BEKEIBMKIHG. No. 1822. Woensdag 1 November 1882. 22e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch- Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Per drie mundsn binnen Ter Neuzen 1,—. Door ket geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaare, Postdireo- tearen en Brievenbaikouders ADVERTEN TJI 4 N. Van 1 tot 4 regele f 0,40. Voor elke regel meer 0,104 Grootere letter* worden naar plaatsraimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tendei uiterlijk Dincdag en Vrijdag ■amlddag BRIE area. D(t blad vcrwhljnt Blnsdag- en VrIjdn*avond bij A. A. BHORT te Ter Neaxea. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, 8 Novem ber 1882. Ter Neuzen, 24 October 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F*olitieli Overzicht. In alle landen van Europa, die er een grond- wettige staatsregeling en volksvertegenwoordiging op nahouden, worden weder, nu het zomerjaarge- tijde voorbij is, de voorbereideude maatregelen getroffen voor een wettige regeling der staathuis- houding. In Engeland zijn de zittingen van het Hooger- en Lagerhuis hervat met een voturn van dank aan 't leger aan te nemen. llet Hoogerbuis is daarop uiteengegaan tot 10 November, maar in 't Lager- huis is bet vragen- en antwoordenspel opnieuw begonnen ouder de leiding van den Minister Dilke. De gewone niets zeggende antwoorden behelsden, dat geen overeenkomst is getrolfen nopens de kosten van het bezettingsleger in Egypte dat niet ambte- lijk kennis is gegeven van het verdrag tusschcn Frankrijk en Tunis dat de Khedive zelf Baker tot bevelhebber van 't Egyptische leger wenschte en Engeland daartegen geen bezwaren inbrachtdat over de samenstelling van het Egyptische leger Engeland niet werd geraadpleegd en in Soudan, Opper-Egypte, de rust gesloord is, maar de berich- ten der dagbladen overdreven zijn. Voorts heeft Gladstone verklaard, dat Engeland in de Egyptische kwestie niet meer dezelfde verplichtingen tegenover de overige mogendheden heeft als zes maanden geleden, welke merkwaardige verklariug wel stof tot beschouwingen zal opleveren. In Turkije zal Said—pacha de door hem voor- gestelde hervormingen uitvoeren. De Sultan heeft hem daartoe gemachtigd. Het geestelijk opperhoofd der Mahomedaansche priesters heeft daarorn zijn ontslag geuomen. Iumiddels is er geen geld voor- handen om den eersten termiju der Russische oor- logsschatting te belalen, en heeft de 'J'urksche regeering twee maanden uitstel gevraagd, wat Rus- land echter weigert. Hit Egypte wordt gemeld, dat de klachten der Europeanen in het binnenland over mishaudeling en wanbetaling van de zijde der inboorlingen dagelijks toenemen. Men denkt over eene algemeene ont- wapening van het Egyptische volk. Intussehen volgen de verontrustende berichten uit Soudan, Opper-Egypte, elkaar met bliksemsnelheid op. De valsche profeet, Mahdi, heeft de Egyptenareu in 't Gadingebergte overrompeld en hen ten eenen- male verslagen. De geheele Egyptische strijdmacht, twaalf duizend manschappen onder Yarsocf- Pacha, werd eenvoudig vermoord. Slechts een officier en zevenentwintig manschappen slaagden er in te ontkomen. Hij rukt thans met zestig duizend man naar 't noorden op om Khartoem te veroveren, dat slechts door duizend man wordt verdedigd. Men verzekert, dat de bevolking groo- tendeels op de hand van Mahdi is. Hij wil de opper—Egyptische gewesten vrij maken, wellicht ook onder zijn schepter brengen, en de bcweging heeft das evenzeer een staatkundige als een gods- dienstige beteekenis. Men ducht, dat deze beweging veel belangwekkender en ook veel gewichtiger zal blijken te zijn, dan het onbeduidende opstandje van Arabi. In Arabi's geding is 't bericht van belang, dat advocaat Broadley in 't bezit is van al zijn papieren, die, gedeeltelijk door zijn vrouw ver- borgen, hoofdzakelijk door de bemoeiingen van zijn zoon bijeen werden gerakeld. Men zegt, dat er stukken onder zijn, die hoogst bezwarend moeten worden genoemd voor de partij des Sultans. Daardoor krijgt de tijding, dat laatstgenoemde tusschen beiden komen wil, om de verdere ont- wikkeling van 't geding te beletten, een onmisbare tint van waarschijnlijkheid. De Egyptische regee- ring heeft geenszins de bedoeliug, 't geding te belem- meren, welke pogingen de Sultan voor dit doel ook in 't werk moge stellen. Van een andere zijde wordt echter beweerd, dat de Khedive 't muitersgeding wil doen staken en vergiffenis schenken, met uit- zondering der hoofden, die verbannen zullen worden. In Erankrijk houdt de beweging onder de werk- lieden aan. Men heeft bewijzen, dat Prins Kra- potkinehet voornaamste hoofd der Russische nihilisten, de hand heeft gehad in het oproer te Montceau. Eenige van de voornaamste leiders zijn thans gevangen genomen. Het heet, dat de regeering alle drarlen eener wijdvertakte samen- zwering in handen heeft. Geheel Erankrijk is door de samenzweerders verdeeld in een afdeelin- genverbond, dat van Geneve uit bestuurd wordt. Het geding tegen de beschuldigden van Montceau— les-Mines is verdaagd, wegens de dreigbrieven die de rechters en gezworenen ontvangen hebben. Dat cntverwacht afbreken heeft een vrij ougunstigen indruk op de openbare meening gemaakt. Ter Neuzen,31 October. De heer J. Westerhuis, predikant bij de Cbristehjk gereformeerde gemeente alhier, komt voor op de drietallen bij die gemeenten te Zaandam en Gonda. De heer Dr. C. W. Pohlman, predikant bij de Ev. Lutersche gemeente te Groede, heeft thans het beroep naar die gemeente te Vlissingen aan- genomen. Axel, 31 October. Al de 43 kweekelingen, die zich ter toelating tot de Rijks-Normaallesseu alhier hadden aangegeven, hebben aan de examens, ge houden op 14 en 21 October jl., deelgenomen. Den uitslag van die examens hebben wij in ons nummer van den 28 dezer onzen lezers reeds medegedeeld, nl. dat 3 van de 43 kweekelingen waren afgewezen. Den 28 October jl. zijn de lessen begonnen met 39 leerliiigen, daar een niet was opgekomen. Dezeu waren verdeeld als volgt9 in de eerste of laagste klasse, 10 in de 2e klasse, 14 in de 3e klasse en 6 in de 4e klasse. Na afloop van de eerste lessen aan de Normaal- school begaven de leerlingen van de opgeheven opieidingsklasse, 33 in getal, zich naar de openbare school, waar zij den heer Van Wijngaarden een prachtig cadeau, bestaande in een fraai bewerkten schrijftafel, aanboden. Dit, zoo uitstekend gekozen geschenk, diende als bewijs van erkentelijk aan hem, die van af Juli 1880, toen al de oplei- dingsklassen en dus ook de Axelsche, waaraan genoemde heer reeds gednrende bijna 20 jaar, van af 8 September 1860, werkzaam was, werden opgeheven, tot op het tijdstip, waarop de Normaallessen alhier haar beslag kregen, nog steeds iedere week, zonder eenige belooning daarvoor te genietenbovengenoemde leerlingen ontving en steeds met denzelfden ijver werkzaam was, om hen voor den tocht naar de commissie te Middelburg, slagvaardig te maken. Sas van Gent, 30 October. In een gehouden buitengewone vergadering van ingclanden van de hieronder vermelde polders, zijn voor de thans va- cerende betrekking van ontvangor-griffier benoemd de lieeren D. W. Coninck Westenberg, alhier, ran den Westdorpe- of Nieuw-Vogelschorpolder; H. Kerckhaert, te Westdorpe, van den Smits- en CoegorsschorrepolderP. A, L. Nolson, te Philip pine (station), van den Van Remoorterepolder, en P. Wauters, alhier, van den Seydlitzpolder.' De predikant bij de hervormde gemeente, de heer M. C. Muller, deed gisteren namiddag zijne intrede alhier, predikende over Hand. 3 vers 6 a na des voormiddags te zijn bcvestigd door zijn ambtgenoot uit Axel, die sprak naar aauleiding van Hand. 4 vers 29 b. Tot predikant is beroepen bij de Christelijk ge reformeerde gemeente te Colijnsplaat, de heer A. Brink, predikant bij die gemeente te Almkerk, vroeger te Ter Neuzen. De gemeenteraad van Zuidzande heeft be noemd tot onderwijzer aan de openbare school, met ingang van 1 November a.s., de heer H. Willem- sen, te Groede. Men schrijft uit BiervlietMet het oog op den hier in te voeren postpakketdienst heeft de ingenieur Brevet vanwege de regeering een on- derzoek ingesteld ten behoeve van de postroute BreskensSas van Gent. Nu kan men de andere zijde van den Braakman van IJzendijke af bereiken op drieerlei manierlo. langs Biervliet2o. van de pontbrug langs den liniedijk naar het Witte huis en 3o. van het Hollandscbe kantoor langs den vrijen dijk. Daartoe moeten in elk geval steenwegen of andere kunstwogen aangelegd worden, omdat er geen cnkele communicatieweg op Nederlandschen bodem tus schen de beide deelen van Zeeuwsch-Vlaanderen beslaat. Werd de route van Biervliet gevolgd, dan werd tevens het isolemeut dezer gemeente opgeheven, doch daar het een omweg voor den postdienst zou zijn, zal daar wel geen gevolg aan gegeven worden. De Minister van Financien, graaf Vau Lijnden van Sandeaburg, is thans zoo goed als hersteld en TER NEUZENSCHE COURANT. puiih- i new

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1