ESSStr bs jg«i»°kw s-rss AANKOND1GING. Woensdag 8 November 1882 22e Jaargang. c voor Ligojer met de Raart -i- - w-w-jj. BINNENLAND. No. 1824. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuien 1,-—. geheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonaeert tieh bij alle Boekhandelaara, teuren en Brievenbuskoudera Door ket Poatdirec- SSSt bled weraehljnt »ln«da*- era Vrljdagavond A DY E ST E Nil N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,19« Grootere letters warden naar plaatsruimte berekend, Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendtn niterlijk Dinadag en Vrijdag HfflmlddiBg DH1E open* 6, BHOHT Ter Neouaen. Btjj dezc conrant beboort een bljmgsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- meente Zaamsl AG, brengen ter kennis van belangheb- Engeland is in Egypte opgetreden als een mogend- heid, welko daar groote belangen te behartigen heeft en wil die belangen niet op het spel gezet Het plan van den Khedive om, met bebulp zien. van den tot generaal-opperbevelhebber bevorderden Baker-pacha, de legerhervorming geheel op eigen benden, dat overeenkomstig 1 van Art. 14 van het gezag te regelen, is reeds in duigen gevallen sedert Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, r>'11*1 Provinciaal blad no. 85 van 1881, gedurende een maand, en wel van 9 dezer maand tot en met 9 December e. k., dagelijks op de werkuren ten ge- meentehuize voor ieder kosteloos ter inzage ligt de in zijn geheel; alsmede dat binnen dien termijn schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Raad. den 8 November 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. JPolitieb: Overzicht. Door Gedepnteerde Staten dezer Provincie is tot In klerk ter provinciale griffie van Zeeland benoemd de heer A. Hammacher te Groede. Z. M. de Koning heeft als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevredenheid de bronzen medaille en een loffelijk getuigschrift, ingesteld bij Kon. beslnit van 22 Sept. 1855 no. 64 toegekend aan: L. C. W. Defize, 2e luit. bij het 3e reg. inf. te Vlissingen, wegens het met levensgevaar redden van een drenkeling op 27 Sept. jl. Benoemd tot ontvanger der rechten en accijnzen en haven- en schutgelden op het kanaal door Walcheren te Vlissingen P. A. H. Beudt, verificateur te Amsterdam. Het, aan den heer De Groof, te Vlissingen behoorend barkschip *Poel," kapitein Abrahamsen, komende van Riga en bestemd naar Middelburg met eene lading hout, is in de Oostzee bij Bornholm overzeild door het Zweedsch barkschip ^Wilhelm Gijnther." Met aanmerkelijke schade en vol water, Engeland, zooals de minister Dilke in't Lagerhuis mededeelde, zijn wensch heeft te kennen gegeven om bij de regeling dezer kwestie geraadfdeegd te worden. Men meeut te Londen natuurlijk, dat deze wensch als een bevel beschouwd zal worden en twijfelt er over 't, algemeen geen oogenblik aan of lord Dufferin, die te Konstantinopel zooveel succes had, te Kai'ro zijn roep van tact en talent ook wel zal weten te hanahaven en den Khedive tot reden brengen. In Prankrijk hoort men sedert eenige dagen niets meer van bommen- en dynamietgeschiedenissen. Te Lion zijn eenige personen in hechtenis genomen en te Marseille zijn eenige oproerlge biljetten a1an- - het schip te Karlsham ^"VVind.^r-o™ bezworen. (Z™le°) binnengebracht Persoonlijke ongelukken wordt echter de rust te Parijs door bebben met plaats gehad. Daarentegen De stoomboot Claud Hamilton, varende tusschen Harwich en Antwerpen, ontmoette Donder- Steeds blijft men bij alle wereldgebeurtenissen groote werkstakingen in gevaar gebracht. Komt met ontzag naar het Oosten staren, waar de don- j het deze'huune wwkplaatsen, dagochtend jl. in de Noordzee het Engelsche schip fn6 iaidoorTietPEuroLsle kairtenhuis van I waardoor 40000 lieden broodeloos zouden worden. George Bewley, dat daags te voren in een storm en wordt de tusschcnkomst van een man met vaste 1 nauwlijks gezega te^ womem i.b hand en wil noodig geacht om den opkomenden storm te bezweren, en toch hoelang zal het nog duren. Met elken stap in die richting vermeerde- ren de moeilijkheden en wordt het bezwaaarlijker om aan zoovele tegenstrijdige belangen der groote mogendheden tegemoet te komen. Een nieuw bewijs hiervan geeft Engeland met de zending van lord Dufferin, Engelsch gezant te Konstantinopel, van naar Egypte, waardoor de van meer dan eene zijde militaire maatregelen neemt. In e mge s e volgehouden meening wordt bevestigd, dat alles maar Lagerhnis deelde de minister hike me e, a wee niet zoo grif en vooral zoo spoedig zal afloopen, Russische ingemeurs het grondgebied van Herat wilden betreden om opmetmgen te doen. Le over- Uit "RusTand" wordt gemeld, dat in verband metvier 's morgens tot des middags vergeefsche moeite de zeer merkbare herieving van de nihilistische hadden gedaan, daar de touwen steeds afbraken. beweging, nieuwe maatregelen zijn genomen tot de Enkele passagiers werden ongeduldig en verlang- bescherming van den Czaar. Niemand in zijn den, dat de stoomboot het wrak aan zijn lot zou omgevir.g weet 24 uren van te voren, waar bij overlaten. De kapitein verklaarde echter, dat h:j verblijf zal houden en waarheen hij gaat. Berichten j dit niet zou doen, zoolang hij nog een pond koleu uit Weenen bevestigen, dat het Russische ministerie aan boord had. Eindelijk was de, ketting aan het oorlog in verschillende deelen van 't Rijk wrak bevestigd en kon het naar de reede van als de optimisten wenschen en daarom gaarne ge> looven. Dit feit heeft zoowel te Konstantinopel als te Kairo groote ontroering verwekt, want het is ongehoord, dat de gezant eener vreemde mogend- heid uit de rijkshoofdstad naar de hoofdstad van een vazalstaat wordt verplaatst. Toen dan ook de Sultan het bericht der reis vernomen had, ontbood hij zijne ministers ten paleize, waar een langdurige beraadslagiug plaats had. Na afloop had hij een kort onderhoud met Dufferin, waarbij deze zeide, dat de gezondheidstoestand van den Eng6lschen zaakgelastigde te Kairo, Malet, de voornaamste oorzaak van zijn vertrek was. Met die uitvlucht heeft de Turksche regeering echter geen genoegen genomen, maar haar gezant te Londen gelast om aan de Engelsche regeering opheldering te vragen Tevens heeft zij besloten om ook een Turksch commissaris naar Kairo te zendan. Het verblijf van lord Dufferin te Kairo zal voorloopig tot kerst- mis duren. Hij zal daar de leiding der zaken op zich nemen en den Khedive, die door Engelsche bajonetten op zijn troon hersteld is, volgens de Times moeten beduiden, dat deza zich nu niet moet Vlissingen worden gesleept. Van 3 uur's morgens tot 7 uur 's avonds had de bemanning zich aan het reddingwerk gewijd, zonder een beet over de lippen te krijgen. De bemanning van de George heden in Afghanistan weigerden hun echter de Bewley telde 18 a 20 koppen. vergunning. Gladstone verklaarde dat Engeland zich buiten de zaken van Soedan zou houden. Tar Neuzen, 7 November. Aan het Rijks-telegraafkantoor alhier werden in de vorige maaud behandeld 1890 telegrammen: verzonden werden 783, ontvangen 536, opgenoraen en overgeseind 571 telegrammen. Axel, 6 November. De predikant bij de chris- telijk gereformeerde gemeente alhier, de heer J. A. Goedbloed, heeft voor het beroep naar die gemeente te Zierikzee bedankt. Axel, 7 Nov. Heden morgan benoemde onze gemeenteraad tot onderwijzers aan de openbare school alhier, de heeren C. M. Geluk, thans te Oud Sabbinge (Wolfaartsdijk) en A. W. Wisse, te Schoondijke. Tot keurmeester van visch, in plaats van wijlen inbeelden een zelfstandig regent geworden te zijn. den hser Rolff, werd benoemd de heer C. Minjon. Wij ontvingen het eerste nummer van de te New-York verschenen Nieuws— en Handels— Courant, (J. van 't Woud, directeur en uitgever). Volgens het woord van inleiding is het groote doel om de banden van afkomst tusschen de talrijk over Amerika verspreide Hollanders, zoowel als met het Moederland, nauwer toe te halen, door het verspreiden van nuttige kennis, zoowel van de Amerikaansche als Hollandsche toestaDden, ten einde daardoor tot een vraagbaak te worden voor hen, die door immigratie naar Amerika of het aanknoopen van handelsbetrekkiugen met het moe derland, den Hollandschen geest levendig willen houden en zooveel mogelijk uitbreidenop politick en godsdienstig gebied stelt zij zich boven de paitijen; op handelsgebied onder de vlag van den vrijen handel. Zij bevat o. a. eene belangrijke vingerwijzing, dat de aanzienlijke handel en scheepvaart tusschen Amerika en onze Oost- en West-Indische bezittingen, nu bijna uitsluitend door vreemdelingen en onder vreemde vlag gedreven, bij eenige energie gemakke- TKIt NEIIZENSCHE COIMNT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1