No 1814. Woensdag 4 October 1882 22e Jaargang* Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND ABONNEMENT. Per drie maandsa binnen Ter Neuien 1Door het gebeele Rijk 1,10. Dcor gebeel BelgiS f 1,40. Men abonneert lioh bij alle Boekhandelaari, Postdireo- tenren en Brievenbntkouder*. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regale f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letter* worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendan uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BBIE area. Dlt bind verwhtjnt Blnadag- ea Trljdagayond blj I. R. I* H O M T te Ter Weaiea. Politiek Overzicht. Juigt wijl er op 't oogenblik geen eigenlijk ge- zegde Oostersche kwestie is, of althans rustende is, dient men van tijd tot tijd eens te zien, hoe laat bet is op den Oosterschen zonnowijzer, die steeds langer schaduwen werpt, naarmate het licht meer ten ondergang neigt. In een zijner geestige gedicbten spreekt Goldsmith over een vrouw, van wie het ten slotte heet „The doctors found, when she was dead, Her last disorder mortal." (Na haar overlijden bevonden geneesheeren, dat haar laatste ziekte doodelijk was geweest) en zon- der profeet te zijn kan men voorspellen, dat er eenmaal een dichter zal opstaan, die hetzelfde kan getuigen aangaande ,/den zieken man" te Konstan- tinopel. Want ook hij teert ongemerkt uit en sterft stillekens weg. Nu eens krijgt hij een ge- weldigen stoot, dan weder volgt een oogenblik van schijnbaar herstel, doch de oude kwaal zet haar werk voort. Zelfs is hem reeds meer dan een lid afgezet, en alles wijst er op, dat hij het niet lang maken zal. Aan geneesheeren is, geliik steeds bij zulke lijders, evenmin gebrek als aan goeden raad. Doch wanneer de geneesheer tevens erfgenaam is, dan is dit op zijn minst genomen, in Oostersche toestanden minder geschikt om den kranke het noodige vertrouwen in te boezemen. Dat is ook aan Turkije in de Egyptische kwestie gebleken, al is het staatkundig genoeg om dit niet te laten merken. Uit Egypte wordt gemeld, dat de ontvangst van den Khedive te Kairo ondanks al 't gebloemto en de verlichting door de eigenlijke inboorlingen eerder vijandig dan hartelijk was. De Khedive heeft vervolgens talrijke personen met groote praal op zijn paleis ontvangen en besluiten uitgevaardigd, waarbij krijgsraden worden ingesteld om de voor- naamste hoofden van den opstand te bestraffen. De Khedive is voor toepassing van de doodslraf. De feestelijkheden zijn echter plotseling op ont- zettende wijs gestoord geworden. De Egyptenaren die niet mede feest vieren hebben een trein van honderd wagens, beladen met krijgstuig, doen ontploffen. Het geheele station te Ka'iro, benevens al de pakhuizen met levensmiddelen voor 't leger gedurende tien dagen, zijn verbrand. Er zijn verscheidene dooden en de schade wordt op eenige honderdduizenden ponden sterling geschat. Het zal nu twijfelachtig worden of het Engelsche leger wel zoo spoedig naar huis gaat. Het is nog maar een begin der te wacbten tegenspoeden. In Frankrijk zullen de Kamers niet 10 October, doch eerst 6 November geopend worden. De president Grevy wil de Ministers volkomen tijd laten om zich op de hoogte der zaken te stellen. Gambetta is in Parijs aangekomen, om zelf de leiding op zich te nemeu van den veldtocht, die tot kamer-ontbinding en invooring van het ,/Scrutin de liste" moet leiden. Betreuren de republikeinen de weinige eensgezindheid van de meerderheid der kamer, wat daarentegen de minderheid te zien geeft is weinig troostrijker. Legitimisten, Orleanisten, Bonapartisten rechts en Socialisten links houden vergaderingen waarop zij het onderling oneens worden en elkaar slaan, stompen en met revolvers en degenstokken dreigen en zij alien verklaren luide met ophef dat eerstdaags de groote dag voor hun stelsel zal aanbreken. Ter Neuzen, 3 October. Gedurende het loopende jaar zijn aandeaspoor- weg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om aldaar te lossen of te laden: Januari. Februari. Maart. April. Mei. Juni. Juli. Augustus September 26 20 31 29 29 38 34 34 32 273 lOr.ij., 6s., 5k.,4m., 11. 7 r. ij., 7 s., 3 m., 3 k. 11 r.ij.,9 s., 7 m., 3k., lh. 10m.,9s.,5r.ij.,4k.,l h 12 m.,9s.,5r.ij2h., 1 k. 14 m., 10 s.,8 r. ij.,5 h.,lk 10 m., 10 s., 9r. ij.,4 k.,lh. 9m.,9s.,8r.ij.,5k., 3h. llr.ij., 8 s.,6m.,5k.,2h. 35665 27926 42496 38378 39178 46498 43362 39166 38749 351418 Uitgevaren zijn: in Januari 24, Februari 17, Maart 32, April 29, Mei 27, Juni 35, Juli 37, Augustus 26 en September 27 zeeschepen. Tot onderwijzer aan de Rijks—normaalschool te Axel is, met ingang van 1 dezer, o. a. be- noemd de heer C. van Dijk, hoofd der openbare school alhier. Door Z. M. is benoemd tot lid van het bestuur van het waterschap Stoppeldijk c. a., C. van Esbroeck. Door Z. M. zijn de volgende pensioenen verleend, als aan: F. Bylevens, gewezen brieven- besteller te Sas van Gent, ten bedrage van 138 'sjaars; P. Bartels, gew. postbode te Tholen, ten bedrage van f 71 'sjaars. De gemeenteraad van Vlissingen, heeft de verordening voor de uitvoering der drankwet zoo gewijzigd, dat de aanslag voor de tappers zal wor den geregeld op f 1,50 per M2. binnen- en f 0,15 per M2. buitenshuis oppervlakte van huu bedrijf, alsmede f 0,05 per liter debiet in het voorgaand jaar. In 1882 bedroeg de opbrengst f 3800 en is voor de nieuwe verordening begroot op f 3525. Bij het Departement van Marine is van den kommandant der zeemacht in Oost—Indie een telegram ontvangen, houdende bericht dat op 25 Sept jl., bij het visiteeren van inlandsche praauwen op de Indragiri-rivier door de stoombarkas van Zr. Ms. schroefstoomschip ,/Watergeus," deze is aangevallen, met het treurig gevolg dat de luit. ter zee 2e kl. N. J. Gips en de matroos 2e kl. M. H. van Essen gedood en de machinist 3e kl. H. Kremer gewond zijnterwijl de machinist— leerling le kl. C. H. Kammeijer is verdronken. Tot leedwezen van de Nederlandsche natie ziet men thans op het budget van oorlog voor het volgende jaar weer ettelijke millioenen aangebracht. Nagenoeg 35 millioen gulden wordt noodig geacht in een tijd, waarvan de Troonrede zegt dat wij met de andere natien op den besten voet staan. Wie had geen vermindering van oorlogslasten ge- wenscht! In Indie, 'tis waar, daar gaan de zaken minder wenschelijk, wij hebben daar de hand in een wespennest gestoken, waarvan de gevolgen bitter zijn. Maar laat de Iudische millioenen maar weg, dan acht men in ons vreedzaam vader- land nog ruim 22 millioen noodzakelijk voor de #soldaterij." Het Engelsch blad de Times zegt: ,/Nederland is voorwaar een model koninkrijk, dat al zijne ver- mogens kan wijden aan de beoefening van de kunsten des vredes." De Times incest alles eens weten! Uit 's Bosch schrijft men Het water valt langzaam weg, zoodat de gemeenschap met de Langstraat ditmaal gelukkig niet is verbroken. Het is te rerwachten, dat weldra de binnenhaven der stad weder geopend wordt. De bemalingsproef met het drijvend stoomgemaal is goed geslaagd en de gemeente mag zich gelukkig rekenen, dat de inpol- dering of liever watervrijmaking is tot stand ge- komen, waardoor de stad zelf tegen overstrooming zal gevrijwaard zijn. In een schrijven uit Kotta Radja in Atjeh van 15 Sept. aan het Hbl. leest men Wij hebben hier bij voortduring oorlog op voet van vrede. Het is treurig, hoeveel menschen er valien, en wat nog erger is, als er niet met spoed verandering komt dan loopen de soldaten weg, of er komt oproer. Dat is zekerelken dag wordt er gevochten, en die in de handen van de Atjehers vallen, wordt het hoofd afgesneden en daarna de romp verbrand. De vorige week trof dit lot acht man der infan- terie. Een officier, die gewond werd, moest door het transport worden achtergelaten, toen onze troep door den vijand werd achtervolgd op den terug- tocht van Lambaroe naar Toengkoep. De gewonde officier viel in de handen van de Atjehers, die, in stede van hem nu in eens af te maken, waarom hij smeekte, onder de allergemeenste smaadwoorden hem met de klewangs vreeselijk mishaudelden. Een kapitein met 8 man, de rest van de bezetting te Pajoe, verliet daarop deze benting, in welker nabijheid de gruwel voorviel en liet de benting aan een paar zieken en vrouwen ter bewaking. Hij ontzette zijn knmeraad, maar des avonds over- leed deze aan de gevolgen. Ik zou u nog meer dergelijke gruwelen kunnen schrijven. Ons bestuur geeft het echter niet op! Het wil hebben, dat het vrede is! Het is zelfs zoover gekomen, dat drie van de beste officieren hun ontslag hebben ingediend en zonder schromen als redon opgeven dat zij niet mede willen helpen in dit wanbestuur, tenzij Atjeh en het leger op voet van oorlog worden gebracht. QEMENGDE BERICHTEN. Het nieuw stedelijk gasthuis te Bergen-op-Zoom, waarvan de kosten ruim f 110,000 hebben bedra- gen, is in gebruik gesteld. De zieken worden aanvankelijk verpleegd door zestien liefdezustere. Te Deventer zijn 2 aan kwaden droes lijdende paarden, toebehoorende aan den landbouwer G. J. Riele aldaar, op de gewone wijze atgemaakt. - Een felle brand heeft onder Erp het huis met schuur en stalling van den landbouwer J. Scheepers ver- nield; van de meubelen kon niets worden gered. Tfill NEUZENSCHE COURANT Maantl. Getal. Geladen met: K. m. inhoud. In deze kolom beteekenen de letters: r. ij. raw ijzer, s. stukgoederen, k. kolen, ra. menerie, h. hoot, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1882 | | pagina 1