No. 1818, Woensdag 18 October 1882 22e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieolad v o o r Zeeuwsch- VI aanderen, BINNEN LAND Door hat abonnbmknt. Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,—. geheele Rijk 1,10. Dcor gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert lioh bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbuskcrader* ADYERTENTjllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letter* worden naar plaataruimte berekend. A.dvertention gelieve men aan den Uitgever in te *end#B uiterlijk Dinadag en Vrijdag namlddag BRIE area. Oil Mad Terwcbljnt en TrUda^opd Mj 4. I. Ter Wcaaca. Bij deze courant bchoort een bljieegsel. lJolitiel£ Overzicht. De korte inhoud der berichten is weder dat alles geschikt zal worden, wanneer men maar tot de overtuiging komt, dat Engeland niets anders beoogt dan de belangen der Europeesclie natien aan die der Egyptenaren zelven ondergescbikt te maken. De Britsche regeering gaat hoegenaamd niet zwanger met denkbeelden van inlijving. Enge land zal zich gelukkig achten zich van zijne verantwoordelijkbeid te kunnen ontlasten, zoodra Egypte in het bezit van een duurzame regeering zal zijn en de veiligheid van den grooten handels- weg naar Indie verzekerd is. Hoewel men van een anderen kant de vrees koestert, dat de heer Gladstone zicb te veel zal haasten met Egypte aan de Egyptenaren te laten, schijnt de eerste meening toch algemeen ingang te vinden, want ook twee of drie afgevaardigden voor het Lager- huis hebben in hunne toespraak tot hunne kiezers of aan feestmalen verklaard, dat de regeering besloten had, om na de installing in Egypte van eene duurzame uit inboorlingen bestaande regeering, het land zoo spoedig mogelijk te ontruimen. Voorts zou, in zoover dit doenlijk bleek te zijn, eene volksvertegeuwoordiging in het leven geroepen worden. De vrije scheepvaart op het buezkanaal zou verzekerd en bet overwicht van den invloed der vreemde mogendheden uitgesloten worden. E"vpte zal de oorlogskosten moeten dragen zelfs wanneer de fondsonhouders daaronder moesten lijden. De Engelscbe plannen schijnen dus naar de mede- deelingen van deze staatslieden gewijzigd te zijn. Een en ander zal zeker een gevolg zijn der be- sprekingen, die er tussclien de kabinetten van Louden en Parijs en Berlijn plaats hebben over de regeling der Egyptische kwestie, waaromtrent niets bepaald wordt gehoord, doch waarvan de indruk te Parijs en te Berlijn zeer gunstig zijn moet. In het oogvallend is het echter hoe snel plotseling alle verjaaade Eranscbe ambtenaars weder naar Kairo teruggekeerd zijn en de besturen belegeren om weder in hunne vorige stalling liersteld te worden. De Engelscbe regeering staat hierdoor voor een nieuwe moeielijkheid, omdat zij spoedig zal moeten beslissen of zij deze ambtenaars vervangen wil of niet, wat afschaffing van het Pranscbe toezicht beteekent of niet. Uit Egypte zelf wordt gemeld, dat de Egyptische en Engelscbe regeeringen druk onderhandeien over de inrichting van het bestuur, van het leger en de inning der belastingen. De gevoelens der Egyptische Ministers over de wederinvoering van een volksvertegeuwoordiging zijn verdeeld. Ilet is vooral Riaz pacha die alle volksvrijheid wil vernietigen en liefst alle hoofden der volkspartij op staanden voet zoti laten opbangen. Iletonder- zoek in zake den opstand en de gepleegde gewelde- narijen wordt onverpoosd voortgezet. In Erankrijk is de verjaardag van den Graaf van Cbambord, ditmaal in verschillende plaatsen met buitengewone levendigbeid gevicrd. Als lioog gewichtig wordt gemeld, dat Chambord zijne rechten op den Pranschen troon, in overeenstemming met den Paus, overgedragen heeft aan den jeugdigeu Graaf van Parijs, een der Prinsen uit bet huis van Orleans. IntusscLen heerscht er in de werklieden districlen een groote beweging tegen de tegen- woordige gematigde republikeinsche regeering. Op verscheidene punten zijn te Montcean-les-Mines plakkaten aangeplakt met bedreiging van brand- stichting. t Jn Oostenrijk schijnen thans de gekroonde en hooggeplaatste personen het zeer aangenaam te vinden. De Koning van Servie is op dit oogenblik te Weenen, waar bij den Keizer een bezoek bracbt en tevens den Koning van Saxen, Prins Wilhelm van Pruisen, Prins Leopold van Beieren, den Koning van Griekenland en een Japanschen Prins ontmoette. Op de terugreis naar zijn lioofdstad zal Koning Milan een samenkomst hebben met den Yorst van Bulgarije. De Oostenrijksch-Hon- gaarsehe begrooting sluit ditmaal ook weder met een tekort, wat natuurlijk op den rug der belasting- betalende bevolking zal verhaald worden met een nieuwe leening. Turkije zal ook een leening sluiten. Eerstdaags kan men zijn geld kwijt worden. Het belooft zoowat zes procent. Ter Neuzen, 17 October. Gedurende de tweede helft der maand Septem ber zijn door het postkantoor albier de volgende onbestelbare brieven verzonden aan de adressen van: A. S. Buijze, te Amsterdam en Mej. Van de Halen, te 's Gravenhage. Door het hulppost- kantoor te Axel, aan het ad res van: G. Ritzen, te Zevenbergen. Generaal Yan der Heijden is /aterdagmiddag te Bergen op Zoom aangekomen, onder luide hoera s I der volksmenigte. Kolouel A. J. W. van der Schrieck verwelkomde den generaal met een kernachtige toespraak, waarop een luid boerah volgde van de talrijke menigte, die, in weerwil van 's generaals verzoek om van een officieele ontvangst verschoond te blijven, zich aan bet station vereenigd had. Van de kazerne en van cenige particuliere woningen was de vlag uitgestoken. De generaal zou twee dagen te Bergen op Zoom vertoeven. Naar de ,/Stichtsche Ct." verneemt, is de heer J. C. Fabius, lid van de Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict Delft, sedert eenigen tijd ernstig ongesteld. Hij is lijdende aan een her- senziek.te en zijn toestand boezemt groote bezorgd- heid in. Bij resolutie van den Minister van financien is aan de ontvangers der registratie medegedeeld, dat het voomemen bestaat eerlang aan den Koning een vocrstel te doen omtrent de inwisseling van de gedebiteerde zegels, van het op verzoek van belanghebbenden gestempelde papier en van de gedrukte en gezsgelde formulieren, nog ongebruikt bij ambtenaren en particulieren voorbanden. Het eerste van de wetsontwerpen tot her- ziening der kieswet is bij de vertegenwoordiging ingediend. Naar het Yad. verneemt, stelt het ontwerpeen verdeeling van de kiesdistricten naar den census in vijf klassen voor. Voor de eerste klasse wordt een census van 60 aangenomenvoor de tweede klasse een census van f 40, voor de derde een van f 30, voor de vierde van 24 en voor de vijfde van /20. De census van 60 zal geeischt worden in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en's Gravenhage. De census van 40 wordt ingevoerd voor de gemeenten Utrecht, Groningen, Arnhem, Leiden, Haarlem, Leeuwarden, Dordrecht, Delft, Schiedam en Middelburg. De census van f 30 zal gelden voorde gemeenten Maastricht, Nijmegen, 's Hertogenbosch, Zwolle, Gouda, Alkmaar, Zaandam, Harlingen, Siieek, Vlis- singen, Gorinchem, Goes, Bolsward, Dokkum, Zie- rikzee, Hoorn en Purmerend. De census van 24 zal bepaald worden voor de gemeenten De venter, Kampen, Breda, Zutfen, Amersfoort. Roermond, Tiel, Zalt-Bommel, Assen, Meppel en voor alle gemeenten in de provincien Groningen, Friesland, Noord-Hoiland, Zuid-Holland en Zeeland, voor zoover deze hierboven niet zijn uitgezonderd. 1 De census van f 20 zal gelden voor alle andere gemeenten in de overige gewesten, oak voor zoover die niet uildrukkelijk zijn uitgezonderd. De vermoedelijke vermeerdering van bet aanUl kiezers door deze censusverlaging wordt op ongeveer 22,000 geschat. Wij vernemen, dat de commissie, belast met het onderzoek naar de ramp van de Adder," Za- terdag jl. liaar rapport voltooid beeft, zoodat binnen weiuige dagen de oponbaarmaking daarvan kan verwacbt worden. Yolgens de gerecbtelijke statistiek zijn in 1881 hier te lande in het geheel 735 faillietver- klaringen uitgesproken, zijnde 112 meer dan in het vorig jaar; 11 personen werden bovendien in staat van kennelijk onvermogen verklaard. Onder de gefailleerden komen de kruideniers enz. voor ruim 15 zijnde de boogste percentage, in aan- merking; dan volgen de logement- en koffiehuis- kouders, restaurateurs, tappers en herbergiers voor ruim II de manufacturers voor bijna 7 de timmerlieden voor bijna 5 Ter zake van bankbreuk werden 36 gefailleerden vervolgd. Van de faillissementen in 1881 werden 553 uitgesproken op eigen aangifte, 187 op aangifte van schuldeischers en 6 op vordering van het O. M. Hetaanwezige actief in meer dan gedeelten der afgedane faillissementen en insolvent-verklaringen wees be- neden f 2500. Talrijk zijn de verwoestingen, die door het hevige onweder van jl Woensdagavond in verschil lende streken van ons land en een gedeelte van Belgie zijn aangericht; wij melden daaromtrent nog het volgende: Te Bath sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer A. Blok Cz., alwaar hij een aan tafel zittenden zoon trof en oogenblikkelijk doodde. Niet de minate teekenen bevonden zich aan het slacht- offer, en zelfs geene enkele andere verwoesting of luchtsverandering in de kamer iiet de bliksem acbter. Zoo spoedig had alles plaats, dat men niet zeker weet waarlangs de bliksem is ingekomen of uitge- gaan. De heer Blok zag slechts, dat het vuur hem zelven aan 2 kanten voorbijging en toen zijn zoon raakte. De andere huisgenooten bleven even- eens ongedeerd. TER IMEUZENSGHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1