No. 1823 Zaterdag 4 November 1882. 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLA.ND, ABONNKMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door kat jeheele Bijk f 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhaodelaara, Pootdireo- teuren en Brievenbuakoudera advebtent:i£n. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tea dan niterlijk Dinsdag en Vrijdag samiddag BRIE urea. Bit Mad Tersehljnt Blnsdaf- ea TrlJdafaTosd bij Jl. K. B H O N T t® Ter Nemen. Bij deze conrant beboort een bljroegael. JPolitieli Overzicht. Vertolkten voor een jaar of twee de berichten uit Frankrijk steeds hoog gespannen verwachtingen, een geest vol vertrouwen in de toekomst, thans is het tegenovergestelde waar. De beroeringen der laatste dagen hebben in alle kringen groote ontstel- tenis en een sombere stemming gewekt, zoodat zelfs onder de gematigde afgevaardigden en onder de gegoede klassen de neiging aangroeit tot een terugkeer naar Gambetta's regeering, uit vrees voor het roode schrikbewind. Het is dus mogelijk, dat de indertijd zoozeer verguisde en klein gemaakte Gambetta nog optreedt als redder des vaderlands, wat door enkelen kort na zija aftreden als minister reeds is voorspeld. Tijdingen van nieuwe wanorde lijkheden, vau het ontvangen van dreigbrieven, het aanplakken van oproerige biljetten, van het gevan- gen nemen van verdachte personen, enz. zijn weder uit verschillende plaatsen ontvangen. Zelfs in de Fransche hoofdstad zijn in de omstreken van de beurs, in de voorstad Saint Germain en elders door de politie verscheidene aanplakbiljetten afgesckeurd, welke eindigden met de woorden ,/Dood aan de uitzuigersLeve de sociale revolutie Alle stedelijke en rijksgebouwen worden nalOuurdoor de politie bewaakt en de bank heeft zelfs alle keldervensters van haar gebouw laten dichtmetselen. Intusscben heeft de regeering het noodig geoordeeld om de gemoederen tot kalmte aan te sporen, door te laten verklaren, dat er verband is tusschen al die dreigbrieven en die bommen- en dynamiet aan- slagen en dat alies uitgaat van een bestuur, dat over de grenzen zijn zetel heeft, doch dat de regee ring vast besloten is om alle beroeringen snel en krac'ntig te onderdrukken en daartoe ook ten voile de macht bezit. In Rusland begint onder de omwentelings mannen ook weder beweging te komen. Hunne bladen, die naar 't schijnt, in weerwil van alle ontdekte geheime persen, nog altijd gedrukt kunnen worden en geregeld verschijnen, deeien thans de proclamatie mede, waarin een opstand als spoedig te verwachten wordt voorgesteld. Zij eischen verbetering van het lot der naar Siberie gezonden staatkundige misda- digers, waaronder honderden zijn, die zonder vorm van proces bij wijza van voorzorgsmaatregel uit den kring hunner familien zijn gerukt, alleen omdat zij verdaclit werden van nihilisme en zich vrij over de openbare zaak hadden uitgelaten. In Italie zijn bij de verkiezingen bijna al de kandidaten der progressisten of republikeinen geko- zen. D8 uitslag is niet gunstig voor de regeering en werd zeker na de verkiezings-rede van den minister-president, Depretis, te Stradella gehouden, die in 't buitenland overal werd goedgekeurd en waarin deze zich op een ongunstige wijze ever de republikeinen uitliet, niet verwacht. De rede door zijn tegenvoeter, Nicotera te Napels gehouden heeft daar en in het geheele land meer instemming gevonden. Uit Turkije wordt gemeld, dat de Sultan aan den Perzisciien gezant verklaard heeft, dat Perzie van Obeidullah geen overlast meer zou hebben. Hij zou in een vesting opgesloten worden en zijn zoon als gijzelaar naar Konstantinopel komen. Nog steeds is men in 't duister omtrent Enge land's plannen ten opzichte van Egypte. Men houdt het voor zeker, dat Engeland aanspraak zal maken op 't recht om 't Suez-kanaal te beschermeu en te bewaken en daartoe bezettingen zal blijveu houden aan de monden van 't kanaal te Port-Sail en te Suez, welke plaatsen dus Engelsche vestingen znllen worden evenals Aden, Gibraltar en Malta. Men hoopt Turkije en de andere belanghebbende mogend- heden dan op een of andere wijze tevreden te kunnen stellen. In Egypte zelf neemt men de overwinningen van Madhi de valsche profeet in Opper-Egypte ernstiger op dan in Engeland. De regeering besloot qm zooveel zwarte troepen aan te werven als doenlijk was en deze tegen hem te doea optrekken. Overi- gens doet de regeering alle moeite om den werke- lijken toestand te verkleinen en houdt de regeering daarom onrustbarende berichten uit Soadan geheim. De vroegere bestuurder verklaart in een rapport, dat er 20000 man noodig zijn tot het dempen van den opstand in Soedan. De kosten raamt hij op 2 millioen pond sterling. Baker pacha de Turksche Engelsche kolonel, thans Egyptisch gene- raal en opperbevelhebber, acht 10000 man voldoeude en gelooft. dat die macht binnen drie weken naar 't Zuiden zal kunnen vertrekken. De ministerraad heeft voorts Baker pacha's ontwerp tot legerher- vorming met eenige kleine wijzigingen aangenomen. Ter Neuzen, 3 November. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoor- weg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om aldaar te lossen of te laden Januari. 26 Februari. 20 Maart. 31 April. 29 Mei. 29 Juni. 38 Juli. 34 Augustus. 34 September 32 October. 32 305 10 r. ij., 6 s., 5 k., 4 m., 11, 7 r. ij., 7 s., 3 m., 3 k. 11 r.ij.,9s., 7 in., 3 k., lh. 10 m.,9s.,5 r.ij.,4k.,l h. 12 m.,9s.,5r.ij2h.,l k, 14 m., 10 s., 8 r. ij.,5 h.,lk. 10 m., 10 s., 9r. ij.,4 k.,lh. 9m.,9s.,8r ij.,5k3h llr.ij., 8 s.,6 m.,5 k.,2h. 9 s., 8 m., 7 r. ij., 7 k., 1 oesters. 35665 27926 42496 38378 39178 46498 43362 39166 38749 41268 392686 Uitgevaren zijn: in Januari 24, Februari 17, Maart 32, April 29, Mei 27, Juni 35, Juli 37, Augustus 26, September 27 en October 28 zee schepen. Kloosterzande30 October. Heden avond omstreeks zeven ure werd in zuideiijke richting brand gezien. Als gewoonlijk werden velerlei gissingen gemaakt: waar thans weder de vlammen hare vernielende werking deden gevoelen, toen tamelijk spoedig het bericht kwam, dat huis en stal van den werkman Van Kouteren te Kuitaart door brand veruield waren en geen verder gevaar meer te duchten was, weshalve hulp van meerder brandspuiten onnoodig geoordeeld werd. Nadere berichten ontbreken alsnog. Philippine, 1 November. Sedert 12 April dezes jaars tot heden, heeft zich in deze gemeente geen enkel sterfgeval voorgedaan, terwijl daarentegen in de 10 afgeloopen maanden 35 aangiften van geboorte hebben plaats gehad, tegenover slechts 4 aangiften van overlijden. Het gerechtshof te's Gravenhage heeft gisteren veroordeeld F. v. d. V., uit Axel, ter zake van diefstal in een bewoond huis met behulp van een valschen sleutel, tot 4 maanden eenzame opsluiting. Men schrijft uit Bath: Maandagmiddag kwam van Hansweert over den vloed en voor den wind het Belgische aakschip //Gent", kapitein B. J. Wemmers, geladen met 200,000 kilo zwavelkies en 220,781 kilo rondijzer toen het, ter hoogte van de le witte ton in 't nauw van Bath zijnde, tegen een onder water drijvend wrak aanstootte, zoodat het onmiddelijk in de diepte zonk. De equipage, uit 4 man bestaande, had nog tijd de boot los te gooien, doch alles ging zoo spoedig, dat zij genoodzaskt was over boord te springen om met zwemmen haar leven te redden. Het wrak zit kort bij het gezonken schip z/Geertje Alberts", zoodat het vaarwater, reeds nauw genoeg, zeer bemoeilijkt wordt. De aak is vermoedelijk totaal weg, wijl zij zelfs bij laag water niet bovenkomt. Met het oog op den bevredigenden gezond- heidstoestand van dea Minister Van Lijnden, zal, naar wij veruemen, het interimair baheer van het departement van financien weldra opgeheven worden. Bij de jongste stormen zijn een elftal mannen van den Texelsche loodskotter no. 3. als offers gevallen in de trouwe uitoefening van bun zoo gevaarlijk beroep. Acht weduwen en 25 kinderen zijn onbezorgd achtergelaten. Zou het de plicht van den Staat niet zijn om daarvoor te zorgen. Z. M. de Koning heeft den bekenden sergeant Musquetier benoemd tot tweeden secretaris van het Koninklijke domein Oranje-Nassau. Indien het gerucht waarheid bevat, staat de kans om den voortvluchtigen graanhandelaar Engels in handen te krijgen niet zoo goed als men aan- vankelijk had verwacht. Twee dagen na zijn ver- trek uit Amsterdam zou hij namelijk te Hamburg scheep zijn gegaan naar Buenos-Ayres, waarmede ons land geen uitleveringstractaat heeft. Het formulier-ontvangbewijs van aangeteeken- de brieven, dat onlangs werd ingevoerd, maar al gemeen bedenking ontmoette wordt weder afgeschaft. Tot het oude formulier zal worden teruggekeerd reeds ontvingen de postkantoren den last om al dadelijk naam en woonplaats van den geadresseerde weder op het ontvangbewijs in te vullen. RECHTSZAKEN. Arrondissenients-reehtbank te Midiielburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 31 October de volgende vonnisaen uitgesproken J. H., te Ter Neuzen, is wegens opzettelijke rerbreking van afsluiting gepleegd door iemand benedan de 16 jaren, doch met oordeel des onder- scheids veroordeeld tot 3 dagen celstraf. TER NEIIZENSCHE C0UR4NT. Maand. Getal. Geladen met: K. m. inhoud. In deze kolom beteekenen de letters: r. ij. raw ijzer, s. stukgaederen, k. kolen, m. menerie, h. hant, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1