4k id DAIUKBETUIGING. n 46 stilts zeer scltoone Olmen boon, No. 1827 Zaterdag 18 November 1882. 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch- Vlaanderen. ADVERTENTlEN. 'Sjr Aan de kaai in tossing grove RUHRKOLEN, OLMEN BOOMEN, OLMEN BOOM EN, Populieren boomen, 0 L M E N B 0 0 M E N, 125 sluks Populieren boomen 80 STUKS POPULIEREN BOOMEN, OPENBARE VERROJPING. 300 Wilgen boomen, OPENBARE VERKOOPING ABONNBMKNT. Fer drie maanden binnen Tar Neuzen f 1,—. Door hat jeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postriirec- veuren en Brievenbusfcondere. ADVEB.TEN T|I 15 N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,104 Grootere letter* worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te rendu niterlijk Dinsdag en Vrijdag ■amtddag BRIE area. Bit blad vePHhlint llaadai- en Vrljdagavond bij A. it. IH6NT te Tep Neuea. Bij tieze conrnnt behoort een bljroegscl. voldeed door te spreken over de ontkieming van het geloof en wel naar aanleiding van Matt. 17 35jarige Echtvereeniging R. HARMS L. VAN DER BENT. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Ter Neuzen, 18 November 1882. Den 20 dezer hopen wij, door Gods goedbeid, den 868te geboortedag te rcogen gedenken van onze geliefde raoeder en behuwdmoeder SABINA BRUGGEMAN, Wed. W. Spiering. W. A. SPIERING en Echtgenoote. Oudertruuwd: HENRI HARTOG en Ter Neuzen Rotterdam ELISABETH SOESMAN. 16 November 1882. Eenige kennisgeving. Mijnen opiecbteu dank aan alien, waarvan ik blijken van belangstelling mocht ontvangen op 15 November. Axel, 18 November 1882. NEELTJE HAAK, wed. L. E. Kaijser. Belanghebbenden, bij de inrichting des grandes huitrieres te Ter Neuron, wordt bekena gemaakt, dat de heer L. AFFAl- ROUS is de eenige houder der conoessie door het Nederlandsche regeering verleend en een der voornaamste aandeelhouders van de Belgische Naam- looze Maatschappij genaamdGrandes Huitrieres de Zblande; dat al de nog te verrichten werk- zaamheden, die in verband staan met de conoessie alleen onder zijn toezicht en overeenkomstig de voorschriften van het Rijk kunnen worden uitgevoerd. De Directeur der inrichting Grandes Huitrieres te Ter Neuzen. L. AFFAIROUS. Openlijk dank brengen wij langs dezen weg aan den heer M. C. MULLER, Predikant bij de Ned. Herv. gemeenten te Sas van Gent en Philippine, daar hij, toen wij 11. Zondag laatstgenoemde ge- meente bezochten om zijne prediking te hooren, en de Godsdienstoefening reeds geeindigd was, nit eigen beweging dadelijk bereid was om in den namiddag nog eens op te treden, waaraan hij ook vers 20 b. Een aantal ingezetenen van Hoek. Hoek, 16 Nov. 1882. schipper Schuller, met een puike lading aan concurreerenden prijs, voor rekening van D. DE WITTE te Ter Neuzen. Door J. F. en CI. A. Carpreau, Direc- teuren van het Administratiekantoor, ge- vestigd te IJzendijke, zal in het openbaar worden verkocht: IOp Naandag den 4 December 1882, des namiddags om 2 uren, ten behoeve van den heer FRANpOIS Baron HEIJNDERIJCX, grondeigenaar te Gent grootendeels ter dikte van 1,50 tot 2 meters, staaDde in de bofstede van Leopold Storm, in het Klein Braband, gemeente Waterland- kerkje. De onmiddelijke nabijbeid van den grintweg maken het vervoer allezins gemakkelijk. 2 Op Woensdag den 13 December 1882, des namiddags om 2 uren, ten behoeve van den heer Baron OSCAR PIJCKE DE PETEGHEM, Senateur te Brussel: EENE GROOTE PARTIJ staande op den dijk, tusschen de Passageule en Eilandpolders, deel makende van de hof- stede bewoond door Jozef Wijfels te Wa- tervliet. De vergadering ter plaatse. 3 Op Bonderdag den 14 December 1882, des namiddags om 2 uren, ten behoeve van den heer Baron AMEDti PIJCKE DE PETEGHEM, grondeigenaar te Poucques (Belgie): EENE PARTIJ staande op de hofslede bewoond door Petrus Haverbeke, in den Ameliapolder gemeente Biervliet. De vergadering op het hofplein. 4 Op Vrijdag den 15 December 1882, des namiddags om 2 uren, ten behoeve van den heer Graaf DE LOEN D'ENCHEDE, sena teur te Orval (Luxemburg) EENE PARTIJ staande op den Passageuledijk en op den dijk in de richting naar het Mollekot, nabij de hofstede van Carel Johs. de Milliano en den Clarapolder te IJzendijke. De vergadering aan den Stelleput. 5 Op Zaterdag den 16 December 1882, des namiddags om 2 nren, ten behoeve van den heer CHARLES GODTSCHALCK, grondei genaar te Zillebeke (Belgie) ONGEVEER 200 STUKS staande op den dijk langs den grintweg van af Waterlandkerkje in de richting naar Klein Braband. De vergadering bij P. van Hoeve. 6 Op Dinsdag den 19 December 1882, des namiddags om 2 uren, ten verzoeke van den Dijkgraaf van de Groot- en Klein Zuiddiepe* polders staande op den Westdijk van genoemde polders nabij de Ponte-avance. De vergadering zal plaats hebben aan koop 1, nabij het hofstedeke van Himmesoete. 7 Op Douderdag den 19 December 1882, des namiddags om 2 uren, ten verzoeke van den Dijkgraaf van den Nieuwen Passageulepolder staande op den weg langs den zeedijk van af het withuis naar de voormalige Magdalena- sluis en langs het schor van de heeren Lippens aan den Kapetalen dam, te Biervliet. De vergadering bij de kinderen J. B. Caes. Gewone Borgstelling. ZEGT HET VOORT. Op Dinsdag den 28 November 1882, 's morgens om 10 uren, zal de Deurwaarder P, H. de Bidder te Hnist, ten verzoeke^ van den hoog welgeboren heer C. J. LE MASERE Graaf DE PAS, Grondeigenaar, wonende te Calais, publiek verkoopen waaronder eenige van 1,50 a 2 meter, geschikt voor klomp- en wagenmakers, in den polder Riet en Wulfs- dijk, achter de hofstede van Anthonie van Duijsse, landbouwer aldaar. Te vergaderen in den Speelwagen bij J. F. Maas. De koopers worden verzockl zich te voorzien van gegoede borgen. op Kaandag den 20 November 1882, des voormiddags ten half twaalf nren, ten verzoeke van de Gebroeders BAARS, te Hoofdplaat, van 38 stuks zware KOPPEN van Olmen boomen en SPAANDERS en 59 stuks gave WILGEN TRONKEN, liggende en staande op de weide toebekoorende aan L. Lamaitre, koop- man te Axel, gelegen te Axel, in den Noordpolder, nabij de stad Axel, alwaar men zal vergaderen. NOTAR1S DE SM1DT. TER NEEZENSCHE COURANT. VAN EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1