No. 1826. Woensdag IS November 1882, 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- VI aan der en. BINNEN LAND Door het ABONNEMENT. Per drie maandsa binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk 1,10. Dcor gelieel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaare, Poatdirec- teuren en Brievenbuskoudera a»st versebljot »iiuda(- en TriJdajafOBd ADVERTEN T]I ft N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10, Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE open. OHONT te "See Mcmbb. jPolitielt Overzicht. rijkschen eersten Minister Kalnocky, wat echter D. ...lenen, het d. ,.r*».- j' kunde der Europeesche mogendheden op een emit loopt, vermenigvuldigen met den dag en nemen zelfs in den laatsten tijd schrikbarend toe. Het valt kwalijk meer te verhelen, dat hunne tegenstrij- dige belangen, vooral in't Oosten, thans in botsiug zijn gekomen en de vrees ver van denkbeeldig is, dat de lang verwachte uitbarsting op til is. Wei beproeft men het onmogelijke om het geschil te verbloemen en deelde een Engelsch minister, des- gevraagd, aan 't Lagerhuis mede, dat er tusschen Engeland en Frankrijk vertrouwelijke gedachten- wisseling over Egypte plaats heeft en hij den aard daarvan nog niet kenbaar kon maken, maar wel- beschouwd komen alle voorstellen, door Engelands voornaamste vertegenwoordigers in Egypte ontworpen en thans aan Dufferin voorgelegd, neer op behoud, iu zekereu zin zelfs op verseherping van den buiten- landschen invloed op het bestuur van Egypte, en duidelijk met het eenige doel om Frankrijk, dat tot nog toe dien ir.vloed met Engeland deelde, op zijde te schuiven, terwijl men naar middelen zoekt om de pil te vergulden. De Fransche gezant te Louden, Tissot, wordt nu te Parijs verwacht om de regeering nader omtrent Engelands plannen in te lichten. Intusschen heeft do minister Duclerc nadrukkelijk verzet aangeteekend tegen de liande- lingen van den Engelschen controleur der geldraid- delen in Egypte, die daardoor verhiuderde, dat zijn Fransche collega den ministerraad bijwoonde. Du clerc hoopt te Londen met dit verzet zijn doel te bereiken en heeft den controleur, Bredif, gelast alsnog op zijn post te blijven om te bewijzen dat Frankrijk niet geneigd is zijn rechten prijs te geven. In Engeland begint de meening ingang te vin- den, dat de -regeering volstrekt geen plan had geliad om Egypte in te palmen, doch dat de omstandig- heden liaar wel daartoe dwiugen zouden. Met 't oog op Soodan is men van oordeel, dat nog in lang niet aan ontruiming des lands te denken is, terwijl de onbekwaamheid van den Khedive en zijne raadsiieden op 't gebied van bestuur en rechts- plegiug Engeland wel dwingen zou om zich ook daarraede te gaan belasten. Dientengevolge is in 't Lagerhuis door Northcote en als vervolg daarop door Lawson het voorstel aangekondigd, om het Huis te docn verklaren, dat het de noodzakelijk- heid erkent van inlichtingen omtrent de aanwending der Britsche troepen in Egypte eu van meening is, dat er geene krijgsverrichtingen mogen ondernomen worden, die den Egyptenaren verhinderen het be- heer te verkrijgen over hun eigen instellingen. De afgevaardigde Arnold zou echter het voorstel Northcote-Lawson bestiijden en voorstellen om het Huis te laten verklaren dat het van meening is, dat de aanwezigheid van Engelsche troepen in Egypte noodig is tot behoud van den vrede en de orde aldaar en om Egypte's zelfbestuur te verzekeren. Rusland gaat intusschen voort maatregelen te nemen om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn. Geruchten zijn er in omloop omtrent een saraengaan met Frankrijk en zoo zou het verbhjf van den bekenden geueraal Ignatieff te Parijs hiermede in verbana staau. Ook moet er een gesprek hebben plaats gevonden over den toestand tusschen den Russischen eersten Minister Giers eu den Oosten- In Oostenrijk is echter alles vrede en^ vriend- schap. In de Delegatie heeft de Ministet Kalnocky den toestand der buitenlandsche aangelegenheden uiteengezet en verklaard, dat volgsns menschelijke berekeningen de algemeene vrede niet gestoord kan worden. De begrooting voor „oorlog" is daarop met algemeene stemmen aangenomen. Intusschen hebben er dagelijks bloedige botsingen plaats tusschen de werklieden eu de troepen in de hoofdstad Weenen. Bij den laatsten oploop had er een bloedige worste- ling plaats tusschen ongeveer 1000 werklieden, waaronder ook vrouwen. Van weerszijden vielen vele gewonden en eerst laat in den nacht werd door vereende pogir.gen van politie, voetvolk en ruiterij de orde hersteld. Men vreest voor her- haling der rustverstoringen, daar wegens de hoog opgevoerde belastingen de ellende onder de be- volking zeer groot is. In de Vereenigde Staten van Noord—Amerika hebben de verkiezingen plaats gehad voor het congres. In 33 staten slaagde de democratische partij er in, liaar kandidaten te doen verkiezen. Het meest zal do thans bovendrijvende republi- keinsche partij het verlies in den staat New—Yors gevoelen, waar de democraten een meerderheid van 175000 stemmen hadden. Ter Neuzen, 14 November. Onder de in de laatste dagen alhier uit zee binnengekomen schepen hebben er vele, door de alom heerscheude stormen, schade bekoinen zoowel aan tuig, verschansingen enz. als met verlies van ankers, kettingen en sloepen. Ook in den Brakman verkeerden jl. Zaterdag twee met suikerpeeen beladen vaartuigen in nood. De Rijks-stoomboot Argus daarbij tcgenwoordig ver- leende hare hulp en sleepte beide in veiligheid. De vaartuigen behoorden te huis de eene te Philippine, de audere alhier en werden bevaren door schippsr De Mul en Dooms. Doordien de heer L. Affairous alhier is afgetreden als directeur der maatschappij Societe anonyme des grandes huitrieres de Zelaude is door de directie als haar vertegenwoordiger benoemd de heer Job. Acke alhier; tot opzichter der putten eu voor de teelt van oesters is alhier aangekomen de heer G. Boutin, met een tweetal vrcuwelijke werklieden van Arcanchon, om onder zijn toezicht de werkzaamheden te verrichten, die noodig zijn tot sorteoring en het verzenden der oesters. De verzending zal reeds spoedig een aanvang nemen, daar de oesters zich in een uitslekendcn toestand bevinden. Voor het beroep naar de Christelijke gere- formeerde gemeente te Colijnsplaat is door den heer A. Brink, te Almkerk, bedankt. /.amusing, 11 November. Heden had alhier plaats de aanbesteding van werken tot verdediging van den onderzeeschen oever van de calainiteuse Kleine Huissens- en Eendragtpoldars, behoorende tot de calamiteuse polders Margaretha c. a. De raining dezer werken bedroeg 27285. Ingekoinen waren de navolgende 10 insclirijvings- biljettenvan C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor 30900, G. Daane Bolier, te Sliedrecht, voor 30650, A. van de Beek, te Zaamslag, voor 30130, L. Koole, te Ter Neuzen, voor 30100, J. de Jonge, te Biezelinge, voor 30040, D. Tholens, te Hoek, voor 30000, H. Hage, te Middelburg, voor f 29900, V. de Clercq, te Selzaete, voor 29789, J. Tollenaar, te Ter Neuzen, voor 29739 en D. de Jong, te Ter i Neuzen, voor f 29700. Den 26 dezer zal alhier plaatshebben het ver- gelijkend exameu voor de betrekking van hoofd der openbara lagere school in den grooten Huissens- polder onder deze gemeente, aan welk ambt eene bezoldiging verbonden is van 850 gulden benevens vrije woning met tuin. Aan het examen zal worden deelgenomon door de hh. Onnekens te Bruinisse, Schouten te Hon- tenisse en Severija te Amsterdam. Van den heer Kuijperi, predikant te Sluipwijk, nu eergisteren over drie weken bij de hervormde gemeente alhier beroepen, werd heden bericht ont- vangen, dat hij bedankte. Uulst, 13 November. De omnibusdienst Wals- oordenHulst zal worden uitgevoerd door den beer Luijk van Hansweert. Of de onderneming publiek is aanbesteed door de concessionarissen van den spoorbootdienst WalsoordenVlake, en boven- genoemde heer de minste inschrijver was, dan wel of men denkt, dat er te Hulst of Hontenisse niemand zou zijn, geschikt om den dienst uit te voeren is ons niet bekend. Wij hopen op goede paarden en goede rij- tuigen zonder bluf, en dat geen bui tenge wone voorvallen zich voordoen, die den aanvang van den dienst op 1 Januari 1883 bepaald mochten vcrtiagen. In de jl. Vrijdag gehouden zitting der Provin- ciale Staten in deze provincie, zijn behalve de reeds vermelde, nog de volgende besluiten genomen: 1°. Om den afstand der palen voor de door Jhr. P. H. A. Martini Buijs, te Rotterdam, in den Anna Jacobapolder op te richten eendenkooi te bepalen op 625 meter. Aangenomen met alge meene stemmen. 2®. Tot het verleenen eener subsidie van 2000 ten behoeve van de in 1884 te Amsterdam te houden internationale laudbouwtentoonstelling. Aan genomen met 34 tegen 6 stemmen. 3°. Tot vereeniging van de Anna Jacoba— Willem en Kramerspolders. Aangenomen met 21 tegen 19 stemmen. 4°. Tot calamiteus-verklaring van den Lsen- dert Abrahampolder- Aangenomen met algemeene stemmen. 5». Om aan de maatschappij voor den aanleg eu do exploitatie van een stoomtramweg van Bres- keus naar Maldeghem, met een zijtak naar Sluis, gedurende 10 jaren eene jaarlijkscbe bijdrage te verleenen van 6000. Aangenomen met 37 tegen 2 stemmen 6°. Om iu beginsel te besluiten hoogstens 100,000 beschikbaar te stellen voor rentelooze voorschotten tot aanleg of verbetering van wegeu en in de aanstaande zomervergaderiug over de TER NEIJZENSCHE COM?.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1