aandeelen der leeningen van 1869 en 1876 zijn aflosbaar in December dezes jaars, dat der leening van 1872 in Februari 1883. De houders worden uitgenoodigd die aandeelen dan daartoe ten kantore van den gemeente-ont- vanger aantebieden. Na de vervaidagen worden geene renten er van ineer te goed gedaan. Ter Neuzen, 27 November 1882. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DI EL EM AN, Secretaris. Het staat zoodoende te bezien dat de socialisten bet ten slotte nog van de regeering zullen winnen. De gunstige working van dezen maatregel tegen hun streven laat zich althans blijkbsar nog wachten. Giers heeft te Berlijn nog de Rnssische gezant uit Londen ontvangeu en is toen naar Italie vertrokken, bare brief verzonden aan het adres van waar hij, naar het heet twee maanden zal vertoeven. Suiter, te Boschkapelle. moet over zijn onderhoud met Bismarck zeer Engelsche stoomschepen Romeo en Miaca, geladeu met stukgoederen en bestemd naar Gent, hebben order ontvangen hnnne lading albier te lossen en in te nemen, om daarna weder naar Goole en New-Castle te vertrekken. Door de ingelanden van de polders St. Anthonij en Poel is in hunne vergadering benaemd tot ontvanger-griffier van die polders, de heer L. N. Stubbd, te Sas van Gent. Gedurende de 2e helft der maand October is door het postkantoor alhier de volgende onbestel- Piet da Hij tevreden zijn geweest en het plan geopperd hebben voor een conferentie over de Egvptische kwestie en voor het nemen van maatregelen tegen orn- wentelingsmannen. Uit Rusland komen voortdurend bericbten over woelingen onder de studenten. In Petersburg heeft de politie het gebouw der hoogesckool bezet en daaronder zelfs een raijn ontdekt. Te Warschau en te Charkoff zullen de hooge scholen gesloten worden. Intussclien verdenkt men de Russische regeering van zelfzuchtige plannen op Turkije te De Egvpliache znken verdienen nog steeds de aandacht. Het verlengde verblijf van lord Duffcrin, Engelauds gezant te Konstantinopel, met een groot personeel van secretarissen, in Egypte, kon wel van langeren duur worden dan aanvankelijk ver- moed werd. Frankrijk is op dit oogenblik ter nauwernood vertegenwoordigd in Egypte. Er is slechts een gezantschaps secretaris, die noch in staat Door Z. M. zijn benoemd bij bet personeel der militaire administratietot In luit.-kwar- tierm de 2n luit.-kwartierm. C. Broeksma, van dat personeel, gedetacheerJ bij het leger in Ned.-Indie tot kapt.-kwartierm. de le luit.-kwartierm. M. L. Moggenstorm, van het corps torpedisten3e reg. vesting-artill. IJzendijke, 25 November. Ons Nuts-departe- ment hield gisteren zijne eerste openbare vergadering in dit seizoen. Als spreker trad op de heer Ten Berge, met eene lezing die deed uitkomen, hoeveel overdrijving er in onze maatschappelijke toestanden plaats vindt, bizonder bij het onderwijs. Jammer, dat het aantal opgekomenen niet grooter was. De lezing en bijdragen wettigden zeker meer belang- stelling. De volksbibliotheek door „i Nut" opgericht, is koesteren en van kuiperijen in Bulgarije en Ru- melie te onderhouden, in weerwil van de verzoening te Philippopel tussclien Kleber en Aleko—pacha. Turkije ziet ook op een tekort in de scbatkist van over vier millioen, maar hoopt dit te dekken - 0 uit de opbrengst van de patentbelasting en de ver- yer^den" we„k geopeud aanvankelijk met geringe koopsgeldeu van den tabaksalleenhandel. De regee- bulpmiddelen tot stand gebracht, bevat ze verschei- ring zal troepen naar Zuid-Arabie zenden, waar denfi zper goede werken. We wenschen, dat er agenter, van den valschen protect Mahdi uit egn rujm gebruik van zal worden gemaakt en dat - Opper-Egypte de bevolking opruien. Te Mekka zfl aan doej moge beantwoorden. kundige ervaring, noch ill zedelijk overwicht met ig de cb0iera volstrekt niet geweken, ofschoon zulks lord Dufferin gelijk te stellen is. De Khedive moet do£)r de Turksche overbeden beweerd was. Obei- lot <™derwijzeres aan de 2e openbare lagere van plan zijn om zoodra de hervorraing van zijn duUah op reisj zijIlde naar 2{j„ verbanningsoord, ^h°o1 Hellevoatsluu is benoemd, mej. C. rijk haar beslag heeft gekregen, het Engelsche hot - n en een bcnde Kurden opgelicht en os» z®11 lJ e* Tj^naMiA Vn«t een bezoek te gaan brengen. Tegenover den hertog naar KJarde8tan rovlucht. I - Den 24 dezer z.jn op de Fransche kust van Connanght, toen deze Egypte verliet, moet hij In Frallkrjjk hebben de indirecte belastingen in een,Se wrakstukken aangedreven, waaronder ook zich uitgelaten hebben, dat hij zich verplicht ge- 0ctober 16 mjHjoen boven de raining opgebracht. een Plank.me* ^n naamAdnen David. Ook drecf voelde om zijne moeder, Koningm Victoria, in Vftn 1 januari tot d November werd de raming op het strand te St. Martin-aux Buneaux persoon zijn dank te gaan betuigen voor de groote jn haar geheel met 92 injijjoon overtrofFen. In reddingboei aan, gemerkt labnk, Now Hi en diensten hem en zijn land bewezen en hij wilde d(j Katner ia het door firazza met de negervorsten ee',e andere boei van 2 meter in omtrek, gemerkt den hertog evenals de groote veldheeren Wolseley aan de Congo gn\Qlea verdrag goedgekeurd. De fdrl6° Davld^ntwerPenen eene p]p.nf en Seymour ook in hun eigen land de vriendschaps- regeerin„ )!U gelden aanvragen om de eerste denzelfden omtrek, ongemerkt, en bij Eletof hand komen drukken. Als dit bezoek werkelijk OIfkoste° van Brazza goed te maken. een reddingsgordel met den naam Adnen David, plaats heeft, zal daardoor de afhankelijke houding In g zijn ook een dertig1al socialistische bestaat dus volstrekt geen twyfel meer of, zoo- van den Khedive feitelijk voor iedereen zoo duide- yolk8menners in verscbillende plaatsen van Anda- W1J reeds vermeld hebben, het stoomschip Adnen lusie in heehteniegennmen. Z$ hadden verbinding D»"d. k»p. 1^ouwa door aanvanng vuet Spaanscbe socialisten en omwentelingsmannen s 00insc 'P te Lyma. Het is een opmerkclijk verscbijnsel, dat de beweging en vervolgingszucht zich in bijua alle landen tegelijkertijd openbaart. lijk inogelijk worden. Uit Duitschlaud wordt gemeld, dat de minister van Financien in de Pruisische karner van afge- vaardigdeu bij het indienen der begrooting verklaard heefi, dat het door een leening te dekken te kort ongeveer 32 millioen mark bedraagt. Het verlies dat door de afschaffing van de vier laagste aanslagen der inkomsten—belasting zal ontstaan, zal door be- lasting op den verkoop van sterkeu drank en tahak worden goedgemaakt, alsmede door verhooging der invoerrechten op bout. Bij de beraadslaging waren de meeste afgevaardigden tegen de regeerings-voor- stellen. Wel waren zij voor het bevrijden der ver- laagde klassen van de Klassen Steuer, mits er waar- botgen werden gegeven dat de belastingvrijen hun stemreckt niet verloren. Om in de leemte daar door in de opbrengst der middelen teweeggebracht te voorzien, werd door hen een verhooging der in Tar Neuzen, 28 November. Door bet vele water, dat zich voortdarend in Belgie bevindt, wordt nog steeds elk getij met de beide sluizen alhier, water uit bet kanaal getapt; de vaart op Gent is hierdoor sedert Zaterdag jl. gestremd en is de aangekomen Engelsche stoom- boot Rosa, kapitein Dumberley, van hier naar Ostende vertrokken om te lossen. De tevens op 24 dezer alhier biunengekoman is door aauvaring met bet Westphalia, in den nacht van 12 op 13 dezer met man en muis verongelukt op de reis van Antwerpen naar Cardiff. II. M. da Koningin, vergezeld van een harer hofdames, heeft zich dezer dagen te Apaldoorn be- geven naar oaderscbeidene woningen, bewoond door arme lieden, die door de vroeg iugevallen koude meer dan anders gebrek lijden, om hun lot, door het uitreiken van giften in geld en goederen, te verzachten. Bij het Departement van Financien is een voordr&cht tot kerziening van de wet op de per- soneele belasting gereed. Zij kan eerstdaags bij den Raad van State gewacht worden. In de Rijks-postspaarbank zijn gedurende de maand October 1882 ingebracht 177,157,604, terugbetaald /110,544,284, alzoo meer ingolegd dan TER iVEEZENSEHE COURANT. Poctdirco Vrtjdagafond Ter Nensen. Murwwi1 nnpi-wtMhwet IPolitiek: Overziclit.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1