No. 1825. Zaterdag 11 November 1882. 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND abonnement. Fer drie maandea binnen Ter Neuien f 1,—-• Boot het geheele Kijk 1,10. Dcor gelieel Belgie f 1,40. Men abouneert rich bij alle Boekhandelaar*. Poatdireo- teuren en Brievenbushouders toSad versaMJnt Blaudag- eci TriJdasfatoBd ADVEETENTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinsdag en Vrijdag aanatddag U5J1E crea. B!| dezc conrant befaoort een bijvoesrsel. OST tus Tep Ketwess, JPolitieb; Overzicht. In Frankrijk is de toestand overanderd. voormalig 5® district, 1® premie voor de beste baat- of kalfdragende koe, le premie voor bet naar men zeide, zoo wrced en zoo lafhartig as een hyena, hij had de moordenaars losgelaten, de gevangenen laten folteren, hij had nooit een paard schoonste rand van 1 tot 2 par en dm voor het En nu? Nu is Arabi grootste getal rundvee; aan In den durven bestijgen enz. H. Hartog te Ter Neuzen, 2® premie voor het schoonste stuk rund vee uit dit district; aan Jac. Donze te Ter Neuzen, 2® premie voor de beste baatgevende of kalfdra- gende koe; aan J. van Boven te Ellewoutsdijk, aanhangerT zhn ellendige wreedaards, die den armen 1® premie voor bet schoonste stuk rundvee van Arabi in den kerker schandelijk mishandeleu. bmten bet district aangevoerd; en aan A. de Meij te Zuiddorpe, die voor bet grootste getal vansens. laf, hij Khedive folterde en zijn iongsten Mimsterraad heeft de Minister-voorzittcr Engelands vriend, die niets vuriger voor zijn vader- medegedeeld, dat er tusscben eenige Europeesche land wenscbt dan Engelands recbtvaardi^ bestuur; mogendbeden onderhandelingen plaats hebben over hij was niet gruwzaam niet een stap bij Zwitserland om het tot een scherper niet; integendeelTewfik, de toezicht te brengen over de omwentelingsmannen, -L - die uitgeweken zijn op haar gebied. Van Duitscb- Arabi ln land en Rusland moet het voorstel zijn uitgegaan Arabi is niet meer de domme, zeilzuchtige teilah tot die onderhandelingen, die tot dusver gevoerd van vroeger, doch een man van vormen, vol tact Bij Burgem. en Weth. alhier is bencht inge- zijn buiten Frankrijk om. Men zal zich herinneren, en geestkracht, bij beeft zulk een uitmuutend komen, dat de beer R. Bnukman, te ulrum, voor dat Rusland in Maart 1881, naar aanleiding van geheugen, dat bij al wat er maanden geleden in zijne benoeming als onderwijzer aan de openbare den moord op Alexander II, het denkbeeld beeft Ministerraden behandeld werd, nog woordelijk her- school in de kom der gemeente, beeft bedankt. geopperd van eene samenkomst over gemeenscbap- halen kanhij is zoo arm als Job en zijn tamilie Gedurende de eerste hedft der maand October pelijke maatregelen tegen de omwentelingsmannen leeft in de pijnlijkste ellende. Dit alles wor^t in jg (jQor ^et poatkantoor alhier de volgende onbe- en dat daarvan evenmin iets gekomen is als van ambtelijke telegrammen uit Egypte gemeld, blijk- steUjare brief verzonden aan bet adres van: Koster eene herziening der uitleverings-verdragen. Het baar met een doel- Zou men het op den Khedive te jjoskoop. toen gedane voorstel, ofschoon door Duitschland gemunt hebben, of zou men den Sultan schri z hegft jj q Koster, ontvanger der ondersteund, is afgestuit op verzet van Frankrijk willen aanjagen, omdat volgens het voorloopige belastingen en accijnsen te Breskens c. a., en Italie, die zulke maatregelen onvereemgbaar onderzoek meer en meer vast staat,, dat des Sultans benoemd tot 01jtv a derzelfde middelen te achten met bunne wetten en ook alle persooubjke deelneming aan Arabi s staatsgreep buiten alle yjanen c a vrijbeid en elk vrij verkeer der volken onmogelijk zou hebben gemaakt. De Zwitsersche regeering moet nu ook bepaald geweigerd hebben de voor- gestelde maatregelen te neinen en opgemerkt, dat er geen reden was, waarom zij het voorbeeld zou geven. Laat Engeland en Frankrijk voorgaan door alle vreemde omwentelingsmannen, die binnen hun grenzen tegen andere landen stokenover de grenzen te zetten. Intusscben zal de kwestie, of bet Ministerie Duclerc zal gedwnngen worden af te treden, waarover de bladen in den laatsten tijd strijd voerden, waarschijnlijk beslist worden door den uitslag van de belangrijke bespreking over de beweging der omwentelingsmannen, die beden, bij de hervatting der werkzaamheden door de Kamer, zal plaats hebben. De regeering zal een verklaring omtrent bare binnen- en buitenlandsche staatkunde overleggen en daarop een stemming van ver- trouwen vragen. Uit EngelanJ wordt gemeld dat ondanks de terughoudenheid der regeering in zake Egypte, deze zich toch gedwongen ziet bij het gewone vraag- en antwoordspel in het Lagerhuis nu en dan iets los te laten, dat of ontkennend, of in tegenspraak is met vroegere antwoorden. Thans heeft Northcote het voorstel aangekondigd om het Lagerhuis te doeu verklaren, dat het Huis recht heeft op meer inlichtingen over den aard en duur van bet gebruiken van Britsche troepen in Egypte en de kosten daarvan, dan het tot heden verkraeg. Engelands gedragslijn in Egypte schijnt nog niet afgebakend. Er heerscbt steeds een vreemde tegen- strijdigheid in de verklaringen en handelingen van de regeering en het lijkt soms alsof zij feitelijk niet weet, wat zij doen moet, wat zij wil. Het heet nu weder, dat Engelaud aan de mogendheden bet voorstel gedaan heeft om de onderhandelingen over de regeling in Egypte nit te stellen tot dat het geding tegen de hoofden van den opstaud zal afgeloopen zijn. Met het oog op den omkeer die er in de openbare meening in Engeland ten gunste van Arabi plaats heeft, is dit niet on waarschijnlijk. Vroeger was er geen misdaad, geen ondeugd, waar- van de ^muiteling" niet bescbuldigd werd; hij was, buiten alien twijfel is. Uit Turkije wordt gemeld, dat van de voorgestelde hervorming wel niets zal komen, daar alles te veel van de willekeur des Sultans afbangt. De Turksche regeering blijft intusschen bare recbten op Tunis handhaven. Zij gaf haren gezant te Parijs opnieuw last er op aan te dringen, dat de nieuwe Beij niet benoemd kan worden zonder des Sultans goed- keuring. Zij zal tot de mogendheden een schrijven richten met beklag dat de baar bij het Berlijnsche verdrag opgelegde bepalingen, door baar wel zijn nageleefd, maar nu vruchteloos do uitvoering af- wacbt van de andere, ten haren eigen bate strekkende artikelen in dit verdrag. De herrormingen in Aziatisch-Turkije laten zich echter wachten en uit Van komen berichten van wanorde en geweld, van aanvallen door rooverbendcn zonder dat de Armeniers eenige bescherming van Turkije kunneu verkrijgen. Rusland moet plan hebben om naar Erzerum en Van op te trekken teneinde de orde te herstelleu fer Neuzen, 10 November. Op de veemarkt waren, vermoedelijk teugcvolge van het onaangename weder, slechts aangevoerd 19 paarden, 32 koeien, 92 schapen en 48 varkens. De koeien en varkens vonden gretig koopera tegen flinke prijzen. Preinien zijn uitgeroiktaan V. Cortvriendt te Hoek, voor den schoonsten dekhengst; aauF. Maas te Hoofdplaat, le premie voor het schoonste ruin- paard, (2® premie niet toegekend); aan P. Diele- man Wz. te Hoek, voor bet grootste getal paarden en 2e premie voor bet schoonste merriepaard; aan F. Dieleman Pz. te Hoek, 1® premie voor het schoonste merriepaard en 2® premie voor bet schoonste rund van I tot 2jaar; aan J. P. Scheele te Ter Neuzen, 1® premie voor bet schoonste jong paard en voorts die voor het grootste getal schapen; aan Jos. de Clerck te Ter Neuzen, 2® premie voor bet schoonste jongpaardaan G. Dees te Ter Neuzen, 1® premie voor bet schoonste stuk rundvee uit het In de crimineele terecbtzitting van bet gerechts- bof te 's Gravenhage werd gisteren behandeld de zaak tegen M. d. R., bescbuldigd van op 18 Augustus 11. te Groede uit een kabinet in de woning van P. v. M., bij wien zij in dienst was, door middel van braak een som van ruim f 60 en eenige andere zaken ontvreemd te hebben. Op het punt van naar Amerika te vertrekken (zij had reeds plaata genomen), werd zij nog tiidig gearresteerd. De advocaat-generaal Mr. Gregory requireerde tegen haar een celstraf van 1 jaar. De advocaat Mr. Enderlein riep de clementie van den Hove voor de beschuldigde in. Bij Kon. besluit is aan H. C. J. Dominicus machtiging verleend tot het gelijktijdig bekleeden der betrekkiugen van sub-ontvanger der accijncen van het kantoor Hansweert en secretaris der ge meente Schore en Vlake, en is hem tevens ver- gund zijn woonplaats te Kruiningen te houden. In de klassis Middelburg, die bestaat uit 21 gemeenten met 30 predikanten, zijn thans niet minder dan 16 vacatures. Die te Zoutelande duurt reeds 13 jaar, te Biggekerke 9 en te Arne- muiden 8 jaar. In het kiesdistrict Gouda is tot lid van de Tweede Kamer (vacature Patijn) gekozen de heer Mr. K. A. Godin de Beaufort, met 1690 stemmen, De heer Fortuyn Droogleever verkreeg 887 stemmen. In de Woensdag gehouden zitting der Tweede Kamer is ingekomen het bericbt, dat de heer Sickesz ontslag heeft genomen als lid der Kamer met ingang van 13 dezer. Naar men verneemt, zullen de postboden ten platten lande, die den zwaren last der post- pakketten niet langer op de tot dusverre gevolgde wijze kunnen torschen, vanwege de postadministratie groote manden bekomen, die zij als mars op den rug kunnen dragen. Uit Lowestoft is aan don reeder M. Parser een telegrafisch bericbt gezonden, dat door Engel- sebe visschers aldaar netten, touwen en brails zijn aangebrachtafkomstig van de Scbeveuingscbe TER NEUZENSCHE COLRANT. OH i "Twnimi rHdimmr - B

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1