No. 1817. Zaterdas 14 October 1882. 22e Jaargang, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r ZeOUWSCh-Vlaanderer^ BINNEN LAND ABONNEMENT. Per drie maandsn binnen Ter Neuzen 1,Door kel geheele Eijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert tick bij alle Boekhandelaar*, Postdirec- teoren en Brievenbuskouders. Dit bla< TemMjnl Blnwlaj- en Trl|daja*ond A D V E B. T E N Tj|I t N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letter* worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tendea niterlijk Dinadag en Vrijdag aamldda( BH1K nrea. J. H. IBINT te Ter Nenien. IPolitiek: Overzicht. Engeland heeft don Sultan eindelijk geantwoord op zijn achrijven, waarbij inlichtingen gevraagd worden omtrent Engeland's verdere plannen en het vertrek der Engelsche troepen uit Egypte en mede- gedeeld, dat een gedeelte der Britsche bezettings- troepen uit Egypte reeds teruggetrokken is, en dat de regeering den wensch koesterde ook de overblij- vende ten spoedigste terug te roepen. Daar En geland echter groote offers had gebracht om Egypte te bevredigen, en eene zware verantwoordelijkheid op zich had geladen, zal dit laatste voorloopig ondoenlijk zijn, zoolang de maatregelen tot volle- dige en duurzame bevrediging des lands nog niet roltooid zijn. Het heeft er dus veel van, dat Egypte misschien voor langen tijd in de stelling komen zal van een Engelsch wingewest, maar of het gescbieden zal onder lijdzaam toezien van mede- belanghebbenden en met toestemming van den Suzerein, den Sultan van Turkije, is zeer te betwij- felen. Er worden dan ook reeds wanklanken ge- hoord in 't hooggeroemde Europeesche concert. Alle mogendheden zijn in de Egyptische kwestie op de hand van Engeland, behalve Rusland en Fraukrijk, aldus wordt van betrouwbare zijde uit Parijs gemeld. Frankrijk zou, door niet mede te doen aan den veldtocht in Egypte, stilzwijgend zijn vroegere rechten daar hebben prijs gegeven. Het stelsel van FranschEngelsch toezicht over de geldmiddeleh in 't belang der gezamenlijke buiten- landsche schuldeischers van Egypte, zou dienten- gevolge niet weder ingevoerd worden, zoodat de voorspelling zal bewaarheid worden, dat de belangen der schuldeischers nooit doel zijn geweest voor de Engelsche regeering, maar slechts een welkora voorwendsel aan de hand deden ter bevordering van Engeland's verder reikende plannen. In Fransche regeeringskringen moet men dientengevolge zeer ontstemd zijn. Uit Engeland wordt opnieuw medegedeeld, dat het eerst tegen het einde dezer maand bepaalde voorstellen tot regeling der Egyptische aangelegen- heden doen zal. De mogendheden zullen dus hun ongeduld wat moeten matigen. In Ierland laat de toestand nog veel te wenschen over, ondanks de strenge t.oepassing der veiligheids wetten. Verleden week zijn er weder drie moord-aanslagen gepleegd en uit de opgaaf over de maand September blijkt, dat er die maand 2 moorden plaats hadden, 3 moordaanslagen, 16 gevallen van brandstichting, 8 van veev6rminking en andere vergrijpen tegen den eigendom. Voorts 70 gevallen van bedreiging en afpersing door middel van brandbrieven. Het land- verbond, dat wegens verdeeldheid onder de leiders in den laatsten tijd gestadig achteruit ging, is echter ontbonden en de politie moet te Dublin de be- drijvers op 't spoor zijn van den dubbelen moord in het Phoenixpark indertijd gepleegd op Bourke en lord Cavendisch. Er moeten wel minstens 10 personen bij betrokken zijn geweest, hoofdzakelijk Ieren en die ook thans nog in Ierland vertoeven. Ondanks de hooge sommen voor de ontdekking der misdadi gers uitgeloofd, is echter nog niemand als verklik ker opgetreden. Uit Oostenrijk wordt gemeld, dat in een te Pesth 0nder voorzitterschap van den Keizer gehouden langrijke geneeskundige diensten, gedurende zijne tijdelijke detacheering bij het ooster-veepest-cordon in de residentie Preanger-Reg. bewezen aan de ministerie is besloten de delegatien uit de Landdagen tegen 23 October bijeen te roepen. Er is bepaald, in strijd met vorige berichten, dat de Minister van oorlog geen nieuwe gelden zal aanvragen voor door koortsen geteisterde bevolking der afdeeling het handliaven der orde in de bezette gewesten, Soekapoerakollot en ook der naburige afdeelingen. omdat de daarvoor toogestane 35 millioen voldoende zullen zijn om althans tot Januari de rust in Bosnie en de Herzegowina zoowel als in Dalmatie te bewaren. De Koln. Ztg. bevestigt intusschen, dat teugevolge van de tusschen Montenegro en Oostenrijk ontstane spanning, de opstandelingen in de Herzegowina weder nieuwe teekenen van leven beginnen te geven. In genoemd gewest zou het getal der in benden rondzwervende opstandelingen ruim 1000 en in Bosnie ongeveer 800 bedragen. De onveiligheid in de bezette gewesten neemt dan ook weder toe en de regeering zal verplicht zijn, weder tot scherpere maatregelen over te gaan. Over de kwestie der vergoeding voor de verpleeg- kosten ten behoeve der vluchtelingen uit de Her zegowina gemaakt, is Montenegro het ook nog niet eens kunnen worden met Oostenrijk. De wederzijdsche bezoeken der Vorsten en Koningen in 't Balkan-schiereiland beginnen de aandacht daar buiten te trekken. Gedachtig aan deleuze: eendrach t maakt macht" zouden zij onderling verbond willen nangaan. In Duitschland zal de Rijksdag tegen 30 No vember weder bijeengeroepen worden. Uit Italie wordt het bericht, tegengeproken, dat de cholera zich te Mondane had geopenbaard. Ter Neuzen, 13 October. De winterdienst van den spoorweg Ter Neuzen- Mechelen, welke op 15 dezer een aanvang neemt, is geregeld als volgt een Woensdagavond omstreeks half zeven uur Uit eene voorloopig opgemaakte rekening van de dit jaar te Goes gehouden Zeeuwsche tentoon- stelling voor nijverheid, kunst toegepast op nijver heid, benevens wedstrijd voor den handwerksman blijkt, dat tot het sluiten der ontvangsten en uitgaven slechts de helft van het garantiefonds zal noodig zijn. Over die helft zal dezer dagen bij de garandeurs worden beschikt. Ilontenisse, 12 October. Bij het hevige on- weder van gisterenavond is de bliksom gevallen op de rijkelijk met oogst gevulde schuur van den landbouwer P. de Maat alhier, die, met een aan- grenzend oud wagenhuis en genoegzaam alles wat er in geborgen was, eene prooi der vlammen is geworden. Door den prijzenswaardigen ijver der knechten is al het vee nog tijdig gered met uit- zondering van vier hokkelingen en een varken met 10 zeer jonge biggen. Kort nadat de vlammen zichtbaar waren, spoedden zich de brandspniten A (Kloosterzande) en C (Groenendijk) naar de voor- melde hofstedej door eene niet genoeg te prijzen manmoedigheid van een klein getal spuitgasten, is het nieuwe wagenhuis, hetwelk slechts door de mestvaalt van de brandende schuur gescheiden was, en in welks stroodak de vlammen zich reeds vertoonden, behouden gebleven. De schade door dit ongeval, door verlies van gebouwen, oogst, rijtuigen, landbouwgereedschappen, paardentuigen en vee veroorzaakt, beloopt p. m. f 12000. Alles was tegen brandschade verzekerd, de schuur echter niet tegen zoodanig bedrag, dat daarvoor eene andere van gelijke deugdzaamheid zal te bouwen zijn. Het heeft algemeene ergemis verwekt, dat zoo vele spuitgasten van beide voormelde spuiten, die toch alien van het ongeval kennis droegen, moed- willig achtergebleven zijn en het zal voorzeker hoogst nadeelig in de toekomst werken als ook ditmaal de nalatigen niet gerechtelijk worden ver- volgd en gestraft. En dat sommigen van de aanwezigen, ondanks den voorbeeldigen ijver van de meesten, door de. woedde alhier boven de gemeente en omstreken Poli™ ,tot de" arbeid moesten gedreven worden, „n„.v.u faii„ strekt dezen zeker zeer tot schande. zeer Dank en eere aan de gewilligen! Dank en eere vooral aan hen, die vlammen en gevaar trot- seerende zich met pijp en slangen op het door hunne zorgen behouden wagenhuis waagden! Namen te noemen zal hier wel onuoodig zijn, omdat het juist diegenen zijn, die zich bij elken een allerhevigst onweder vergezeld van felle bliksemstralen. De bui dreef van het westen naar het oosten; op deu zeedijk kon men duidelijk verschillende branden waamemen, welke plaats moeten gehad hebben in de richting van Hontenisse, (zie het bericht uit die gemeente voorkomende in dit nummer), Tholen en Meerdonck (Belgie.) - - Naar wij uit goede bron vernemen, zullen brand ^°01; h««nen ywer onderscheiden. de werkzaamheden aan de verbreeding van het - Op het tweetal ter beroepmg van een predi- kanaal te Sas van Gent, dezen winter bij tamelijk Jant, blJ Christel.jk gereformeerde gemeente te werkbaar weder zoovecl mogelijk worden voort- Z.enkzee, komt voor de beer J. A. Goedbloed, te Axel, gezet. Met genoegen meldeu wij dit, daar het In 1881 zijn uit Zeeland verzonden 1,517,231 voor in omliggende gemeenten wonende polder- KG. oesters en 2,015,21 L KG. mosselen. arbeiders van zeer veel belang kan genoemd worden, Deverzending in 1880 bedroeg: oesters 1,172,115 zoo zij dezen winter zullen kunnen voortwerken. KG., mosselen 2,509,386 KG. In 1881 zijn Volgens bericht uit Batavia, van den 2 Sep- dus 371,816 KG. oesters meer, doch 191,175 KG. tember, heeft de regeering aldaar de bizondere mosselen minder verzonden. tevredenheid betuigd aan den officier van gezondheid Door den heer J. de Boer, aannemer te zitting van het Cbstenrijksch-Hongaarsche Rijks-Ue klasse Dr. P. A. Platteeuw, voor de vele be- Oostzaan, is aan den Minister van marine te kennen TER NGUZENSCHG COllRANT Vertr. v. Ter Neuzen morg. 6,30 en 10,05,num. 1,35 en 5,50 n. Axel Hulst Aank. te St. Nicolaas Mechelen Vertr. v. Mechelen St. Nicolaas Hulst Axel Aank. te Ter Neuzen H 6,48 10,20, ft 1,53 6,15 7,08 10,40, 2,15 6,40 7,50 11,15, 2,48 7,20, 9,25, 'snam. 12,27, 4,18 9.40, 6 50 eu 10,40, 'snam. 1,47 6,05 8,05 11,55, 3,15 7.20 8 50, 'snam. 12,40, 3,55 8,05 9,12, 1,02, 4,13 8,25 9,30, 1,20, 4.30 8,45 qiiuci ivui£ii,ici3i.iiup vail uen JVOlAcr geuuuucu icvieucniiciu uctuigu uuii ucu umcici nu gwuuuiiM.i -- ----- -- -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1